Wetten en regels    Robots (arbeidsmarkt) 


Omscholing

Datum laatste wijziging: 24 oktober 2020  |  Trefwoorden: Omscholing, Werkloosheid, Opleiding

Inhoud

 1. Ontslag door functieverval; gaat niet zomaar
 2. Begroting 2015
 3. Begroting 2016
 4. Transitievergoeding bij ontslag
 5. Scholingsvouchers werkzoekenden
 6. Sites
 7. Overstap voor administratief medewerkers
 8. Secretaresse meer kans in niet-administratieve functie
 9. Scholingsvouchers voor werkzoekenden sneller op dan verwacht
 10. Krappe arbeidsmarkt? (Om)scholing!
 11. Concurrentiepositie Nederland verslechtert door tekort aan technici
 12. Werkgevers willen arbeidsmarkt transformeren
 13. Werkkansen van voormalig administratief medewerkers vergroten
 14. Scholing tot Aziatische kok
 15. Structurele regeling om Aziatische koks naar Nederland te halen
 16. Extra 20 miljoen voor werkgelegenheidseffecten energietransitie
 17. Stimuleer zoeken naar ander werk vanuit de NOW
 18. NationaleBeroepengids.nl lanceert omschoolwijzer

Ontslag door functieverval; gaat niet zomaar

Voordat een werkgever; overgaat tot ontslag van een werknemer vanwege functieverval, zal hij eerst voor hem een nieuwe functie moeten zoeken. Laat de werkgever na om de omscholings- en herplaatsingsmogelijkheden goed te onderzoeken, dan zal de rechter uw ontbindingsverzoek waarschijnlijk niet accepteren.

Vervalt een functie omdat u werkzaamheden bijvoorbeeld anders organiseert, dan moet u zich inspannen om de werknemer van wie de functie vervalt te herplaatsen. Bij een ontbindingsverzoek zal de rechter altijd nagaan of de werknemer – bijvoorbeeld door middel van bij- of omscholing – ander werk kan gaan doen. De kantonrechter oordeelde in 2015 dat een werkgever zich te weinig had ingespannen om een werknemer te herplaatsen.

Begroting 2015

De arbeidsmarkt verandert snel: beroepen verdwijnen en er komen er nieuwe bij. Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor bij-, na- en omscholing voor volwassenen. Zo kunnen zij vrijstelling krijgen voor delen van opleidingen, als ze kunnen aantonen dat zij de vereiste vaardigheden al hebben.

Begroting 2016

Om werkloze ouderen aan een baan te helpen maakt het kabinet ruim 100 miljoen euro vrij. Verder spraken twintig grote werkgevers en de overheid af om zich in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Ook alle ministeries gaan deze overeenkomst tekenen. Het kabinet verlengt voor ouderen het actieplan 50pluswerkt. Het blijft ook in 2016 van kracht. Het doel is ouderen aan werk te helpen. Onder meer via scholingsvouchers, netwerktrainingen en een vergoeding voor begeleiding naar werk.

Transitievergoeding bij ontslag

De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding*. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 76.000 (2016) of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 76.000. Voor 50-plussers geldt - tot 2020 - een hogere transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk verplicht.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Oorspronkelijk was de bedoeling de transitievergoeding te gebruiken voor bij- en/of omscholing. De Tweede Kamer dat 'betutteling' en de verplichting ging niet door.

Scholingsvouchers werkzoekenden

De ´Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep´biedt de mogelijkheid zich via scholing te kwalificeren voor kansberoepen; beroepen waarin de kans op werkgelegenheid meer dan gemiddeld is. Het maximale subsidiebedrag van de voucher is 2.500 euro. Een uitzondering kan worden gemaakt voor een duurdere opleiding dan 2.500 euro onder de voorwaarde dat men kan aantonen dat de dure opleiding nodig is voor een kansberoep en dat er een baangarantie is van een nieuwe werkgever van ten minste zes maanden.

De regeling is in mei 2016 in werking getreden en loopt tot 1 januari 2018.

Sites

Afgezien van commerciële sites, zijn er legio sites die algemene informatie verstrekken, bijvoorbeeld:

Overstap voor administratief medewerkers

Doordat de financiële administratie van veel organisaties is geautomatiseerd, zijn er veel banen verdwenen. Het aantal WW-uitkeringen voor financieel administratieve medewerkers neemt al jaren toe, zo meldt UWV. Veel van deze medewerkers moeten op zoek naar een nieuwe baan.
In de notitie 'Overstapberoepen voor financieel administratief medewerkers' wordt getoond wat mogelijke overstapberoepen zijn voor de financieel administratief medewerker en wat de kansen van deze beroepen zijn. De kansen op een baan zijn over het algemeen niet goed als er wordt gekozen voor een ander administratief beroep. Voor financieel administratief medewerkers zijn er betere kansen in niet-administratieve beroepen. Zij hebben vooral kans op werk als ze overstappen naar een baan in het klantcontact. Daarnaast biedt een functie als marketingmedewerker ook een goede kans op werk. (Bron: UWV, 7 juli 2016)

Secretaresse meer kans in niet-administratieve functie

Secretaresses hebben beperkte kansen op de arbeidsmarkt. UWV heeft onderzocht wat mogelijke overstapberoepen zijn voor secretaresses. Ook is gekeken wat de kansen zijn in deze beroepen. Tussen 2015 en 2020 verdwijnen naar verwachting 9.000 secretaressebanen. Het gaat om een daling van 14 procent in 5 jaar tijd. Door technologische ontwikkelingen verdwijnen of verschuiven hun taken. Het beroep verandert ook inhoudelijk: het takenpakket wordt breder óf soms juist specialistischer. Veel secretaresses zullen de komende periode dus op zoek moeten naar een nieuwe baan.

In de notitie ‘Overstapberoepen voor secretaresses’ staat op welke vervolgbanen secretaresses het meeste kans maken. Het blijkt dat de overstap naar een niet-administratieve functie de meeste kans biedt op een baan. Ze maken de meeste kans in deze overstapberoepen:
 • intercedent
 • callcentermedewerker (outbound)
 • marketingmedewerker(Bron: UWV, 28 juli 2016)

Scholingsvouchers voor werkzoekenden sneller op dan verwacht

Door een sterk toegenomen aantal aanvragen is het budget voor de scholingsvoucher voor werkzoekende al bijna op, dat meldt het UWV. Aanvragen worden nog in behandeling genomen, "maar er is geen garantie dat deze kunnen worden toegekend".

In mei vorig jaar is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidieregeling voor scholing in werking getreden. Met een scholingsvoucher kunnen werkzoekenden voor € 2.500 subsidie krijgen op een opleiding, cursus of training. Het moet dan wel gaan om een zogeheten kansberoep. Het was de bedoeling dat de regeling tot eind dit jaar liep, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Er zijn inmiddels ruim 12.000 scholingsvouchers toegekend. "De laatste weken is het aantal aanvragen sterk toegenomen, waardoor het beschikbare budget sneller is benut dan verwacht." (Bron: Millian, 20 feb. 2017)

Krappe arbeidsmarkt? (Om)scholing!

In diverse recent verschenen publicaties en ook in verschillende nieuwe onderzoeksprojecten is omscholing van personeel een centraal thema. In haar nieuwsbrief biedt Panteia een inkijkje in een aantal van deze projecten, getiteld: (Bron: Panteia, april 2018)

Concurrentiepositie Nederland verslechtert door tekort aan technici

Ruim de helft van de technische organisaties (54 procent) verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland. 32 procent ziet op dit moment al negatieve gevolgen.

Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. 969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. (Bron: Managers Online, 8 mei 2018)

Werkgevers willen arbeidsmarkt transformeren

Werkgevers dringen aan op een ,,fundamentele verbouwing'' van de arbeidsmarkt. Directeur Harry van de Kraats van werkgeversvereniging AWVN pleit onder meer voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en de invoering van een zogeheten competentiepaspoort en een WerknaarWerkwet.

Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is opmerkelijk, omdat de werkgevers eerder nog vonden dat bijvoorbeeld zelfstandigen zelf moesten kunnen bepalen of ze zich wilden verzekeren. Het competentiepaspoort moet inzicht geven in welke competenties iemand heeft, omdat dit veel meer zou zeggen dan diploma's en functietitels. De WerknaarWerkwet zou betekenen dat WW-geld ingezet kan worden voor maatregelen die de kans te vergroten dat een werkloze, of iemand die dat dreigt te worden, kan overstappen naar een nieuwe baan.

Sociale zekerheid scheef verdeeld

AWVN presenteert maandag op haar jaarcongres een reeks voorstellen om het moeizame debat over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt verder te brengen. De organisatie heeft de indruk dat de sociale zekerheid momenteel te scheef is verdeeld, door de vele ZZP'ers die zich niet hebben laten verzekeren, met alle risico's van dien.

Experimenten

Ook de leegloop van de vakbeweging zien de werkgevers als een bedreiging, omdat daarmee het model van collectief afspraken maken over arbeidsvoorwaarden onder druk komt te staan. AWVN stelt voor om de komende tijd een aantal experimenten te starten om werknemers meer bij cao-onderhandelingen te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door mensen bij het ondertekenen van hun arbeidscontract een proeflidmaatschap van een vakbond te geven. (ANP) (Bron: AWVN, 1 okt. 2018)

De voorstellen van AWVN zijn gebundeld in ‘Wegwerkzaamheden. Tien ideeën voor de wereld van werk.’ De bundel en een samenvatting zijn beschikbaar via www.awvn.nl/topics/toekomstvanwerk.

Redactie: Wat de AWVN maar al te graag vergeet is dat het probleem van de meeste ZZP'ers niet hun onverzekerdheid is, maar het feit dat zij in feite onder de verzekeringsplicht vallen van de sociale wetgeving en gewoon werknemer zijn.

Werkkansen van voormalig administratief medewerkers vergroten

UWV Kennisverslag (UKV) 2018-12 laat zien dat UWV op basis van gedragsinzichten met een eenvoudige interventie WW’ers die werkzaam waren in een administratief beroep effectief kan helpen om breder naar werk te zoeken.
 • Uit onderzoek blijkt dat gedragsfactoren zoals gebrek aan kennis, onrealistisch optimisme en angst een belangrijke rol spelen bij het vasthouden aan zoekgedrag dat weinig kansen op een baan biedt.
 • Uit een praktijkexperiment blijkt dat een Werkmapbericht dat inspeelt op de ervaren gedragsbelemmeringen ervoor zorgt dat WW’ers met een administratief beroep 37% meer naar andere, kansrijkere vacatures zoeken.
 • UWV kijkt hoe deze interventie structureel kan worden ingezet.
(Bron: UWV, 10 dec. 2018)

Scholing tot Aziatische kok

Dit jaar zijn er 500 extra vergunningen beschikbaar voor koks in onder andere Chinese, Indiase, Japanse, Thaise en Vietnamese restaurants. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht met daarmee het huidige tekort aan goede chefs op te lossen. Op dit moment mogen er per jaar 1000 koks uit Azië in Nederland aan de slag. Met deze eenmalige verruiming van 500 extra vergunningen kunnen er dit jaar 1500 koks aan de slag.

De Aziatische horeca heeft een uitzonderingspositie, omdat zij gespecialiseerde koks nodig hebben die ze in Nederland niet kunnen vinden. Daarom kan de sector, zonder de gebruikelijke voorwaarden bij een tewerkstellingsvergunning, koks uit Azië aantrekken. Daar staat tegenover dat zij koks uit Nederland of de EU opleiden, zodat zij op den duur het specialistische werk kunnen overnemen. Het aantal koks dat in Nederland mag werken wordt daarom ieder jaar afgebouwd. (Bron: Rijksoverheid, 21 jan. 2019)

Structurele regeling om Aziatische koks naar Nederland te halen

Aziatische restaurants mogen binnenkort het aantal gespecialiseerde koks uit het buitenland halen dat nodig is voor hun restaurant. Ook kunnen de koks langer blijven dan gebruikelijk bij vergunningen: zij mogen niet voor één, maar voor twee jaar in Nederland aan de slag. Voorwaarde is wel dat er geen Nederlandse of Europese kok beschikbaar is die dat werk kan doen. UWV gaat hier, middels een structurele regeling, op toezien. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 april 2019 aan de Tweede Kamer.

De sector is verantwoordelijk om in eerste instantie Nederlanders aan te nemen en zo nodig op te leiden. Het UWV gaat bij iedere aanvraag van een restaurant kritisch kijken of het niet mogelijk is om een Nederlandse werknemer, of een werknemer uit een andere EU-lidstaat, in te schakelen. Restaurants moeten hun vacatures bovendien drie weken van tevoren melden bij het UWV, voor een vergunning kan worden verleend om een Aziatische kok naar Nederland te halen.

Extra 20 miljoen voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

De komende tien jaar verandert de arbeidsmarkt in de energiebranche. Voor een deel van de medewerkers die nu in deze sector werken, betekent dit dat ze zich geleidelijk zullen omscholen voor het veranderde werk. Een ander deel zal zich in deze overgangsperiode gaan oriënteren op een andere carrière.

Op korte termijn al werkt het ministerie van SZW samen met UWV, FNV en werkgeversorganisaties aan de vormgeving van het zogenaamde ‘Westhavenarrangement’. Per 1 januari gaat de kolencentrale Hemweg in het westelijke Havengebied van Amsterdam vervroegd dicht als gevolg van het wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Dit is een ingrijpende maatregel voor de betrokken werknemers, overslagbedrijven en vervoerders. Op 5 juni 2019 is daarom afgesproken dat UWV en FNV samen een unit gaan oprichten in dit gebied die samen met werkgevers mensen van werk-naar-werk gaat helpen.

Stimuleer zoeken naar ander werk vanuit de NOW

De NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Nu een deel van de bedrijven echter langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling aan werknemers vergroot de prikkel om minder productieve banen te verlaten voor meer productieve banen. Ondersteuning in de vorm van omscholing en begeleiding van werk-naar-werk kan daar ook een bijdrage aan leveren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie ‘Lessen voor de NOW’ (14 aug. 2020) van het Centraal Planbureau (CPB)

NationaleBeroepengids.nl lanceert omschoolwijzer

Omscholen is een zeer actueel thema geworden. Sinds Nederland in de ban is van Corona hebben veel mensen hun baan verloren. Ook maakt een nog groter gedeelte zich zorgen om de toekomst van hun baan en beroep. Vooral de beroepen in de horeca en het toerisme zijn hard geraakt. Hier zijn de baankansen voor misschien zelfs de komende jaren slecht geworden. Voor deze groep mensen kan omscholing een oplossing zijn. Dit zag NationaleBeroepengids.nl een aantal maanden geleden aankomen en om die reden is de Omschoolwijzer gemaakt.

Omscholen tot... hoe doe je dat nou?
Hoe je je kan omscholen verschilt per beroep. Wanneer je je wilt omscholen tot verpleegkundige zal je een traject van meerdere jaren aan moeten gaan. Als je douanier wilt worden, kun je daar niet gewoon een opleiding voor vinden en volgen. Die opleidingen worden intern gegeven bij de Belastingdienst dus je zult eerst moeten worden aangenomen.
Er zijn veel verschillende wegen tot een nieuw beroep maar als je je wilt omscholen zijn er voor bijna ieder beroep dezelfde zaken relevant. Het eerste criterium is de inhoudelijke match, je dient het werk inhoudelijk leuk te vinden en je dient de juiste motivatie te hebben. Daarna komen de bij het beroep behorende competenties, deze moeten matchen of worden het onderwerp van bijscholing en training. De persoonlijkheid hoort ook te matchen en natuurlijk is er nog de vakkennis die nodig is voor een beroep.

Al deze onderwerpen heeft NationaleBeroepengids.nl per beroep gebundeld en zijn vindbaar met de Omschoolwijzer. Via de zoekbalk kan je zoeken naar de omschool-informatie van 2567 beroepen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wetten en regels    Robots (arbeidsmarkt)