Diverse onderwerpen

Datum laatste wijziging: 26 mei 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Diploma-register
 2. Anticyclisch opleiden
 3. Verplichte inschrijving lerarenregister
 4. Ondersteuning alleenstaande ouders
 5. Hoeveel scholen telt Nederland?
 6. Scholingsplicht werknemer
 7. Erkenning diploma's Benelux
 8. Dezelfde bachelor-titel voor hbo en Universiteit
 9. Minister wil naam universiteit wettelijk beschermen
 10. Helft werkgevers biedt trainingen aan tijdelijke arbeidskrachten
 11. Omscholen of vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens
 12. Werkgever trekt hoogopgeleide voor
 13. Verbeteren aansluiting opleiding – arbeidsmarkt voor mbo
 14. Studiekeuzecheck
 15. Steun in de rug voor scholen zonder internet
 16. Vervolg benaming universiteit en hogeschool
 17. Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening
 18. Studenten zijn kritisch over 'selectie aan de poort'
 19. Werkgever tekortgeschoten in scholingsverplichting
 20. Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten
 21. Eens per week een andere baan
 22. MKB-ondernemers ontevreden met eigen ontwikkeling
 23. Nederland heeft laag NEET-percentage
 24. Meer opties voor student over de grens
 25. Studeren in het buitenland
 26. Minister kritisch over gebruik van Engels
 27. Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste
 28. Numerus fixus technische universiteiten totaal onnodig
 29. Te veel buitenlandse studenten?
 30. Erasmus+ nu ook online
 31. Hoger onderwijs krijgt half miljard door afschaffen basisbeurs
 32. Een verzuimconsulent loont in het onderwijs
 33. Minister minder kritisch over gebruik van Engels
 34. Lerarenregistratie voorlopig van de baan
 35. Trends leerkrachten in het basisonderwijs
 36. Werkgever vreest opleiden voor de concurrent
 37. Titel voor afgestudeerde mbo'er
 38. Zelfde basisopleiding voor alle leraren
 39. CDA en D66 willen 'afrekentoets' niet
 40. Kabinet laat informele scholing onderzoeken
 41. Studenten met beperking ontvangen gelijke studietoeslag
 42. Werkgevers investeren minder in mensen met flexwerk
 43. Vrijheid van onderwijs ter discussie
 44. Boete voor te laat aanmelden bij tentamen
 45. Individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden
 46. Commentaar op Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
 47. Groei buitenlandse studenten remmen
 48. Studievoucher voor beperkte groep
 49. Wat is een leerambassadeur?
 50. Betere bevoegdheden voor leraren
 51. Tiptrack tijdelijk gratis voor AWVN-leden
 52. Nieuwe regels voor stichten school
 53. Recht op onderwijs
 54. Betere rechtsbescherming voor mbo-studenten
 55. Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen
 56. Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot
 57. Gesubsidieerd aanbod online scholing
 58. Tien procent middelbare scholieren zit thuis
 59. Afgelopen schooljaar veel meer leerlingen geslaagd
 60. Overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen
 61. Loten voor studie met numerus fixus weer mogelijk
 62. Sneltesten in onderwijs van start
 63. Eerstgeborene het vaakst een hoge opleiding
 64. Eerste Kamer stemt in met gebruik sneltests

Diploma-register

Vanaf 1 november 2012 is er een centraal landelijk diploma-register. In dit digitale register kan worden nagegaan of een diploma echt is. Werkgever moeten wel toestemming van de bezitter van het diploma hebben om gebruik te kunnen maken van het register. Het register wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)*.

De meeste diploma's komen vanaf 2012 in het centraal landelijk diploma-register. Het register wordt opgenomen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

In het diplomaregister zitten de diploma-gegevens uit het hoger onderwijs (ho), beroepsonderwijs en volwassen-educatie (BVE), het voortgezet onderwijs (vo), Nederlands als Tweede taal (NT2) en inburgering.

* Ook voor het waarderen van academische titels en lesbevoegdheid kan worden verwezen naar DUO, voor overige diploma's kan men terecht bij het Informatie-centrum Diploma-waardering (idw.nl).

Verbetering telefonische bereikbaarheid

Verbetering van de telefonische bereikbaarheid van DUO is nú nodig, en niet pas in het voorjaar van 2019. Dat schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief met nadere vragen over de bereikbaarheid van DUO aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Bron: De Nationale Ombudsman, 24 okt. 2018):

Anticyclisch opleiden

Scholing in een periode van economische teruggang (eis verbonden aan Deeltijd-WW) noemt men anticyclisch opleiden. Een voorbeeld waar hierover met de sociale partners (vakbonden en werkgevers) afspraken zijn gemaakt, is de bouwnijverheid (2009).

Verplichte inschrijving lerarenregister

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en op het bekostigd mbo worden straks verplicht zich te registreren in het lerarenregister. Tot 2017 is dat nog vrijwillig. Het ministerie van Onderwijs wil er op deze manier voor zorgen dat zij zo aan hun professionele ontwikkeling blijven werken. Zie de Wet op het lerarenregister (pdf).

NB: zie alinea 32: 'Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld'

Ondersteuning alleenstaande ouders

Sinds maart 2015 is er digitale ondersteuning voor alleenstaande ouders die een studie volgen of dat van plan zijn. De webtool www.studiemetkind.nl geeft inzicht in de regelingen en mogelijkheden om studie te combineren met de zorg voor een of meer kinderen.

De webtool is gemaakt in opdracht van minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Klijnsma (SZW). Op een speciaal ontwikkeld filmpje geven de bewindsvrouwen ieder uitleg aan een jonge moeder hoe de webtool gebruikt kan worden en welke mogelijkheden er genoemd worden om hun studie met de opvoeding te combineren (Bron: Min. SZW, 16 mrt. 2015)

Hoeveel scholen telt Nederland?

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het hbo zitten 445 900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het hbo na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid. Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn te raadplegen op Onderwijsincijfers.nl.

Scholingsplicht werknemer

In de Wet werk en zekerheid is een scholingsplicht opgenomen, in aanvulling op het 'goed werkgeverschap'. De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd:
'De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.' De scholingsplicht gaat in per 1 juli 2015. Zie rubriek Wet Werk en Zekerheid (2013).

Erkenning diploma's Benelux

Tussen Nederland, België en Luxemburg is afgesproken elkaars diploma's in het hoger onderwijs te erkennen. Daarmee wordt het niet alleen voor grenswerkers makkelijker om 'aan de overkant' een baan te krijgen, voor werkgevers wordt de vijver voor geschikt personeel vergroot. De drie landen lopen daarmee voorop in de EU.

De erkenningsprocedure buiten de Benelux kan tot vier maanden in beslag nemen en er hangt een prijskaartje aan dat kan oplopen tot € 200 per persoon. (Bron: VNO-NCW, 21 mei 2015)

Dezelfde bachelor-titel voor hbo en Universiteit

Afgestudeerden aan het hbo en de universiteit moeten dezelfde bachelor-titel moeten krijgen, aldus het wetsvoorstel, buitenlandse werkgevers zouden de Nederlandse hbo-diploma’s namelijk niet altijd erkennen. En verder moet het onterecht voeren van de titels bachelor of master ook strafbaar worden (voor titels zoals ‘drs.’ was dit al wettelijk geregeld).

Minister wil naam universiteit wettelijk beschermen

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil de naam universiteit wettelijk beschermen. Het is nu namelijk niet duidelijk genoeg of een opleiding tot een erkend diploma kan leiden. Dat schrijft de minister op haar weblog.

Bussemaker verwijst op haar blog naar de Alhuraa Universiteit in Den Haag die jarenlang studenten liet afstuderen als bachelor en master, maar daar helemaal niet toe bevoegd was. De diploma's bleken ongeldig en de rechter veroordeelde de onderwijsinstelling tot een hoge boete wegens valsheid in geschrifte.

De minister wil wel een uitzondering maken voor de Volksuniversiteit en de universiteit van Nederland, een organisatie die gratis hoorcolleges aanbiedt door Nederlandse hoogleraren.

Een bericht uit juni 2009!
De SP wil dat minister Ronald Plasterk (PvdA, Onderwijs) optreedt tegen opleidingsinstituten die ten onrechte suggereren dat studenten er een universitaire graad kunnen behalen. Zo zijn er in Den Haag Arabische universiteiten, wier diploma's door Nederland niet worden erkend.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk zal Plasterk in schriftelijke vragen oproepen een einde te maken aan deze gang van zaken. 'Plasterk moet voorkomen dat er nepdiploma's worden uitgereikt,' zei Van Dijk. Hij reageerde op een uitzending van EditieNL waaruit blijkt dat Den Haag diverse Arabische 'universiteiten' heeft, waaronder de Global Lahaye University en de Alhurra Universiteit. Ze geven diploma's uit die Nederland niet erkent. De instellingen kunnen zich desondanks eenvoudig als universiteit inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 'Iedereen mag zich universiteit noemen,' aldus Van Dijk. 'Dat leidt tot verwarring en misleiding. Dat moet afgelopen zijn.'
De Tweede Kamer heeft het kabinet vorige maand (juni 2009) al gevraagd of de titel universiteit niet beschermd kan worden. Minister Plasterk heeft dat onderzoek ook toegezegd.

Na bijna 7 jaar is er nog steeds niets aan gedaan en blijft het bij een willen, maar niet beslissen en verordenen.

Helft werkgevers biedt trainingen aan tijdelijke arbeidskrachten

De aard van tijdelijk werk in Nederland, maar ook wereldwijd, is aan het veranderen. Tijdelijke arbeidskrachten hebben gemiddeld steeds meer vaardigheden, steeds langere werkervaring en een steeds hogere opleiding. Er wordt van ze verwacht dat ze autonomer werken, meer verantwoordelijkheid nemen en meer flexibiliteit tonen. (Bron: HR Praktijk, 9 mei 2016)

Omscholen of vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens

Wie een zwaar beroep heeft moet zich rond z'n vijftigste omscholen voor een minder belastende baan. Mensen met een zwaar beroep kunnen ook worden ontzien door hen eerder met pensioen te laten gaan dan een werknemer met een kantoorbaan. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die promoveerde op een studie naar de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk.

Op basis van deze gegevens stelt hij dat een jaar fysiek zwaar werk op latere leeftijd hetzelfde effect op de gezondheid heeft als zestien maanden ouder worden. (Bron: Flex Nieuws, 17 mei 2016)

Werkgever trekt hoogopgeleide voor

Werkgevers investeren minder in de scholing van hun lager opgeleide mensen dan in die van hoogopgeleiden. En daar ligt een pittige vooronderstelling aan ten grondslag: werkgevers denken dat hun lager opgeleid personeel minder gemotiveerd zouden zijn en hun scholingsinvestering minder opbrengt dan die van hoger opgeleide medewerkers. Minister Asscher van SZW stuurt deze onderzoeksresultaten van onderzoeksbureau Panteia in juni 2016 naar de Tweede Kamer.

In hoogopgeleid personeel werd de afgelopen jaren gelijkmatig geïnvesteerd: 64 procent van hen kreeg de afgelopen jaren scholingsmogelijkheden aangeboden. Maar voor lager opgeleide medewerkers, die sowieso al minder mogelijkheden krijgen geboden, daalde dit percentage van 48 in 2004 naar 37 procent nu. (Bron: Panteia e.a.)

Verbeteren aansluiting opleiding – arbeidsmarkt voor mbo

Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt is het van belang om alle partijen van relevante en kloppende informatie te voorzien. Panteia voert twee projecten uit om relevante informatie voor de aansluiting van mbo opleidingen met de arbeidsmarkt te genereren en presenteren: Kans op werk en Kans op stage. Beide projecten worden uitgevoerd in opdracht van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). (Bron: Panteia, 4 okt. 2016)

Studiekeuzecheck

Omdat een groot deel van de startende studenten in het Nederlandse hoger onderwijs gedurende of na het eerste jaar stopt met de gekozen studie (hbo: 36%, wo: 24%), is verbetering van het studiekeuzeproces een belangrijke uitdaging. Naast studiekeuzeactiviteiten in het traject voorafgaand aan de inschrijving (open dagen, meeloopdagen, etc.) zijn faculteiten sinds 1 september 2013 verplicht om een studiekeuzecheck uit te voeren nadat de aankomende student zich heeft ingeschreven voor een studie. Hoe de studiekeuzecheck eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan daarbij gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen, of bijvoorbeeld het invullen van een digitale vragenlijst.

Het CPB onderzocht de effecten van een extra opdracht in het kader van de studiekeuzecheck. Gekeken werd naar de kans dat ingeschrevenen a.g.v. de studiekeuzecheck zich terugtrekken nog voordat de studie van start gaat en op de studieresultaten van hen die daadwerkelijk beginnen met de studie. Het CPB concludeerde dat de extra opdracht geen invloed heeft op de kans dat ingeschrevenen zich terugtrekken nog voordat de studie van start is gegaan en ook had de opdracht geen significant (bewijsbaar) effect op studieresultaten. (Bron: CPB, 14 dec. 2016)

Steun in de rug voor scholen zonder internet

Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan gaan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en minister Kamp (Economische Zaken) trekken samen 5,5 miljoen euro uit om de scholen te helpen. Scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen de helft van de aansluitkosten vergoed krijgen. De regeling, die loopt tot en met 2019, kan in 2017 al gebruikt worden. Hierdoor wordt de groep scholen die om een oplossing zit te springen, op korte termijn geholpen. (Bron: Glasvezelnieuws, 25 jan. 2017)

Vervolg benaming universiteit en hogeschool

Na verwoede pogingen in 2009 - zie alinea 'Minister wil naam universiteit wettelijk beschermen' - probeert minister Bussemaker het in 2016 opnieuw. De bewindsvrouw verdedigde in de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat onder meer de benamingen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ moet beschermen. Alleen onderwijsinstellingen met erkende hbo- of wo-opleidingen mogen zich straks zo noemen. Dat moet het makkelijker maken om nephogescholen en -universiteiten aan te pakken. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 810.000 euro.

Maar waarom maakt zij alleen een uitzondering voor instituten als de Universiteit van Nederland, de Kleuteruniversiteit en de Volksuniversiteit. En waarom moeten de Evangelische Hogeschool en de Vrije Hogeschool hun naam wel veranderen?

Wordt t.z.t. mogelijk vervolgd. (Bron: Punt, sep. 2016)

Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening

De veranderende arbeidsmarkt vraagt van werkenden dat zij hun vaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen. ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen daarom met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Lees: Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen.

In schema:

Basisvoorstel Leven Lang Ontwikkelen

(Bron en meer: Flex Nieuws, 28 mrt. 2017)

Ga terug naar Opleidingen (inleiding)

Studenten zijn kritisch over 'selectie aan de poort'

De selectieprocedure voor numerus fixusstudies als geneeskunde of tandheelkunde is op de schop gegaan. Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt er niet meer geloot, maar selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun opleidingen - de zogenoemde decentrale selectie. Het idee is dat de toelating op deze manier niet meer een kwestie van geluk of pech is, maar dat de studenten die het best bij een studie passen worden geselecteerd.

Volgens het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gaan onder meer de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen in de fout bij die nieuwe, decentrale selectie. De decentrale selectie moet meer zijn dan een loterij of optelsom zoals nu. Vergeten wordt dat behalve schoolcijfers ook motivatie en persoonlijkheid een belangrijke rol spelen.

De betrokken universiteiten herkennen zich niet in de kritiek. Wordt vervolgd. (Bron: Volkskrant, 26 mei 2017)

Werkgever tekortgeschoten in scholingsverplichting

Ontbindingsverzoek werkgever op e- en h-grond. Werknemer beschikt niet over de per 1 januari 2017 vereiste Wft-diploma’s, zodat hij zijn werkzaamheden niet langer mag uitvoeren. Verzoek afgewezen aangezien werkgever niet heeft voldaan aan haar scholingsverplichtingen op grond van 7:611a BW. Voorts is voldoende aannemelijk dat werknemer op korte termijn de benodigde diploma’s kan halen. (Bron: Jurisprudentie, 10 mei 2017)

Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten

Basisscholen krijgen net genoeg geld om het hoofd boven water te houden. Voor het verbeteren van het onderwijs blijft niet veel over, concludeert onderzoeksinstituut SEO na onderzoek in opdracht van sectororganisatie PO Raad.

Er is niet genoeg geld om ieder kind op het eigen niveau te onderwijzen, digitale leermiddelen aan te schaffen, leraren bij te scholen, meer gymlessen te bieden en zittenblijven te voorkomen. "Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten. Als ze aan alle vragen zouden voldoen, zouden ze rode cijfers schrijven".

De PO Raad wijst er op dat ook de Algemene Rekenkamer stelt dat basisscholen te weinig geld krijgen. ,,De basis is niet op orde. We komen jaarlijks 350 miljoen euro tekort op materiële zaken. Bij de financiering gaat de regering nog uit van krijtborden en stencilmachines''.

Het ministerie van Onderwijs zet vraagtekens bij het rapport. ,,De bekostiging van scholen is sober, maar toereikend. Dat zien we ook terug, want ons onderwijssysteem presteert zeer goed'', stelt een woordvoerder. Bovendien is er deze kabinetsperiode structureel 300 miljoen euro extra naar de basisscholen gegaan. ,,Schoolbesturen staan er financieel beter voor dan in eerdere jaren.'' (Bron: AD, 28 jul. 2017)

Eens per week een andere baan

Enkele buschauffeurs en trambestuurders van de Rotterdamse regiovervoerder RET hoeven één dag per week niet meer achter het stuur plaats te nemen. In plaats daarvan werken ze als servicemedewerker op de perrons om de veiligheid te verhogen en reizigers de weg te wijzen. Er zijn ook buschauffeurs die een dag per week op de tram gaan rijden en trambestuurders die een buslijn gaan runnen.

De RET wil zo onderzoeken of oudere werknemers minder verzuimen en langer inzetbaar zijn als hun taken gevarieerder zijn. Aan het experiment doen 25 werknemers mee, voornamelijk 55-plussers.

Overheden, werkgevers en vakbonden hameren op het belang van voortdurende bijscholing nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Alleen 'een leven lang leren' houdt werknemers vitaal op een arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt en bij een opschuivende pensioenleeftijd. (Bron: Volkskrant, 11 aug. 2017)

MKB-ondernemers ontevreden met eigen ontwikkeling

Bijna negen op de tien mkb-ondernemers vinden dat ze niet genoeg toekomen aan hun eigen ontwikkeling. Dat blijkt uit een online enquête door MKBServicedesk.nl onder 794 ondernemers naar (bij)scholing binnen hun bedrijf.

Het belang van jezelf blijven ontwikkelen wordt steeds groter door technologische innovaties en de invloed van toenemende robotisering, waarschuwen economen. De baan voor het leven verdwijnt, ‘een leven lang leren’ houdt werknemers geschikt voor die snel veranderende arbeidsmarkt. "Educatie wordt daarom een belangrijke nieuwe pijler voor onze dienstverlening," aldus Frank van Rutten van MKBServicedesk. (Bron: Brisk, 30 aug. 2017)

Nederland heeft laag NEET-percentage

Van alle OESO-landen heeft Nederland, na IJsland, het laagste percentage jongeren tussen de 20 en 24 jaar die geen onderwijs volgen of werken. De provincie Utrecht scoort het beste in Nederland met een NEET-percentage van 4,4 procent. Het NEET-percentage geeft het percentage jongeren weer dat niet werkt en geen opleiding volgt. (Bron en meer: PwC, okt. 2017)

Meer opties voor student over de grens

Studenten krijgen in de toekomst meer mogelijkheden om in andere EU-landen studiepunten bij elkaar te sprokkelen. Tegen 2024 moet er een netwerk van zo’n twintig ,,Europese universiteiten’’ zijn dat studenten de mogelijkheid biedt hun diploma te halen na onderwijs bij onderwijsinstellingen in verschillende lidstaten.

De EU-regeringsleiders hebben donderdag op een top in Brussel hun zegen gegeven aan dit voorstel uit de koker van de Franse president Macron. Het moet ervoor zorgen dat er meer Europese universiteiten in de mondiale top komen. (Bron: Europa Nu, 14 dec. 2017)

Studeren in het buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2015/’16 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, is voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door.

In het studiejaar 2015/’16 studeerden 33 duizend hbo’ers en wo’ers minimaal drie maanden in het buitenland of haalden er minstens vijftien studiepunten. Studenten horeca (77 procent) en studenten toerisme en vrijetijdsbesteding (57 procent) doen relatief vaak buitenlandervaring op en zijn daarmee studiepuntmobiel. Ook studenten die vreemde talen studeren, volgen relatief vaak lessen in het buitenland of lopen daar stage (48 procent). Zij geven veelal aan dat een verblijf in het buitenland verplicht is voor hun opleiding. Dat laatste zeggen ook studenten van de onderwijsrichtingen transport en logistiek, horeca, management, bedrijfs- en personeelswetenschappen en milieu. Studenten financieel management en fiscaal recht gaan het minst vaak voor hun studie naar het buitenland: 7 procent.

hbo’ers en wo’ers gaan ongeveer even vaak drie maanden of langer naar het buitenland tijdens hun opleiding of halen er vijftien studiepunten. Van de hbo’ers is 22 procent studiepuntmobiel, van de wo’ers 23 procent. Wo’ers brengen vaker een deel van hun studie in het buitenland door om colleges te volgen, eventueel in combinatie met een stage, dan hbo’ers (de percentages zijn respectievelijk 84 en 60). hbo’ers daarentegen gaan vaker dan wo’ers naar het buitenland voor alleen een stage (40 procent tegenover 16 procent).

(Bron: CBS, 23 jan. 2018)

Minister kritisch over gebruik van Engels

Minister van Engelshoven (Onderwijs) is ,,heel kritisch” over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Zij heeft de indruk dat universiteiten daar soms vooral voor kiezen om ,,het aantal studenten op te krikken, zonder dat daar inhoudelijk een goede reden voor is”. De minister zei vrijdag dat ze universiteitsbestuurders zo nodig zal vragen ,,tekst en uitleg te komen geven”. Ook gaat ze kijken of universiteiten niet de verkeerde financiële prikkels krijgen om voor het Engels te kiezen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de reactie van de minister omdat ,,onderwijskwaliteit leidend moet zijn bij de keuze van universiteiten om hun opleidingen Engelstalig te maken, niet hun huishoudboekje. Internationalisering moet alleen kunnen als daar inhoudelijke redenen voor zijn en niet vanwege geld.” (Bron: AllesoverHR, 26 jan. 2018)

Numerus fixus technische universiteiten totaal onnodig

Technische universiteiten kunnen de studentengroei niet meer aan, waardoor er voor komend jaar bij verschillende studies een numerus fixus is ingevoerd. Tot groot verdriet van het bedrijfsleven: slechts de helft van de vacatures kan de komende jaren ingevuld worden.

Opschalen, zo gaf collegevoorzitter Victor van der Chijs van de Universiteit Twente in zijn nieuwjaarstoespraak aan, dat doet de technische universiteit niet zo 1 2 3. De technische universiteit heeft nu eenmaal een ander opleidingssysteem dan ‘gewone’ universiteiten, met veel intensievere begeleiding van studenten.

Er zijn veel voorstellen het probleem op te lossen. Een daarvan: 'De concurrentie tussen universiteiten is vaak groot. In Groningen struikel je over de posters van de Universiteit van Amsterdam en in Amsterdam probeert de Universiteit Leiden zieltjes te winnen. Maar willen we dit probleem oplossen in elk geval voor komend studiejaar, dan moeten universiteiten wel samenwerken en naar elkaar doorverwijzen.' (Bron en meer: VNO-NCW, 1 feb. 2018)

Te veel buitenlandse studenten?

Nederlandse studenten zijn steeds vaker in de minderheid in de collegezaal. Door het snel groeiende aantal internationale studenten tellen 210 studies, bijna 10 procent van het totaal, inmiddels meer buitenlandse studenten dan Nederlandse. 70 studies bestaan zelfs voor meer dan driekwart uit internationale studenten.

Het aantal buitenlandse studenten is in tien jaar tijd verdubbeld. Dit jaar is er met een totaal van 122 duizend buitenlandse studenten opnieuw een record gebroken. Aan de TU Delft is het aantal buitenlandse aanmeldingen voor de opleiding technische informatica zelfs zo hoog dat de universiteit een stop heeft ingesteld voor studenten van buiten de EU. Dat is in strijd met de wet, maar minister van Onderwijs Van Engelshoven heeft toegezegd een oogje toe te knijpen omdat de universiteit de enorme aantallen niet aankan.

Studenten maken zich zorgen dat zij bij opleidingen met een beperkt aantal plekken worden verdrongen door buitenlandse concurrenten. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is niet bekend. (Bron: Volkskrant, 8 mrt. 2018)

Erasmus+ nu ook online

Het Europese studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+ heeft voortaan ook een onlineversie. De ,,virtuele uitwisseling’’ tussen studenten, academici en jeugdwerkers moet de komende twee jaar het contact tussen Europese culturen bevorderen en de vaardigheden van minstens 25.000 jongeren verbeteren. Voor de testfase tot eind december is 2 miljoen euro uitgetrokken.

Het programma staat niet alleen open voor de 33 Erasmus-landen, maar ook voor Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië en Tunesië. Mogelijk volgen in de toekomst nog andere regio’s.

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld meedoen aan debatten, projectgroepen en onlinecursussen. ,,Het zal bruggen bouwen en vaardigheden zoals kritisch denken, mediageletterdheid, het spreken van vreemde talen en teamwork helpen ontwikkelen’’, aldus EU-commissaris voor Onderwijs en Jongerenzaken Tibor Navracsics. (Bron: EuropaNu, 15 mrt. 2018)

Hoger onderwijs krijgt half miljard door afschaffen basisbeurs

Universiteiten en hogescholen krijgen door het afschaffen van de basisbeurs de komende jaren tot ruim een half miljard euro extra te besteden. De instellingen voor hoger onderwijs gaan met studenten en docenten afspreken hoe ze het geld gaan uitgeven. De studiebeurs voor alle studenten sneuvelde in 2015 en werd vervangen door het leenstelsel of 'studievoorschot'. Voorwaarde was dat het geld dat de overheid daardoor uitspaart, ten goede komt aan het onderwijs.

Daarover hebben minister Van Engelshoven van Onderwijs, de onderwijsinstellingen en de studenten nu afspraken gemaakt. Volgend jaar krijgen de hogescholen en universiteiten in totaal 184 miljoen euro extra. In 2024 loopt dat bedrag op naar 550 miljoen en nadien groeit het nog door. Ze mogen zelf bepalen wat ze met het geld doen, mits hun onderwijs erdoor verbetert. (Bron: Nu, 9 apr. 2018)

Een verzuimconsulent loont in het onderwijs

Voor zeven Friese scholen voor voortgezet onderwijs begeleidt Frouke Hutten medewerkers die ziek zijn, loopbaanvragen hebben of werkloos zijn. Haar verzuimaanpak heeft effect: medewerkers voelen zich gesteund en de scholen besparen kosten. Na anderhalf jaar heeft 80 procent van de boventallige werknemers een nieuwe baan.

Verzuimbeleid staat hoog op de agenda van de Pompeblêd Scholengroep in Friesland. De organisatie doet de re-integratie, loopbaanbegeleiding en inkoop voor een zevental scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Drachten en omgeving. In 2013 is HR-medewerkster Frouke Hutten zich gaan specialiseren in de begeleiding van langdurig zieke of werkloze medewerkers. Na een proef met twee scholen werkt zij voor alle aangesloten scholen met in totaal circa 2000 medewerkers.

'Omdat ik voor zeven scholen werk, kunnen zij de kosten delen. Dat is een groot pluspunt. Mede door de teruglopende leerlingenaantallen is de financiering wel een discussiepunt. Maar langdurig verzuim of boventalligheid kan enorm in de papieren lopen. Het onderwijs is mede-risicodrager, dus moet het 25 procent van de ww betalen. Als een 55-jarige docent vijftien jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op ww tot zijn pensioen. Dat is al gauw anderhalve ton.'
(Bron: XPertHRactueel, 20 apr. 2018)

Minister minder kritisch over gebruik van Engels

De grote toestroom van buitenlandse studenten moet worden ingeperkt en er komt meer toezicht op het oprukkende Engels in het hoger onderwijs. Tegelijkertijd krijgt het Engels als onderwijstaal in de wet meer ruimte. Aldus Minister Van Engelshoven.

Enkele mogelijke maatregelen:
 • Aan studenten van buiten Europa worden hogere kosten in rekening gebracht.
 • Bij studies die zowel in het Engels als in het Nederlands worden aangeboden, komt een numerus fixus voor alleen de Engelstalige studenten.
 • Het nieuwe uitgangspunt wordt dat opleidingen in een andere taal mogen worden aangeboden als dat meerwaarde heeft.
 • Er zal streng op worden toegezien dat het niveau Engels van de docenten in orde is.
 • Bij nieuwe opleidingen zal voortaan worden gecontroleerd of de taalkeuze aansluit bij de arbeidsmarkt.
(Bron: De Volkskrant, 4 jun. 2018)

Trends leerkrachten in het basisonderwijs

Hoe is de samenstelling van de leerkrachten naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond de afgelopen jaren veranderd? Hoe groot is de uitstroom van degenen die werkzaam zijn als basisschoolleraar? Hoe groot is de werkdruk onder leraren en hoe verhoudt die zich tot de werkdruk onder andere werknemers? Is er sprake van een toename in het ziekteverzuim onder leerkrachten? Hoe groot zijn de loonverschillen tussen het basisonderwijs en andere sectoren?

Ook wordt gekeken naar de leerkrachten van de toekomst. Hoe heeft het aantal eerstejaars studenten aan de lerarenopleidingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En leidde dat tot verschuivingen van de samenstelling van de aankomende leerkrachten als het gaat om geslacht en migratieachtergrond?

Een deel van de inleiding: ''Dit artikel geeft een overzicht van een aantal relevante ontwikkelingen in het basisonderwijs. Hoe is de samenstelling van de leerkrachten naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond de afgelopen jaren veranderd? Hoe groot is de uitstroom van degenen die werkzaam zijn als basisschoolleraar? Hoe groot is de werkdruk onder leraren en hoe verhoudt die zich tot de werkdruk onder andere werknemers? Is er sprake van een toename in het ziekteverzuim onder leerkrachten? Hoe groot zijn de loonverschillen tussen het basisonderwijs en andere sectoren? Ook wordt gekeken naar de leerkrachten van de toekomst. Hoe heeft het aantal eerstejaars studenten aan de lerarenopleidingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En leidde dat tot verschuivingen van de samenstelling van de aankomende leerkrachten als het gaat om geslacht en migratieachtergrond?

Lees meer in de uitgave van het CBS, 29 juni 2018

Werkgever vreest opleiden voor de concurrent

Meer dan de helft van de Nederlandse werkenden (55%) denkt dat werkgevers terughoudend zijn met investeren in scholing omdat ze vrezen hun werknemers op te leiden voor de concurrent. Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder ruim duizend werkende Nederlanders.

Ook de AWVN maakt zich zorgen over de investering in kennis. De CAO’s die in 2018 worden afgesloten, zijn volgens de werkgeversvereniging te weinig gericht op de toekomst. Er wordt veel te weinig afgesproken over investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de lange termijn. Voor zover in CAO’s wél toekomstgerichte afspraken worden gemaakt, zijn die vooral kostenverhogend.’ (Bron: PW, 6 jul. 2018)

Titel voor afgestudeerde mbo'er

GroenLinks wil dat afgestudeerde mbo'ers voortaan ook een titel krijgen, net als mensen die een universitaire of hbo-opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van het opleidingsniveau zouden de mbo'ers Sk., Crf., of Exp. voor hun naam mogen zetten. Dat staat voor Skilled, Craftsman en Expert.

Minister Van Engelshoven vindt het wel een sympathieke gedachte om mbo'ers voortaan ook een titel te geven, net zoals afgestudeerden van een universitaire of hbo-opleiding. Daarmee reageert zij op het plan van GroenLinks dat afgestudeerde mbo'ers voortaan ook een titel moeten krijgen. De minister wil eerst uitzoeken wat studenten daar van vinden. "Als de studenten vinden dat het hen helpt, dan zou dit een belangrijk signaal zijn voor mij." (Bron: NOS, 19 okt. 2018)

NB: Helaas, toch geen titels voor afgestudeerde mbo'ers. In tegenstelling tot hbo'ers of wo'ers mogen zij namelijk geen titel aanvoeren als ze afgestudeerd zijn. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zit de mbo'er daar niet op te wachten. (Bron: Metro, 1 nov. 2018)

Zelfde basisopleiding voor alle leraren

Alle leraren, van het basis- tot het voortgezet onderwijs en van de voorschoolse tot het middelbaar beroepsonderwijs, moeten straks dezelfde basisopleiding tot docent gaan volgen. Daarna moeten ze zich kunnen specialiseren. Dat moet het beroep van leraar aantrekkelijker maken en zo het lerarentekort oplossen.

Dat adviseert de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. De Kamer had om het advies gevraagd vanwege het steeds nijpender wordende lerarentekort. Zie het rapport 'Ruim baan voor leraren' d.d. 7 november 2018.

CDA en D66 willen 'afrekentoets' niet

Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De regeringspartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma.

Wat wilde minister Slob?
 • Scholen mogen dit examen zelf opstellen (in plaats van het Cito).
 • Het valt onder het schoolexamen en is dus geen onderdeel van het centraal examen.
 • De toets is in het jaar vóór het eindexamenjaar.
 • Het gaat in het schooljaar 2019-2020 in.
 • Leerlingen moeten minimaal een 4 halen.
(Bron en meer: NOS, 19 jan. 2019).

Kabinet laat informele scholing onderzoeken

Naar aanleiding van het financieren van weekendscholen in Nederland door de Turkse overheid, gaat het kabinet laten onderzoeken hoe informele scholing in Nederland georganiseerd is. Het kabinet wil zicht krijgen op informele scholing die kinderen in Nederland kunnen volgen, zoals weekendscholen, avondcursussen en taallessen.

Belangrijke vragen zijn of, hoe en met welk doel landen, naast in elk geval Turkije, dat soort informele scholing in Nederland financieren. Het kabinet vindt het onwenselijk als de informele scholing de integratie in Nederland moeilijker maakt, of indruist tegen de waarden van de democratische rechtsstaat. (Bron: Rijksoverheid, 13 feb. 2019)

Studenten met beperking ontvangen gelijke studietoeslag

Het is een verademing voor studenten met een beperking. De Tweede Kamer heeft op 13 februari unaniem ingestemd met de verhoging van hun studietoelage. Die wordt straks voor iedereen 300 euro per maand, een kwart van het minimumloon.

Dit omdat de gemeenten qua hoogte van de toeslag onderling fors verschilden: studenten in Heerlen het moesten doen met een toeslag van 31 euro per maand, terwijl studenten in Zwolle tien keer zoveel ontvingen.

Wanneer de nieuwe regeling ingaat in nog onbekend omdat er aanpassingen nodig zijn bij de gemeenten. Daarnaast gaat het kabinet kijken of de studietoelage in de toekomst centraal geregeld kan worden. (Bronnen februari 2019: Supportmagazine en Profielen.HR)

Werkgevers investeren minder in mensen met flexwerk

Werkgevers investeren minder in werkenden met een flexbaan dan in mensen met vast werk. Scholing, bij- en omscholing zullen hard nodig zijn om voldoende vakkrachten op te leiden voor werk dat voortkomt uit de energietransitie, zoals nieuwe vormen van installatietechniek, windmolens, bouw, autotechniek en specialistische zakelijke dienstverlening. Aldus het FNV, 8 april 2019)

Vrijheid van onderwijs ter discussie

Deze vrijheid staat geschreven in de artikel 23 van de Nederlandse Grondwet. In begrijpelijke termen: De vrijheid van onderwijs is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Vrijheid van onderwijs betekent ook dat ouders voor hun kinderen mogen kiezen tussen openbare scholen, onderwijs dat is gebaseerd op een religieuze of levensbeschouwelijke visie (bijzonder onderwijs), en thuisonderwijs.

Deze vrijheid is diverse malen ter discussie geweest, in Wikipedia wordt op het onderwerp Nederlandse Grondwet - waaronder de vrijheid van onderwijs - uitvoering ingegaan.

In april 2019 heeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de vrijheid van onderwijs aan de kaak gesteld. In een discussie stelt hij zich voor dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt. In het bijzonder stelt de heer Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden in salafistische scholen* omdat met de vrijheid van onderwijs aldaar wordt misbruikt. In eigen woorden "Als sommige lieden met die vrijheden aan de haal gaan, salafistische scholen opzetten, homo's verketteren of vrouwen onderdrukken, dan moet je ingrijpen en onze vrijheden beschermen.’’

Wordt zeker vervolgd.

* Salafisme is een fundamentalistische soennitische stroming binnen de islam.

Boete voor te laat aanmelden bij tentamen

Studenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen, kunnen dat tentamen alsnog maken als ze de universiteit of hogeschool een boete betalen van maximaal twintig euro. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil die mogelijkheid in de wet vastleggen.

De tentamenboete, samen met andere onderwijswetsvoorstellen, is onderdeel van een internetconsultatie. Burgers kunnen tot 23 augustus 2019 reageren op de voorstellen.

Individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden

Er moet een systeem komen van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden. Dat vinden VNO-NCW, MKB-Nederland, mbo Raad en NRTO (27 juni 2019).

Volgens de voorstellen zouden alle werkenden en werkzoekenden met minimaal een startkwalificatie en die minimaal twee jaar zijn uitgeschreven uit het reguliere onderwijs of ouder zijn dan 27 jaar leerrechten toegekend moeten krijgen. De hoogte van die leerrechten is gelijk aan de kosten van een universitaire opleiding minus de opleiding die men al gevolgd heeft. Deze leerrechten kan men vervolgens besteden bij door de overheid erkende onderwijsinstellingen, publiek of privaat.

Uit een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont: het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid; de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen.

Commentaar op Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

OVAL - dienstverlener op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan - steunt het recent bekend gemaakte STAP-budget, maar heeft ook tegenvoorstellen:
 • Het begrip scholingsactiviteit moet worden vervangen door ontwikkelactiviteit en daarmee de bestedingsdoelen van het STAP-budget te verruimen met loopbaanontwikkeling en begeleiding.
 • Het advies in de regeling opnemen als recht en hiervoor aanvullend budget beschikbaar stellen.
 • Het ontwikkeladvies als flankerend beleid van het STAP-budget te baseren op het ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en gebruik te maken van het begrip ontwikkeladvies in plaats van scholingsadvies.
Redactie: Het voorstel van de ministers Koolmees en Van Engelshoven is heel concreet: het volgen van een mbo-opleiding, het volgen van een cursus of het halen van een certificaat. Wat ontwikkelactiviteiten, advisering en begeleiding daaraan kan toevoegen is vaag, minder of niet meetbaar en in elk geval kostenverhogend.

Groei buitenlandse studenten remmen

Minister Van Engelshoven wil de groei van het aantal buitenlandse studenten in Nederland terugdringen. Volgens haar schiet die nu door. Zoals ze al had aangekondigd (21 juni 2019), wil ze verder in de wet zetten dat universiteiten en hogescholen moeten aantonen dat onderwijs in een andere taal dan Nederlands een meerwaarde heeft.

Studievoucher voor beperkte groep

Vier jaar na de invoering van het leenstelsel voor studenten krijgen hbo-opleidingen en universiteiten dan toch zicht op het toegezegde extra geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over vijftien goedgekeurde plannen waar zij 216 miljoen euro in investeert, oplopend tot 663 miljoen in 2024.

Studenten die tussen 2014 en 2018 nog niet ten volle van de nieuwe middelen konden profiteren, maar wel al moesten lenen, krijgen bij hun afstuderen een studievoucher ter waarde van 2.000 euro. Daarmee kunnen zij in de toekomst bij erkende opleidingen extra onderwijs volgen, om hun cv op te poetsen of in het deeltijdonderwijs te gebruiken.

Wat is een leerambassadeur?

Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Het begrip leerambassadeur komt uit Engeland waar ‘Union Learning Representatives’ worden ingezet op plekken waar aandacht voor opleiding en ontwikkeling niet vanzelfsprekend is, om werknemers aan te moedigen om te leren. Leerambassadeurs ontvangen een toerustingsprogramma om de vragen van hun collega’s goed te leren verhelderen, en om hen te stimuleren de eerste stappen te zetten.

CNV Overheid in het CAO-akkoord uit 2017 met FNV en de VNG afspraken over duurzame inzetbaarheid gemaakt. Ter ondersteuning van deze leercultuur hebben partijen afgesproken dat er pilotgemeenten komen waar leerambassadeurs worden opgeleid.

Betere bevoegdheden voor leraren

De commissie Onderwijsbevoegdheden onderzoekt hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dat doet de commissie in opdracht van het kabinet op voorstel van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Deze opdracht is een vervolg op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. (Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 17 feb. 2020)

Tiptrack tijdelijk gratis voor AWVN-leden

Alle maatregelen rond het coronavirus zorgen voor onzekere en moeilijke tijden. Voor uw medewerkers en voor uw organisatie. Veel medewerkers werken in Nederland inmiddels thuis. Ook is er in sommige beroepen minder werk en hebben medewerkers het minder druk. Mogelijk ontstaat hierdoor ruimte voor online leren en ontwikkelen. Wilt u daar eenvoudig invulling aan geven? De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) kan u helpen – met Tiptrack. AWVN biedt leden de mogelijkheid om tijdelijk gratis gebruik te maken van Tiptrack, het ging Nederland digitale platform voor leren en ontwikkelen, dat op ieder device toegankelijk is.

Wat houdt het aanbod in?
Uw medewerkers krijgen tijdelijk toegang tot de basisversie van Tiptrack, met uitsluitend online aanbod. Dit is inclusief:
 • speciaal geselecteerd gratis aanbod van ruim 250 e-learning trainingen van leveranciers als NCOI Online, New Heroes, Icademy, SkillsTown Connect, GoodHabitz, Stichting Gezondheid en FitChannel.com
 • verschillende online testen en tools waarmee medewerkers meer inzicht kunnen krijgen in hun duurzame inzetbaarheid (U kunt ervoor kiezen om alleen gratis aanbod op te nemen. Een uitgebreider aanbod met een mix van gratis en betaalde e-learning trainingen is ook mogelijk; daarbij betaalt u als werkgever de niet-gratis trainingen voor uw medewerkers)
 • ondersteuning bij de communicatie met uw medewerkers
 • toegang tot de Tiptrack Servicedesk, die uw medewerkers helpt bij vragen of onduidelijkheden.
(Bron: AWVN, 20 mrt. 2020)

Nieuwe regels voor stichten school

Het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ is op 19 mei 2020 aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet moderniseert de regels om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te richten. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.

“Onderwijsvrijheid is een van de belangrijkste verworvenheden van onze parlementaire democratie. Ouders kunnen zelf kiezen aan welke school ze hun kinderen toevertrouwen. Met deze nieuwe wet beschermen we die grondwettelijke vrijheid én maken het toekomstbestendig’’, zegt minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. “Er komt meer ruimte om een school op te richten en we beoordelen vooraf al of het goede scholen zullen zijn. Want bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid.”

Een nieuwe bijzondere school krijgt momenteel alleen bekostiging van de overheid als deze uitgaat van een ‘erkende richting’ (bijvoorbeeld rooms-katholiek of islamitisch) en via een prognose kan aantonen dat er genoeg potentiële leerlingen in de buurt wonen om de stichtingsnorm te kunnen halen. Volgens de nieuwe wet hoeven initiatiefnemers niet langer uit te gaan van een erkende richting en komt er een nieuwe methode waarmee de daadwerkelijke belangstelling van ouders wordt gemeten. (Bron en meer: Rijksoverheid, 19 mei 2020)

Recht op onderwijs

Het recht op onderwijs is een speerpunt voor het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit najaar brengt het College voor de Rechten van de Mens advies uit over de betekenis van dit recht. Het College kijkt ook naar de Grondwet, Nederlandse wetten en andere verdragen. Het advies zal meer duidelijkheid geven over dit recht aan wie met onderwijs te maken heeft en een stevige basis vormen voor het werk van het College in de komende jaren. (Bron: Mensenrechten.nl, 22 mei 2020)

Betere rechtsbescherming voor mbo-studenten

De rechten van mbo-studenten rondom schorsing en verwijdering worden opgenomen in de wet. Ook kunnen zij vanaf studiejaar 2021-2022 op een laagdrempelige manier bezwaar maken tegen beslissingen van de school. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Mbo-studenten kunnen beslissingen over examens nu al laten toetsen door een onafhankelijke commissie, maar vanaf 2021 kan dit ook over andere beslissingen zoals toelating en verwijdering.

Met dit wetsvoorstel krijgen mbo-studenten dezelfde mate van rechtsbescherming als studenten in het hoger onderwijs. (Bron: NOG, 29 mei 2020)

Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen

Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Een deel van de kinderen en jongeren heeft een achterstand opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Scholen gaan na wie extra hulp nodig heeft en in welke vorm, zoals zomerscholen of bijlessen buiten de reguliere schooltijd. Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies kunnen leraren hierin bijstaan. (Bron: Min. OVW, 11 jun. 2020)

Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot

De invoering van het studievoorschot in 2015 heeft geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is geborgd door het sociaal leenstelsel. De doorstroom vanuit havo en vwo is nagenoeg op hetzelfde niveau als voor de invoering van het studievoorschot. Dit blijkt uit onderzoek van ResearchNed dat minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het kabinet is een onderzoek gestart naar de dalende trend in de doorstroom van mbo naar hbo. Minister van Engelshoven: “We zien dat het stelsel over de breedte goed functioneert, maar de dalende doorstroom vanuit het mbo is een zorgpunt. Het nu lopende onderzoek moet aantonen in hoeverre het studievoorschot hier een oorzaak van is. (Bron: Rijksoverheid, 3 jul. 2020)

Gesubsidieerd aanbod online scholing

Vanaf 1 oktober komt 36 miljoen euro subsidie voor online scholing beschikbaar, als onderdeel van de regeling Nederland leert door. AWVN ontsluit het door de overheid gesubsidieerde aanbod via Tiptrack.

Er is keuze uit een breed aanbod vakgerichte online scholing (of via blended learning). De scholing is ter behoud van de huidige baan of als voorbereiding op een volgende stap. Het is belangrijk dat deze scholing relevant is voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld gericht op een sector waar behoefte is aan extra mensen. Het aanbod online scholing wordt in drie groepen verdeeld, afhankelijk van de duur en de studiebelasting. Zo wordt er gezorgd voor een relevant en divers aanbod van hoge kwaliteit. (Bron: AWVN, 7 sep. 2020)

Tien procent middelbare scholieren zit thuis

Gemiddeld 10 procent van alle middelbare scholieren zat de afgelopen weken snotterend thuis. Ze missen lessen, omdat ze vanwege de coronamaatregelen niet naar school mogen. Schoolleiders vrezen dat de achterstanden ‘rampzalig’ kunnen worden.

Het kabinet heeft op 18 september 2020 besloten dat kinderen met snotneuzen in het basisonderwijs weer welkom zijn. Middelbare scholieren en docenten moeten nog wel thuisblijven bij een loopneus, hoesten of andere verkoudheidsklachten. Dat leidde in de eerste weken van dit nieuwe schooljaar op veel middelbare scholen al tot een exorbitante absentie onder leerlingen. Terwijl de afwezigheid normaliter maximaal rond de 5 procent schommelt, melden sommige scholen nu uitschieters van maar liefst 17 procent. 10 procent afwezigheid lijkt eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs tientallen middelbare scholen in het hele land. (Bron: AD, 21 sep. 2020)

NB: Basisschoolkinderen met milde klachten kunnen gewoon naar school en hoeven niet meer naar de teststraat. Aldus het het besluit van het kabinet op 21 september 2020. Dit geldt dus niet voor middelbare scholieren.

Afgelopen schooljaar veel meer leerlingen geslaagd

Veel meer leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn het afgelopen schooljaar geslaagd dan de jaren ervoor. Minister Slob meldt aan de Tweede Kamer dat dat samenhangt met de andere opzet na de coronacrisis. Het centraal schriftelijk examen ging niet door en de eindcijfers werden gebaseerd op de schoolexamens.

De gemiddelde cijfers voor de schoolexamens liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in eerdere jaren. Dat er toch meer leerlingen geslaagd zijn dan anders komt volgens Slob onder meer doordat er meer herkansingsmogelijkheden waren en doordat leerlingen ook meer voorbereidingstijd kregen. (Bron: NOS, 12 okt. 2020)

Overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen

Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit constateert de SER in het advies waarin zij is gevraagd hoe private scholingsmiddelen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het aanbod aan opleidingen is groot en er zijn veel verschillende potjes en budgetten om scholing mee te betalen, maar er bestaat nog geen duidelijk overzicht.

Het SER-advies ‘private scholingsmiddelen’ bevat een analyse van de budgetten die er op het gebied van scholing zijn en doet aanbevelingen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die er toe leiden dat dit budget beter wordt benut. (Bron: SER, 16 nov. 2020)

Loten voor studie met numerus fixus weer mogelijk

In de strijd tegen kansenongelijkheid en voor brede toegankelijkheid mogen hogescholen en universiteiten weer gebruik gaan maken van loting bij de selectie van studenten voor een opleiding met een numerus fixus. Loten wordt daarmee één van de instrumenten die de onderwijsinstellingen kunnen gebruiken. Om loten weer mogelijk te maken dient de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te worden aangepast. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd. (Bron: RechtenNieuws, 11 dec. 2020)

Reactie HR-kiosk: Beniewd of het voornoemde wetsvoorstel ongeschonden door de Tweede en Eerste Kamer zal worden aangenomen.

Sneltesten in onderwijs van start

Vandaag 18 januari starten de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs. Op zo’n 20 middelbare scholen worden sneltesten gebruikt voor leraren en klasgenoten van een leerling die het coronavirus blijkt te hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die op dat moment fysiek naar school kunnen, zoals examen- en kwetsbare leerlingen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze Hogeschool worden studenten getest voordat ze aan hun tentamen gaan beginnen. De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker fysiek onderwijs krijgen. (Bron: EM, 13 jan. 2021)

Eerstgeborene het vaakst een hoge opleiding

De kans dat kinderen een hoge opleiding afronden is het grootst in gezinnen met drie kinderen. Binnen gezinnen met meer dan één kind zijn eerstgeborenen gemiddeld het hoogst opgeleid.

Eerstgeborenen en kinderen uit een gezin met 2 of 3 kinderen hebben meer kans op een hoge opleiding, hoger beroepsonderwijs (hbo) of universiteit (wo), dan kinderen uit een groter gezin, zo blijkt uit nieuw CBS-onderzoek. In dit onderzoek is nagegaan wat het hoogst behaalde opleidingsniveau is van 34-jarigen die tussen 1971 en 1981 werden geboren. (Bron: CBS, 17 feb. 2021)

Eerste Kamer stemt in met gebruik sneltests

In een stemming in de Eerste Kamer stemde een krappe meerderheid in met de wet. De Eerste Kamer stemde ook in met de wet die een quarantaineplicht voor inkomende reizigers uit hoge risicogebieden regelt. De demissionaire coalitie van VVD, CDA, D66 en CU mag daarbij GroenLinks dankbaar zijn, dat samen met de Onafhankelijke Senaatsfractie, de sneltestwet verder als enige oppositiepartij steunde. (Bron: Volkskrant, 26 mei 2021)