Arbeidsongeschiktheid


1. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... tot circa 600.000 arbeidsongeschikten. Zie onder kort samengevat de belangrijkste wetten voor de arbeidsongeschiktheid vanaf 1900 (let op het aantal wetten afgelopen tien jaar). Periode 1901 - ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... komt pensioen te laat Inkomen uit arbeid naast IVA-uitkering IVA en vrijwilligerswerk Wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op de IVA-uitkering Vervroegde IVA 42 procent van ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Aanpassing uitvoeringsregels ontslag Digitaal formulier voor ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag na 2 jaar ziekte? ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in het buitenland Lastenverlichting door verkorten loondoorbetalingsverplichting Naslag Kans op arbeidsongeschiktheid Doorvragen kan verzuimfraude voorkomen Minimum loon Gevolgen niet nakomen ...

5. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... Eenmalige uitkering of aanvulling In geval van langdurige (één jaar of langer) arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, vaak gepaard gaande met beëindiging van de ...

6. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)   20 maart 2009
1 juni 2018  |  , ,
... hoogte van de loondervingsuitkering is een percentage van het dagloon en hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktheid percentage Uitkeringspercentage van het ...

7. Situatieve arbeidsongeschiktheid   15 januari 2014
6 januari 2020  |  , ,
Inhoud Definitie situatieve arbeidsongeschiktheid Burgerlijk wetboek Hoge Raad Jurisprudentie Definitie situatieve arbeidsongeschiktheid Onder situatieve arbeidsongeschiktheid verstaat men de ...

8. Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... sluit eigen verzekering Eigenrisicodrager en re-integratie Cijfers eigenrisicodragers Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling geregeld Enthousiasme verzekeraars over WGA is ...

9. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
23 november 2023  |  , , , , ,
... Premievrijstelling Ondergrens Opbouw pensioengevend loon Melding Onderzoek premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Nieuw pensioenstelsel en arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling In veel ...

10. Zelfstandig ondernemers zonder personeel met een voorziening voor arbeidsongeschiktheid   12 juli 2023
12 juli 2023  |  , , ,
Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van ...

11. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... opgenomen. De eerste betreft de aanwijzing van pensioenregelingen met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in relatie tot de Wet Witteveen 2015. De tweede betreft de aanwijzing van ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... in dienst van jonger dan 50 jaar die direct daarvoor (langdurig) een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg, dan kon de werkgever in aanmerking komen voor een ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... UWV vernieuwd UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen Nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek ...

14. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... concrete gevolgen van het afstand doen van pensioenaanspraken, met name in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid; hoewel er geen werkgeverspremie aan de pensioenverzekeraar wordt betaalt, ...

15. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... anno 2004: de minister van SZW (De Geus) dreigt CAO’s die bepalingen opnemen die maken dat bij arbeidsongeschiktheid in het tweede jaar van de ziekte meer dan 70 procent van het (gemaximeerde) ...

16. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... zware beroepen halen steeds vaker hun pensioen niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen. Het pensioenfonds ...

17. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... aan verzuimverzekeraar? Een organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Verzekeringen betreffen het risico van ...

18. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... het UWV dat vier ontslagroutes onderscheidt: Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Als u uw werknemer wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen, ...

19. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... het huidige stelsel, zoals collectief beleggen en gezamenlijke risicodeling van levensverwachting, arbeidsongeschiktheid, laattijdig overlijden. In het nieuwe pensioenstelsel moet iedereen een ...

20. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... meer voor algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de algemene werkloosheidspremie (AWF). Organisaties zijn dit ...

21. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... gedurende die tijd had kunnen verdienen. Van dit niet naar tijdruimte vastgesteld loon moet bij arbeidsongeschiktheid ook 70% worden doorbetaald. Beroep op arrest Hoge Raad uit 1941 slaagt niet ...

22. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... zowel vaste werknemers als flexwerkers en ZZP-ers. Iedereen heeft daarin basisrechten op scholing, arbeidsongeschiktheid en pensioen, losgekoppeld van de contractvorm. We stallen nu nog alle ...

23. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... De AOW-gerechtigde is dus niet wettelijk verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid; als in een organisatie en ongevallen- en/of verzuimverzekering bestaat, is ...

24. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... en werknemer dus. De afspraken gaan onder andere over indiensttreding, beloning, verlof, verzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Door voortdurende wijzigingen van wetten moet de overheid deze ...

25. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... werknemer vanwege immateriële schade - de werkgever had zich niet voldoende ingespannen om bij arbeidsongeschiktheid een andere functie te vinden - is belast loon. Ook de advocaatkosten die de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (476 totaal)