Employee Benefits (indeling)

Datum laatste wijziging: 28 juli 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Financieel versus niet-financieel
  2. Belonings- versus zorgbenefits
  3. Verzekerbare versus niet-verzekerbare Employee Benefits
  4. Fringe Benefits
  5. Preference Benefits
  6. Life Benefits

Employee Benefits kunnen op diverse wijzen worden ingedeeld:

Financieel versus niet-financieel

Salaris, vakantietoeslag, bonus, vergoeding woon-werkverkeer en kortingsregelingen leveren werknemers in directe zin een financieel voordeel op (Financial Benefits). Employee Benefits beperken zich niet alleen tot financiële voordelen, ook allerlei niet-financiële voordelen zoals het recht op vakantiedagen, arbeidstijdverkorting, opleidingen e.d. rekent men tot de werknemersvoordelen. Of het nu gaat om financiële of om niet-financiële benefits, het totale employee beleidspakket is steeds duidelijk gebaseerd op de beloningsgedachte. Op grond daarvan is het, vanuit de werkgever gezien, logisch ook de niet-financiële Employee Benefits in geld uit te drukken. Aldus ontstaat één pakket aan arbeidsvoorwaarden met een vastgestelde prijs dat de werkgever aan een bepaalde werknemer wil besteden.

Belonings- versus zorgbenefits

Omdat werknemers aan beloningscomponenten een verschillend (economisch) 'nut' ontlenen, wordt binnen Employee Benefits onderscheid gemaakt tussen beloning- en zorgbenefits. Beloningsbenefits zijn beloningen in directe vorm (salaris, vakantietoeslag, toeslagen en uitkeringen), beloningen in indirecte vorm (kortingen op verzekeringen, pensioenpremie werkgever) en beloningen die de werknemer ontvangt in goederen of diensten (gratis koffie, kerstpakket). De laatst genoemde categorie Employee Benefits wordt ook wel aangeduid als 'beloning in natura'. Onder zorgbenefits wordt verstaan alles wat een werkgever doet om schade voor de arbeid en gezondheid te beperken. Hierbij kan je denken aan de mate waarin de werkgever de werknemer in staat stelt zijn employability (inzetbaarheid) te vergroten, hem opleidingen laat volgen, hij ervaring kan opdoen en zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Verzekerbare versus niet-verzekerbare Employee Benefits

De term Employee Benefits is vooral ingeburgerd geraakt door de voorzieningen die men treffen als compensatie van het wegvallen van dekkingen in de sociale zekerheid. Het onderscheid tussen verzekerbare (Assurable Benefits) en niet-verzekerbare Employee Benefits maakt men om vast te stellen tot welke soort aanbieder (verzekeringsmaatschappij) werkgevers of werknemers zich moeten wenden.

Voorbeelden van verzekerbare (assurabele) benefits zijn: de aanvulling van het salaris bij ziekte (meestal) in het 1e jaar, WIA-excedent (verzekering van het inkomensgedeelte dat uitkomt boven het maximum van de WIA-uitkering), (flexibel) pensioen, het inkomen van de nabestaande(n) bij overlijden en collectieve zorgverzekeringen.

Premievergelijking

Kiesgoed.nl, een initiatief van intermediair SEZ, vergelijkt premies en voorwaarden van zorgverzekeringen gebaseerd op het persoonlijk profiel van de consument. De vergelijkingssite houdt onder meer rekening met de gezinssituatie, de huidige zorgpolis, de leeftijd(en) en persoonlijke voorkeuren ten aanzien van de dekking. Zie www.kiesgoed.nl.

Tot de niet-verzekerbare (non-assurabele ofwel dienstverlening) benefits rekent men onder meer de kinderopvangregeling, bedrijfssparen, telefoonvergoeding, vaste kostenvergoeding, studiekostenvergoeding en natuurlijk de levensloopregeling*. Ook voor mogelijke werkloosheid kunnen werknemers zich nog altijd (vrijwel) niet verzekeren.

* De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft, zie Levensloopregeling.

Tabel Verzekeringsproducten

Een grote verzekeraar biedt de volgende producten aan:
Risico Product
loondoorbetaling (104 weken) loondoorbetalingsverzekering
- eigen risico in tijd
- eigen risico in geld
voorkomen van verzuim preventiedienst door Arbodienst
begeleiden van verzuim verzuimbegeleiding door Arbodienst
re-integratie inzet en vergoeding van interventies
inkomensverlies bij WIA collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
- WIA-tekort (ook wel -hiaat of -gat)
- WIA-excedent
eigenrisicodragen WIA eigenrisicodragersverzekering
- 115% dekking voor de uitkering aan werknemers gedurende vier jaar

Fringe Benefits

Hieronder worden verstaan die Employee Benefits die niet als wezenlijk onderdeel van de beloningsstructuur worden gezien, zie Personal (fringe) Benefits.

Preference Benefits

Dit is een arbeidsvoorwaarde waarbij de werknemer deskundig en onafhankelijk advies krijgt om binnen het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket de meest optimale keuze te maken afgestemd op zijn persoonlijke situatie. Het lijkt op de financial planning, zie Financial planning.

Life Benefits

Life Benefits - arbeidsvoorwaarden die inkomenszekerheid, gezondheid en de balans tussen werk en privéleven bevorderen - zijn populaire arbeidsvoorwaarden. Dat life benefits voor zowel werkgever als -nemer een grote plus is staat vast. Werkgevers kunnen hiermee de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vergroten en faciliteren. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld door hun collectiviteit voordelige cursussen bedingen en aanbieden die waardevol kunnen zijn voor medewerkers.

In de praktijk krijgen Life Benefits vorm door een keuzemenu waarin werknemers kunnen kiezen wat de werkgever op dit gebied aanbiedt. Meestal moeten werknemers iets inleveren om van een keuze gebruik te maken.