Zelfstandigen- en startersaftrek (ZZP)

Datum laatste wijziging: 4 oktober 2020  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

 1. Vast bedrag
 2. Urencriterium
 3. Ook omzet is criterium toekennen zelfstandigenaftrek
 4. PvdA niet van plan zelfstandigenaftrek af te schaffen
 5. Belastingplan 2014 (september 2013)
 6. Urencriterium vervangen door omzetcriterium?
 7. Zelfstandig ondernemers tegen afschaffing zelfstandigenaftrek
 8. Verstandig dat Wiebes afziet van invoering winstbox
 9. Kabinet wil belastingvoordeeltjes zzp-er afschaffen
 10. Voorwaarde startersaftrek
 11. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 12. Zelfstandigenaftrek blijft bestaan
 13. Weg met zelfstandigenaftrek, zzp-er moet tarief verhogen
 14. Reistijd loondienst relevant voor urencriterium
 15. Belastingkorting zzp-ers moet verdwijnen
 16. Kosten zelfstandigenaftrek
 17. Komt het urencriterium bij een dienstbetrekking in gevaar?
 18. Wiebes maakt einde aan huuraftrek zzp-ers
 19. Geen zelfstandigenaftrek voor ambtenaar met werkweek van 36 uren
 20. MKB-winstvrijstelling
 21. Verkiezingen bepalend voor vast en flex
 22. Ondernemer voldoet niet aan urencriterium
 23. Partijen willen fiscaal voordeel zzp-er inperken
 24. Commentaar op 'FNV wil fiscale voordelen zzp-er afschaffen'
 25. Evaluatie fiscale ondernemersregelingen 2014
 26. Vier op de tien zzp-ers betalen geen inkomstenbelasting
 27. OndernemersCheck van de Belastingdienst
 28. Gastouder is ondernemer en voldoet aan urencriterium
 29. Jurisprudentie starters- en zelfstandigenaftrek
 30. Zelfstandigenaftrek zzp-ers vanaf 2020 verlaagd
 31. Schaf zelfstandigenaftrek helemaal af
 32. Belastingkloof zzp'er en werknemer te groot
 33. Verlaging zelfstandigenaftrek versneld

NB: Een overzicht van alle aftrekposten voor MKB-ers treft u aan in de MKB subrubriek.

Vast bedrag

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is nu niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst.

De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt bedraagt 50% van de zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet verrekend worden met ander box 1-inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden gerealiseerd, wordt de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar gereserveerd om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met de winst.

Zelfstandigenaftrek houdt in een ondernemer jaarlijks een bepaald bedrag mag aftrekken van het belastbaar inkomen. Dit is een wettelijk vastgesteld bedrag. In 2017 en 2018 mag ieder jaar € 7.280 worden opgeven als aftrekpost. Let op: dit bedrag mag alleen worden afgetrokken van de winst die een jaar is gemaakt. Is de winst minder dan € 7.280, dan mag het bedrag worden verrekend bij de belastingaangifte in de komende negen jaar.

N.B. Een DGA (5% of meer van de aandelen van een BV, ook als hij de enige werknemer is) heeft GEEN recht op de zelfstandigenaftrek.

Urencriterium

Voorwaarde voor het verkrijgen van de zelfstandigenaftrek is het dagelijks bijhouden van de gewerkte uren, dat minimaal 1225 uren per kalenderjaar moet zijn. Het achteraf opstellen van het aantal gewerkte uren kan het weigeren van de zelfstandigenaftrek ten gevolge hebben.

Red.: Het urencriterium is geenszins waterdicht, bewijzen worden niet gevraagd.

Ook omzet is een criterium voor toekennen zelfstandigenaftrek

Als volgens de Belastingdienst er sprake is van een (te) lage beloning in verhouding tot het aantal bestede uren kan de zelfstandigenaftrek worden geweigerd. In haar uitspraak van 5 mei 2012 heeft de Hoge Raad dit bevestigd.

PvdA niet van plan de Zelfstandigenaftrek af te schaffen

De laatste weken is er veel ongerustheid onder zelfstandigen over mogelijke afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Die ongerustheid is niet nodig: dit kabinet, en dus ook de PvdA is niet van plan het advies van de Commissie Dijkhuizen over te nemen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Wel is er in het regeerakkoord een bezuiniging ingeboekt op ondernemersfaciliteiten - in 2015, dus niet in 2014 - maar dat wordt een bezuiniging op veel verschillende andere belastinguitgaven en aftrekposten; de zelfstandigenaftrek is een van die posten. (Bron: PvdA, 27 aug. 2013)

Belastingplan 2014 (september 2013)

Zelfstandigenaftrek: vanaf 2015 wordt een winstbox in de inkomstenbelasting ingevoerd en worden ondernemersfaciliteiten waaronder de zelfstandigenaftrek beperkt.

Urencriterium vervangen door omzetcriterium?

Het urencriterium bepaalde tot en met 2012 dat ondernemers pas recht hadden op belastingkorting als ze minimaal 1225 uur in hun zelfstandige onderneming hadden gestoken.

Het urencriterium wordt mogelijk (vanaf 2014?) vervangen door een omzetcriterium met een glijdende schaal. Als zzp-ondernemers bijvoorbeeld € 10.000 of meer omzet hebben behaald krijgen zij volledige zelfstandigenaftrek; als ze maar € 5.000 binnenhalen, hebben ze recht op de halve zelfstandigenaftrek.

De motie betreffende het einde van het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek is in 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. En wat doet de Eerste Kamer?

Zelfstandig ondernemers tegen afschaffing zelfstandigenaftrek

Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen blijkt dat 83% van de zelfstandig ondernemers het afschaffen van de zelfstandigenaftrek een slecht plan vindt. Het onderzoek is vorige week gehouden onder iets minder dan 1400 zelfstandigen. Het merendeel van de ondervraagde zelfstandig ondernemers verwacht bovendien dat zij de afschaffing van deze belastingmaatregel voor zzp-ers niet kunnen compenseren met hogere tarieven en dus minder inkomen zullen hebben en minder geld opzij kunnen zetten voor pensioen, scholing en ontwikkeling. 9% van de zelfstandigen overweegt zelfs te stoppen met het bedrijf.

Verstandig dat Wiebes afziet van invoering winstbox

Staatssecretaris Wiebes van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer af te zien van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox. Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-zzp noemen dit verstandig. Het plan van Wiebes voorganger had als doel iets te doen aan het probleem dat het verschil in de gemiddelde belastingdruk tussen ondernemer en werknemer kan leiden tot schijnzelfstandigheid.

Invoering van de winstbox zou volgens Wiebes echter het 'betreden van een te onzekere weg, met ongewisse voordelen en duidelijke nadelen' betekenen. VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-zzp stellen dat Wiebes hiermee een juiste afweging maakt. 'Het is goed dat de staatssecretaris de afwegingen voor het fiscale beleid en schijnzelfstandigheid neerlegt bij de daarvoor ingestelde interdepartementale werkgroep.' Ook zijn de ondernemingsorganisaties blij dat het huidige systeem met de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling hierdoor in stand blijft. (Bron: VNO-NCW, 4 jul. 2014)

Kabinet wil belastingvoordeeltjes zzp-er afschaffen

Het kabinet wil het verschil tussen zzp-ers en personeel in loondienst verkleinen. Daarom worden de belastingvoordeeltjes voor zelfstandige ondernemers zonder personeel mogelijk afgeschaft. Ook zijn er plannen om alle werkenden te verplichten een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte af te sluiten. (Bron: De Telegraaf en Z24, 9 mei 2015)

Voorwaarde startersaftrek

Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

De bedragen van de zelfstandigen- en startersaftrek zijn te vinden in subrubriek Zelfstandigen- en startersaftrek (tabellen).

Zelfstandigenaftrek blijft bestaan

De regeringspartijen PvdA en VVD lieten bij monde van hun woordvoerders weten voor handhaving van de aftrek te zijn. Hiermee is er een Kamermeerderheid voor het behoud van deze fiscale maatregel.

De creatieve industrie - NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten 92 - initieerde het debat omdat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën het belastingstelsel wil herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp-ers wil beperken. Als het aan Wiebes ligt komen alleen de zzp-ers in aanmerking voor zelfstandigenaftrek die werkgelegenheid creëren en een substantiële bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek. (Bron: Villamedia, 2 jun. 2015)

Weg met zelfstandigenaftrek, zzp-er moet tarief verhogen

FNV-voorman Ton Heerts is voorstander van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Want dat wordt betaald door de belastingbetaler.

Werkgevers sparen volgens hem kosten uit door goedkope zelfstandigen in te huren. Die kunnen zo goedkoop werken, omdat ze door de zelfstandigenaftrek minder belasting hoeven te betalen. Er dreigt een totale vervaging tussen werknemerschap en ondernemerschap en een explosie van het aantal zzp-ers in Nederland.

Volgens de vakbondsman moeten zelfstandigen een hogere uurprijs vragen, als ze geen gebruik meer kunnen maken van de zelfstandigenaftrek. Dat maakt ze minder aantrekkelijk voor werkgevers. Ik ben helemaal niet tegen echte zelfstandigen, ik verzet mij wel sterk tegen gedwongen zzp-ers, zoals de pakketbezorgers bij PostNL. (Bron: Z24, 9 jun. 2015)

Reistijd loondienst relevant voor urencriterium

Bij de toetsing van het urencriterium moet ook de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband in aanmerking genomen worden. Dit heeft het Gerechtshof Den Haag op 8 jul. 2015 besloten.

Belastingkorting zzp-ers moet verdwijnen

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, mengt zich in het debat over zzp-ers. Er is ooit besloten om zelfstandigen een belastingkorting te geven en niet te verplichten mee te doen aan de sociale regelingen vanuit het idee dat deze mensen de kans zouden krijgen een eigen zaak op te bouwen en in een latere fase uit hun zaak een pensioen konden verkrijgen. Uit deze goed bedoelde regeling is nu een situatie ontstaan waarbij een deel van de zzp-ers er nadeel van heeft dat ze worden uitgesloten van de sociale regelingen, stelt de bankpresident, die een grote groep zzp-ers omschrijft als veredelde dagloners.

Kosten zelfstandigenaftrek

De Wet DBA dient volgens sommigen naast bestrijding van de schijnzelfstandigheid ook nog een ander doel, namelijk het uitdunnen van het aantal zzp-ers. Niet geheel onlogisch als men naar de zelfstandigenaftrek kijkt. Deze bedraagt in 2016 circa 1,7 miljard euro en daar was nooit op gerekend. En stel dat het aantal zzp-ers nog verder groeit - en daar lijkt wel op - wat dan? Ook de startersaftrek staat ter discussie. Deze is sinds 2001 gegroeid van € 53 mln naar € 109 mln in 2014 en subsidieert eigenlijk opdrachtgevers en werkt concurrentievervalsing in de hand aldus het CPB. Wat de totale kosten van de startersaftrek in 2016 zullen zijn, moet de redactie van HR-kiosk het antwoord voorlopig schuldig blijven.

Komt het urencriterium bij een dienstbetrekking in gevaar?

Het blijkt dat het urencriterium niet altijd in gevaar komt bij een dienstbetrekking. Het urencriterium komt wel in gevaar als de ondernemer ook in dienstbetrekking werkt of achteraf wordt geoordeeld dat hij in dienstbetrekking werkte (wet DBA). (Bron: Taxence: 12 jul. 2016)

Wiebes maakt einde aan huuraftrek zzp-ers

Staatssecretaris Wiebes bereidt een nota van wijziging voor waarin de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn wordt gebracht met die van ondernemers met een koopwoning.

Aanleiding voor de maatregel is het arrest van 12 augustus 2016 waarin de Hoge Raad oordeelde dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Belangrijkste voorwaarde is dat de huurwoning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt.

Nog geen een procent van alle IB-ondernemers en resultaatgenieters maakt gebruik van de aftrekpost. De aftrekpost kost de schatkist nu circa 20 miljoen euro. De staatssecretaris verwacht echter dat dit snel kan oplopen tot een veel hoger bedrag gezien onder meer de aandacht die het arrest krijgt. (Bron: Accountancy Vanmorgen, 25 okt. 2016)

Geen zelfstandigenaftrek voor ambtenaar met werkweek van 36 uren

X werkt vier dagen per week, negen uren per dag, voor het Ministerie van Defensie. Naast deze dienstbetrekking is hij ook vennoot in een vof die onderscheidingen opmaakt en munten en medailles slaat. De inkomsten uit de vof merkt X aan als winst uit onderneming. In zijn IB-aangifte claimt X de zelfstandigenaftrek. De inspecteur is echter van mening dat X niet aan het urencriterium voldoet. Lees de jurisprudentie, d.d. 23 sep. 2016.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. De zzp-er krijgt deze vrijstelling als hij ondernemer is. Iemand krijgt geen MKB-winstvrijstelling over de winst die hij heeft behaald als medegerechtigde.

De MKB-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2015, 2016 en 2017 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst. Voor de berekening de winst eerst worden verminderd met de ondernemersaftrek.

NB: De MKB-winstvrijstelling verlaagt de fiscale winst. Daardoor is de ondernemer minder belasting verschuldigd. Als de onderneming verlies lijdt, verkleint de MKB-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor de ondernemer.

Verkiezingen bepalend voor vast en flex

De verkiezingen bieden nieuwe kansen voor hervorming van de arbeidsmarkt, betoogt Mathijs Bouwman in zijn column in het FD. In ieder geval zal de uitkomst van deze verkiezingen de arbeidsmarkt voor vele jaren bepalen.

D66 en PvdA1 willen een nieuwe werknemersaftrek invoeren, die min of meer gelijk wordt aan de bestaande zelfstandigenaftrek, zodat het (vermeende) relatieve voordeel van zzp-ers verdwijnt. Bouman ziet dit als een behendige truc om iets aan het belastingvoordeel van zzp-er te doen, zonder de discussie over de zelfstandigenaftrek openlijk te voeren. (Flex Nieuws, 4 feb. 2017)

1 De PvdA wil de speciale belastingaftrek voor beroepskosten vervangen door een werknemersaftrek. Deze werknemersaftrek is een belastingvoordeel voor alle werkenden, waarvan de laagste inkomens het meeste zouden profiteren.

Ondernemer voldoet niet aan urencriterium

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt op 31 januari 2017 in hoger beroep dat het niet aannemelijk is dat mevrouw X ten minste 1.225 uren aan werk heeft besteed. Het feit dat zij op jaarbasis slechts € 84 verdiende wordt in het vonnis niet genoemd, terwijl hierover toch een uitspraak van de Hoge Raad aanwezig is.

Partijen willen fiscaal voordeel zzp-er inperken

Meerdere politieke partijen willen morrelen aan het fiscale voordeel voor zzp-ers. Dat blijkt uit een analyse van verkiezingsprogramma's door het FD. GroenLinks zou daarbij het verst gaan van alle partijen. Het gaat om een gedeeltelijke afschaffing van de MKB-winstvrijstelling. Groenlinks stelt voor om de totale vrijstelling (€ 1,8 mrd) volledig te schrappen. PvdA wil de winstaftrek aftoppen op de Balkenendenorm. De SGP wil de MKB-winstaftrek met 2% verlagen tot 12% en snijdt ook in de zelfstandigenaftrek.

De politieke partijen tot nu toe heel weinig hebben laten horen over de plannen, terwijl ze wel in de doorberekening van de partijprogramma's staan. Het FD schrijft dat het tot nu toe taboe is gebleken om fiscale voordelen voor zzp-ers ter discussie te stellen, zoals de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Dat zou electorale zelfmoord zijn. Er heerst dan ook verontwaardiging dat meerdere partijen nu morrelen aan de MKB-winstvrijstelling, die ongeveer even groot is. (Bron: FM, 23 feb. 2017)

FNV-voorman wil fiscale voordelen zzp-ers afschaffen

De nieuwe FNV-voorzitter Han Busker wil het mes zetten in de fiscale voordelen voor zzp-ers, omdat die ertoe leiden dat zij zich tegen te lage tarieven aanbieden en zo de 'race naar de bodem' aanjagen. Flexwerk is te goedkoop geworden door de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, en de belastingvoordelen van de zzp-er verdwijnen te vaak in de zakken van de opdrachtgevers, zo bepleit Busker in het eerste interview sinds zijn benoeming op 10 maart 2017.

Het pleidooi van de kersverse vakbondsvoorman komt op een gevoelig moment: FNV voert al maanden moeizame onderhandelingen met werkgeverskoepel VNO-NCW over een gezamenlijke sociale agenda over pensioen, scholing, robotisering en de zzp-er. Het doel is een breed gedragen opdracht voor een volgend regeerakkoord. Busker voert de druk op, door openlijk de fiscale zzp-voordelen ter discussie te stellen die tot nog toe gelden als onbespreekbaar voor werkgevers. (Bron: FD, 15 mrt. 2017)

Commentaar op 'FNV wil fiscale voordelen zzp-er afschaffen'

In reactie op het artikel van FD geeft FNV aan dat de krant het verhaal volledig uit de context zou hebben gerukt. FNV stelt dat veel zzp-ers nu inderdaad wegens veel te lage tarieven oneerlijk worden beloond. De bond is het ermee eens dat flexwerk duurder moet worden en dat misbruik van de zelfstandigenaftrek door opdrachtgevers moet worden aangepakt. Dat wil echter niet zeggen dat de bond instemt met beleid dat het inkomen van de eigen leden doet kelderen. (Bron en meer: AVaccountancy, 15 mrt. 2017)

Evaluatie fiscale ondernemersregelingen 2014

Ondernemerschap leidt tot economische dynamiek en is van groot belang voor economische groei, werkgelegenheid en een inclusieve samenleving. In Nederland bestaan verschillende fiscale regelingen met als primair doel het ondernemerschap te stimuleren. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SEO Economisch Onderzoek de effectiviteit en doelmatigheid van acht van deze regelingen geëvalueerd. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het eindrapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onderzocht zijn de
 • zelfstandigenaftrek,
 • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • startersaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • willekeurige afschrijving starters,
 • fiscale oudedagsreserve
 • meewerkaftrek
 • MKB-winstvrijstelling.
Van de ruim 1 miljoen IB-ondernemers in 2014 zijn er bijna een kwart werkzaam in de zakelijke dienstverlening, 160.000 in de groot- en detailhandel en bijna 125.000 in de bouwsector. De gemiddelde winst van een IB-ondernemer bedraagt ruim € 36.000 in 2014. Onder de ondernemers die aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar voldoen is de gemiddelde winst ruim € 41.000. (Bron en meer: SEO, mei 2017)

Vier op de tien zzp-ers betalen geen inkomstenbelasting

Bijna vier op de tien zzp-ers betalen geen inkomstenbelasting. Zij hebben zoveel aftrekposten dat ze niets hoeven mee te betalen aan de belasting waarmee de staat onder meer de AOW bekostigt. Dit blijkt uit analyse van de belastingaangiften van zzp-ers over 2014 door het CBS.

Het CBS telde in 2014 849 duizend zzp-ers voor wie het ondernemerschap hun enige of belangrijkste bron van inkomsten was. Van deze zzp-ers hoefden er 314 duizend geen inkomstenbelasting te betalen, dankzij belastingprivileges als de zelfstandigenaftrek (€ 7.280 per jaar) en de MKB-winstvrijstelling (14 procent belastingvrije winst). (Bron: CBS, 2014)

OndernemersCheck van de Belastingdienst

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek van de Belastingdienst moet iemand de OndernemersCheck van 20 vragen invullen.

Gastouder is ondernemer en voldoet aan urencriterium

De rechtbank oordeelde dat de vrouw kwalificeerde als ondernemer. Zij vond van belang dat de vrouw de werkzaamheden al vanaf 1990 verrichtte en dit op meerdere dagen per week deed. De gastouder had bovendien overeenkomsten gesloten voor de opvang van acht kinderen met zes vraagouders. Over een reeks van jaren, genoot de vrouw als gastouder een bruto bate van ongeveer € 15.000 per jaar met die opvang.

Ook vond de rechtbank relevant dat de vrouw een aantal financiële risico’s kon lopen, zoals gastouders die niet betaalden, inkomensrisico bij ziekte, vakanties en omzetverlies vanwege opzeggingen door vraagouders.

De rechtbank vond ook de tijdsbesteding van 1.599 uur geloofwaardig. Dit was gebaseerd op een opvang gedurende gemiddeld 3,8 dagen per week, 7,3 uur per dag en 49 weken per jaar, waardoor de vrouw ook aan het urencriterium voldeed en recht had op zelfstandigenaftrek.
(Bron: Jurisprudentie d.d. 29 dec. 2017)

Jurisprudentie starters- en zelfstandigenaftrek

Een timmerman is er niet in geslaagd het gerechtshof in Den Haag te overtuigen inzake zijn de starters- en zelfstandigenaftrek. Eerder had de Belastingdienst de urenregistratie afgewezen omdat die onduidelijk was.

Ook het gerechtshof wees de claim van de timmerman af omdat
 • de berekening van het aantal uren te globaal van aard was
 • de administratie volstrekt niet verifieerbaar was
 • tegenstrijdige verklaringen over het al dan niet dagelijks bijhouden van de gewerkte uren werden afgelegd
 • een groot aantal uren met betrekking tot de boekhouding en de post werden geadministreerd, terwijl enkel offertes werden uitbracht
 • een groot aantal uren overleg met opdrachtgevers waren geboekt zonder nadere onderbouwing daarvan
 • onder de opdrachtgevers zich familieleden bevonden
Aldus het gerechtshof d.d. 26 april 2019

Zelfstandigenaftrek zzp-ers vanaf 2020 verlaagd

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten belastingfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Een aantal van die faciliteiten geldt alleen als voldaan wordt aan het zogenoemde urencriterium. Dit geldt onder andere voor de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Een onderdeel van het urencriterium is dat een ondernemer minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming(en) moet besteden. 

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op belastingfaciliteiten verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 van uitgaan dat ondernemers altijd minimaal 24 uren per week aan hun onderneming(en) hebben besteed, ook als ze die uren door de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed.

Schaf zelfstandigenaftrek helemaal af

De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor zzp'ers, moet volledig worden afgeschaft. In plaats daarvan moet het kabinet een minimumtarief van 25 euro per uur voor zelfstandigen invoeren. Dat bepleit vakbond CNV naar aanleiding van al bekend geworden Prinsjesdagplannen*.

*De zelfstandigenaftrek - een bedrag in mindering op de belastbare winst - wordt vanaf 2020 jaarlijks met € 250 verlaagd tot maximaal € 5.000. In 2019 was deze aftrek € 7.280, in 2020 bedraagt de aftrek maximaal € 7.030.

Belastingkloof zzp'er en werknemer te groot

Door fiscale voordelen voor zzp'ers in Nederland wordt het verschil in belastingafdracht door zelfstandigen ten opzichte van doorsnee werknemers in loondienst te groot.

Dat stelt hoogleraar Arbeidsrecht Gerrard Boot van de Universiteit Leiden in Elsevier Weekblad. Boot maakt een vergelijking tussen een werknemer in loondienst die 30.000 euro bruto verdient en een zzp'er die hetzelfde bedrag beurt. De werknemer betaalt 6.000 euro belasting terwijl de zzp'er maar 1.000 euro afdraagt.

"Dan kun je zeggen dat die zzp’er daarvan zijn voorzieningen moet treffen, zoals verzekeringen, dat is waar, maar dan nog is het grote verschil niet gerechtvaardigd", aldus de hoogleraar. "Met al die fiscale faciliteiten voor zzp’ers is een bedrag van meer dan 3 miljard euro gemoeid en dat is gewoon te veel." (Bron: ANP, 26 sep. 2019)

Verlaging zelfstandigenaftrek versneld

De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd, dat zijn het kabinet en de coalitiepartijen overeen gekomen. Eerder, in 2019 waren de coalitiepartijen en het kabinet het al eens over een versobering van ruim € 2000 van de zelfstandigenaftrek. Besloten is nu het proces te versnellen, vanaf 2021 wordt in tien jaarlijkse stappen - zeven stappen van € 360,00, een stap van € 390,00 en acht stappen van € 110,00 - de aftrek van € 7.030 (2020) verlaagd naar € 3.240 in 2036. (Bronnen: zzp e.a., 21 sep. 2020)

NB: Ter compensatie staat daar tegenover een compensatie van heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting.


Ga terug naar subrubriek zzp-er.