Arbeidsongeschiktheidsverzekering


1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)   20 maart 2009
1 juni 2018  |  , ,
Inhoud WAO opgevolgd door WIA Loondervingsuitkering. Vervolguitkering WAO-gat WAO-excedent Herkeuring Brugbaan Verkorte wachttijd WAO afgeschaft bij loondoorbetaling UWV wil basisarts inzetten ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Het AOW-hiaat voor zelfstandigen nader bezien Een deel van de zelfstandigen heeft een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eindleeftijd die lager ligt dan de AOW-leeftijd. Het ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... een Duitse dwangmaatregel die na afloop van de bezetting is blijven voortbestaan; 1967 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) treed op 1 juli 1967 in werking. In de WAO werd het ...

4. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... moet een WIA-uitkering aanvragen. De WIA is in 2005 ingevoerd als de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Nederlanders die in de WW zitten en ziek worden, worden ...

5. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

6. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is een verzameling wijzigingen op onderdelen van onder meer het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en de Ziektewet (ZW). Belangrijke veranderingen waren ...

7. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... maatregelen. Onderdelen van het akkoord betreffen een vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de ...

8. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vereenvoudiging Wajong ter consultatie gepubliceerd. Het doel van het wetsvoorstel is om de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) te vereenvoudigen en stroomlijnen ...

9. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... loon krijgen." De 150 procent is een optelsom van het bruto werknemersloon plus toeslagen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, vakantiegeld en beroepskosten. FNV verliest ...

10. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... of geld opzijzetten voor hun pensioen. Van de 895.000 zzp'ers hadden in 2016 slechts 170.000 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), dat is zo'n 19 procent. Bij zmp'ers (zelfstandigen met ...

11. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wijzigde de berekening van het dagloon. De nieuwe regels ...

12. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Onder het begrip werknemer vallen ook de fictieve ...

13. DGA Sociale verzekeringen   27 maart 2016
23 november 2018  |  , ,
Inhoud Sociale verzekeringen Verzekeringsplicht Nieuwe Regeling Aanwijzing DGA Private arbeidsongeschiktheidsverzekering weer in trek Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW Sociale verzekeringen De ...

14. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... verbouwing’ van de arbeidsmarkt. Werkgeversvereniging AWVN zet onder meer in op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en invoering van een competentiepaspoort en ...

15. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... verzekerbare periode en pensioenleeftijd De meeste verzekeraars laten de eindleeftijd van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen meestijgen als de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Maar voor ...

16. Employee Benefits (indeling)   20 maart 2009
28 juli 2017  |  , , ,
... Arbodienst re-integratie inzet en vergoeding van interventies inkomensverlies bij WIA collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering - WIA-tekort (ook wel -hiaat of -gat) - WIA-excedent ...

17. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... van zelfstandigen is een punt van zorg omdat een te laag pensioen, of het niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het sociale zekerheidsstelsel op de lange termijn kan ...

18. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... voor: hypothecaire kredieten; betalingsbeschermers; overlijdensrisicoverzekeringen; individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; uitvaartverzekeringen; complexe producten, zoals ...

19. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... ziek, hebben twee jaar lang loon doorbetaald gekregen, en zijn daarna teruggevallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitspraak van de Hoge Raad (datum: 8 november 2019) is ...

20. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... verzekerd voor de werknemersverzekeringen: de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bij ...

21. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... wijzen op een dienstbetrekking, puntsgewijs: Deelname aan de pensioenvoorziening Deelname aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering Deelname aan vergaderingen bij de opdrachtgever (????) Het ...

22. Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen   9 juni 2019
9 april 2020  |  , ,
... als vervanging van de Ziekenfondswet, de invoering van een veel strengere en afgeslankte arbeidsongeschiktheidsverzekering, de WIA, en de Anw (Algemene nabestaandenwet). ...

23. Minimumloon (tabellen)   30 maart 2009
23 april 2024  |  , , , , , , , ,
... (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Ziektewet (ZW) Toeslagenwet (TW) (Bron: Salarisnet, 16 ...

24. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Ziektewet (ZW) Toeslagenwet (TW) Fiscaal minimumloon ...

25. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... werkgevers voor vier groepen werkenden: Het gaat om werkenden met een uitkering voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Uitkering regeling Werkhervatting gedeeltelijke ...


Bekijk items: 1 tot 25 (98 totaal)