Opleidingen (inleiding)    Opleidingen termen en begrippen 


Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten

Datum laatste wijziging: 21 april 2019  |  Trefwoorden: Opleidingen, Particulier

Inhoud

 1. Opleidingsinstituten
 2. CEDEO
 3. Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)
 4. HRM-afstudeerders richten consultancybureau op
 5. Evaluatie mentorprogramma
 6. Opleidingsbudgetten breder inzetten
 7. Nederland in Europese top 5
 8. Naslag
 9. De Baak opleidingen
 10. Vier van de vijf werkenden volgt/krijg geen scholing
 11. In 2015 meer bedrijven met bedrijfsopleidingen
 12. Alleenrecht voor kleine unieke opleidingen
 13. Dommer door leren? pleidooi voor vernieuwing
 14. Wat zijn de beste en slechtste hogescholen van NL?
 15. Duurzame inzetbaarheid door wettelijke scholingsplicht
 16. Nieuwe trainees bij UWV gestart

Opleidingsinstituten

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 6.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Zie ook onderstaande alinea CEDEO.

CEDEO

Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen en opleidingen hebben verzorgd, voert CEDEO* te Den Haag klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van opleidingen.

*CEDEO - centrum voor documentatie en informatie over bedrijfsexterne opleidingen - is een bekend onafhankelijk instituut dat het kenmerk 'CEDEO-erkend' verleent aan organisaties die onder meer actief zijn op het gebied van Human Resource Improvement.

De Cedeo-erkenning (certificering) wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de performance van het opleidingsinstituut. Zo wordt gekeken naar de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en na-traject en of het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Klanten hebben ze de zekerheid dat de beoordeling 80% tervreden actueel is. Want om hun Cedeo-erkenning te behouden moeten aanbieders elke twee jaar een nieuw klanttevredenheidsonderzoek afsluiten met een positief resultaat.

Tenslotte, Cedeo is onderdeel van Lloyd’s Register, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren, kwaliteit en veiligheid.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

HRM-afstudeerders richten consultancybureau op

De opleiding Human Resource Management op de Hogeschool van Amsterdam heeft in 2014 een nieuwe manier gevonden om het afstudeerjaar in te richten. Een waarop de studenten de kans hebben om alles wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen.

Afstudeerders aan de HRM-opleiding runnen het HR-consultancybureau Peperclip. Zij geven hierbij bruikbare, betaalbare en ongezouten maar wel gepeperde adviezen die gericht zijn op het bevorderen van samenhang binnen organisaties. De studenten halen zelf opdrachten binnen en zetten zelf de organisatiestructuur- en cultuur op. Het evalueren en bijhouden hiervan behoort ook tot het takenpakket, net als het managen van contact met opdrachtgevers.

NB: De opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam werkt samen met vele bedrijven, instellingen en de NVP. De samenwerking met de NVP is bestendigd in een convenant. De samenwerking omvat het samen organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten, het bieden van casuïstiek, praktijkstages en -opdrachten voor studenten, het geven van gastcolleges.

Evaluatie mentorprogramma

In het programma “Mentoren op Zuid” geven studenten van de Hogeschool Rotterdam gerichte begeleiding aan leerlingen op scholen in Rotterdam Zuid. Panteia ondersteunt het programma de komende jaren met onderzoek, waarbij zowel aandacht is voor het uitvoeringsproces als voor het vaststellen van effecten. Leerlingen van diverse scholen op Zuid krijgen in het programma wekelijks één op één begeleiding bij huiswerk, planning, zelfvertrouwen en loopbaankeuze. (Bron: Panteia, apr. 2015)

Opleidingsbudgetten breder inzetten

Het is urgent om opleidingsbudgetten van bedrijven en bedrijfstakken breder in te zetten. Belangrijk is dat scholing ruimer moet zijn dan het vergroten van de kennis en vaardigheden van de huidige functie, maar ook in het teken staan van de mogelijke overgang naar andere functies/sectoren. Vakbonden en werkgevers zijn de instanties die de afspraken zullen moeten maken.

Nederland in Europese top 5

Nederland behoort wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen (leven lang leren) tot de top 5 van de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd.

Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar gaf aan dat ze in 2014 een opleiding of cursus hebben gevolgd voor werk of privé. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Het kan gaan om een workshop, een cursus Spaans of kunstgeschiedenis maar ook een complete opleiding in bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Nederland behoort hiermee wat ‘leven lang leren’ betreft tot de landen van de Europese Unie met het hoogste aandeel. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger. (Bron: CBS, 15 feb. 2016)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

De Baak opleidingen

Een befaamd opleidingsinstituut dat in 1959 werd opgericht vanuit het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, een van de voorlopers van het huidige VNO-NCW. De Baak verzorgt individuele trainingen en maatwerkprogramma’s in het Nederlands en het Engels. In hun programma's maken zij zich sterk voor duurzaam ondernemen en dragen zij bij aan maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling. De Baak is gevestigd in Noordwijk en Driebergen.

Vier van de vijf werkenden volgt/krijgt geen scholing

Vier van de vijf werkenden (80,4%) in Nederland hebben de afgelopen drie jaar géén erkend certificaat behaald of opleiding/training gevolgd. Verder valt op dat zzp’ers zichzelf meer scholen in vergelijking met personen in loondienst (20%). De kwetsbare arbeidsmarktgroep 50-plussers heeft zichzelf het minst geschoold: 14%.

Opleidingen die worden gevolgd, richten zich primair op het beter worden in de huidige werkzaamheden (68%) en/of omdat ze leuk zijn (36%). Nog geen derde (32%) heeft de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd die leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt of buiten het eigen vakgebied. Dat blijkt uit cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group onder ruim 7000 personen in opdracht van het Jaarcongres Enjoy Employability op 17 maart 2016.

Red: Waar leg je het accent? In bovenstaande alinea 'Nederland in Europese top 5' meldt het CBS opgewonden dat liefst 18% (een op de vijf) van de Nederlanders opleidingen en cursussen (leven lang leren) volgt en daarom tot de top 5 van de Europese Unie behoort. In voornoemd artikel meldt de Intelligence Group somber dat vier van de vijf werkenden de afgelopen drie jaar géén erkend certificaat hebben behaald of opleiding/training gevolgd (als je dat omdraait is dat ook een op de vijf). Met getallen - ook als ze juist zijn - kan je spelen afhankelijk van wat je wilt mededelen.

In 2015 meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Bij dit midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen.

Met 82 procent bleef het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbood - ondanks de toename - wel nog duidelijk achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven (respectievelijk 95 en 98 procent).

Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars. (Bron: CBS, 13 jul. 2017)

Alleenrecht voor kleine unieke opleidingen

Scholen kunnen alleenrecht krijgen voor een opleiding die dreigt te verdwijnen. Een wijziging in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) maakt dit mogelijk. Het alleenrecht geldt voor maximaal vijf jaar. 

Het alleenrecht is onderdeel van een reeks van maatregelen voor het behoud van het kleinschalig specialistisch vakmanschap en het beroepsonderwijs.(Bron en aanmelden: Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven, 27 sep. 2018)

Dommer door leren? pleidooi voor vernieuwing

We trainen en leren ons suf. Maakt dat ons echt slimmer en flexibeler? Steken we er veel van op, of worden we er juist dommer van? Een pleidooi voor vernieuwing van scholing. En bemoeienis, van de ondernemingsraad. Hebben we net Six Sigma, SMART en Lean onder de knie, komen daar Scrummen en Agile om de hoek. Weer een certificaat, al dan niet met een Black Belt, die je ook bij de betere gevechtsport kunt behalen. Maakt bestaande scholing medewerkers futureproof? En welke rol wil je als ondernemingsraad spelen met betrekking tot scholing in het bedrijf?

Scholing vanuit het bedrijf is gericht op de markt, de vraag van de klanten en de technische ontwikkelingen. Het gaat vaak om wat er nu gebeurt en wat nu nodig is. Dat leidt tot veel standaard training en scholing. Die scholing voldoet aan een zekere standaard, zodat het bedrijf aan normen kan voldoen als bijvoorbeeld ISO. Maar het wordt vaak als een verplicht nummer ervaren door diegenen die de scholing volgen: er moet nu eenmaal aan worden voldaan. Een ondernemingsraad zal er niet meteen warm voor lopen om zich hiermee te bemoeien. (Bron en meer: OR Net, 2 okt. 2018)

Wat zijn de beste en slechtste hogescholen van NL?

Donderdag verscheen de keuzegids voor een slimme studiekeuze gericht op het HBO. De keuzegids bestaat onder andere uit studentenoordelen van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die elk jaar door studenten wordt ingevuld. Hogescholen in de Randstad staan vaak onderaan de ranglijst van de Keuzegids, maar Inholland was bijna altijd hekkensluiter. Dit jaar is dat anders: Inholland laat bijna alle hogescholen in de Randstad achter zich. (Bron en meer: Metro Nieuws, 5 okt. 2018)

Duurzame inzetbaarheid door wettelijke scholingsplicht

Op basis van de Wet werk en zekerheid heeft u als werkgever sinds 1 juli 2015 een wettelijke scholingsplicht. Deze scholingsplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW 7:611a). U moet zorgen dat de werknemer door eventuele scholing zijn functie blijvend op een goede manier kan uitvoeren. Daarnaast moet u een werknemer zo nodig omscholen wanneer zijn functie vervalt of wanneer hij zijn functie niet meer kan vervullen.

De scholingsplicht speelt een rol bij ontslag. U kunt een werknemer in principe alleen ontslaan als u deze niet binnen een redelijke termijn kunt herplaatsen in een andere passende functie. Daarbij moet u kunnen bewijzen dat herplaatsing niet via omscholing kan. Daarnaast kunt u een werknemer niet ontslaan op basis van disfunctioneren als dat komt doordat u onvoldoende heeft gezorgd voor scholing. (Bron en meer: PW, 21 nov. 2018)

Nieuwe trainees bij UWV gestart

130 trainees starten met het traineeship bij UWV. Zij hebben recent een hbo- of wo-studie afgerond. Zij doen een jaar lang werkervaring op binnen de sociale zekerheid. Nieuw in 2019 is de samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank: ook daar gaan 8 trainees aan de slag.

UWV biedt voor de zevende keer op rij een traineeship aan voor recent afgestudeerden. Zij krijgen een jaar lang een maatschappelijke opdracht binnen de sociale zekerheid. Voor veel trainees is dit traineeship hun eerste werkervaring. Daarom speelt persoonlijke ontwikkeling een grote rol gedurende het jaar.
 

Ga terug naar Opleidingen (inleiding).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Opleidingen (inleiding)    Opleidingen termen en begrippen