Zorg en welzijn (arbeidsmarkt)

Datum laatste wijziging: 25 mei 2014  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Trends in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn
  2. Trendbreuk

Trends in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn

De zorgsector is met 1,2 miljoen arbeidskrachten de grootste werkgever van nederland. Juist in deze sector zal in de nabije toekomst een tekort aan personeel ontstaan. Zorg is van groot belang voor ons nationaal welzijn. toegankelijke, betaalbare zorg van goede kwaliteit draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. De zorg in nederland is goed, ook in vergelijking met andere landen. maar is dit houdbaar?

Het Zorginnovatieplatform noemt in haar advies Zorg voor mensen, mensen voor de zorg drie trends die ons dwingen om over de personele invulling na de denken en naar oplossingen te zoeken: de toenemende zorgvraag, het schaarser wordende arbeidsaanbod en een steeds gevarieerder wordend arbeidsaanbod.

De trends zijn:

  • De eerste trend, de toenemende zorgvraag, wordt voor een deel veroorzaakt door een vergrijzend Nederland. De babyboomgeneratie gaat nu met pensioen. Op dit moment is vijftien procent van de bevolking 65-plusser;dat aandeel groeit naar 22 procent in 2025. In hun laatste levensjaar hebben mensen over het algemeen de meeste zorg nodig. Met een groter aandeel ouderen op de totale bevolking neemt de hoeveelheid gevraagde zorg toe. Daarnaast speelt de langere levensverwachting een rol.
  • De tweede trend, de vergrijzende beroepsbevolking, is de bottleneck. Gegeven het huidige arbeidsmarktbeleid, zullen er in 2025 niet of nauwelijks meer arbeidskrachten zijn dan in 2007. Dat is schrijnend, want bij ongewijzigd beleid en een groeiende zorgvraag van circa twee procent per jaar zouden er dan 470.000 extra krachten in de zorg nodig zijn.
  • De derde trend betreft een steeds grotere variëteit in het arbeidsaanbod. Tot nu was de aandacht vooral gericht op jongeren. Het is redelijk voorspelbaar wat de wensen en verwachtingen zijn van schoolverlaters uit het vo, mbo en hbo. Maar door demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen zoals ontgroening, vergrijzing en veranderende waardepatronen zullen we rekening moeten gaan houden met andere doelgroepen op de arbeidsmarkt.
(Bron: Zorghulpatlas, juni 2012)

Trendbreuk

De rapportage ‘Arbeid in zorg en welzijn 2014’ laat een trendbreuk op de arbeidsmarkt zien. De trendbreuk in de zorg is er sinds 2013.

In welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) is de trendbreuk al enkele jaren zichtbaar. Daar zijn al eerder overschotten op de arbeidsmarkt ontstaan. De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een mix van nieuwe en bestaande arbeidsmarktmaatregelen. Dat heeft haast: de urgentie om daadwerkelijk maatregelen door te voeren wordt steeds groter. De personele mobiliteit moet omhoog. Werken in een andere functie of een warme overdracht aan een andere instelling is voor alle partijen te verkiezen boven gedwongen ontslag. Er moet ook mobiliteit op gang komen naar andere branches. Vaak is het nodig medewerkers om- of bij te scholen. Er moet ruimte voor instroom van jongeren blijven. Zo blijft er voor hen een arbeidsmarktperspectief over en kunnen hogescholen en ROC’s een hoogwaardig opleidingsaanbod handhaven. Dat vraagt er ook om dat instellingen stageplaatsen beschikbaar blijven stellen. Op langere termijn is het voor specifieke functies wel weer lastig personeel te vinden. (Bron: Panteia, mei 2014)Ga terug naar subrubriek Arbeidsmarkt.