Aannemen van werk

Datum laatste wijziging: 26 augustus 2019  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

  1. Soorten overeenkomsten arbeid
  2. Wat zegt het BW
  3. Wat zegt de Belastingdienst
  4. Onder aanneming
  5. Aanneemsom
  6. Kostenverhoging
  7. Meerwerk
  8. Naslag
  9. Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer
  10. Ketenaansprakelijkheid en werken met ZZP

Soorten overeenkomsten arbeid

Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten voor het verrichten van arbeid: de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW), aanneming van werk (artikel 7:750 BW) en opdracht (artikel 7:400 BW).

In deze subrubriek gaat het om de aanneming van werk.

Wat zegt het BW

Bij de overeenkomst tot aanneming van werk, ziet de overeenkomst op arbeid welke dient te leiden tot een werk van stoffelijke aard zoals een gebouw, drukwerk etc.

Wat zegt het BW: 'Aanneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.'

Wat zegt de Belastingdienst

Aannemers van werk en hun hulpen zijn bij u in fictieve dienstbetrekking als zij werken op grond van een aannemingsovereenkomst. Hiermee verplicht de aannemer zich om voor u een bepaald werk van stoffelijke aard uit te voeren, voor een bepaalde prijs. Onder werken van stoffelijke aard vallen onder andere bouwwerken, wegenaanleg, landbewerking, herstelwerkzaamheden en het maken van kleding.

Onder aanneming

De verplichting van de degene die de overeenkomst aanneming van werk heeft ondertekend, houdt niet in dat hij het werk persoonlijk moet uitvoeren. En verder, volgens deze bepaling is de aannemer tevens bevoegd de leiding voor het uitvoeren van onderdelen van het werk aan anderen te delegeren. Dit wordt 'onder aanneming' genoemd.

Aanneemsom

De verplichting van opdrachtgever bestaat eruit de aanneemsom te voldoen. Het is niet vereist dat de aanneemsom vooraf is bepaald (denk aan kleine reparaties et cetera). Is de prijs niet vooraf bepaald, dan geldt de regel dat de opdrachtgever een redelijke prijs in rekening wordt gebracht.

Kostenverhoging

Tijdens de uitvoering van het werk kunnen situaties ontstaan die maken dat de vooraf overeengekomen kosten (ruim) worden overschreden. Vaak wordt in deze gevallen een rechter om een uitspraak gevraagd.

Meerwerk

Tijdens de bouw kan tot een aanvulling of verandering van het overeengekomen werk worden besloten. De aannemer moet vooraf aangeven in welke mate dit meerwerk tot duurder (of goedkoper) werk leidt.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? Dit geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het inlenen van personeel en overeenkomst van vervoer van goederen over de weg. De aansprakelijkheid geldt niet voor een particulier.

Om aansprakelijkheid te voorkomen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

Als er sprake is van ketenaansprakelijkheid, houdt dit in dat de werknemer elke volgende opdrachtgever in de keten aansprakelijk kan stellen als hij zijn loon niet kan verhalen op de eerste opdrachtgever in de keten. (Bron: De Jong & Laan, 28 mrt. 2017)

De Wet Ketenaansprakelijkheid en het werken met ZZP-ers

De Wet Ketenaansprakelijkheid is de wettelijke regeling in het leven geroepen om niet betaalde loonbelasting of afgedragen premies te verhalen op de keten van hoofd- en onderaannemers.
Door de WKA, als onderdeel van de Invorderingswet 1990, is geregeld dat de partijen in de keten, zoals opdrachtgever en onderaannemer, alsnog aansprakelijk gesteld kunnen worden
Lees verder
Ga terug naar subrubriek Arbeidsovereenkomst.