Internationaal    Wetten en wetsvoorstellen 


Lastenverzwaring en regeldruk

Datum laatste wijziging: 23 juni 2019  |  Trefwoorden: Overheid, Lastenverzwaring, Regeldruk

Inhoud

 1. Deregulering leidt tot lastenverzwaring
 2. Accountant geobsedeerd door regels
 3. Meer werken, meer zorg en meer opleidingen, te veel van het goede?
 4. Regeldruk kleine ondernemers amper gedaald
 5. Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen
 6. Werknemerskosten besparen via sociale regelingen
 7. Belasting op gas in 2018 minder hoog 
 8. Financiële positie gemeenten onder druk
NB: Regeldruk wordt ook behandeld in subparagraaf 'Regeldruk verminderen'

Deregulering leidt tot lastenverzwaring

Een ieder wordt geacht de wet te kennen. Dit adagium voorkomt dat (rechts)personen zich bij een overtreding verschuilen achter onwetendheid. Maar hoe gemakkelijk is het om de wet te kennen? De website wetten.overheid.nl toont (oktober 2014) de volgende aantallen treffers:
 • Wetten in formele zin – 1940;
 • Algemene maatregelen van bestuur en andere Koninklijke Besluiten – 2244;
 • Ministeriële regelingen – 527.
Uiteraard zijn de resultaten vervuild door bijvoorbeeld aanpassingsregelingen die apart worden genoemd, of inwerkingtredings-KB’s. Maar dat doet niet af aan het feit dat er een ondoordringbaar woud aan regels is. Is dat erg? Nee, niet direct. We leven in een hoog gereguleerd land waar de norm is om regels op papier te zetten. Dat biedt duidelijkheid. Maar dat moeten wel begrijpelijke regels zijn.

Lees het prima artikel van Anna Collignon / Stibbe Blog, 8 jan. 2015)

Accountant geobsedeerd door regels

Accountants zijn vandaag de dag geobsedeerd door regels, vooral uit angst voor toezichthouder AFM. Bestuurders van Nederlandse bedrijven klagen dat een zinvol gesprek met hun accountant steeds moeilijker wordt, omdat de regels en de dossiers momenteel belangrijker lijken te zijn dan de klant.

Als reactie op de financiële crisis in 2008 en een reeks affaires in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld Vestia, Econcern en DSB, heeft Den Haag nieuwe regelgeving opgesteld. De AFM heeft boetes uitgedeeld en de sector zelf is bezig om diverse hervormingen door te voeren. Accountants zijn van mening dat ze de goede kant op gaan en ook de AFM heeft zich eind vorig jaar positief uitgelaten over de vorderingen.

Toch blijkt dat klanten minder tevreden zijn. Volgens hen verkeren accountants momenteel in een angstpsychose. Uit angst om de regels niet goed te dienen, vergeten ze wat het beste is voor de klant en dreigen ze de grote lijn uit het oog te verliezen. (Bron: AV Accountancy 26 aug. 2016)

Red.: Te veel en te moeilijke regels, hebben we dat niet al eens eerder gehoord?

Meer werken, meer zorg en meer opleidingen, te veel van het goede?

De overheid vraagt van burgers de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker dat ze, naast hun baan, zorg verlenen en scholing volgen. Maar dit is in de praktijk voor veel mensen onhaalbaar, zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel de arbeidsdeelname stijgt en steeds meer mensen mantelzorg combineren met hun baan, is het aandeel werknemers dat een opleiding onder de maat. In het kort enkele bevindingen:
 • Nederlanders werken meer, zorgen meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen.
 • Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk dan werknemers.
 • Laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract volgen minder scholing. Zij hebben ook minder toegang tot flexibele werkvormen, zoals thuiswerken.
 • Ook oudere werknemers volgen relatief weinig scholing. Het verlenen van mantelzorg neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of opleiding) compenseren dit niet door meer informeel leren (bijleren door het werk te doen).
 • Thuiswerken neemt toe. Het thuis afmaken van (over)werk is de belangrijkste reden voor thuiswerk, niet het combineren werk en zorg.
(Bron: SCP, 30 aug. 2016)

Regeldruk kleine ondernemers amper gedaald

In het algemeen geldt dat regeldruk voor kleinere bedrijven veel zwaarder weegt dan voor het grootbedrijf, stelt de Actal-voorzitter Ten Hoopen. "Terwijl daar toch de innovatie en nieuwe werkgelegenheid vandaan moeten komen. Het zwaarst gaan sectoren in de productiesfeer en transport en logistiek gebukt onder regeldruk. “In de dienstverlening is de druk vermoedelijk het minst hoog".
"Ondernemers die net beginnen, staan vaak verbaasd van wat daar allemaal bij komt kijken. Het kan een drempel zijn om als zelfstandige te beginnen", aldus Ten Hoopen.
Een aandachtspunt voor Actal is de decentralisatie van allerlei regels. "Het verdwijnt op nationaal niveau, maar op gemeentelijk niveau komt het er weer bij. Daar moeten we wel oog voor hebben."

Regeldruk bestaat uit alle vormen van geregel en kosten die ondernemers en burgers ondervinden in het contact met de overheid en het voldoen aan de regels die gesteld worden. Voorbeelden zijn het aanvragen van vergunningen, facturering en veiligheidsmaatregelen. (Bron: NU, 23 feb. 2017)

Kleine financiële instellingen worstelen met wetswijzigingen

De komende twee jaar worden achttien grote wetswijzigingen van kracht die van belang zijn voor financiële instellingen. Vooral de kleinere hebben moeite om daaraan binnen de deadline te voldoen.

In de financiële sector wijzigen wetten en regels elk jaar. Kleine financiële instellingen onderschatten vaak de impact, waardoor zij te laat actie ondernemen. Elke nieuwe regel vraagt om naleving en controle. Banken moeten daarvoor niet alleen aanvullende informatie verzamelen, verwerken en opslaan, maar ook bestaande processen anders inrichten. Voor die aanpassingen is vaak maar weinig tijd. Wie de deadline niet haalt, riskeert een boete en reputatieschade.

Een voorbeeld is de Europese beleggingsrichtlijn MiFID II. Die gaat in 2018 in en vergt uitgebreide datarapportage aan meerdere toezichthouders, zoals de AFM, DNB en de ECB. Dat betekent nieuwe software, nieuwe bedrijfsprocessen en goed ingewerkte medewerkers, die meestal verspreid zijn over verschillende afdelingen. (Bron en meer: FlexNieuws, 21 feb. 2017)

Werknemerskosten besparen via sociale regelingen

Wat kan ik doen om op werknemerskosten te besparen? Als ik die vraag van opdrachtgevers krijg, verwijs ik vaak naar sociale regelingen. Daarin is de keuze reuze; maar weinig landen hebben zoveel regelingen als Nederland. En het aanbod neemt de laatste jaren alleen maar toe.

Op dit moment is het totale aantal regelingen maar liefst anderhalf keer zo groot als in 2013. Hoezeer deze groei aan regelingen misschien ook een luxe lijkt, het vergroot tegelijkertijd de kans dat u als werkgever geld laat liggen. Vooral bedrijven met vestigingen verspreid over Nederland lopen bovengemiddeld vaak subsidies en andere besparingen mis. Dat komt doordat steeds meer gemeenten steeds vaker eigen regelingen hebben; een voortvloeisel uit de Participatiewet.

HR-Praktijk, d.d. 21 juni 2017, geeft een zestal tips om meer te kunnen besparen:
 1. Controleer het uitkeringsverleden van uw medewerkers.
 2. Bewaar personeelsdossiers minimaal 15 jaar.
 3. Controleer bij een fusie of overname de juistheid van de gegevens.
 4. Check de (standaard) instellingen van uw salarissoftware.
 5. Bewaar de gegevens van uw oude salarispakket.
 6. Controleer uw Beschikking Werkhervattingskas.

Belasting op gas in 2018 minder hoog

Het plan om de belasting op gas de komende jaren met 75 procent te verhogen gaat niet door. Het kabinet vindt het voorstel van de partijen die over het zogeheten klimaatakkoord onderhandelden te gortig, melden bronnen aan het Binnenhof vrijdag.

De bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden die onder leiding van Diederik Samsom afspraken willen maken om de opwarming van de aarde af te remmen stelden voor er 20 cent per kubieke meter gas bovenop te doen. Dat zou bedrijven en burgers aanzetten om van het gas af te stappen.

De gasbelasting gaat volgens ingewijden wel omhoog, maar een stuk minder en ook een jaar later dan voorgenomen. (Bronnen: ANP, First Line, Nu e.a., 5 okt. 2018)

Financiële positie gemeenten onder druk

Hoewel sinds 2015 sprake is van een lichte opleving door het economisch herstel, zal de solvabiliteit van gemeenten vanaf 2018 naar verwachting verder afnemen. Die verdere daling is een direct gevolg van de invoering van het 'sociaal domein' in 2015. Gemeenten kunnen de taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - met gemiddeld bijna 40 procent van de totale begroting veruit de grootste uitgavepost - financieel nu nog maar nét dragen.

Dat blijkt uit de Benchmark Nederlandse gemeenten van BDO. Hierin is de 'financiële gezondheid' van alle 388 Nederlandse gemeenten tussen 2008 en 2017 in kaart gebracht en geanalyseerd, op basis van financiële kengetallen.

Zie 'sociaal domein zet financiële positie gemeenten onder druk'

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Internationaal    Wetten en wetsvoorstellen