Verzekeringen (ZZP-er)

Datum laatste wijziging: 4 oktober 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Geen werknemersverzekeringen
 2. Wel werknemersverzekeringen
 3. Terugbetaling WW
 4. Vorst-WW
 5. Broodfonds
 6. zzp-ers binnenkort onverzekerbaar?
 7. Asscher wil sociale verzekering zzp-ers niet uitbreiden
 8. zzp-er is niet goed verzekerd
 9. Zelfstandigenaftrek blijft bestaan en geen verplichte verzekeringen
 10. IOAZ-uitkering
 11. AOV vaak goedkoper dan de zzp-er denkt
 12. Een op vijf zzp-ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
 13. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zzp-ers verbeterd
 14. zzp-ers helpen elkaar steeds vaker bij ziekte
 15. AOV onbetaalbaar
 16. Avéro Achmea sluit overeenkomst met zzp Nederland
 17. Uiteenlopende belangen bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
 18. Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid
 19. Voorstel Acture voor sociaal vangnet zzp-ers
 20. Aantallen zelfstandigen vrijwillig verzekerd in 2016
 21. AOV-premie aftrekbaar
 22. Verbond wil geen verplichte AOV voor zzp-ers
 23. zzp-er beter verzekerd tegen aansprakelijkheid
 24. Bouw start proef met spaarpotregeling zzp-ers
 25. zzp Nederland helpt zzp’ers in zorg met WKKGZ
 26. Jonge ondernemers onwetend over aftrekbaarheid AOV-premie
 27. Bouwvakkers best verzekerd voor aansprakelijkheid
 28. zzp-er heeft minder geld over voor verzekering
 29. Een derde oudere zzp'ers in bouw onverzekerd
 30. Tweede Kamer niet enthousiast over verplichte AOV voor zzp’ers
 31. Verzekering voor zelfstandigen Bouw
 32. Weer minder zzp'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
 33. 4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid
 34. Onacceptabel dat half miljoen Nederlanders forse inkomensval maakt bij ziekte
 35. Met tegenzin meepraten over verplichte pensioenverzekering
 36. Door misperceptie geen AOV
 37. Zelfstandigen betalen iets minder maar nog altijd meer voor arbeidsongeschiktheidsverzekering
 38. Keuze voor Zekerheid
 39. Plannen verplichte zelfstandigen-AOV lijken te stranden op Europees recht

Geen werknemersverzekeringen

zzp-ers komen (vrijwel) niet in aanmerking voor werknemersverzekeringen - WW, WIA, Ziektewet - dat verandert als zij alsnog als 'werknemer' door de Belastingdienst zijn aangemerkt, protesten alom. Onderstaand een trieste opsomming:

Redactie: het overgrote deel van de zzp-ers is in feite "schijnzelfstandige". Meestal is de verzekeringsplicht van toepassing vanwege de volgende criteria:
1. Persoonlijke dienstverrichting, m.a.w. geen vervanger mogen sturen
2. Gezagsverhouding, moet voldoen aan de regels van de organisatie v.w.b. werkuren en leidinggevende
3. Loon, geniet dus een uurloon en niet bijvoorbeeld een aanneemsom

De problemen over geen pensioen en geen verzekering is feitelijk een oneigenlijke discussie.
Zie ook: Hoezee, hoezee, iedereen zzp

Wel werknemersverzekeringen

Zelfstandig ondernemers die werken via Tentoo Freelance, zoeken hun eigen opdrachten en hebben alle vrijheden van een ondernemer. Ze bepalen zelf voor wie ze werken en wat hun tarief is. Het verschil met andere zzp’ers? De Tentoo-freelancers/zzp’er staan op de loonlijst van Tentoo. Hun administratie en facturatie wordt geregeld. Ook zijn ze automatisch verzekerd voor werkloosheidswet, ziektewet en arbeidsongeschiktheid omdat Tentoo als juridisch werkgever na elke opdracht de verplichte premies afdraagt.

Terugbetaling WW

Begin 2010 concludeerde de nationale ombudsman dat een groep werklozen die gebruik maakte van de zogeheten startersregeling niet goed is voorgelicht door het UWV. Daardoor kregen circa 3.000 startende zzp-ers hoge boetes en moesten zij hun WW-uitkering terugbetalen. De boetes en terugvorderingen liepen op tot € 100.000 per persoon. Het Ministerie SZW bekijkt de lopende beroeps- en bezwaarzaken tegen deze strafmaatregelen opnieuw. Ook worden de zzp-ers die geen protest aantekenden tegen de sancties, actief benaderd om hun zaak opnieuw te bezien. Verder krijgen zelfstandigen die door de boetes in financiële problemen zijn geraakt, meer tijd om te betalen.

Vorst-WW

Bouwbedrijven konden in de strenge winter begin 2010 Vorst-WW aanvragen bij minister Donner van Sociale Zaken. Zelfs met terugwerkende kracht. Maar deze regeling gold niet voor zzp-ers. FNV zelfstandigen Bouw heeft de maatregel aangeklaagd.

Broodfonds

zzp-ers die vanwege de kosten of anderszins het beu zijn zich - al dan niet via een tussenpersoon - bij een verzekeraar te verzekeren, kunnen zich aansluiten bij een Broodfonds. Een Broodfonds is een coöperatie van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandigen. Ze vormen elkaars verzekering voor het geval ze door ziekte niet meer kunnen werken. De deelnemers zetten elke maand een vast bedrag op een aparte rekening. Voor een uitkering van € 1.500 netto per maand is dat € 67,50 plus € 10 administratiekosten. De beheerder van het Broodfonds is bevoegd om van die rekening geld over te schrijven naar een zieke deelnemer. Dat geld is een schenking en vrij van belasting. Een broodfonds keert als regel maximaal twee jaar uit.

Iedere deelnemer opent een eigen bankrekening, de broodfondsrekening. Hierop wordt elke maand de inleg geplaatst. Hoe hoger de gekozen schenking, hoe hoger je maandelijkse inleg. De schenking die iemand kiest moet passen bij de winst uit je onderneming.

De verschillende schenkingsniveaus zijn:

 • Deelnemers kunnen twee keer per jaar hun schenkingsniveau aanpassen, per 1 januari of per 1 juli.
 • Het geld dat iemand maandelijks op de eigen broodfondsrekening opzij zet (zie boven) is geen premie maar spaargeld, dat meetelt voor het eigen vermogen in box 3.
 • Tenslotte, als iemand een beroep moet doen op het Broodfonds krijgt hij van alle deelnemers een klein bedrag overgemaakt. De schenkingen aan zieke deelnemers zijn niet aftrekbaar.
Een broodfonds kan gecombineerd worden met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Voor langere arbeidsongeschiktheid dan twee jaar heeft iemand dan een AOV. Door de lange eigenrisicoperiode betaalt hij een lagere AOV-premie. Daar staat de premie voor het broodfonds tegenover.

zzp-ers binnenkort onverzekerbaar?

De sterk gestegen premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de uitgebreide zorgplicht en het afschaffen van provisie voor tussenpersonen zorgt ervoor dat Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp) steeds minder verzekerd zijn. Dat concludeert Stichting zzp Nederland naar aanleiding van gesprekken met zelfstandigen en met verzekeraars.

De verzekeringsgraad onder zelfstandigen was al beangstigend laag, maar inmiddels stijgen de premies fors. Onlangs kondigde weer een verzekeraar aan dat de premies met 13% verhoogd worden, ook voor bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast zullen de voorwaarden worden aangescherpt waardoor de dekking ongetwijfeld verlaagd zal worden.

Asscher wil sociale verzekering zzp-ers niet uitbreiden

De mogelijkheden voor zzp-ers om een sociale verzekeringen af te sluiten worden als het aan Minister Asscher van Sociale Zaken ligt voorlopig niet uitgebreid. De regels zoals het UWV deze in 2015 hanteert blijven hetzelfde, omdat de verzekeringen anders te duur worden.

Werknemers die vanuit de Werkloosheidswet voor zichzelf beginnen kunnen zich binnen dertien weken verzekeren voor de Ziektewet en arbeidsongeschiktheid via het UWV. zzp-ers die direct als zelfstandige beginnen, of die te laat zijn met hun aanmelding, kunnen alleen bij particuliere en veelal duurdere verzekeraars terecht.

Asscher denkt dat een verruiming van deze regels ervoor zorgt dat ondernemers met een ziekteverleden zich gaan verzekeren. Dat zou leiden tot een stijging van de premie voor alle werknemers. De minister vindt, in tegenstelling tot veel belangenorganisaties, dat er genoeg voorlichting is over de mogelijkheden voor verzekeren.

zzp-er is niet goed verzekerd

In de afgelopen drie jaar heeft bijna drie op de tien zzp-ers zijn AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) zelfs opgezegd en zich vaak niet of te laat georiënteerd op het afsluiten van een AOV. Van de bijna één miljoen zzp-ers die in Nederland actief zijn, is een groot deel onvoldoende of helemaal niet verzekerd bij aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden, in plaats daarvan sparen zzp-ers liever zelf.

Dalende trend te zien bij vrijwel alle belangrijkste verzekeringstypen Nederland telt momenteel 941.000 zzp-ers, ondanks dat zij het belangrijk vinden om verzekerd te zijn tegen inkomstenverlies (49,2%) en zich weleens zorgen maken over de toekomst van de hoogte van het inkomen (49,9%) zijn lang niet alle zzp-ers verzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is het best vertegenwoordigd (55,7%) en maakt vanaf 2012 een lichte daling door (-3,5%), de AVB wordt gevolgd door de overlijdensrisicoverzekering (44,3%) met een lichte daling (-4,7%) sinds 2012. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (37,8%) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (36,2%) maken de sterkste dalingen mee (-18% & -28,7%) (Bron: Flex Nieuws, 13 mei 2015).

Zelfstandigenaftrek blijft bestaan en geen verplichte verzekeringen

In het voornoemde besluit van het kabinet (2 oktober 2015) staan geen verrassingen, alles blijft voorlopig bij het oude. Dus ook geen hogere belastingen en verplichte (pensioen) regelingen voor zzp-ers. PvdA en FNV spreken van een gemiste kans, VVD en D66 zijn tevreden. Met steeds meer zzp-ers op de arbeidsmarkt, wordt dit onderwerp ongetwijfeld verder vervolgd.

IOAZ-uitkering

Als iemand stopt als zelfstandig ondernemer omdat hij/zij onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Indien ja, dan volgt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Wat de voorwaarden betreft, wordt verwezen naar de site van de Rijksoverheid.

Zie ook de subrubriek van HR-kiosk Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ

NB: In veel gevallen zal de hoogte van de IOAZ lager zijn dan die van de Werkloosheidsuitkering. Dat komt omdat het maximum inkomen voor de IOAZ ongeveer de helft is van de maximum WW-uitkering.

AOV vaak goedkoper dan de zzp-er denkt

In dit geval gaat het niet om en werknemersverzekering maar om de AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering). Het blijkt dat zzp-ers de prijs van een AOV vaak veel hoger inschatten dan de werkelijke prijs, dit blijkt uit onderzoek van Aegon. In praktisch alle gevallen schatte de zzp-er de premie veel hoger in dan de werkelijke premie, veelal zat daar een factor 2 of 3 tussen. Denk niet te snel ‘ik kan dit niet betalen’ maar kijk eerst naar de echte prijs." (Bron: VVP, 26 jan. 2016)

Een op vijf zzp-ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Van de 800 duizend zelfstandigen zonder personeel met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013.

Bij werknemers wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremie ingehouden, maar zelfstandigen zijn niet verplicht verzekeringen tegen inkomensverlies af te sluiten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw zoals bijvoorbeeld via lijfrente en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. (Bron: CBS, 6 feb. 2016)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zzp-ers verbeterd

Verzekeraars hebben in 2015 hun AOV producten op veel punten verbeterd. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van MoneyView naar deze belangrijke verzekering voor zelfstandig ondernemers.
Zo wordt het criterium ‘beroepsongeschiktheid’ steeds meer zuiver toegepast, wordt er soepeler omgegaan met aanvangsleeftijden en komen de vaste grenzen voor aanvullend medisch onderzoek te vervallen. Ook krijgt de verzekerde steeds meer keuze in eindleeftijden, in plaats van de geijkte leeftijden als 55, 60 en 67. Bovendien wordt het optierecht steeds ruimer, zowel qua leeftijd als percentages. De beperkte acceptatieprocedure is bij nagenoeg alle verzekeraars afgeschaft. Hierdoor wordt de toegang tot de verzekeringen beter bewaakt en teleurstellingen door onverwacht niet uitkeren beter voorkomen.

De steeds populairdere Broodfondsen zijn over het algemeen goedkoper dan AO-verzekeringen, maar hebben ook beperkingen. Zo is de uitkeringsduur maximaal twee jaar. Voor een langere uitkering dan twee jaar moeten zzp-ers zich dan elders verzekeren.

(Bron en meer: InFinance, 23 feb. 2016)

zzp-ers helpen elkaar steeds vaker bij ziekte

Het aantal zzp-ers dat elkaar financieel helpt als ze langdurig ziek zijn, is de afgelopen tien jaar gegroeid van praktisch nul naar bijna 9.000. Via zogenoemde broodfondsen hebben ze vorig jaar bijna 5 miljoen euro bij elkaar gespaard. Daarvan is in 2015 1,4 miljoen uitgekeerd aan zieke collega's.

Twee broodfondsen hadden de afgelopen vijf jaar niet genoeg geld om hun zieken uit te betalen, ze kwamen in totaal 9.257 euro tekort, 0,3 procent op het totaal uitgekeerde ziektegeld. Om dat te voorkomen begint de overkoepelende BroodfondsMaker per 1 oktober een aparte alliantie. Dertig broodfondsen hebben zich gemeld om elkaar zo nodig gedurende korte tijd te hulp schieten. (Bron en meer: Volkskrant, 24 jun. 2016)

AOV onbetaalbaar

Ondernemers klagen vaak dat een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) te duur is. Aanleiding voor MKB Belangen, een organisatie die opkomt voor de belangen van kleinere ondernemers, om onderzoek te doen. Binnen enkele dagen reageerden hier bijna 4.000 ondernemers op, wat aangeeft hoezeer dit onderwerp leeft. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent op dit moment geen AOV heeft. De voornaamste reden (83 procent) hiervoor is simpel: de verzekering is onbetaalbaar.

Van de 30 procent die wel een AOV heeft, betaalt 60 procent meer dan €300 per maand voor deze verzekering en 21 procent tussen de € 200 en € 300. Een grote aanslag op de portemonnee van de kleine ondernemer. Ondanks de hoge premies, is de dekking gemiddeld niet meer dan 55 procent van het inkomen. Dit betekent dat zelfs van de ondernemers die wél verzekerd zijn, een groot deel in financiële problemen komt op het moment dat zij vanwege gezondheidsredenen voor iets langere tijd niet kunnen werken. Dit terwijl uit een eerder onderzoek van Reaal is gebleken dat 7 procent van alle ondernemers te maken krijgt met (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. (Bron: MKB Belangen, juli 2016)

Avéro Achmea sluit overeenkomst met zzp Nederland

Avéro Achmea heeft per juli 2016 een AOV-mantelovereenkomst afgesloten met Stichting zzp Nederland. Leden van Stichting zzp Nederland krijgen hierdoor 7,5 procent premiekorting op hun AOV. 'We verwachten adviseurs hiermee een nog betere propositie te bieden', zegt Avéro Achmea. 'De AOV-mantel is een open mantel. Alle adviseurs met een aanstelling van Avéro Achmea kunnen er dus gebruik van maken.'

Stichting zzp Nederland is met circa 40.000 leden de grootste belangenbehartiger voor zelfstandig ondernemers in Nederland.

Uiteenlopende belangen bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Steeds minder mensen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit komt door de groei van het aantal zelfstandigen en zij verzekeren zich steeds minder vaak. Een kwart van de zelfstandigen heeft onvoldoende financiële mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden. Meer dan de helft van de zelfstandigen heeft onvoldoende mogelijkheden om een vervangend inkomen op WIA-niveau te krijgen. Eén op de twintig heeft helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien. Zij zullen waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen. (Bron; CPB, okt. 2016)

Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid

Door de toename van het aantal zelfstandigen en de afname van de verzekeringsgraad onder deze zelfstandigen zijn steeds minder werkenden verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor werkloosheid en ziekte kan betoogd worden dat het gaat om kortdurende risico’s met relatief beperkte financiële gevolgen, die naar hun aard en vanwege de kans op ongewenst gedrag (‘moral hazard’) wellicht beter onder het ondernemersrisico geschaard kunnen worden. Maar bij arbeidsongeschiktheid gaat het om een lastig in te schatten, klein risico met grote financiële gevolgen die bovendien minder samenhangen met het ondernemerschap. Voor een dergelijk risico ligt een brede risicodeling meer voor de hand. Dit roept de vraag op of en hoe zelfstandigen verzekerd dienen te zijn tegen arbeidsongeschiktheid en waarin zij verschillen van werknemers. (Bron: CPB Policy brief, 31 okt. 2016)

Voorstel Acture voor sociaal vangnet zzp-ers

zzp-ers zouden verplicht een 'basisverzekering' moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verzekering moet zonder intredekeuring aan alle zzp-ers worden aangeboden. De nominale premie voor deze verzekering zou uitkomen op 100 euro per maand. Volgens Acture, de grootste uitvoerder van sociale zekerheid na het UWV, komt hiermee een sociaal vangnet voor 800.000 zzp-ers binnen handbereik.

Volgens Maudie Derks, algemeen directeur Acture, wordt vanuit politiek Den Haag met belangstelling gekeken naar het voorstel. Volgens Derks is het regering en Kamer een doorn in het oog dat op dit moment van de 800 duizend zzp-ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap slechts een vijfde premie betaalt voor een AOV. "Het zijn vooral de zzp-ers met een hoger inkomen die een AOV afsluiten. Maar ruim 80 procent van de zzp-ers heeft dus niets. Deze zzp-ers die ziek worden en die geen verzekering hebben afgesloten komen bij ziekte nu in de bijstand. Dat is een ongewenste situatie. Je wilt deze terugval in inkomen voorkomen en je wilt dus ook dat de zzp-er daar maatregelen voor treft. Alleen is een AOV over het algemeen een forse kostenpost die maar beperkt aftrek vindt. Vandaar dat wij voor een verplicht stelsel zijn met een minimumverzekering om de terugval in inkomen te stoppen en om het beroep, wat anders op de samenleving wordt gedaan te beperken."

Aantallen zelfstandigen vrijwillig verzekerd in 2016

UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. De premievaststelling vrijwillige verzekering voor de ZW, WW, WAO en WIA 2017 is gepubliceerd.

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zelfstandigen kunnen zich bij UWV vrijwillig verzekeren voor de ziektewet (ZW), WW, WAO en WIA. Het gaat hier vooral om zelfstandigen en personen die tijdelijk niet werken, ontwikkelingswerkers en huishoudelijke hulpen die niet verplicht verzekerd zijn. Per 1 januari 2016 was het aantal vrijwillig verzekerden bij UWV ongeveer 17.900.

Van het totaal aantal zelfstandigen is 2 procent vrijwillig verzekerd bij UWV voor de ziektewet, de WAO/WIA en/of de WW. (Bron: UWV, dec. 2016)

AOV-premie aftrekbaar

Voor de zzp-er zijn de (bruto) kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aftrekbaar van de inkomstenbelasting, box 1. Daar staat tegenover dat uitkeringen AOV belastbaar zijn.

Meer informatie: Centraal Beheer Achmea.

Verbond wil geen verplichte AOV voor zzp-ers

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is niet het antwoord op de magere belangstelling onder deze groep werkenden. “De klanten, zzp-ers zelf, zitten niet op zo’n verplichting te wachten”, zegt Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars op 23 februari 2017 in de Telegraaf. “Dan gaan wij er niet voor pleiten.”

De krant haalt recente CBS-cijfers aan die tonen dat slechts 22 procent van de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen maandelijks premie betaalt om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het overgrote deel is dus niet beschermd tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Volgens Koopman vinden sommigen de polis te duur, maar zijn er ook andere reden waarom ze onverzekerd te werk gaan, zoals eigen vermogen of een ander inkomen. “Het probleem van onverzekerde zzp-ers is niet zo groot als het lijkt. Ongeveer een derde van de zzp-ers verdient met het zelfstandigenbestaan een inkomen rond bijstandsniveau. Dan loont verzekeren niet, vinden zij.”

Meer informatie over zelfstandigen en verzekeren vindt u op de speciale dossierpagina op de Bond van Verzekeraars.

zzp-er beter verzekerd tegen aansprakelijkheid

Van de zzp-ers heeft 69 procent zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het aantal zzp-ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden met maar liefst 55 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 744 zzp-ers in samenwerking met Centraal Beheer. (Bron: VVP, 4 jul. 2017)

Bouw start proef met spaarpotregeling zzp-ers

Werkgevers en werknemers in de bouwsectoren zijn in een vergevorderd stadium met plannen voor een proef voor een eigen, alomvattende spaarregeling voor zzp-ers.

De regeling moet ervoor zorgen dat ondernemers een financiële buffer opbouwen. Van die buffer kunnen ze dan alleen gebruik maken wanneer er sprake is van een sociaal risico, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen. De inleg kan worden afgetrokken van de bruto inkomsten en er wordt pas belasting betaald wanneer het bedrag wordt uitgekeerd. (Bron: FV Fiscaal, 17 jul. 2017)

zzp Nederland helpt zzp’ers in zorg met WKKGZ

zzp Nederland start een samenwerking met Quasir en Stichting Zorggeschil. De samenwerking moet ertoe leiden dat ondernemers in de zorg makkelijker kunnen voldoen aan de eisen uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Een van de eisen in de WKKGZ is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via zzp Nederland kunnen zzp-ers en ondernemers daaraan voldoen.

Binnen de samenwerking bundelt zzp Nederland als overkoepelende organisatie de zzp-ers. De overeenkomst tussen Quasir en zzp Nederland regelt dat de aangesloten zzp’ers beschikken over een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris op afroep. (Bron: zzp Nederland, 2 oktober 2017)

Jonge ondernemers onwetend over aftrekbaarheid AOV-premie

Meer dan de helft (59 procent) van de ondernemers tussen de achttien en 34 jaar weet niet dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar is bij de belasting. Oudere ondernemers beschikken vaker over deze kennis: van de ondernemers tussen 35 en 49 jaar weet 65 procent dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aftrekbaar is.

Dat blijkt uit de Ondernemersbarometer van Allianz, een onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. Aan het onderzoek namen ruim 1100 zzp’ers en MKB’ers deel.

Ondanks dat het merendeel van de ondernemers boven de 35 jaar weet dat de premie voor een AOV aftrekbaar is, kiezen de meeste ondernemers ervoor om geen AOV af te sluiten. Circa acht op de tien ondernemers (78 procent) heeft geen AOV afgesloten. De groot MKB’er blijkt zijn AOV-zaken het beste op orde te hebben; 62 procent van de ondernemers in het groot MKB is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid ten opzichte van 37 procent van de klein MKB’ers en zeventien procent van de zzp’ers. (Bron: Brisk, 11 apr. 2018)

Bouwvakkers best verzekerd voor aansprakelijkheid

zzp’ers in de bouw, zelfstandige specialisten bedrijfsbeheer en zelfstandige sociaal werkers verzekeren zich verhoudingsgewijs het vaakst tegen zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Ruim een derde van de aanvragen voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kwam van deze drie beroepsgroepen: zzp’ers in de bouw 17,5 procent, specialisten bedrijfsbeheer 10,5 procent en sociaal werkers 7,6 procent. In deze beroepsgroepen stellen grotere opdrachtgevers doorgaans een aansprakelijkheidsverzekering verplicht.

De meeste aanvragen (76 procent) voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering betreffen een aanvraag voor een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Binnen de bouw (94 procent), bedrijfsbeheer (71 procent) en sociaal werk (76 procent) wordt die ook het vaakst aangevraagd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) vertegenwoordigt over alle onderzochte aanvragen slechts 16 procent. (Bron: Findinet, 7 jun. 2018)

zzp-er heeft minder geld over voor verzekering

Meer zzp-ers denken erover om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Vergeleken met 2017 overweegt 7,2 procent meer om zich te verzekeren tegen dit risico. zzp-ers (zowel met als zonder AOV) zijn gemiddeld bereid om € 144,32 te betalen voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 992 zzp-ers.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is het meest populair onder zzp-ers. Bijna 70% heeft zich hiervoor verzekerd. Ook hebben veel zzp-ers (ruim 60%) een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten. Het aantal zzp-ers met een rechtsbijstandverzekering (RVB) is behoorlijk aan de lage kant, net als het aantal met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): beide 38%.

Uit onderzoek blijkt dat zelfstandig ondernemers gemiddeld € 144,32 per maand willen betalen voor een AOV. zzp-ers die momenteel al een AOV hebben, zijn bereid om gemiddeld € 231,80 per maand te betalen, terwijl zzp-ers die (nog) geen AOV hebben hier slechts € 81,39 voor neer willen leggen.

20,2 procent van de zzp-ers wil of kan zich tegen geen enkel bedrag verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. (Bron: zzp Barometer, 31 jul. 2018)

Een derde oudere zzp'ers in bouw onverzekerd

Slechts een derde van de zelfstandige bouwvakkers is verzekerd tegen ziekte of ongevallen. In 2010 was dat nog meer dan 70 procent. Dure premies en hoge eisen van verzekeringsmaatschappijen spelen parten.

Vooral bouwvakkers van 45 jaar en ouder vallen tussen wal en schip, schrijft Trouw op basis van peilingen van belangenclub Zelfstandigen Bouw. Ze kunnen geen verzekering krijgen omdat het risico op gezondheidsproblemen groot is. Zijn ze wel verzekerd, dan wordt de verzekering vanwege dezelfde redenen op hun zestigste beëindigd. (Bronnen: MSN, Nu, Trouw, 23 okt. 2018)

Tweede Kamer niet enthousiast over verplichte AOV voor zzp’ers

Het kabinet hoeft geen voorstel te maken waarin een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zzp’ers wordt geregeld. Een motie van de linkse oppositie die daartoe opriep werd dinsdag door een Kamermeerderheid verworpen.

In de motie memoreerden Paul Smeulders (GroenLinks), Bart van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk en Martin van Rooijer (beiden 50PLUS) aan de statistiek dat de 80% van de zzp’ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. De oppositieleden noemen dit een groot risico, voor zowel de zelfstandigen om wie het gaat als voor de samenleving als geheel.

Overigens betekent dat niet dat het kabinet het onderwerp helemaal laat rusten. Vorige week maakte minister Koolmees van Sociale Zaken bekend een commissie in het leven te roepen die de consequenties van een AOV-plicht moet onderzoeken. Hij wil de uitkomsten daarvan afwachten voor hij zich over een eventueel voorstel wil buigen. (Bron: Van Eekhoutgroep, 7 dec. 2018)

Verzekering voor zelfstandigen Bouw

Zelfstandigen Bouw start een eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers: de AOV Bouw. De voorziening werkt volgens de principes van een broodfonds. De beroepsorganisatie zegt daarmee te doen ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’.

Elke zzp’er kan zich bij de AOV Bouw aansluiten. Er is geen medische selectie. Iedereen wordt geaccepteerd, ook 60-plussers. Voorwaarden zijn dat men lid is van Zelfstandigen Bouw, inkomen genereert uit de eigen onderneming en dat men staat is voor minimaal 35% van de gebruikelijke tijd zijn beroep/werkzaamheden uit te voeren. (Bron: Findinet, 15 jan. 2019)

Weer minder zzp'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Steeds minder zzp’ers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Volgens het CBS daalde het percentage zzp’ers met een AOV van 23,3% in 2011 naar 18,6% in 2017.

Het tv-programma De Monitor doet onderzoek naar zzp’ers. Voor het onderzoek zocht het CBS uit hoeveel zzp’ers een AOV hebben. Het aantal zzp’ers steeg tussen 2011 en 2017 van 769 duizend naar 906 duizend, maar het percentage zzp’ers met een AOV, zoals gezegd, daalde flink.

In de zakelijke dienstverlening hebben de meeste zelfstandigen een AOV: 32%, gevolgd door de bouwsector (29,7%). Mannelijke zelfstandigen sluiten veel vaker een AOV af dan vrouwen: 24,8% tegen 18,6%.

Redactie: Eerder gezegd, het blijft storend dat het CBS niet in staat is meer actuele cijfers te tonen. In dit geval worden in mei 2019 getallen uit 2017 genoemd.

4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS die vandaag worden gepubliceerd.

In het recent afgesloten akkoord tussen kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel is afgesproken dat er voor zelfstandigen een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om hiervoor begin 2020 een concreet voorstel te doen. In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan 5,5 duizend zelfstandig ondernemers gevraagd of zij iets hebben geregeld voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Ook is hun gevraagd wat de redenen zijn om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. (Bron: CBS, 4 jul. 2019)

Onacceptabel dat half miljoen Nederlanders forse inkomensval maakt bij ziekte

Dit is precies de reden dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht moet worden. Om schrijnende situaties te voorkomen,’ aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter. Maar liefst 4 op de 10 zelfstandigen treft geen voorziening tegen arbeidsongeschiktheid, blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS en TNO. Slechts 1 op de 5 heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Uit een nieuw gepubliceerd cijfer van CNV, blijkt dat 54% van de zzp’ers onvoldoende inkomen heeft bij ziekte. Onder zzp’ers die ouder van 50 zijn, is dat zelfs 63%. ‘Als je dus letterlijk vraagt of mensen genoeg inkomen hebben bij ziekte, heeft een meerderheid onvoldoende geld. Een nog hoger percentage dan uit het CBS- en TNO-onderzoek.’ Het onderzoek werd uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 550 zzp’ers.

De verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een aantal voordelen: door de collectiviteit wordt de verzekering goedkoper en daarmee toegankelijk voor grotere groepen. Ook kunnen verzekeraars door de verplichtstelling oudere zzp’ers niet meer weigeren. Van Wijngaarden: ‘Veel ouderen komen nu niet in aanmerking voor een verzekering. Te hoge risico’s voor de verzekeraar. Een verplichtstelling lost deze schrijnende situatie op. In de verdere uitwerking gaan we ervoor zorgen dat er ook echt een voorziening komt die een oplossing biedt voor deze grote groep.’ (Bron: CNV, 4 jul. 2019)

Met tegenzin meepraten over verplichte pensioenverzekering

Nederland telt anno 2019 circa 1,1 miljoen zzp-ers. Omdat vele zzp-ers risico's lopen bij ziekte kan dat worden voorkomen door een verzekeringsplicht in te stellen, aldus minister Koolmees in deze gesteund door de vakbonden FNV en CNV.

zzp-organisaties zijn het eens over het feit dat het ongewenst is dat onverzekerde zzp-'ers bij langdurige of blijvende arbeidsongeschikt ten laste komen van de maatschappij. De oplossing moet volgens hen echter gezocht worden in een volksverzekering voor alle werkenden, denk aan de AOW.

Om uit de impasse te komen, heeft minister Koolmees aan de Stichting van de Arbeid om advies gevraagd. Er is een werkgroep gevormd die zal worden uitgebreid met deskundigen van onder meer het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en FNV Zelfstandigen. Begin 2020 zal het advies worden uitgebracht.

Door misperceptie geen AOV

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van een jaarlijkse MKB-onderzoek.

Van de ondervraagde ondernemers (2019) heeft bijna de helft (47 procent) geen AOV. Daarvan schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is. Komt bij dat het bedrag bij de aangifte inkomstenbelasting kan worden afgetrokken in box 1. De netto maandpremie ligt dus fors lager.

Zelfstandigen betalen iets minder maar nog altijd meer voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het hebben van een bepaald beroep is steeds minder vaak leidend om maatwerkacceptatie toe te passen. En de standaard medische keuring afhankelijk van leeftijd of verzekerd bedrag is bijna geheel uit de markt verdwenen. Die soepelere acceptatie is ook te zien bij wijzigingen tijdens de verzekeringsduur, zoals het tussentijds verhogen van het verzekerde bedrag. Ook hebben alle aanbieders in de markt hun beroepsomschrijvingen gestroomlijnd met de beroepenlijst die is gemaakt door het SIVI (Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche).

Maar een grote groep ‘lastig te verzekeren zelfstandigen’ betaalt nog steeds meer premie dan gemiddeld. Deze groep heeft vaak ook een enorm gat te overbruggen tussen datum einde uitkering en de pensioenleeftijd. (Bron: Moneyview, 17 feb. 2020)

Keuze voor Zekerheid

Zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen bepalen
bij de start zelf hun eigenrisicoperiode: 1 jaar (standaardoptie), een half jaar of 2 jaar. Zo houden zij grip op de premiehoogte. De uitvoering komt in publieke handen. Ook is het mogelijk om een gelijkwaardige of aanvullende verzekering te kiezen via de private markt. Aldus het voorstel dat aan minister Koolmees is gepresenteerd. (Bron: Stichting van de arbeid, 3 mrt. 2020)

Plannen verplichte zelfstandigen-AOV lijken te stranden op Europees recht

Uit het onderzoek blijkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen, op verschillende punten strijdig is met het Europees recht. Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag, meldt de Werkvereniging in een persbericht. (Bron: Findinet e.a., 29 mrt. 2020)

Terug naar subrubriek zzp-er.