Pensioen (ZZP-er)

Datum laatste wijziging: 22 februari 2021  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inhoud

 1. Zelf verantwoordelijk
 2. Oude pensioenregeling voortzetten
 3. Verplichte pensioenregeling
 4. Geen verplichting
 5. Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen
 6. zzp-ers krijgen eigen Pensioenfonds
 7. zzp-er wil graag een collectieve pensioenregeling
 8. zzp-pensioenfonds minder in trek dan verwacht
 9. Begroting 2015
 10. Pensioenfonds oogst gejuich en kritiek
 11. Verplicht sparen voor pensioen
 12. Meeste zzp-ers hoeven pensioen niet 'op te eten'
 13. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid
 14. Helft zzp-ers bouwt pensioen op
 15. Sparen voor pensioen is al vanaf € 1.000 aantrekkelijk
 16. Beleggende zzp-er wil vooral transparantie
 17. zzp-schilder boos over verplicht pensioen
 18. Kwart zzp-ers heeft geen pensioenvoorziening
 19. Kans op snelle oplossing zzp-schilderspensioen
 20. zzp-er schat belastingvoordeel fiscale jaarruimte te laag in
 21. Stop met zeuren over pensioenplicht 89 procent zzp-ers krijgt geen kerstpakket
 22. Komt er een extra AOW voor zzp’ers?
 23. Ook zelfstandige met laag inkomen kan beroep doen op overbruggingsregeling
 24. AOW Vakbeweging eist pensioen voor zzp’ers in ruil voor steun nieuw pensioenstelsel
 25. Geen verplicht pensioen voor zzp'ers
 26. Wel verplicht pensioen voor zzp'ers?
 27. Zelfstandigen bouwen pensioen op, maar benutten belastingvoordeel te weinig
 28. Pensioen blijft verplicht voor zzp-schilders
 29. Ook verplicht pensioen voor zzp’ers kunst en cultuur?
 30. Geen deelname van zzp-ers in pensioenfondsen
 31. Pensioen aanbieden aan zzp-ers
 32. Kritiek Pensioenfederatie over pensioen zelfstandigen
 33. Zzp-pensioen bij fondsen zit vast op ontbrekende wetgeving
 34. Experimenteren met zzp’ers-pensioen volgens Pensioenfederatie onmogelijk

Zelf verantwoordelijk

Veruit de meeste werknemers bouwen een aanvullend pensioen op via de pensioenregeling van hun bedrijf of bedrijfstak. zzp-ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Naar schatting heeft de helft van de zzp-ers geen oudedagsvoorziening, te duur volgens velen en gesprekken met banken liepen op niets uit. Overige redenen zijn dat men bij pensionering kan terugvallen op de partner.

Vanaf 2012 kunnen zzp-ers langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren. De maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies is verlengd van 3 naar 10 jaar. zzp-ers kunnen daardoor dan maximaal 10 jaar de pensioenpremie fiscaal aftrekken. Zie ook subrubriek Voortzetting pensioenopbouw.

Oude pensioenregeling voortzetten

Soms is het mogelijk om de pensioenregeling bij de laatste werkgever voort te zetten. Het voordeel hiervan is dat het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid (mits aanwezig in de pensioenregeling) gedekt blijft. Voorwaarde is dat het voortzetten van de pensioenregeling aansluitend op het dienstverband moet volgen. Ook hier is sinds 1 januari 2012 de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar.

Verplichte pensioenregeling

Enkele bedrijfstakken en beroepsgroepen verplichten zzp-ers deel te nemen aan een hun pensioenregeling. Voorbeelden zijn het schildersbedrijf, stukadoorsbedrijf, afbouwbedrijf, fysiotherapeuten en tandartsen.

Geen verplichting

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zelfstandigen zonder personeel niet verplichten om deel te nemen aan een pensioenregeling. De staatssecretaris wil initiatieven die de totstandkoming van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen bevorderen wel ondersteunen. Er komt daarom een werkgroep waarin overheid en zelfstandigenorganisaties die initiatieven tot de vorming van zo'n regeling ondersteund en zo een grotere kans van slagen geeft.

Klijnsma denkt er onder meer aan om zzp-ers te stimuleren een pensioen op te bouwen door het mogelijk te maken dat ze niet eerst hun gespaarde pensioengeld moeten gebruiken wanneer ze onverhoopt een beroep doen op de bijstand. Klijnsma gaat onderzoeken hoe dat geregeld zou kunnen worden.

Uit onderzoek in opdracht van Klijnsma is gebleken dat in 2010 een kwart van de 400 duizend zelfstandigen die meer dan vijftien uur per week werken, een pensioen opbouwt van minder dan de helft van het huidige bruto jaarinkomen.

Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

In deze wet die op 27 mei 2014 door de Eerste Kamer is aangenomen, zijn ook zzp-ers betrokken. In het akkoord is opgenomen dat zzp-ers voor hun pensioen kunnen gaan sparen. Het spaarbedrag wordt niet aangemerkt als vermogen indien zij zonder werk komen te zitten, waardoor zij bijstand kunnen aanvragen. Ook kunnen zzp-ers geld opnemen uit hun pensioenpotje in het geval zij arbeidsongeschikt raken. (Bron: NUgeld, 15 jun. 2014)

zzp-ers krijgen eigen pensioenfonds

Honderdduizenden zzp-ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit zzp Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers.

De regeling is vrijwillig en wordt flexibel, zodat kleine zelfstandigen zelf bepalen hoeveel ze inleggen. Het merendeel van de bijna 1 miljoen zzp-ers bouwt nu geen pensioen op.

Het fonds is een initiatief van vier organisaties voor zzp-ers: Stichting zzp Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-zzp en Zelfstandigen Bouw. Ze werken samen met APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. APG beheert 30 procent van alle collectieve pensioenen en werkt onder meer voor pensioenfondsen van de overheid, het onderwijs en de bouw.

Hun pensioenfonds biedt zzp-ers belangrijke voordelen. 'Door collectief te beleggen spreidt het fonds de risico's en hoopt het een hoger rendement te behalen', zegt Maarten Post, pensioendeskundige van CNV Vakmensen en zzp Nederland. De pensioenrechten blijven bestaan als de deelnemer in financiele problemen is gekomen. Bovendien hoeven de deelnemers geen belasting te betalen over hun inleg.

Het pensioenfonds voor zzp-ers verschilt op onderdelen van een gewoon fonds. De zzp-er heeft een individuele pensioenrekening en maakt dus alleen aanspraak op zijn eigen inleg en rendement. Overlijdt de zzp-er in de uitkeringsperiode, dan gaat het geld naar zijn erfgenamen en blijft het niet 'in de pot'. En zelfstandigen die langere tijd ziek zijn kunnen hun pensioenrekening gebruiken voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Vooral het persoonlijke karakter is voor de zzp-ers van belang. De zelfstandige kan zijn inleg laten afhangen van zijn omzet en perioden overslaan, bijvoorbeeld als hij weer in loondienst gaat. Ook bepaalt hij zelf wanneer hij - tussen zijn 60ste en 70ste - met pensioen gaat en hoelang de uitkering dan duurt: 10, 15 of 20 jaar.

Wie in loondienst is, bouwt doorgaans een pensioen op van 70 procent van zijn gemiddelde salaris. Van de zzp-ers legt nog geen kwart er geld voor opzij, en zij komen nog niet op de helft van wat ze gemiddeld verdienen.

De crisis legde nog een probleem bloot: wie failliet gaat of in de bijstand komt is zijn spaargeld en opgebouwde lijfrentes kwijt. Er is een wetswijziging nodig om dat te veranderen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en toenmalig staatssecretaris Weekers van Financiën hebben eerder dit jaar gezegd daaraan te willen meewerken, zie vorige alinea.

De belangstelling wordt geschat op 10- tot 25 duizend zzp-ers. (Bron: Volkskrant, 19 jun. 2014)

zzp-er wil graag een collectieve pensioenregeling

De interesse in de eerste collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen is groot. In een onderzoek van inkomensverzekeraar Loyalis gaf zestig procent van de respondenten aan vrijwel zeker deel te nemen aan de nieuwe regeling. De enquête is gehouden onder 3.700 zzp-ers. Loyalis hield de enquête onder de leden van de samenwerkende zzp-organisaties Zelfstandigen Bouw, Stichting zzp Nederland, PZO-zzp en FNV Zelfstandigen. (Bron: NRC, 10 sept. 2014)

zzp-pensioenfonds minder in trek dan verwacht

Het zzp-pensioenfonds dat vorige week werd gepresenteerd door vier zzp-organisaties en pensioenuitvoerder APG kan op minder interesse rekenen dan verwacht. Slechts 12,3% van de zzp-ers wil zich in 2015 aansluiten bij het zzp-pensioenfonds. (Bron: zzp Barometer, nov. 2014)

Begroting 2015

Het wordt voor zzp-ers fiscaal mogelijk gemaakt dat een derdepijlerpensioen eerder kan worden opgenomen om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd.

Pensioenfonds voor zzp-ers oogst gejuich en kritiek

Het zzp Pensioenfonds zorgt voor enthousiaste en terughoudende reacties bij zelfstandigen zonder personeel (zzp). Voorzitter Maarten Post van Stichting zzp Nederland laat weten dat er meer dan tienduizend zelfstandigen geïnteresseerd zijn in het fonds. Maar of het ook tot echte deelname komt, is nog maar de vraag. "Er is veel enthousiasme bij onze achterban, maar wij merken ook dat er bij veel mensen argwaan heerst. Zij willen eerst uitzoeken hoe de vork in de steel zit. De pensioenfondsen staan er nou eenmaal niet goed op en daar hebben wij ook last van.

Ons land telt ongeveer 800.000 zzp-ers, waarvan het merendeel geen pensioen opbouwt. Critici plaatsen grote vraagtekens bij het nieuwe pensioenfonds. Zij vrezen voor een debacle, omdat veel zzp-ers geen geld hebben om een pensioen op te bouwen. (Bron: De Telegraaf, 6 jan. 2015)

Verplicht sparen voor pensioen?

zzp-ers moeten verplicht sparen voor hun pensioen en werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over de hoogte van hun pensioenpremie. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in zijn pensioenvisie als bijdrage aan de nationale pensioendialoog. "Keuze daar waar het kan, verplichting daar waar dat verstandig is", zegt de AFM. Als werknemers meer keuzemogelijkheid krijgen, dan moet wel rekening worden gehouden met hun kennis over het pensioen. "Consumenten zijn van nature gericht op de korte termijn en niet erg gemotiveerd om te plannen voor hun oude dag. Ze begrijpen niet altijd de risico's."

De toezichthouder vindt dat werknemers boven een bepaald minimumbedrag zelf ervoor kunnen kiezen om meer of minder pensioenpremie in te leggen als ze dat willen. Het huidige pensioenstelsel is volgens AFM niet flexibel genoeg en houdt geen rekening met individuele verschillen.

Het tweede speerpunt richt zich op de zzp-ers. Nederland telt ongeveer een miljoen zelfstandigen, honderdduizenden daarvan dreigen geen pensioen op te bouwen. Deze groep zelfstandigen is in tegenstelling tot werknemers in loondienst niet verplicht aan een pensioenregeling mee te doen.

zzp Netwerk Nederland steunt het plan van AFM. ''Er is een groep zzp-ers die structureel niets opzij legt voor later. Deze zzp-ers vormen een tikkende tijdbom en zetten toekomstige overheidsfinanciën bij voorbaat al onder druk. (Bron: NOS, 13 jan. 2015)

Meeste zzp-ers hoeven pensioen niet 'op te eten'

zzp-ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet 'op te eten' als zij een beroep doen op de bijstand. De bescherming geldt tot een pensioenvermogen van 250.000 euro en geldt ook voor mensen die niet deelnemen in een pensioenfonds en hun pensioen zelf hebben geregeld. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken waar de ministerraad mee instemde. De wet moet het opgebouwde pensioen van zzp-ers beschermen voor de vermogenstoets in de bijstand. Net zoals dat nu ook geldt voor werknemers. Gemeenten is eind vorig jaar al gevraagd om er al in 2015 rekening mee te houden. Daarvoor is 41 miljoen euro vrijgemaakt.

zzp-ers krijgen ook meer tijd om te beslissen over deelname aan een pensioenfonds. De termijn wordt verlengd van drie naar negen maanden. Verder regelt de wet dat als zzp-ers bijstand hebben een deel van hun inkomsten uit werk niet verrekend wordt met hun uitkering. Gemeenten mogen die uitzondering nu alleen toekennen voor zes aaneengesloten maanden. Maar om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden in de nieuwe wet worden opgeknipt.

De wet gaat voor advies naar de Raad van State en kan - mits aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer - per 1 januari 2016 ingaan. Nederland telt ruim 800 duizend zzp-ers. (Bron: Trouw, 17 apr. 2015)

De Tweede Kamer heeft op 3 november 2015 met algemene stemmen het wetsvoorstel aangenomen. De beoogde inwerkingsdatum is 1 januari 2016.

Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid

Per 1 januari 2016 is de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw van kracht. De inhoud is als volgt:

Helft zzp-ers bouwt pensioen op

De helft van de zzp-ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee het inkomen voor later geregeld. Dat is 19% meer ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit onderzoek van zzp Barometer en Nationale Nederlanden.

 • Werknemers die zzp-er worden, krijgen door de nieuwe regels na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan hun voormalige pensioenregeling. Sommige pensioenfondsen hanteren hiervoor momenteel een termijn van drie maanden. Deze termijn wordt door de wetswijziging standaard negen maanden.
 • Behoud van pensioenvermogens tot € 250.000: dit pensioenvermogen blijft behouden als de werknemer een beroep doet op de bijstand.
 • Werknemers van uw onderneming met een eigen pensioenvermogen binnen de derde pijler, kunnen bij een beroep op de bijstand ook een beroep doen op het behouden van hun pensioenvermogen tot € 250.000. Dit is alleen mogelijk als zij door omstandigheden niet aan een pensioenregeling hebben kunnen deelnemen.
De zzp-er bouwt als volgt zijn pensioen op: De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 845 zzp-ers in Nederland, uitgevoerd door zzp Barometer in opdracht van Nationale-Nederlanden. (Bron: TQL, mei 2016)

Sparen voor pensioen is al vanaf € 1.000 aantrekkelijk

zzp-ers maken nauwelijks gebruik van de fiscale regeling die sparen voor pensioen aantrekkelijk maakt. Zelfstandige ondernemers laten hierdoor ongemerkt honderden tot duizenden euro's aan belastingvoordeel liggen. Deze regeling is al aantrekkelijk vanaf een inkomen van 1.000 euro per maand. Ruim 70 procent van de zzp-ers is hier echter niet van op de hoogte. Dit komt naar voren uit onderzoek van zzp Pensioen.

zzp-ers geven in het onderzoek aan weinig te weten over de diverse pensioenoplossingen. Slechts vijftien procent van de ondervraagde ondernemers beoordeelt zijn eigen kennis op dit thema als goed. Als er al wordt gespaard voor het pensioen, dan doen zzp-ers dat vooral door af te lossen op hun hypotheek of geld op een spaarrekening te zetten. (Bron: Brisk Magazine, 4 nov. 2016)

Beleggende zzp-er wil vooral transparantie

Ruim zestig procent van de zzp-ers bouwt zijn pensioen het liefst privé op, via een bankrekening. Een kleine twintig procent bouwt het pensioen liever op binnen de onderneming.

46% van de zzp-ers die hun pensioen opbouwen door middel van beleggen, geeft er de voorkeur aan om maandelijks een vast bedrag in te leggen. Een kwart van deze groep zelfstandigen zou zijn pensioen liever opbouwen door middel van een flexibel bedrag. Slechts 7,3 procent van de zzp-ers zou eenmalig een significant bedrag in willen leggen.

Transparantie is belangrijk bij pensioenopbouw via beleggen. Bijna 91 procent van de zzp-ers geeft aan dit criterium van belang te vinden. Ook flexibiliteit (89,6%) en goede informatie (85,6%) worden waardevol gevonden. Lage kosten en het zelf actief kunnen beheren van het pensioen worden minder belangrijk: respectievelijk 65,8 procent en 57,6 procent van de respondenten zegt hierop te letten bij pensioenopbouw via beleggen. (Bron: zzp Barometer & Knab, 13 dec. 2016).

zzp-schilders in protest tegen verplicht pensioen

Belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw verzamelt handtekeningen om een einde te maken aan de verplichte pensioenregeling voor zelfstandige schilders. Bpf Schilders moet deze bijzondere verplichtstelling binnenkort vernieuwen. Bpf Schilders moet de verplichtstelling opnieuw aanvragen, omdat de regeling begin dit jaar is gewijzigd. Maar Zelfstandigen Bouw, waarbij circa 10.000 zzp-ers uit de bouw zijn aangesloten, wil een streep zetten door de verplichte deelname aan Bpf Schilders door zelfstandige schilders.

De volgende stap is nu dat Zelfstandigen Bouw het schilderspensioenfonds BPF voor de rechter gaat dagen. (Bron: Daems, jun. 2017)

NB: FNV Zelfstandigen, die eveneens betrokken is bij zzp Pensioen, houdt zich afzijdig. We hebben hier geen mening over. We hebben ook vrijwel geen schilders in onze achterban, zegt Henk Wesselo, voorzitter van FNV Zelfstandigen. In het algemeen zijn onze leden tegen een verplichte pensioenregeling. En als er toch een verplichte regeling komt, moet die flexibeler zijn dan de huidige regelingen voor werknemers. Dat is de visie die wij uitdragen in het kader van de Nationale Pensioendialoog.

Kwart zzp-ers heeft geen pensioenvoorziening

Een op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur.

Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) (2017) van TNO en het CBS, waaraan meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers deelnamen. Zie ook de factsheet bij dit onderzoek.

Kans op snelle oplossing zzp-schilderspensioen

Zelfstandigen Bouw is bereid onafhankelijke bemiddeling een kans te geven in het conflict met het schilderspensioenfonds over de verplichte deelname van zzp-schilders.

De belangenorganisatie voor zzp-ers in de bouw geeft hiermee gehoor aan het verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

Zij houden wel onverkort vast aan de eis dat zzp-schilders zelf kunnen bepalen of, hoe en waar zij pensioen opbouwen. Zij gaat dan ook onverminderd door met de voorbereidingen om die vrije pensioenkeuze via de rechter af te dwingen. (Bron: FlexNieuws, 26 sep. 2017)

zzp-er schat belastingvoordeel fiscale jaarruimte te laag in

Bijna alle zzp-ers (91 procent) schatten het belastingvoordeel van het gebruik van de fiscale jaarruimte te laag in. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door GfK in opdracht van BrightPensioen en Allianz.

Bijna twee derde (63 procent) van de zzp-ers weet niet wat fiscale jaarruimte1 is. (Bron: Brisk Magazine, 30 nov. 2017)

1 De jaarruimte is het bedrag dat iemand mag aftrekken van de belasting als hij een pensioengat heeft. Ieder jaar moet de jaarruimte opnieuw worden berekenend omdat dit bedrag jaarlijks fluctueert i.v.m. regelgeving en bepaalde inleg in een aanvullend pensioen.

Stop met zeuren over pensioenplicht

De gepensioneerden-organisaties KNGV en NVOG hebben in een brief aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op een pensioenverplichting voor zelfstandigen. “Zij vinden dat er te weinig premie wordt betaald. Ook vinden de gepensioneerden dat zzp’ers met lagere tarieven kunnen concurreren met werknemers, doordat zij geen pensioenpremie zouden afdragen.”

Dat zijn volgens zzp Nederland “drogredenen uit eigenbelang”. “Het echte belang van gepensioneerden is volgens zzp Nederland de hoogte van hun eigen pensioenuitkering. Premiebetaling door zzp’ers via een (onterechte) deelnameplicht aan werknemerspensioenen maakt de positie van deze pensioenfondsen stabieler, zodat bestaande pensioenuitkeringen van gepensioneerden vaker kunnen worden geïndexeerd.” (Bron en meer: AVaccountancy, 13 dec. 2017)

89 procent zzp-ers krijgt geen kerstpakket

89 procent van de zzp-ers krijgt geen kerstpakket. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door GfK in opdracht van BrightPensioen.

Daarom start BrightPensioen de actie #zzpkerstpakket waarbij zzp-ers worden gewezen op het grootste kerstpakket dat ze zichzelf cadeau kunnen doen: de jaarruimte die ze hebben, benutten en deze vóór 31 december 2017 in een eigen pensioenpotje stoppen. Daarmee kan een zzp-er al snel duizenden euro’s belastingvoordeel ontvangen. (Bron: Brisk, 21 dec. 2017)

Komt er een extra AOW voor zzp’ers?

Begin augustus 2018 werd bekend dat de zzp’ers die verenigd zijn onder de Zelfstandigen Bouw graag een extra AOW zien voor zzp’ers in de bouw. Op dit moment is er geen AOW (Red: bedoeld wordt geen pensioenfonds, AOW krijgt namelijk iedere ingezetene van Nederland) voor zelfstandigen en veel zelfstandigen komen juist in de financiële problemen wanneer zij met pensioen gaan.

Niet iedere zelfstandige spaart voor zijn pensioen. Veel zelfstandigen hebben al moeite om hun huidige maandelijkse rekeningen te betalen en vinden het lastig om iedere maand ook nog geld opzij te zetten.

Een deel van de zelfstandigen spaart wel, bijvoorbeeld via een gezamenlijk potje of via een pensioenfonds. Zij storten iedere maand een deel van hun inkomen en kunnen hiermee langzaam een vermogen opbouwen. Daarbij is er ook een deel van de zelfstandigen dat hun huidige vermogen in een koophuis investeert, waarna zij – zodra zij met pensioen gaan – het huis verkopen en vervolgens in een huurwoning willen wonen.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden voor zelfstandigen om nu al vermogen op te bouwen. Toch kampt een deel van de zelfstandige ondernemers nog steeds met het probleem dat zij op dit moment simpelweg niet voldoende verdienen om maandelijks een deel op hun spaarrekening te zetten en naar een hoger vermogen te werken. (Bron: MKB Belangen, 15 aug. 2018)

Redactie: De termen 'extra AOW' en 'AOW voor zelfstandigen' kunnen verwarrend werken. Het pensioenstelsel is op drie pijlers gebaseerd: 1. AOW, 2. Bedrijfspensioenregeling en 3. Vrijwillige particuliere pensioenvoorziening (Zie HR-kiosk 'Drie pijlers)'. Iedereen ontvangt nu of t.z.t. de AOW (in 2018 als iemand 66 jaar wordt). De termen 'extra AOW' en AOW voor zelfstandigen' moeten worden gezien als een ander woord voor pijler 3, de Vrijwillige particuliere pensioenvoorziening of, als zzp-ers verplicht worden deel te nemen aan een (zzp-)pensioenregeling, pijler 2, een soort Bedrijfspensioenregeling.

Ook zelfstandige met laag inkomen kan beroep doen op overbruggingsregeling AOW

"De OBR is een tijdelijke regeling tot 1 januari 2023 en is bedoeld voor mensen die vóór hun 65e jaar een laag inkomen hebben (tot 200 procent van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 300 procent voor echtparen) uit een vut- of prepensioenregeling (of vergelijkbare regeling) en na hun 65e jaar geconfronteerd worden met een inkomensverlies als gevolg van de AOW-leeftijdsverhoging. Private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zelfstandigen vallen onder het bereik van de OBR. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de OBR kan een zelfstandige aanspraak maken op de OBR. Een van de voorwaarden is dat de betreffende vut- of prepensioenregeling (of vergelijkbare regeling) op of vóór 1-1-2013 (datum primaire verhoging van de AOW-leeftijd) respectievelijk vóór 1-7-2015 (datum versnelde verhoging van de AOW-leeftijd) moet zijn ingegaan."

Het is niet bekend hoeveel zelfstandigen en zzp-ers met een prepensioenen/of arbeidsongeschiktheidsverzekering geconfronteerd zijn met een AOW-gat. (Bron: VVP, 24 aug. 2018)

Zie meer over de OBR alsmede het artikel van 'AVaccountancy zzp Nederland wil verbeterde overgangsregeling voor AOW-gat' d.d. 24 augustus 2018.

Vakbeweging eist pensioen voor zzp’ers in ruil voor steun nieuw pensioenstelsel

Vakbeweging, werkgevers en kabinet onderhandelen al maanden over een nieuw pensioenstelsel. Het voorbereidend werk is gedaan in de Sociaal-Economische Raad door de sociale partners en deskundigen. Het is de bedoeling het overleg de komende dagen af te ronden.

De vakbeweging wil, gesteund door SP, GroenLinks en PvdA, van het kabinet de toezegging dat werkgevers verplicht worden voor hen pensioenpremie af te dragen. Nu zijn zzp’ers voor bedrijven veel goedkoper dan werknemers. Dat kostenverschil zou verkleind worden als bedrijven pensioenpremie afdragen voor zzp’ers. Het voorstel geldt niet voor degenen die als zelfstandigen voor bijvoorbeeld particulieren werken, zoals de tandarts of de loodgieter die de kraan komt repareren. (Bron: Puur Nieuws & De Volkskrant, 16 nov. 2018)

Redactie: Afgezien van het feit dat toezeggingen van een Kabinet door de jaren heen niets waard blijken te zijn, raakt de vakbeweging volledig de weg kwijt. Verbaas mij inmiddels al niet meer over de naïviteit van de vakbonden. Let op: in weer een nieuw pensioenakkoord (wat is het waard) worden afspraken gemaakt om de vakbonden maar te paaien.

In het vorige moeizaam verkregen akkoord (2010) werd door Minister Kamps en de Tweede Kamer beloofd, dat voor lagere inkomens en zwaar werk de pensioengerechtigde leeftijd niet omhoog zou gaan. Men zou ook eerder met pensioen mogen. Voor de AOW is dat gewoon een eenvoudig rekensommetje, met een minimum uitkering.

Voor het gewone aanvullende pensioen, dient meer premie betaald te worden. Zware beroepen hadden vroeger ook een hogere premie, waarom nu niet?

En dan de vraag van de vakbond om zzp-ers ook een verplicht pensioen op te dringen. Niet te geloven! Ook het FNV heeft toegestaan dat een miljoen schijnzelfstandigen zijn gecreëerd i.p.v. zich te bemoeien met de ontduiking van de verzekeringsplicht, waardoor deze groep grotendeels gewoon verzekerd zou zijn, ook voor pensioen, wanneer de Belastingdienst vanaf 2006 de controle hierop had uitgevoerd en niet klakkeloos VAR-verklaringen had afgegeven.

Zie ook: https://www.hr-kiosk.nl/nieuws/geen-pensioenregeling-voor-zware-beroepen

Geen verplicht pensioen voor zzp'ers

Het lijkt erop dat er binnenkort een nieuw pensioenakkoord is*. Daarin staat niets over pensioenen voor zzp’ers. Voorlopig geen verplicht pensioen dus.

Verschillende organisaties zitten al jaren aan tafel om nieuwe pensioenregels op te stellen. Werkgevers, werknemers en pensioenfondsen overleggen samen met vertegenwoordigers van het kabinet om een nieuw pensioenakkoord te bereiken. zzp-organisaties zitten niet bij deze gesprekken aan tafel. (Bron: zzp Forum, 15 nov. 2018)

* Op 15 november 2018 was het nog niet bekend dat d.d. 21 november 2018 duidelijk werd dat een pensioenakkoord nog ver weg is, zie 'Overleg nieuw pensioenstelsel mislukt'.

Wel verplicht pensioen voor zzp'ers?

Minister Koolmees vindt het belangrijk dat er binnenkort meer vergaderd wordt over het wel of niet verplichten van pensioenopbouw voor zelfstandige ondernemers. Hij vindt dat de ‘echte’ zzp’ers - zzp’ers die meer dan € 18 per uur verdienen - inderdaad de mogelijkheid moeten krijgen om pensioen op te bouwen. (Bron: MKB Belangen, 23 nov. 2018)

Zelfstandigen bouwen pensioen op, maar benutten belastingvoordeel te weinig

Het merendeel van de zzp’ers legt zelf een reserve aan voor de oude dag. Meestal doen ze dat via een spaarrekening in box 3, waardoor niet geprofiteerd wordt het fiscale voordeel van bijvoorbeeld de fiscale oudedagsreserve*. Dat concluderen zzp Nederland en PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) na het onderzoek Oudedagsvoorziening; wat wil de zzp’er zelf?, dat in opdracht van de twee organisaties is uitgevoerd door Motivaction. (Bron: Fiscaal Van Morgen, 30 nov. 2018)

* Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op.
U kunt uw oudedagsvoorziening regelen door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. De oudedagsreserve neemt af als u voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst. Daar staat tegenover dat u de premie voor de aangekochte lijfrente kunt aftrekken.
Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet u voldoen aan het urencriterium. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. (Bron: Belastingdienst)

Pensioen blijft verplicht voor zzp-schilders

Zelfstandige schilders blijven voorlopig verplicht pensioenpremie afdragen. Dit is heeft de rechter gisteren besloten.

In 2017 spande Zelfstandigen Bouw een rechtszaak aan tegen het pensioenfonds voor BPF Schilders. Zelfstandigen Bouw vindt dat het niet eerlijk is dat zelfstandige schilders verplicht pensioen moeten opbouwen, terwijl zelfstandigen normaal gesproken dit zelf mogen bepalen. Ook het kabinet heeft een paar maanden geleden nog besloten geen verplicht pensioen te willen voor zzp’ers.

Toch moeten zzp-schilders zich wel verplicht aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds schilders (BPF). De rechter vond het verplichten niet onterecht, omdat het op die manier alle schilders pensioen op kunnen bouwen. Bovendien vond de rechter dat de concurrentie niet beperkt wordt door het verplichte pensioen. (Bron: zzp-forum, 1 feb. 2019)

Ook verplicht pensioen voor zzp’ers kunst en cultuur?

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) wil dat vanaf 2021 voor alle zzp’ers die werkzaam zijn in de kunst en cultuur een verplichte pensioenregeling zal gelden. Zelfstandigen die al een oudedagsvoorziening geregeld hebben, worden niet verplicht mee te doen (ook wel opt-out genoemd).

De betrokken partijen streven naar een pilot waarbij alle zzp’ers die werkzaam zijn in de kunst en cultuur (een onderdeel van zorg en welzijn) verplicht pensioen opbouwen. PFZW heeft zich tot doel gesteld alle werkenden in zorg en welzijn aan te laten sluiten. De cultuursector zegt het belangrijk te vinden dat zzp’ers net als werknemers pensioen opbouwen.

Redactie: Het oude liedje, het zijn de pensioenfondsen die baat hebben bij de verplichtte pensioenverzekering, vele individuele zzp-ers (dus niet overkoepelende organisaties) denken daar om uiteenlopende redenen anders over.

Geen deelname van zzp’ers in pensioenfondsen

De Tweede Kamer maakt zich steeds meer zorgen over de grote groep mensen die helemaal niet meedoet aan het huidige pensioenstelsel. Zoals zzp’ers, die geen toegang tot pensioenfondsen hebben, aldus een bericht in FD (16-5-2019).

Redactie: Een absolute gotspe. Diverse bewindslieden (w.o. Wiebes en Koolmees) en de Tweede Kamer hebben een puinhoop gemaakt van de overgang in 2006 van de controle op de verzekeringsplicht. Tot 2006 was deze controle meer dan 50 jaar in handen van het UWV, die adequaat op basis van wetsregels uit 1954 bepaalde of iemand wel of geen werknemer was in de zin van de Sociale Verzekeringswetten. Vanaf 2006 heeft de Belastingdienst deze controle nagelaten en heeft lukraak ten onrechte VAR-verklaringen afgegeven, waar Wiebes direct en indirect ook voor verantwoordelijk was. Toen het kalf al jaren verdronken was heeft men geprobeerd om de VAR-put te dempen, door de DBA te introduceren. Dit gaf echter zoveel commotie, omdat de DBA niets anders was dan de klassieke regels m.b.t. het werknemerschap (gezagsverhouding, persoonlijke dienstverrichting en loon), waardoor 90% van de zzp-ers verplicht verzekerd zou worden. Vervolgens zou het merendeel ook onder een pensioenfonds zou vallen. >

Pensioen aanbieden aan zzp-ers

Twee pensioenfondsen - pensioenfonds Zorg en Welzijn en pensioenfonds Bouw - gaan toestemming vragen aan minister Wouter Koolmees om pensioen aan te bieden aan zzp-ers. Tot nu toe mochten deze fondsen alleen pensioen aanbieden aan werknemers in loondienst.

Meer concreet, Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil dat zzp-ers een pensioenpremie van 3% van hun omzet betalen. Opdrachtgevers dragen vervolgens eveneens 3% bij. (Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 6 mei 2019)

Wordt vervolgd.

Kritiek Pensioenfederatie over pensioen zelfstandigen

De VCP is het volstrekt eens met de kritiek van de Pensioenfederatie over het toegankelijk maken van het aanvullend pensioensysteem voor zelfstandigen. De mogelijkheden die de voorgestelde pensioenwet biedt om hiermee te experimenteren de komende jaren, zijn volstrekt onvoldoende, zo oordeelde de Pensioenfederatie vandaag. (Bron: VCP, 9 feb. 2021)

Zzp-pensioen bij fondsen zit vast op ontbrekende wetgeving

Zzp'ers zijn zelden verplicht om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten en moeten dit zelf regelen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) kondigde vorig jaar aan te willen experimenteren met vrijwillige aansluiting van zzp'ers bij pensioenfondsen. Dat stuitte echter op wettelijke en fiscale drempels, maar Koolmees heeft gezegd die weg te willen nemen met een experimenteerwet. Onder meer ABP, Bouw en Zorg en Welzijn meldden zich. Een jaar later kunnen zij nog niet van start. "De fondsen staan klaar, maar de benodigde wetgeving is er niet". (Bron: Accountant, 9 feb 2021)

Experimenteren met zzp’ers-pensioen volgens Pensioenfederatie onmogelijk

Pensioenfondsen willen wel experimenteren met een pensioenoplossing voor zzp’ers, maar kunnen dat niet met de huidige conceptwet Toekomst pensioenen. De Pensioenfederatie vindt dat een dure en gemiste kans. De branchevereniging stelt dat er een ‘fikse aanpassing’ van het wetsvoorstel nodig is om te voorkomen dat er onnodig veel tijd wordt verloren. (Bron: AM, 9 feb. 2021)


Ga terug naar subrubriek zzp-er.