Besteding van gelden en organisatie    Centraal Bureau voor de Statistiek 


Diversen

Datum laatste wijziging: 9 juni 2019  |  Trefwoorden: Overheid, Diversen

Inhoud

  1. Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens (ongeveer 4 miljoen) maakte in 2013 gebruik van één of meer overheidsvoorzieningen of regelingen. Bij bijna 40 procent van alle huishoudens gaat het om inkomensondersteunende regelingen. Een kwart maakte gebruik van regelingen in het kader van arbeidsparticipatie. Dat blijkt uit de zogenoemde ‘Stapelingsmonitor’ van CBS.

De stapelingsmonitor biedt overheid en gemeenten inzicht in de stapeling van effecten van 47 overheidsmaatregelen. De monitor geeft antwoord op de vraag hoeveel huishoudens te maken krijgen met eventuele beleidswijzigingen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. Om een overzicht te krijgen van het aantal regelingen of voorzieningen dat de Nederlandse huishoudens afnemen, zijn de regelingen geclusterd rond vijf groepen of thema’s; Welzijn en Zorg, Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Onderwijs en Jeugdzorg.

Clusters overheidsregelingen of voorzieningen:
  • Inkomensondersteuning: Het cluster Inkomensondersteuning is het cluster met daarin de bijzondere bijstand, ziektewet, WTCG, CER, Aftrek bijzondere ziektekosten, WSNP.
  • Welzijn en zorg: Het cluster Welzijn en Zorg is het cluster met daarin de WMO huishoudelijke verzorging, WMO vervoer, WMO wonen, AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ verpleging, AWBZ individuele begeleiding, AWBZ groepsbegeleiding, AWBZ zorg met verblijf, AWBZ pgb voor individuele begeleiding, AWBZ pgb voor groepsbegeleiding, AWBZ pgb voor persoonlijke verzorging, ABWZ pgb voor verpleging, AWBZ pgb voor kort verblijf, indicatie AWBZ persoonlijke verzorging, indicatie AWBZ verpleging, indicatie AWBZ individuele begeleiding, indicatie AWBZ groepsbegeleiding, indicatie AWBZ behandeling, indicatie AWBZ kort verblijf, indicatie AWBZ zorg met verblijf.
  • Arbeidsparticipatie: Het cluster Arbeidsparticipatie is het cluster met daarin de WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSW indicatie, WSW wachtlijst, WSW dienstbetrekking, WSW regulier dienstverband.
  • Onderwijs: Het cluster Onderwijs is het cluster met daarin Speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.
  • Jeugdzorg: Het cluster Jeugdzorg is het cluster met daarin de Provinciale jeugdzorg: ondertoezichtstelling, voogdij, jeugdreclassering, ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg, pleegzorg.
Regelingen in het kader van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budgetten) vallen buiten dit kader. (Bron: CBS, 22 apr. 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Besteding van gelden en organisatie    Centraal Bureau voor de Statistiek