Participatiewet (inleiding)    Regeerakkoord 2012 


Quotumregeling

Datum laatste wijziging: 14 december 2020  |  Trefwoorden: Participatiewet, Quotumregeling, Overheid, Twee-meting, Quotumheffing, Quotumwet, Banenafspraak, Spoorboekje

Inhoud

 1. Hoofdlijnen regeling
 2. Advies Raad van State
 3. Participatiewet aangenomen door Eerste Kamer
 4. Verschillen tussen banenafspraak en quotumregeling
 5. Quotumregeling in landen om ons heen
 6. UWV Kennisverslag 2014
 7. Detacheringen tellen mee
 8. Communicatie over complexe Quotumwet cruciaal
 9. Onder dwang banen creëren voor arbeidsgehandicapten werkt niet
 10. Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer
 11. Werkgevers Servicepunt
 12. Helft CAO's heeft afspraak over arbeidsbeperkten
 13. Overheid kan quotum arbeidsbeperkten krijgen
 14. Banenkrimp bij overheid houdt aan
 15. Uitzendkrachten en werknemers sociale werkplaats tellen mee voor quotum
 16. Rol ondernemingsraad
 17. Vooruitlopen op verbeteringen Participatiewet en Wet banenafspraak
 18. Leerlingen VSO zonder verdere beoordeling in doelgroepregister
 19. Gebruik loonheffingennummer voor werknemers doelgroepregister
 20. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking
 21. Die gehandicaptenbanen kunnen zo weer weg zijn
 22. Quotumregeling voor Aziatische koks
 23. Aanpassingen Wet banenafspraak
 24. (Ex)-leerlingen van het praktijkonderwijs
 25. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid
 26. Activeren quotumheffing
 27. Te weinig arbeidsbeperkten om banenafspraak te halen
 28. Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking
 29. Nieuw meldpunt voor ondernemers bij bureaucratie rond banenafspraak
 30. Wetsvoorstel wijziging Wfsv deactiveren quotumheffing
 31. Werk voor arbeidsbeperkten, aantallen 2017/2018
 32. Overheid krijgt uitstel banenafspraak
 33. Quotum arbeidsbeperkten gedeactiveerd bij halen banen
 34. Wetsvoorstel activering en de-activering van de quotumheffing
 35. Aanpassing quotumwet tast geloofwaardigheid regels aan
 36. Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking
 37. Banenafspraak en beschut werk / kwartaalrapportage UWV
 38. Werkgevers willen in kaartenbakken van UWV en gemeenten om aan personeel te komen
 39. Onderscheid Markt en Overheid afschaffen?
 40. Samenvoeging twee quotumregelingen tot één helpt niet
 41. Overheid moet meer doen om arbeidsgehandicapten aan baan te helpen
 42. Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven
 43. Social Return telt mee in quotum banenafspraak
 44. Krachtige impuls banen mensen met arbeidsbeperking bij de overheid
 45. Werkgevers komen banenafspraak goed na
 46. Nieuwe vereenvoudigingen banenafspraak
 47. Regionaal overzicht aantal te realiseren garantiebanen in 2019 en 2020
 48. Teruggang banenafspraak
 49. De-activering Quotumwet
 50. 61.615 banen van banenafspraak gerealiseerd
 51. Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak
 52. Regionaal overzicht van het aantal te realiseren garantiebanen in 2021 en 2022

Hoofdlijnen regeling

De quotumregeling, onderdeel van de nieuwe Participatiewet, verplicht bedrijven vanaf 1 januari 2015 tenminste 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. De quotumregeling gaat evenwel in na overleg met gemeenten en sociale partners. De regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De quotumheffing geldt zoals gezegd voor alle werkgevers met 25 werknemers of meer. Of een werkgever daaronder valt, stelt het UWV op de volgende manier vast. Het aantal van 25 werknemers wordt uitgedrukt in verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden (1.623 uur per kalenderjaar (31,1 uur per week) per werknemer maal 25 werknemers). Aan de hand van de polisadministratie bepaalt het UWV achteraf of de werkgever dit aantal verloonde uren heeft verantwoord in de loonaangifte.

Volgens het CBS heeft zo'n 15% van de Nederlanders de zogenaamde arbeidsgehandicapte status. De overheid wil deze groep (beter) aan het werk helpen en heeft daarvoor diverse stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Blijkbaar niet naar volle tevredenheid. Want u krijgt als werkgever vanaf 2015 te maken met sancties als u niet voldoende arbeidsgehandicapten in dienst heeft.

NB: Het probleem is dat het voor werkgevers buitengewoon complex is uit te vissen wie er arbeidsgehandicapt is. Werknemers zijn er nooit zo happig op geweest om dit aan hun baas te vertellen, uit angst om bij een eventuele reorganisatie als eerste ontslagen te worden. Natuurlijk beschikt het UWV over alle informatie, maar mag deze uit privacyoverwegingen niet delen. Een woordvoerder van het UWV bevestigt dit. Wij mogen geen gegevens aan derden verstrekken, wegens het medisch beroepsgeheim. Wel kunnen wij bedrijven helpen bij het werven van arbeidsgehandicapten.

Sociale Zaken becijferde dat de quotumregeling 170.000 banen voor arbeidsgehandicapten creëert, waarvan 40.000 bij de overheid. Bedrijven die zich er niet aan houden, krijgen straks een boete van € 5000 per ontbrekende werknemer. Het quotum moet de schatkist € 340 mln opleveren.

Advies Raad van State

De Raad van State waarschuwt in zijn advies dat de quotumwet zal leiden tot hogere lasten op arbeid voor werkgevers. Dit staat haaks op sterk wordende geluiden, ook vanuit het kabinet, dat de stijging van de collectieve lastendruk op arbeid in de afgelopen jaren geen goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid. Ook stelt de raad dat het in economisch slechte tijden moeilijk zal worden voor werkgevers om plekken open te stellen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. (Bron: HR-Overheid, 1 jul. 2014)

Participatiewet aangenomen door Eerste Kamer

Op 1 juli 2014 is de Participatiewet door de Eerste Kamer aangenomen. Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW de Quotumwet naar de Tweede Kamer gestuurd, zie onder.

Verschillen tussen banenafspraak en quotumregeling

De banenafspraak uit het sociaal akkoord is een macroafspraak. Per sector (markt/overheid) wordt gekeken of het aantal extra banen zijn gerealiseerd. Alle werkgevers kunnen zorgen voor de extra banen, ook werkgevers met minder dan 25 werknemers. In de quotumregeling gaat het om een (jaarlijks te bepalen) percentage van het totaal aantal verloonde uren bij een werkgever met 25 werknemers of meer. Bij de quotumregeling wordt dus per individuele werkgever gekeken of hij voldoende banen heeft gerealiseerd om aan zijn verplichting te voldoen. (Bron: VNG, juli 2014)

Quotumregeling in landen om ons heen

In Duitsland zijn werkgevers met meer dan twintig werknemers verplicht om vijf procent van het aantal arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen aan zwaar gehandicapte werknemers. Ook Tsjechië, Oostenrijk en Spanje hebben een quotumregeling. Scandinavische landen hebben die juist niet, omdat ze stigmatiserend zou werken (Bron: Cedris.nl).

UWV Kennisverslag 2014

In het UWV Kennisverslag 2014-2 kijkt de UWV vooruit op de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. U leest onder meer in hoeverre werkgevers bereid zijn om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen.

In het Kennisverslag leest u ook de recente ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Naar verwachting krijgen 460.000 mensen eind 2014 een WW-uitkering. Dat zijn 20.000 WW-uitkeringen meer dan eind vorig jaar, maar 25.000 minder dan UWV begin dit jaar verwachtte. (Bron: UWV, 8 aug. 2014)

Detacheringen tellen mee

Ook detacheringen gaan meetellen voor de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken: 100.000 bedrijfsleven en 25.000 overheid. Daarover is overeenstemming bereikt met het ministerie van SZW en de Werkkamer. De detacheringen tellen mee bij de inlenende werkgever.

Van de 100.000 mensen die in of via de sociale werkvoorziening aan de slag zijn, werkt 33% bij een gewone werkgever. 85% doet dat via een detacheringsconstructie. Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ook deze banen meetellen. Met het ministerie van SZW is een afspraak gemaakt hoe deze banen zullen worden geteld.

Ook als de Quotumwet in werking treedt, zullen detacheringen meetellen. Deze wet verplicht grote werkgevers om minimaal 5 procent van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. De wet treedt alleen in werking als de afspraak om 125.000 extra banen te realiseren niet wordt gehaald. (Bron: Cedris, aug. 2014)

Communicatie over complexe Quotumwet cruciaal

De lagere regelgeving van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) is zeer complex. Goede en gerichte communicatie is daarom cruciaal om bedrijven de gevolgen van de wet duidelijk te maken en zo de regeldruk voor hen te beperken. De communicatie over de spelregels van de wet moet uitsluitend gericht worden op die bedrijven, waarvoor de wet daadwerkelijk effect kan hebben. Dat zijn de grotere bedrijven in Nederland. Deze bedrijven moeten in een keer zicht worden geboden op de concrete gevolgen van de wet. Zij moeten op dat moment ook de beschikking krijgen over het onderliggend feiten- en bewijsmateriaal. Dat voorkomt dat bedrijven onnodig zoek- en speurwerk moeten verrichten. Bron: Actal, 23 sept. 2014)

Onder dwang banen creëren voor arbeidsgehandicapten werkt niet

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking die als doel heeft 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten te creëren. Een nobel streven, echter op de werkvloer wringt het nu al aan alle kanten. Meer dan de helft van de werkgevers wilt er niets van weten. Na zes jaar crisis zijn gewone banen al schaars, laat staan het werk voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, zegt USG. De zogenoemde Participatiewet is alleen realistisch als de overheid de uitvoering minder streng gaat bewaken, en bedrijven meer autonomie geeft om creatieve oplossingen te verzinnen, aldus HR-directeur Steven Meester van uitzender USG People in het Financieele Dagblad.

Op de vraag of het creëren van zoveel banen in een slappe economie realistisch is, antwoordt Meester als volgt; Het is een enorme uitdaging, en de overheid ligt zelf niet op schema. Maar wij denken dat de doelen realistisch zijn met behulp van "job carving": Het opknippen van functies, waarbij je van bestaande banen stukjes afsnijdt die samen een nieuwe baan vormen. Wel zal je bij Wajongers genoegen moeten nemen met een lagere productiviteit. (Bron: P&O Actueel / FD, 12 nov. 2014)

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen. (Bron: ORNet, 31 mrt. 2015)

Werkgevers Servicepunt

Wil een werkgever weten welk werk iemand met een ziekte of handicap weinig opleiding kan doen binnen zijn bedrijf, dan kan hij bij het Werkgevers Servicepunt kosteloos een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie aanvragen.

Bij een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie wordt in het bedrijf gekeken welke eenvoudige taken er in bestaande werkprocessen zijn. Voor deze eenvoudige taken wordt een geschikte kandidaat uit de doelgroep gezocht. Een voordeel hiervan is dat andere werknemers zo meer tijd overhouden voor hun echte werk.

Er zijn ook andere regelingen die u helpen om een werknemer die valt onder de banenafspraak in dienst te nemen. Bijvoorbeeld een proefplaatsing. Via een proefplaatsing van 2 maanden kan worden bekeken of iemand met een uitkering van UWV, zoals Wajong, het werk wel aankan. Extra begeleiding op de werkplek vindt plaats met een interne jobcoach. (Bron: UWV, 2 apr. 2015)

Helft CAO's heeft afspraak over arbeidsbeperkten

Volgens werkgeversvereniging AWVN bevat de helft van de CAO's die in 2015 zijn afgesloten een afspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Waarschijnlijk zal dit aantal in de loop van het jaar alleen maar toenemen. In 2014 waren zulke afspraken nog maar in een derde van alle CAO's terug te vinden.

Overheid kan quotum arbeidsbeperkten krijgen

Uit een tussentijdse meting van UWV is gebleken dat de overheid in 2013 en 2014 1.508 van de vereiste 3.000 banen voor arbeidsbeperkten heeft gecreëerd en daarmee de doelstelling uit de Quotumwet voor de overheid nog niet heeft behaald. De marktsector loopt daarentegen wel op schema.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ook wel bekend als de Quotumwet is bepaald dat er aan het einde van 2015 9.000 extra banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. Daarvan komen 3.000 voor de rekening van de overheid en 6.000 voor de marktsector. Hierbij geldt een baan van minimaal 25,5 uur per week als een extra gecreerde baan. De overheid is dus halverwege haar doelstelling van 3.000 banen. De marktsector heeft volgens de tussentijdse meting van UWV inmiddels 9.224 banen gerealiseerd en ligt dus ruim op schema. (Bron: Rendement, 16 jul. 2015)

Banenkrimp bij overheid houdt aan

Het aantal banen bij de overheid blijft de komende jaren krimpen. Behalve voor technici, it-ers en financieel specialisten. Aan de ander kant, het ambtenarenapparaat is de afgelopen tien jaar met 50.000 gekrompen. En het is voorlopig niet te verwachten dat de overheid mensen aan gaat nemen, tot 2017 zal het aantal banen afnemen, om daarna te stabiliseren. Zo berekent het UWV in de nieuwe sectoranalyse voor de overheid. Vraag: Is de overheid dit en komende jaren het lichtende voorbeeld qua aantal nieuwe of aan de andere kant zo min mogelijk arbeidsplaatsen voor beperkten te hebben gecreëerd en/of verzint staatssecretaris Klijnsma weer een list?

Uitzendkrachten en werknemers sociale werkplaats tellen mee voor quotum

Het kabinet heeft een algemene maatregel van bestuur (AMvB) ter consultatie aangeboden. Op basis hiervan mag uw organisatie, om aan de Quotumwet te voldoen, ook de gewerkte uren van ingehuurde uitzendkrachten die vallen onder de doelgroep (tool) van de banenafspraak meetellen. Deze arbeidsbeperkten tellen dan niet mee voor het quotum van het uitzendbureau.

Ook werknemers die de werkgever detacheert via een sociale werkplaats tellen mee voor het quotum. (Bron: Multikraft)

Rol ondernemingsraad

Op basis van artikel 28 WOR (Arbo en arbeidstijden) speelt de OR een rol bij het bevorderen van de inschakeling van arbeidsbeperkten in de organisatie.

Vooruitlopen op verbeteringen Participatiewet en Wet banenafspraak

Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en het UWV mogen alvast vooruit lopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak, nog voordat deze wijzigingen in werking zijn getreden.

Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden opgenomen. Hierdoor weten werkgevers meteen dat ze meetellen voor de banenafspraak als ze hen in dienst nemen. Verder kunnen werkgevers naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze nu al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen.

Leerlingen VSO zonder verdere beoordeling in doelgroepregister

Leerlingen die in het doelgroepregister willen worden opgenomen, kunnen vanaf 1 april 2016 hiervoor het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen opsturen. Op dit formulier geven ze aan dat ze VSO volgen of gevolgd hebben. Ook sturen zij de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) mee met de aanvraag. Een medische en arbeidsdeskundige beoordeling is dan niet nodig. Het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen kunnen zij downloaden via uwv.nl bij Aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen.

Burgers die zijn opgenomen in het doelgroepregister vallen onder de banenafspraak. Dit kan voor een werkgever een reden zijn om deze burgers in dienst te nemen. Zij hebben daardoor een grotere kans op een baan.

Gebruik loonheffingennummer voor werknemers doelgroepregister

Werkgevers kunnen nu ook met het loonheffingennummer opvragen welke werknemers in het doelgroepregister staan. Dit was al mogelijk met het burgerservicenummer. In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen. (Bron: Werkgeversportaal UWV)

Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ambitie zoals die is vastgelegd in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 tenminste 9.000 banen van 25,5 uur - 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid - zouden moeten zijn gerealiseerd. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.

Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6000 banen. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal akkoord hier lag op 3.000 banen. Het totale aantal banen was tijdens de nulmeting 75.000 en is nu 96.000.

Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren, die staatssecretaris Klijnsma als stok achter de deur beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken aantal banen niet zou zijn gerealiseerd.

De toename van het aantal banen is zowel terug te zien in formele dienstverbanden als bij de zogenoemde inleenverbanden met uitzendkrachten en via detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Bij werkgevers in de marktsector nam het aantal formele dienstverbanden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met bijna 10.000 toe. Bij de overheid is sprake van een afname van het aantal formele dienstverbanden. Dat komt omdat de regeling voor wiw- en id-banen sinds 2004 is opgeheven. Sindsdien zijn er dus geen nieuwe mensen meer die op deze gesubsidieerde banen terecht komen en is er alleen nog uitstroom.

Inleenverbanden blijken een vaak gebruikt en succesvol middel om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Mede op verzoek van de Tweede Kamer, sociale partners, de uitzendbranche en sociale werkvoorziening tellen de zo ontstane banen mee bij de werkgever waar uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers uit de sociale werkbedrijven (sw) daadwerkelijk aan de slag zijn.

Van de 12.277 banen die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden gaat het in bijna 10.000 banen om Wsw-detacheringen. Deze verschuiving van de sw-bedrijven naar banen bij een reguliere werkgever draagt bij aan de doelstelling van het kabinet dat zoveel mogelijk mensen met een beperking in een reguliere baan kunnen gaan werken schrijft staatssecretaris Klijnsma in haar brief aan de Tweede Kamer.

Wat verder opvalt is dat de banengroei deels ook wordt veroorzaakt doordat niet alleen mensen die aan de slag zijn via Wsw-detacheringen, maar bijvoorbeeld ook Wajongers meer uren per week zijn gaan werken. De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de komende jaren groot. Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen tot 125.000 in 2025", schrijft Klijnsma in een toelichting op de eerste meting. Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt. (Bron: Rijksoverheid, 13 juli 2016)

Die gehandicaptenbanen kunnen zo weer weg zijn

De groei van het aantal gehandicaptenbanen bij de overheid en het bedrijfsleven ziet er op papier gezond uit, maar de bereidheid van werkgevers om kwetsbare mensen langdurig op te vangen is nog altijd te beperkt. Dat zegt banenambassadeur Hans Spigt, die begin 2015 door staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) is benoemd om 25.000 extra arbeidsplaatsen voor zwakkere groepen te helpen realiseren bij de overheid en in het onderwijs. De overige 100.000 moeten van het bedrijfsleven komen.

Veel van de banen zijn momenteel niet duurzaam, zegt Spigt. Met name de overheidssector moet aan de ene kant bezuinigen, en aan de andere kant banen creëren. Dat is lastig. Detachering kan een weg zijn naar een vaste baan, maar daarmee is het banenplan nog niet rond. Voor werkgevers is het nu nog te riskant om arbeidsbeperkten in vaste dienst te nemen. Wanneer voor deze groep de ontslagvergoeding zou vervallen, ze hebben immers een vangnet in uitkeringen, zou dit voor werkgevers een stuk makkelijker zijn. (Bron: FD, aug. 2016)

Quotumregeling voor Aziatische koks

Chinese restaurants kwamen destijds in de problemen, omdat nieuwe wetgeving het praktisch onmogelijk maakte om gespecialiseerde koks uit Azië naar Nederland te halen om in de keukens te werken. Ook zouden er onvoldoende Nederlandse koks zijn die goed Aziatisch kunnen koken. Door het gebrek aan gekwalificeerd keukenpersoneel moesten tientallen restaurants de deuren sluiten, of ze werden verkocht. De overheid verstrekte of verlengde nauwelijks meer werkvergunningen.

Dat probleem werd opgelost met het wokakkoord, dat op 1 oktober 2014 werd ondertekend door de Aziatische horecasector en minister Asscher. Daarmee konden gedurende twee jaar in totaal 3.150 koks uit Azië aan de slag in Nederland via een tijdelijke werkvergunning. Als tegenprestatie beloofde de sector om honderden Nederlandse koks op te leiden in de Aziatische horeca.

Minder Aziatische koks kunnen de komende jaren een vergunning krijgen om tijdelijk in Nederland te mogen wonen en werken. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een quotumregeling. Die moet ervoor zorgen dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt is.

Minister Asscher wil de komende drie jaar een quotum voor gespecialiseerde koks uit Azië. In het eerste jaar mogen maximaal 1800 Aziatische koks in Nederland aan de slag. Een jaar later krijgen er maximaal 1400 koks een vergunning voor verblijf en arbeid. Dat wordt in het derde jaar verlaagd tot maximaal 1000. De regeling gaat per 1 oktober 2016 in en duurt drie jaar.(Bron: Rijksoverheid, 23 sep. 2016)

Aanpassingen Wet banenafspraak

Mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, worden zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister opgenomen. Dit wordt de Praktijkroute genoemd. Als iemand via de Praktijkroute is opgenomen in het doelgroepregister telt de baan waarop mensen werken vanaf dat moment mee voor de banenafspraak. (Bron: Min. SZW, 23 dec. 2016)

(Ex)-leerlingen van het praktijkonderwijs

(Ex)-leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling worden opgenomen in het doelgroepregister, wanneer zij bij UWV een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit was al eerder geregeld voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. (Bron: Min. SZW, 23 dec. 2016)

Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid

Ook in 2016 hebben werkgevers in de markt meer banen voor mensen met een beperking ingericht dan in het sociaal akkoord met het kabinet is afgesproken. Daar staat tegenover dat overheidswerkgevers de doelstelling vorig jaar niet haalden. Dit blijkt uit cijfers van de zogenoemde tweemeting van staatssecretaris Klijnsma.

Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord is de afspraak om in de periode tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij reguliere werkgevers in te richten die speciaal zijn bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers, de zogeheten 'twee-meting'.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er eind 2016 in totaal 22.554 banen voor deze doelgroep zijn ontstaan. Daarmee is ook aan de doelstelling van het tweede jaar ruimschoots voldaan (20.500 totaal, waarvan 14.000 bij de markt en 6.500 bij de overheid). Het gaat om 18.957 banen in de marktsector en 3.597 bij de overheid, de uitkomst van de zogeheten 'twee-meting'.

Bij de 22.554 gerealiseerde banen gaat het om 12.655 formele dienstverbanden en bijna 10.000 zogenoemde inleenverbanden via bv. uitzendbureaus en detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Wat in vergelijking tussen de cijfers over 2015 en 2016 verder opvalt is dat het aantal inleenverbanden is teruggelopen ten faveure van banen met formele dienstverbanden. (Bron: Rijksoverheid, 30 jun. 2017)

Activeren quotumheffing

Op grond van de afspraken uit het Sociaal Akkoord en op grond van de bepalingen in de Wet banenafspraak, heeft het kabinet vanwege het resultaat van de sector overheid het traject ingezet om de quotumheffing voor de sector overheid voor het jaar 2018 (met bijbehorende heffing in 2019) te kunnen activeren. Onderdeel van dit traject is dat het kabinet zal overleggen met de gemeenten en de sociale partners. Het kabinet zal de uitkomsten van deze gesprekken bij de besluitvorming betrekken.

Onderdeel van het traject voor het kunnen activeren van de quotumheffing is dat het kabinet een ministeriele regeling moet opstellen. Deze regeling wordt aan de beide Kamers toegestuurd. Deze regeling treedt niet eerder in werking dan vier weken nadat de Kamers de stukken hebben ontvangen. De regeling dient uiterlijk 1 oktober 2017 gepubliceerd te zijn om de betrokken uitvoeringsorganisaties UWV en Belastingdienst voldoende tijd te geven om zich op de quotumheffing voor te bereiden. (Bron: BDO, 3 jul. 2017)

Te weinig arbeidsbeperkten om banenafspraak te halen

Door een weeffout in de wet kunnen werkgevers en overheid onmogelijk voldoen aan de zogenoemde banenafspraak. Het aanbod van mensen met een arbeidsbeperking is daarvoor te laag. Als de wet niet wordt aangepast hangt werkgevers een boete boven het hoofd die kan oplopen tot ruim 270 miljoen euro per jaar. De Wet Banenafspraak en de Quotumwet moeten daarom snel worden aangepast. Daarop dringt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon aan in een brief aan demissionair staatssecretaris Klijnsma.

Uit een analyse van Aon blijkt dat het doelgroepregister sinds eind 2015 snel slinkt. De daling van het aantal arbeidsbeperkten komt met name door het snel slinkende aantal Wajongeren. Daarvan zijn er steeds minder als gevolg van een grootschalige herkeuring tussen 2015 en 2017. Sinds het begin van die herkeuring krimpt het doelgroepregister met gemiddeld vijf procent per kwartaal. Aon voorziet dat de daling van het aantal arbeidsbeperkten door natuurlijk verloop ook na de herkeuring doorzet. Daarmee komt de Wet Banenafspraak verder in het gedrang. (Bron: Aon, 25 jul. 2017)

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Het kabinet is teleurgesteld in de resultaten (van de overheid), maar toont ook begrip voor de zwaardere opgave waar overheidswerkgevers voor staan omdat zij naar verhouding meer banen moeten creëren dan marktwerkgevers en bovendien in kortere tijd. Om de benodigde inhaalslag mogelijk te maken, en de overheidswerkgevers te blijven stimuleren om de banen te realiseren,  is afgesproken om voor werkgevers in de overheidssector die komend jaar de doelstelling niet halen, dit inzichtelijk te maken, en de werkgevers de tijd te geven tot en met het jaar 2019 om aan de quotumregeling te voldoen.

De minister van BZK, coördinerend bewindspersoon voor de overheid, zal de gezamenlijke overheidswerkgevers vragen een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de inhaalslag gestalte moet krijgen. Dit plan van aanpak wordt uiterlijk in het najaar van 2017 verwacht. Ook kondigt het kabinet in de Kamerbrief een breed onderzoek aan dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio volgend jaar beschikbaar. (Bron: Rijksoverheid, 8 sep. 2017)

Nieuw meldpunt voor ondernemers bij bureaucratie rond banenafspraak

Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. Vanaf 8 september 2017 kunnen zij hun ervaringen melden bij een nieuw meldpunt. Ze kunnen daar terecht met suggesties voor verbeteringen van regelgeving en voor praktische ondersteuning.

VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat de quotumregeling voor overheidswerkgevers er niet toe mag leiden dat zij meer werk gaan inbesteden. Dan zou alleen met werkgelegenheid worden geschoven; het zou volstrekt de verkeerde beweging zijn als hierdoor mensen bij private werkgevers hun baan verliezen, aldus de ondernemingsorganisaties. (Bron: FMM, 27 sep. 2017)

Wetsvoorstel wijziging Wfsv deactiveren quotumheffing

Op internet is het concept wetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met het mogelijk maken van het deactiveren van de quotumheffing gepubliceerd.

De quotumheffing is een middel om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel hiervan is om het aantal afgesproken banen te realiseren. Met de wijziging wordt beoogd om de-activering van de quotumheffing mogelijk te maken voor werkgevers en vakbonden, als de aantallen uit de banenafspraak alsnog gehaald worden.

Belangstellenden worden via www.internetconsultatie.nl hun reactie op het concept wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 6 november 2017. (Bron: Rijksoverheid, 9 okt. 2017)

Werk voor arbeidsbeperkten, aantallen 2017/2018

Ook in het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen dat werkgevers bieden voor mensen met een arbeidsbeperking gegroeid. In totaal zijn ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) ruim 29.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. De marktsector neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening en blijft daarmee op koers om de gemaakte afspraken te behalen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien in deze cijfers de bevestiging van de goede wil van werkgevers uit de marktsector om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De doelstelling is om eind 2017 circa 33.000 extra banen te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer de huidige trend zicht voortzet verwachten de ondernemingsorganisaties deze doelstelling te kunnen behalen. Uit de voorbeelden en ervaringen die zijn weergegeven op www.opnaarde100000.nl blijkt dat werkgevers uit diverse sectoren zich inzetten voor de invulling van de Banenafspraak.

Werkgevers blijven in de uitvoering van de Banenafspraak tegen problemen aanlopen, hoewel het ministerie van SZW en gemeenten proberen die onder controle te krijgen. De bureaucratie blijkt nog altijd groot. Werkgevers ondervinden daarbij hinder van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. (Bron: VNO-NCW, 18 okt. 2017)

Overheid krijgt uitstel banenafspraak

Wat al lang werd verwacht, de sector overheid krijgt van het kabinet één jaar extra de tijd om het afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van overheidswerkgevers die aangeven meer tijd nodig te hebben om de achterstand in te halen.

Concreet is het volgende afgesproken:

 • Een quotumpercentage voor 2018 voor overheidswerkgevers van 1,93% van het totaal aan verloonde uren.
 • Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld in oktober voorafgaand aan dat jaar. 
 • Een jaar uitstel op de heffing van het quotum, eventuele effectuering van de boete is pas in 2020 op basis van de meting in 2019. De boete bedraagt € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats van minimaal 25,5 uur. 
 • Alleen van toepassing op werkgevers met 25 of meer medewerkers.
 • Verloonde uren op basis van inleenverbanden mag de werkgever meetellen. 
 • Via een spoedwet is uitstel van de heffing en de mogelijkheid tot deactiveren geregeld dat wil zeggen: mocht de sector overheid over het jaar 2017 wel het afgesproken aantal banen halen, dan wordt de quotumregeling gedeactiveerd en volgt er geen heffing.
(Bron: VNG, 16 nov. 2017)

Minder inbesteding schoonmaak door uitstel quotumheffing?

Nu de Ministerraad heeft besloten om de quotumheffing voor overheidswerkgevers uit te stellen, is de kans dat de overheid schoonmaak gaat inbesteden afgenomen. Dat is althans de mening van schoonmaakkoepel OSB. (Bron: F-Facts, 23 feb. 2018) 

Quotum arbeidsbeperkten gedeactiveerd bij halen banen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Om er voor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk is in 2013 afgesproken dat werkgevers voor deze mensen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen.

Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet september vorig jaar besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen.

In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. Daarom heeft de ministerraad nu het wetsvoorstel ‘de-activering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering’ aanvaard. Dit wetsvoorstel regelt ook dat er eenmalig over het eerste jaar na activering niet wordt geheven. Daardoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren. (Bron: Rijksoverheid, 16 feb. 2018)

Wetsvoorstel activering en de-activering van de quotumheffing

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt gewijzigd. Het betreft de mogelijkheid tot het deactiveren van een eerder geactiveerde quotumheffing en het niet heffen over het eerste jaar van de quotumheffing na activering daarvan. Deze twee maatregelen zijn in een wetsvoorstel opgenomen dat door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein. Tevens wordt een wettelijke omissie gerepareerd. Het betreft een technische wijziging om buiten twijfel te stellen dat een arbeidsbeperkte meetelt voor de banenafspraak en dat de werkgever aanspraak kan maken op de financiële voordelen van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel zolang iemand geregistreerd is voor de banenafspraak en de zgn. uitlooptermijn geldt. (Bron: TaxLife, 8 jun. 2018)

Aanpassing quotumwet tast geloofwaardigheid regels aan

De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel om overheidswerkgevers nog een jaar de kans te geven om onder het quotum voor arbeidsbeperkten uit te komen. Dat tast de geloofwaardigheid van de regels aan, vreest de raad. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel waarmee het quotum ingevoerd zou moeten worden overheidswerkgevers.

De komende jaren, tot 2024, moeten overheidswerkgevers in totaal 25.000 banen openstellen voor arbeidsgehandicapten. Eind vorig jaar hadden er volgens de banenafspraak 6500 moeten zijn. Maar de overheidswerkgevers bleven steken op slechts 3500 banen. Volgens Van Ark komt dat onder meer omdat de opgave voor de overheid relatief gezien groter is dan voor het bedrijfsleven. Sinds de invoering van de wet in 2015 is de doelgroep van de banenafspraak aangevuld met schoolverlaters uit het speciaal onderwijs en met personen die zonder begeleiding niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, maar met begeleiding wel. (Bron: Breda Gelijk, 6 jun. 2018)

Red: Afwachten dus of de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer het wetsvoorstel zullen steunen of met een compromis genoegen zullen nemen.

Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt, zo is in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Op het pad hier naartoe stonden de werkgevers vorig jaar voor 33.000 extra banen aan de lat. Dat zijn er bijna 37.000 geworden. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. (Bron: Min SZW, 2 jul. 2018)

Ga terug naar subrubriek Participatiewet.

Banenafspraak en beschut werk / kwartaalrapportage UWV

Werkgevers* hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via een regulier dienstverband en 10.718 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen.

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is op 24 oktober 2019 ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 30 juni 2019 3.277 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 67% van de mensen die tot en met 31 maart 2019 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

* Redactie: Onder werkgevers moet worden verstaan werkgevers in zowel de markt- als de overheid sector. De cijfers van de onderverdeling - markt en overheid - worden (met opzet?) niet genoemd.

Werkgevers willen in kaartenbakken van UWV en gemeenten om aan personeel te komen

Werkgevers in Brabant en Zeeland willen in de 'kaartenbakken' van de gemeenten en uitkeringsinstantie UWV om zo zelf geschikt personeel te vinden. Dat schrijft werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland in een tienpuntenplan dat deze week is gepresenteerd.

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft daarom tien punten opgesteld voor een betere organisatie van de werkgeversdienstverlening. Lars van der Hoorn, ondernemer, regiobestuurder VNO-NCW Eindhoven en vicevoorzitter van het Werkbedrijf Zuidoost-Brabant: "Wij trekken als werkgevers aan de bel. Het gaat economisch goed in onze regio. Werkgevers schreeuwen om personeel, maar slechts mondjesmaat worden mensen met een uitkering aan het werk geholpen. Dit plan is een mooi initiatief dat toepasbaar is in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant en Zeeland". (Bron: Omroep Brabant, 30 aug. 2018)

Onderscheid Markt en Overheid afschaffen?

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark gevraagd in de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Haar antwoord:

‘’Alles wat ik doe is gericht op het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het moet eenvoudiger zodat meer mensen kans krijgen op werk. Dat is hard nodig, want de helft van de mensen heeft nog geen baan. Ik hanteer twee uitdrukkelijke voorwaarden:
 1. De 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking móeten er komen. Daar verandert helemaal niets aan.
 2. De overheid blijft aan de lat staan voor haar aandeel. Als ik kijk naar hoe de overheid het de afgelopen jaren heeft gedaan, moet zij dus nog enorm aan de bak.’’
In november 2018 komt Van Ark in het kader van het breed offensief met een verdere uitwerking van vereenvoudiging en verbetering van de banenafspraak, de Wajong en loonkostensubsidie. (Bron: Min. SZW, okt. 2018)

Samenvoeging twee quotumregelingen tot één helpt niet

Het samenvoegen van de aantallen is eerder een boekhoudkundige truc, waarmee het quotum voor overheidswerkgevers makkelijk kan worden afgewenteld op bedrijven. De overheid haalt – in tegenstelling tot het bedrijfsleven – tot nu toe haar doelen van de banenafspraak niet, terwijl de marktsector inmiddels al rond de 40.000 mensen met een beperking aan werk heeft geholpen. De staatssecretaris geeft aan dat overheidswerkgevers verantwoordelijk zijn en blijven voor het realiseren van hun aandeel in de banenafspraak. (Bron: AWVN, 11 okt. 2018)

Overheid moet meer doen om arbeidsgehandicapten aan baan te helpen

Vijf jaar geleden werd afgesproken om tot 2025 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. De overheid bleef fors achter bij de verplichting een vijfde voor haar rekening te nemen.

Tot nu toe bleven overheidswerkgevers achter bij bedrijven, aldus staatsecretaris Van Ark. Hoewel het vijf jaar oude plan om extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidshandicap wordt aangepast, betekent dat niet dat overheidswerkgevers nu achterover kunnen leunen, benadrukt ze. Daarnaast komt Van Ark nog deze maand (november 2018) met een nieuw plan om mensen met een beperking aan het werk te helpen. (Bron: Zembla, 2 nov. 2018)

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld. De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen voor deze groep werkzoekenden moeten realiseren. Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. Dit moet ervoor zorgen dat meer werkgevers bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak en daarmee aan een inclusieve arbeidsmarkt.
Het Spoorboekje is aangeboden aan Aart van der Gaag, boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en Ad de Ruijter, adviseur realisatie banenafspraak overheid en onderwijs.
In het Spoorboekje wordt op veel vragen antwoord gegeven. Bijvoorbeeld: Welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een medewerker uit de doelgroep banenafspraak? Welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om? Welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?
Huib van Olden, voorzitter van SBCM: ‘De subsidiemogelijkheden benutten, is een eerste stap. Maar ook andere kennis is belangrijk voor inclusief werkgeven. Zo kan er pas een beroep op loonkostenvoordeel gedaan worden als de werkgever over een doelgroep verklaring (dat de werknemer in het doelgroep register staat) beschikt. En de no-riskpolis levert een boete op bij het te laat beter melden. Het Spoorboekje maakt werkgevers wegwijs in alle regels en (subsidie)mogelijkheden.’
Aart van der Gaag: ‘Voor de moeilijkste doelgroep hebben we de zaken het moeilijkst geregeld. Ik raad ondernemers die voor het eerst iemand aan willen nemen altijd aan om dat te doen via een uitzendbureau of SW-bedrijf. Gaat dat goed en wil je meer mensen aannemen, neem het dan zelf over. Dan komt dit Spoorboekje goed van pas. Meer inzicht en eenvoud leveren meer banen op.’
Ad de Ruijter: ‘Staatssecretaris Van Ark heeft in de Kamerbrief van 7 september aangekondigd dat er simpelere regelingen komen en dat de verschillende werkwijzen door gemeenten worden geharmoniseerd. We gaan het onderste uit de kan halen om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. De cultuur is aan het omdraaien. Het Spoorboekje maakt werkgevers alvast meer wegwijs in alle mogelijkheden en geeft de samenhang aan.’

Het Spoorboekje is een online instrument op www.sbcm.nl en www.cedris.nl dat een update krijgt als de wet- en regelgeving verandert.

Social Return telt mee in quotum banenafspraak

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen uitgewerkt om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat banen die via inkoop gerealiseerd worden, meetellen voor het banenquotum van de inkopende werkgever.

In het huidige systeem tellen banen die gerealiseerd worden via inkoop van diensten, ook wel Social Return genoemd, niet mee bij de inkopende werkgever maar bij de marktsector. Dit levert belemmeringen en perverse prikkels op volgens de staatssecretaris. Van Ark: "Er bereiken mij signalen dat dit tot gevolg heeft dat werkgevers vooral bezig zijn met hoe en waar de banen meetellen. Sommige overheidswerkgevers gaan zelfs over tot inbesteding om de banen toch bij zichzelf mee te kunnen tellen. Het effect hiervan is juist dat er geen éxtra banen bijkomen." (Bron: HR Praktijk, 30 nov. 2018)

Krachtige impuls banen mensen met arbeidsbeperking bij de overheid

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vandaag hebben minister Ollongren en staatssecretaris Van Ark een bestuursakkoord d.d. 11 april 2019 afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onderwijswerkgevers nemen daarin de verantwoordelijkheid voor hun aandeel. Met het ondertekenen van dit bestuursakkoord laten zij zien dat zij nog altijd voor die afspraak staan en dat zij alles op alles gaan zetten om hun aandeel te realiseren.

In het bestuursakkoord van is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Naast het bestuursakkoord heeft het ministerie van BZK een Kennisalliantie ingesteld, een centraal punt waar informatie wordt verzameld en waar overheidswerkgevers informatie kunnen krijgen over de banenafspraak. Een ander initiatief van de ministeries SZW en OCW - samen met de PO-Raad en de VO- raad - is het project Baanbrekers dat zich richt op meer instroom van mensen uit de doelgroep banenafspraak om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs.

Werkgevers komen banenafspraak goed na

UWV heeft de Trendrapportage banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd. Dit is de voorbode van het jaarlijkse, officiële meten van de banenafspraak. De cijfers laten ook in 2018 zien dat de werkgevers in de markt meer dan goed op schema liggen.
 • In het vierde kwartaal van 2018 zijn in totaal 53.390 extra banen zijn gerealiseerd. De netto ontwikkeling (het saldo van de extra inclusieve banen minus de verloren inclusieve banen) ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:
 • 40.942 extra banen via een regulier dienstverband, waarvan 2.607 bij de overheid en 38.335 in de markt.
 • 12.448 extra banen via een uitzendcontract of detachering; deze zijn nu nog niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Nieuwe vereenvoudigingen banenafspraak

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.” Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

Aart van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’, is met zijn projectteam door de staatssecretaris gevraagd om de komende jaren ook de overheid te ondersteunen bij het realiseren van deze extra banen. Hij krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met elkaar op te trekken. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

Jaarlijks houdt SZW bij hoeveel extra banen er sinds 2012 bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in het nieuwe systeem blijft de doelstelling om eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. Uit de laatste meting tot en met 2018 blijkt dat er tot nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de doelstelling voor 2018 ruim is gehaald. Dit is met name te danken aan de grote inzet van werkgevers uit de marktsector. De overheidssector realiseert ook steeds meer banen, maar heeft de streefaantallen het afgelopen jaar niet gehaald. Een extra inspanning is daarvoor nodig. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Van Ark hebben onlangs een bestuursakkoord gesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan het overheidsaandeel in de banenafspraak. (Bron: Rijksoverheid, 4 jul. 2019)

Regionaal overzicht aantal te realiseren garantiebanen in 2019 en 2020

Er is een overzicht gemaakt van het totale aantal garantiebanen dat per regio in 2019 en 2020 moet worden behaald om te voldoen aan het tijdspad dat is afgesproken voor de realisatie van de banenafspraak. Dit overzicht betreft een indicatie. De banenafspraak is een macro-afspraak die noch per regio noch per sector is afgesproken.

Zie deze twee overzichten op de site van de Stichting van de Arbeid.

Teruggang banenafspraak

Er zijn 1.411 minder banen gerealiseerd voor de banenafspraak als men het eerste kwartaal van 2019 vergelijkt met het voorgaande. Dat blijkt uit tussentijdse rapportage van het UWV over de doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te krijgen (UVW, juli 2019).

De-activering Quotumwet

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel De-activering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking (‘Quotumwet’) van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen (november 2019).
Tevens werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe er infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de quotumheffing op te schorten, als overheids- of marktwerkgevers de afgesproken aantallen extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet leveren. Dit geldt echter alleen als werkgevers in de jaren erna alsnog de beloofde banen leveren.

61.615 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt uit de resultaten van de banenafspraak die staatssecretaris Van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat werkgevers ruim hebben voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak is vooral te danken aan de inzet van werkgevers in het bedrijfsleven. Zij waren goed voor 51.829 extra banen, ruim boven de afgesproken 40.000.

Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de overheid het afgelopen jaar opnieuw achter bij de doelstelling, die 15.000 bedroeg. Het resultaat geeft geen aanleiding om de quotumregeling voor de overheid te deactiveren. (Bron: Min. SZW, 2 jul. 2020)

NB: Ruim 9 duizend van deze 61 duizend banen zijn uitzenddienstverbanden.

Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak

Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot 3 april 2020.

Het doel van de Wet banenafspraak is en blijft dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Dankzij de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak maakt het niet meer uit bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Het gaat erom dat iemand aan de slag gaat. Daarom verdwijnt het onderscheid tussen markt- en overheidssector en zal er ook niet langer een complexe inleenadministratie nodig zijn.

Eerst geldt de banenafspraak. Pas als de werkgevers de afgesproken aantallen niet halen, geldt de quotumregeling. Ook in de nieuwe Wet banenafspraak blijft de quotumregeling de stok achter de deur. Deze regeling wordt ook eenvoudiger. Met dit wetsvoorstel komt er een positief systeem van belonen als je als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Alle werkgevers betalen een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ en krijgen een beloning bij goed presteren. Bonus en opslag zijn in evenwicht met elkaar als je als werkgever het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen hebt gerealiseerd. Als je meer banen realiseert, word je daarvoor beloond met een steeds hogere bonus. Om het voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk te maken, sluiten opslag en bonus aan bij bestaande instrumenten. (Bron: Rijksoverheid, 21 feb. 2020)

Regionaal overzicht van het aantal te realiseren garantiebanen in 2021 en 2022

Het kabinet heeft het steunpakket zoals dit gaat gelden vanaf 1 januari 2011 bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In de afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen de voorzitters van de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties en het kabinet.

Sociale partners hebben vooral aangedrongen om het steunpakket (de NOW-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TVL-Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanaf 1 januari niet af te bouwen – zoals gepland was - maar voort te zetten op het niveau zoals dit nu in het vierde kwartaal van 2020 geldt. Verder werd onder meer ingezet op een verbetering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en een inkomensondersteuning voor mensen die vanwege de coronacrisis tussen wal en schip terecht (zijn ge)komen. Hoewel niet alles is overgenomen zijn deze en specifieke steunmaatregelen (zoals een kredietfaciliteit voor de reisbranche) in belangrijke mate opgenomen in de brief van het kabinet.

Lees de brief van het kabinet over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket (pdf)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Participatiewet (inleiding)    Regeerakkoord 2012