Ontslag op staande voet    Ontslag wegens niet behalen diploma 


Ontslag tijdens proeftijd

Datum laatste wijziging: 29 december 2018  |  Trefwoorden: Ontslag, Proeftijd, Discriminatoir ontslag

Inhoud

  1. Onmiddellijke ingang mogelijk
  2. Geen opzegtermijn
  3. Geen proeftijd overeengekomen
  4. Werknemer heeft nog niet gewerkt
  5. Misbruik proeftijd door wijzigen contractduur

Onmiddellijke ingang mogelijk

'Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen' (7:676 BW). Voorwaarden zijn o.m. dat, afhankelijk van de duur van het dienstverband, voor de proeftijd de juiste termijn in acht is genomen en dit schriftelijk is overeengekomen (7:652 BW). Een niet schriftelijk overeengekomen proeftijdbeding is dus nietig. De arbeidsovereenkomst geldt in dat geval als aangegaan zonder proeftijd.

NB: Discriminatoir ontslag tijdens de proeftijd is nietig. Van discriminatie is bijvoorbeeld sprake bij ontslag vanwege ziekte of zwangerschap, godsdienst, politieke gezindheid, hetero- of homoseksuele geaardheid, levensovertuiging en chronisch ziekte of handicap.

Geen opzegtermijn

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang betekent dat de werkgever geen rekening hoeft te houden met de opzegtermijn.

Geen proeftijd overeengekomen

Is er geen proeftijd overeengekomen, dan ligt het anders. In een dergelijke situatie is het verdedigbaar dat de werknemer schadevergoeding krijgt die in ieder geval gelijk is aan de duur van de opzegtermijn wanneer hij wordt ontslagen voor de aanvang van zijn feitelijke werkzaamheden.

Werknemer heeft nog niet gewerkt

Gelet op de formulering van de wet, kan de arbeidsovereenkomst ook met onmiddellijke ingang worden beëindigd als de werknemer nog niet is begonnen met zijn werkzaamheden. Een opzegging voorafgaand aan de proeftijd kan een onrechtmatige daad zijn als de opzegging is gebaseerd op gronden die niets met de werknemer te maken hebben. Is dit het geval dan kan de werknemer schadevergoeding eisen in het geval hij daadwerkelijk schade heeft geleden: mogelijke reiskosten, kosten van advies, verhuiskosten en inkomensderving.

Lees meer in 'Opzegging voor aanvang van de werkzaamheden'

Misbruik proeftijd door wijzigen contractduur

Uit jurisprudentie is gebleken dat - in geval van twijfel over het functioneren van een zojuist aangestelde werknemer - het verboden is een werknemer in de proeftijd te ontslaan en vervolgens diens tijdelijke arbeidsovereenkomst verkorten om zo zijn functioneren langer te kunnen beoordelen.

Voor meer informatie, zie subrubriek Proeftijd.

Ga terug naar subrubriekOntslag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag op staande voet    Ontslag wegens niet behalen diploma