Quotumregeling    Subsidies en voorzieningen 


Regeerakkoord 2012

Datum laatste wijziging: 5 december 2015  |  Trefwoorden: Participatiewet, Regeerakkoord

Inhoud akkoord

In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 wordt aangekondigd het wetsvoorstel Werken naar Vermogen te vervangen door een nieuw wetsvoorstel, Participatiewet geheten. Onderstaand wordt het regeerakkoord letterlijk geciteerd:
  • de wet wordt op 1 januari 2014 ingevoerd (later uitgesteld naar 1-1-2015);
  • de Participatiewet voegt de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samen;
  • het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. Gezorgd wordt dat niemand tussen wal en schip valt. Naarmate het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening afneemt, neemt het aantal reguliere plaatsen voor arbeidsgehandicapten toe. De quotumregeling wordt vanaf 1 januari 2015 (het jaar waarin de nieuwe wet ook voor bestaande gevallen in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gaat gelden) in zes jaar stapsgewijs ingevoerd. Zo voorkomen we dat verdringing optreedt en krijgen de werkgevers tijd om aanpassingen door te voeren;
  • wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van € 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. Er komt een uitzondering op de quotumregeling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers;
  • de herbeoordeling voor jongeren die al een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) hebben en de verlaging van de uitkering voor deze groep worden geschrapt;
  • de efficiencykorting op de sociale werkvoorziening over zes jaar wordt gespreid;
  • de instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2014. Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. Er is geld om via deze voorziening structureel uiteindelijk dertigduizend werkplekken te realiseren afgestemd op honderd procent van het wettelijk minimumloon. De verplichting voor gemeenten om één op de drie vrijgevallen plaatsen in de sociale werkvoorziening op te vullen vervalt;
  • voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering toe naar het wettelijk minimumloon. Op basis van de evaluatie van de lopende experimenten met loondispensatie wordt een beslissing genomen over de maatvoering en invulling hiervan;
  • op de bij gemeenten en UWV beschikbare re-integratiemiddelen wordt een doelmatigheidskorting doorgevoerd, mede in het licht van grote decentralisaties zoals bij de Participatiewet.

Ga terug naar subrubriek Participatiewet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Quotumregeling    Subsidies en voorzieningen