Economische veranderingen    Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013) 


Europa

Datum laatste wijziging: 30 maart 2019  |  Trefwoorden: Europa, Veranderingen

Inhoud

 1. Geschiedenis Europese munt
 2. Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?'
 3. Landverslag Nederland 2018
 4. Oprichting Europese Arbeidsautoriteit
 5. Kans kleiner dat overheid bank moet redden
 6. EU wil snellere hervorming Nederlands ZZP-stelsel
 7. EU voert strijd tegen plastic op
 8. Vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers
 9. Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken
 10. Digitale oprichting bv komt eraan
 11. Tien dagen kraamverlof in EU dichterbij
 12. Europese steun voor ontslagen bankmedewerkers
 13. Gemeenten moeten digitale diensten vertalen
 14. Nederland bepleit strengere CO2-normen auto’s
 15. Europa steekt miljard in supercomputers
 16. Nederlandse Europarlementariërs willen onkosten toch openbaar
 17. Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner
 18. Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar
 19. EU zet vaart achter verbod op wegwerpplastic
 20. Extra eisen van Europees Parlement aan arbeidscontracten slecht idee
 21. Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU
 22. Begroting Europese Commisie 2019
 23. EU-landen geven groen licht voor Europees Arbeidsagentschap
 24. Al na dag werk recht op WW in ander EU-land
 25. EU: 37,5 % minder CO2-uitstoot in 2030
 26. EU-landen eens over verbod wegwerpplastic
 27. Jaaroverzicht Europa-Nu 2018
 28. Brussel wil af van vetorecht belastingzaken, Nederland niet
 29. De Euro viert zijn 20ste verjaardag 
 30. EU geeft flexwerker meer rechten
 31. Oprichting Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
 32. Europese Commissie kritisch over Nederlandse economie
 33. PSD2 in werking
 34. Meer transparantie bij ondernemen via onlineplatforms
 35. Verzet tegen EU-wetgeving inzake WW-regels
 36. Kan WW-export worden beperkt?
 37. Uitstel WW-export
NB: Alles wat met opleidingen op Europees niveau te maken heeft, treft u aan in subrubriek Europa/veranderingen/opleidingen.

Geschiedenis Europese munt

De Euro is de naam van de gemeenschappelijke Europese munt die op 4 januari 1999 is ingevoerd. Vanaf die datum voeren de nationale centrale banken en het gehele bankwezen in de eurozone onderlinge transacties in euro’s uit en worden nieuwe overheidsschulden in euro’s uitgegeven. Ook is op die datum de koers van de euro vastgesteld op 2,20371 gulden. Vanaf 1 januari 2002 zijn de euromunten en -biljetten in circulatie gebracht en verloopt het geldverkeer nog uitsluitend in euro’s. Na 28 januari 2002 was de gulden niet langer een wettig betaalmiddel. (Meer informatie over de euro, zie internet.

Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?'

De Europese waarden en mensenrechten zijn vastgelegd in verschillende verdragen, maar staan de laatste tijd onder druk in verschillende lidstaten. Landen als Polen en Hongarije tasten volgens Brussel de rechtsstaat aan, proberen de media te muilkorven en de rechten van vrouwen en minderheden te beperken. Vanwege de bemoeienis van de Poolse regering met de rechtspraak zette Europees Commissaris Frans Timmermans in december 2017 zelfs artikel 7 uit het EU-verdrag in werking, beter bekend als ‘de nucleaire optie’. Polen heeft tot april om in te binden, anders kan het land zijn stemrecht binnen de EU worden afgepakt.

Sommigen vinden dat de nadruk op Europese waarden de toekomst van de Unie in gevaar brengt, en dat ‘Brussel’ het niet zo hard moet spelen . Het geheven vingertje zou averechts werken en ertoe leiden dat de door de EU gewenste hervormingen nog langer op zich laten wachten. Ook in West-Europese landen − zoals Nederland − is het bon ton geworden meer nadruk te leggen op nationale soevereiniteit: Europa zou zich meer moeten richten op zaken als de interne markt, de eurozone en veiligheid en minder op Europese integratie. De Brexit bewees dat an ever closer union allesbehalve vanzelfsprekend is geworden.

Heeft de Europese Unie nog een toekomst als waardengemeenschap? Hierover debatteren drie prominente sprekers die elk een duidelijk antwoord hebben op deze vraag. (Bron: Europa Nu, 26 mrt. 2018)

Landverslag Nederland 2018

In maart bracht de Europese Commissie het landverslag Nederland 2018 uit. Daarin wordt een technische analyse gemaakt van grote economische vraagstukken in ons land. Het landverslag verschijnt jaarlijks. Later dit jaar komt de Europese Raad met landspecifieke aanbevelingen op basis van het landverslag.

Enkele punten uit het landverslag van 2018:
 • De Nederlandse economie blijft sterk groeien. In 2017 was de economische groei 3,1 procent, het hoogste percentage in tien jaar.
 • De nationale begroting blijft een overschot tonen en de overheidsschulden dalen.
 • De sociale ongelijkheid is in Nederland gering vergeleken met andere landen.
 • De investeringen zijn weer op het niveau van voor de crisis. Met name in de woningbouw zijn de investeringen de afgelopen jaren fors gestegen; qua investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijft Nederland achter bij het Europese streefcijfer (2 procent van het bbp in plaats van 2,5 procent).
 • Door de stijgende huizenprijzen stijgt ook het vermogen van huishoudens. In sommige regio’s lijken de woningprijzen overgewaardeerd.
 • Nederlanders zijn relatief veel geld kwijt aan hypotheken en pensioenen.
 • De particuliere huurmarkt is onderontwikkeld gebleven.
 • De arbeidsmarkt wordt krapper, maar de loongroei blijft bescheiden. De verwachting is dat de lonen de komende jaren zullen stijgen.
 • De groei van ZZP’ers en flexwerkers vormt op termijn een bedreiging voor de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel.
 • Multinationals kunnen de Nederlandse belastingregels (waaronder afschaffing dividendbelasting) gebruiken voor agressieve fiscale planningsconstructies.
 • Schoolprestaties zijn hoger dan het EU-gemiddelde, maar zijn gedaald sinds 2012.
 • Het verminderen van CO2-uitstoot ligt op schema, maar het aandeel duurzame energie is laag.

Oprichting Europese Arbeidsautoriteit

Op 13 maart 2018 heeft EC-voorzitter Jean-Claude Juncker zijn wetsvoorstel gepresenteerd om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. De Autoriteit zal naar verwachting starten in 2019 en zal in 2023 volledig operationeel zijn. Het oprichten van de Autoriteit heeft als doel het verbeteren van informatievoorziening over rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers en verbeterde handhaving en samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties in grensoverschrijdende zaken.

Het wetsvoorstel is onderdeel van een breder plan, de Europese pijler van sociale rechten, met als doel de sociale rechten binnen Europa te versterken en eerlijkheid op de Europese interne markt te vergroten.

In Nederland is inmiddels het wetsvoorstel behandeld door het Ministerie SZW. Het Ministerie kan op hoofdlijnen instemmen met het voorstel. Met name de informatieverstrekking over de Europese regels en de effectieve handhaving hiervan worden ondersteund. Echter, Nederland ziet graag bevestigd dat de Autoriteit een bemiddelingsfunctie zal krijgen en geen taken zal overnemen van de nationale inspectiediensten. Daarnaast zal het Ministerie een nadere uitleg wensen over de werkwijze en de praktische uitvoering van de plannen.  (Bron: PwC, mei 2018)

Kans kleiner dat overheid bank moet redden

Door een Europees akkoord wordt de kans een stuk kleiner dat in de toekomst de overheid een bank moet redden. Eerst zullen aandeelhouders en investeerders worden aangesproken. Daarnaast komen er minimumeisen aan het eigen vermogen. Minister Hoekstra heeft deze afspraken op 25 mei 2018 gemaakt met zijn Europese collega’s in het kader van de Europese Bankenunie.

Minister Hoekstra is blij met het Europese akkoord over de banken: “Spaarders en belastingbetalers in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico’s. In de afgelopen jaren zijn diverse banken in grote financiële problemen gekomen. In een aantal gevallen moesten overheden de banken redden. Daarvoor draaide uiteindelijk de belastingbetaler op. Door het akkoord dat wij vandaag bereikt hebben, is de kans dat dit in de toekomst gebeurt aanzienlijk afgenomen.”

Aandeelhouders en investeerders kunnen straks makkelijker worden aangesproken als een bank in de problemen komt. Grote Europese banken moeten buffers hebben van minimaal 8% van hun balans. Ook moeten alle banken in Europa te allen tijde minimaal 3 procent eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het geld dat zij hebben uitgeleend. Systeembanken krijgen hogere eisen opgelegd. Hoe hoog die eis moet worden, wordt per bank bepaald op basis van de omvang. (Bron: VVP, 30 mei 2018)

EU wil snellere hervorming Nederlands ZZP-stelsel

De Europese Commissie d.d. 28 mei 2018 raadt Nederland aan om de nieuwe regels rond schijnzelfstandigheid sneller in te voeren, en de fiscale regels voor ZZP’ers te veranderen. Dit staat in het niet-bindende advies uit Brussel, dat elk land jaarlijks krijgt. De belangrijkste punten:

 • Zorgelijk is dat de werkgelegenheid het hardst groeide onder zelfstandigen en flexwerkers, terwijl hun contracten vergeleken met medewerkers in loondienst minder bescherming en zekerheid bieden.
 • Het kabinet wil schijnzelfstandigheid weliswaar aanpakken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de opvolger van de Wet DBA, maar de EU wil dat Nederland ook de zelfstandigen- en startersaftrek aanpast.
 • Onderverzekering van zelfstandigen is een punt van zorg omdat een te laag pensioen, of het niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het sociale zekerheidsstelsel op de lange termijn kan ondermijnen.
Redactie: Wat de EU niet weet en minister Wiebes niet wil(de) toegeven, is dat de Belastingdienst vanaf 2006 schromelijk haar taak m.b.t. de verzekeringsplicht heeft verwaarloosd en ten onrechte lukraak VAR-verklaringen heeft afgegeven, terwijl minstens 90% van de schijnzelfstandigen gewoon werknemer is in de zin van de Sociale wetgeving zijn/waren oftewel verzekeringsplicht aanwezig is. Zie Hoezee, hoezee, iedereen ZZP

EU voert strijd tegen plastic op

Wattenstaafjes, rietjes, wegwerpbestek- en borden, ballonnenstokjes, roerstaafjes en andere plastic wegwerpvoorwerpen waarvoor duurzame en betaalbare alternatieven zijn, moeten worden verboden als het aan de Europese Commissie ligt. Vicevoorzitter Frans Timmermans presenteerde wetsvoorstellen die de ophoping van plastic afval in de oceanen moet tegengaan.

Het dagelijks EU-bestuur heeft de tien plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik die het meest op het strand worden gevonden in het vizier. Die zijn goed voor 70 procent van zwerfvuil in zee.

Het gebruik van plastic drinkbekers, voedselbakjes, chipszakjes, ballonnen en maaltijdverpakkingen moet worden teruggedrongen door fabrikanten mee te laten betalen aan het opruimen ervan, aldus Brussel. Negen op de tien plastic flessen zouden in 2025 gescheiden moeten worden ingezameld, bijvoorbeeld via statiegeldregelingen. Doppen en deksels mogen niet langer los van de flessen komen. (Bron: Europa Nu, 28 mei 2018)

Vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers

Het beeld dat grote werkgevers en pensioenfondsbestuurders in Nederland hebben van een Europees pensioenfonds is veelal gestoeld op onjuiste vooroordelen. Daardoor nemen zij een Europees pensioenfonds vaak niet mee in de zoektocht naar een toekomstbestendige pensioenregeling. Dat is zonde, want in sommige gevallen biedt een Europees fonds voor werkgevers en deelnemers veel voordelen. Zeker nu er een nieuwe Europese richtlijn wordt ingevoerd voor pensioenfondsen (IORP II).

Dat concludeert risico- en verzekeringsadviseur Aon op basis van een onderzoek naar zijn Europese pensioenfonds UnitedPensions onder 69 grote werkgevers en 13 pensioenfondsen. (Bron en meer: AON, 14 jun. 2018

Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken

De regels voor de opvang van asielzoekers in de EU worden gelijkgetrokken. Asielzoekers krijgen vanaf de eerste dag recht op taallessen, kinderen moeten binnen twee maanden naar school en er zijn waarborgen vastgelegd voor kwetsbare groepen waaronder LHBTI'ers*, slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen.

Ook krijgen asielzoekers recht op gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg. Minderjarigen die alleen reizen worden meteen gekoppeld aan een begeleider.

Asielzoekers die zich niet aan de regels houden of gaan asielshoppen kunnen sancties krijgen opgelegd of in detentie worden geplaatst. Dat besluit moet door een rechter worden getoetst. Daarbij is recht op juridische bijstand. (Bron: Europa Nu, 14 jun. 2018)

* LHBTI: Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseks

Digitale oprichting bv komt eraan

Het oprichten en inschrijven in het Handelsregister van een kapitaalvennootschap, zoals een bv of een nv, moet digitaal kunnen plaatsvinden. De Europese Commissie heeft een daartoe strekkende richtlijn voorgesteld die tot 30 juni 2018 openstaat voor consultatie.

De digitalisering moet het eenvoudiger maken om een kapitaalvennootschap op te richten en in te schrijven, zowel in eigen land als in andere EU-landen. Dit wordt bereikt door de kosten te verlagen en de procedure te vereenvoudigen. Zo moeten alle EU-landen zorgen voor modeldocumenten waarin standaardgegevens staan. Ook worden de Handelsregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld. (Bron: Fiscount, 25 jun. 2018)

Tien dagen kraamverlof in EU dichterbij

Een partnerschapsverlof van tien dagen tegen minimaal 80 procent van het brutosalaris lijkt de insteek te worden van het Europees Parlement bij onderhandelingen over nieuwe EU -wetgeving. Het comité voor werkgelegenheid en sociale zaken heeft hiermee ingestemd, evenals met het recht op vier maanden ouderschapsverlof en vijf dagen jaarlijks zorgverlof (beide tegen 78 procent van het brutoloon) en het recht op flexibele werktijden.

Het voltallige parlement moet in september nog zijn fiat geven. Daarna kunnen de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie beginnen. Ook de lidstaten kwamen vorige maand tien dagen kraamverlof overeen, maar zij stellen dat elk land zelf de hoogte van de uitkering moet bepalen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde tegen tien dagen. (Bron: Europa Nu, 12 jul. 2018) 

Europese steun voor ontslagen bankmedewerkers

Voor 450 mensen uit Friesland, Drenthe en Overijssel die hun baan bij financiële instellingen zijn verloren, is ondersteuning uit Brussel in aantocht om ander werk te vinden. De Europese Commissie maakt hiervoor 1,2 miljoen euro vrij.

Na het ontslag van 1324 werknemers bij twintig banken in de drie provincies deed Nederland een aanvraag bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) voor degenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het gaat onder meer om de grote banken Rabobank, ING en ABN AMRO. Met name werknemers boven de vijftig jaar en administratief medewerkers kunnen aanspraak maken op de ondersteuning. Zij krijgen een opleiding, begeleiding of mogelijk een tijdelijke baan aangeboden.

,,De overgang naar een nieuwe baan kan moeilijk zijn en de werknemers in de sector financiële dienstverlening in deze specifieke regio’s in Nederland zijn hard getroffen’’, aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Arbeidsmobiliteit). Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het voorstel nog goedkeuren. (Bron: Europa Nu, 20 jul. 2018)

Gemeenten moeten digitale diensten vertalen

Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Ze krijgen daarvoor van Brussel vier jaar de tijd.

Doel van de operatie is de procedures en diensten op die manier ook toegankelijk te maken voor burgers en ondernemers van andere EU-lidstaten. Naar verwachting gaan de Europese wetgevers – de Raad en het Europees Parlement – deze maand nog formeel akkoord met het voorstel.

Voor veel gemeenten heeft de maatregel veel impact, vooral voor hen die onlineprocedures nog niet voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk hebben gemaakt. Zij – en andere centrale en decentrale overheidsorganisaties – moeten niet alleen hun websites aanpassen, maar aan de achterkant ook een webcaretraject bieden, zo valt in Brussel te beluisteren. Het gaat om belangrijke life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering. (Diverse bronnen, september 2018)

Nederland bepleit strengere CO2-normen auto’s

Als het aan de Nederlandse regering ligt, worden de normen voor CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens een stuk hoger dan voorgesteld. Om dat te bereiken zouden fabrikanten die voldoende voertuigen op de markt brengen die minder of helemaal geen broeikasgassen uitstoten, kunnen rekenen op een bonus.

De Europese Commissie stelde een klein jaar geleden voor dat nieuwe auto’s in 2030 30 procent minder CO2 mogen uitstoten vergeleken met 2021, en in 2025 15 procent. De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat aanscherpen tot respectievelijk 45 en 20 procent. Nederland ziet dat als een ,,grote verbetering'' van het oorspronkelijke voorstel. Het voltallige parlement stemt er woensdag over.

De aanscherping wordt nodig geacht om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen. (Bron: Europa Nu, 19 sep. 2018)

Europa steekt miljard in supercomputers

De Europese Unie richt een bedrijf op om supercomputers ,,van wereldklasse’’ te kopen en ontwikkelen. Van de investering van een miljard euro in de onderneming EuroHPC (Europese high-performance computing) komt de helft uit de Europese begroting. De andere helft wordt betaald door 25 lidstaten, waaronder Nederland. Private partijen in Europa steken er daarnaast 400 miljoen in.

De EU-landen gingen vrijdag akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om de achterstand op landen als China, Japan en de VS in te lopen. De bedoeling is twee supercomputers te kopen die tot de mondiale top vijf behoren. (Bron: Europa Nu, 28 sep. 2018

Nederlandse Europarlementariërs willen onkosten toch openbaar

Nederlandse Europarlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Dennis de Jong (SP) zijn het niet eens met een uitspraak die het Europees Hof van Justitie een maand geleden deed over openbaarheid van de kosten die leden van het Europees Parlement maken. Het Hof oordeelde dat dit om privacy-redenen niet wenselijk is. De rechtszaak was aangespannen door journalisten uit alle EU-lidstaten.

Gerbrandy en de Jong hebben als reactie het Bureau, het administratieve orgaan van het Parlement, opgedragen zelf regelingen te treffen die leiden tot meer transparantie. Volgens Gerbrandy heeft het Parlement namelijk zelf het laatste woord. Hij noemde de uitspraak van het Hof eerder een "aantasting van de geloofwaardigheid van het parlement". Volgens De Jong is het een "klap in het gezicht voor alle burgers."

De journalisten hebben al laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. (Bronnen: Europa Nu, NOS en ANP, 4 okt. 2018)

Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner

Autofabrikanten moeten de motoren van hun wagens komende jaren fors schoner maken. De EU-landen willen dat nieuwe wagens vanaf 2030 minimaal 35 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Onder druk van het Europees Parlement zal deze eis komende maanden nog verder worden aangescherpt.

De auto-industrie is woedend over wat zij de ‘agressieve opstelling’ van de parlementariërs noemt. Ministers en parlementariërs toonden zich niet onder de indruk van dat verwijt. De autoproducenten hebben na alle schandalen en leugens fors aan geloofwaardigheid ingeboet. (Bronnen: De Volkskrant, AD en Europa Nu, 10 okt. 2018)

Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar

Vrouwen in de Europese Unie werken elk jaar twee maanden onbetaald vergeleken met hun mannelijke collega’s. De Europese Commissie wil deze situatie ,,niet langer accepteren''. Brussel ziet geen snelle oplossingen, maar vraagt de lidstaten haast te maken met het behandelen van voorstellen rond verlof bij zwangerschap en rechten van werkende ouders.

Het genderverschil* in bruto-uurloon in de EU is ruim 16 procent. Nederland zit daar iets onder. Brussel heeft een actieplan gelanceerd om de kloof te dichten. Binnenkort komt er een publieke raadpleging om ideeën te verzamelen over hoe er meer gelijkheid kan kome
(Bron: Europa Nu, 26 okt. 2018)

* Je hebt jongens en meisjes, mannen en vrouwen. De geslachtsrol van een persoon wordt gender genoemd. Naast biologische en fysiologische verschillen zijn er ook verschillen in denken, sociaal gedrag en socialisatie.

EU zet vaart achter verbod op wegwerpplastic

De meerderheid van de EU-landen wil een verbod op plastic wegwerpartikelen als rietjes, bestek en borden. Dat bleek na afloop van onderhandelingen op ambassadeursniveau in Brussel. Nu de lidstaten op één lijn zitten, wordt vaart gezet achter het voorstel van de Europese Commissie om de strijd met wegwerpplastic aan te gaan.

Fabrikanten moeten gaan meebetalen aan het opruimen en de afvalverwerking van wegwerpplastic. De lidstaten willen dat dit ook gaat gelden voor bedrijven die deze producten in de EU importeren of verkopen. (Bron: Europa Nu, 31 okt. 2018)

Redactie HR-kiosk: Fabrikanten zullen het meebetalen voor het opruimen en afvalverwerking doorberekenen in hun producten. M.a.w. het is dus de consument die het verbod op wegwerpplastic gaat betalen.

Extra eisen van Europees Parlement aan arbeidscontracten slecht idee

Flinke extra administratieve lasten als het gaat om kleine of flexibele contracten. Daar dreigen ondernemers mee opgezadeld te worden door het Europees Parlement. Een buitengewoon slecht idee, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. In een brief aan de Nederlandse EP-leden hebben ze hun bezorgdheid hierover vandaag geuit.

De extra administratieve lasten die ondernemers boven het hoofd hangen, zijn een gevolg van amendementen die het Europees Parlement heeft ingediend. Deze extra eisen om de flexibiliteit in arbeidscontracten te beperken, dreigen terecht te komen in de Europese richtlijn Transparent and Predictable Working Conditions. (Bron en meer: VNO-NVW, 13 nov. 2018)

Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU

Op 15 juni 2017 werden de extra kosten voor internetten, bellen en sms'en, die vroeger door telecombedrijven in het buitenland werden gerekend, afgeschaft door de EU. Vanaf 2008 werden de tarieven stapsgewijs verlaagd. In 2018 is er een informeel akkoord gesloten waarin het maximumtarief voor bellen naar een ander EU-land werd vastgesteld op 19 eurocent per minuut. Een sms mag niet meer dan 6 eurocent kosten.

In november 2018 stemde het Europees Parlement officieel in met dit voorstel dat, wanneer ook de Raad heeft ingestemd, ervoor zal zorgen dat de nieuwe tarieven zullen gelden vanaf 15 mei 2019. (Bron en meer met bijzondere aandacht voor 'roaming': Europa NU, 14 nov. 2018

Begroting Europese Commissie 2019

De begroting herbergt tal van punten, hieronder worden alleen die items genoemd die passen in de doelstellingen van HR-kiosk.

Voor de stimulering van de Europese economie wordt een bedrag van 80 miljard euro uitgetrokken, waaronder:
 • Innovatie en onderzoek in het kader van Horizon 2020, waaronder geld voor een nieuwe Europese gemeenschappelijke onderneming voor high performance computing
 • Onderwijs (Erasmus+)
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid
Nieuwe initiatieven: Bent u nu het spoor geheel bijster, ga dan naar de bron van de Begroting 2019.     

EU-landen geven groen licht voor Europees Arbeidsagentschap

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben donderdag groen licht gegeven voor de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Die naam vinden zij in meerderheid beter dan de eerder voorgestelde Europese Arbeidsautoriteit, omdat de rol van de dienst beperkt is tot het ondersteunen van de lidstaten.

Het agentschap moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Het gaat risicoanalyses maken, zorgen voor betere uitwisseling van gegevens en bemiddeling bij conflicten tussen landen. Het tot de orde roepen van bedrijven die de regels overtreden, blijft in handen van de lidstaten. (Bron: Nu, 6 dec. 2018)

Al na dag werk recht op WW in ander EU-land

Het Europees Parlement wil werknemers uit andere EU-lidstaten die na één dag werken hun baan verliezen het recht geven op een werkloosheidsuitkering in hun ‘gastland’, vindt een ruime meerderheid (345 tegen 287). De aanspraak op de uitkering moet worden beoordeeld op basis van hun elders opgebouwde arbeidsverleden.

Het voorstel is onderdeel van een pakket maatregelen om ervoor te zorgen dat het vrije verkeer van personen in de EU echt werkt. Daarom is het nodig dat de socialezekerheidsstelsels gecoördineerd worden. Voor de zomer werden de EU-ministers van Sociale Zaken het eens over een periode van een maand. Lidstaten en parlement gaan nu onderhandelen over het definitieve pakket. (Bron: Europa NU, 11 dec. 2018)

EU: 37,5 % minder CO2-uitstoot in 2030

In 2030 moeten auto’s in de EU 37,5 % minder CO2 uitstoten. Dat zijn het Europees parlement en onderhandelaars overeengekomen. Het Europees Parlement had ingezet op een uitstootvermindering van 40 %, maar de lidstaten kwamen in oktober op 35 % uit. Na verdere onderhandelingen is het compromis 37,5 %. De CO2-reductie voor bestelwagens ligt wat lager, namelijk 30 %.

“Onrealistisch, “ zegt Europese autofabrikantenorganisatie ACEA en reageert bezorgd.Het leveren van een CO2-reductie van 37,5% is volgens ACEA totaal onrealistisch op basis van waar de sector nu staat. De organisatie is van mening dat dit streefcijfer voor 2030 uitsluitend wordt gedreven door politieke motieven, zonder rekening te houden met de technologische en sociaaleconomische realiteit. (Bron: Amt, 18 dec. 2018)

EU-landen eens over verbod wegwerpplastic

Er komt een verbod in de EU op plastic wegwerpartikelen waarvoor betaalbare alternatieven zijn, zoals rietjes, bestek en borden. Het gaat om tien producten die het meest als zwerfvuil terecht komen op de stranden en in zee. Onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen hebben 19 december 2018 in Brussel een principeakkoord bereikt over de richtlijn die dit regelt.

Meer concreet:
 • Producenten van onder meer sigarettenfilters, ballonnen en bepaalde voedsel- en drankverpakkingen moeten vanaf 2021 betalen voor de opruimkosten van hun zwerfafval.
 • De lidstaten moeten 90 procent van alle plastic flessen gescheiden inzamelen tegen 2029.
 • Vanaf 2030 moeten alle nieuwe plastic flessen uit minstens 30 procent gerecycled materiaal bestaan. Het gebruik van wegwerpbekers en fastfoodverpakkingen moet worden teruggedrongen.
(Bron: Europa Nu, 19 dec. 2018)

Jaaroverzicht Europa-Nu 2018

Regelmatig neemt HR-kiosk berichten over die belangrijk zijn voor human research management (HRM) in Nederland. Zijn we iets vergeten of gaat uw belangstelling verder dan HRM, werp dan een blik in het jaaroverzicht 2018 van Europa-Nu.


Europese vlag
 

Brussel wil af van vetorecht belastingzaken, Nederland niet

Het vetorecht van EU-lidstaten bij besluiten over fiscale wetgeving moet verdwijnen, vindt de Europese Commissie. Door het vetorecht komen volgens Brussel ,,cruciale’’ voorstellen zoals de invoering van een Europese winstbelasting voor internetreuzen en een eenvormig btw-stelsel in de EU, niet of met grote vertraging van de grond.

Nederland verzet zich tegen het Brusselse voorstel, meldt het FD. Het kabinet vindt dat alle lidstaten, ook de kleinere, moeten kunnen blijven beslissen over begrotingszaken en dus ook over hun belastinginkomsten. Den Haag stelt dat de besluitvorming over fiscale dossiers ‘voldoende efficiënt’ is. Nederland heeft in het verleden geregeld het verwijt gekregen dat het Europese belastingmaatregelen traineert, maar onder het kabinet Rutte II is de houding veranderd. (Bron en meer: ANP & Fiscaalvanmorgen, 15 jan. 2019)

De Euro viert zijn 20ste verjaardag 

Lage rente, lage inflatie en behoorlijke economische groei. De euro heeft de deelnemende landen in de twintig jaar die de munt bestaat veel goeds gebracht. Maar het voortbestaan van de munt is niet gegarandeerd. Een uitgebreid verslag over 20 jaar Eurolanden. (Bron: PZC, 16 jan. 2019

EU geeft flexwerker meer rechten

Deeltijdwerkers en oproepkrachten krijgen meer rechten in de EU, zo had eerder de Europese Commissie aangekondigd. Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover nu een akkoord gesloten. Het gaat om de volgende rechten:
 • Werkgevers kunnen oproepkrachter moeilijker ontslaan.
 • Oproepkrachten mogen niet worden verboden een extra baan aan te nemen.
 • Wie een contract heeft van meer dan 12 uur, mag opdrachten voortaan weigeren als die zeer kort van tevoren worden aangekondigd.
 • Werknemers met een nulurencontract mag niet meer worden verboden een extra baan aan te nemen.
 • Flexwerkers hebben recht op een gratis opleiding.
 • Een proeftijd mag nog maximaal zes maanden duren.
 • Bij de start van een nieuwe baan moet de werknemer worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten, bijvoorbeeld over het aantal werkuren en de hoeveelheid betaalde vrije dagen.
De afspraken gelden niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en personeel van hulpdiensten. (Bron: Europa Nu, 7 feb. 2019)

Oprichting Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

Op 14 februari 2019 zijn Europese Raad en Parlement tot overeenstemming gekomen over het oprichten van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

Detachering en sociale zekerheid vallen onder de bevoegdheid van de ELA. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor de aanpak van zwartwerk en kan de ELA ook constructies met derdelanders onderzoeken.
De ELA kan op eigen initiatief risicoanalyses maken. Daarmee kan de ELA de Commissie en lidstaten gericht informeren over mogelijke onregelmatigheden. De autoriteit kan lidstaten zelf voorstellen om een gezamenlijke inspectie uit te voeren. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor sociale partners in de Management Board en Stakeholdersgroep. 

Aan de ander kant zijn lidstaten niet verplicht om mee te doen aan gezamenlijke inspecties. De resultaten van inspecties en uitkomsten van de bemiddeling zijn bovendien niet openbaar. De ELA moet een jaarlijks activiteitenrapport opstellen, maar ‘gevoelige informatie’ mag daarin weggelaten worden. Dat geldt ook voor de overleggen van de Management Board van de ELA: als die over ‘gevoelige’ zaken discussieert, is er geen plaats aan tafel voor sociale partners. (Bron: FNV, 15 feb. 2019)

Europese Commissie kritisch over Nederlandse economie

De Nederlandse economie vertoont onevenwichtigheden, stelt de Europese Commissie in zijn nieuwste jaarrapportage. De belangrijkste pijnpunten: de arbeidsmarkt, de huizenmarkt én het begrotingsoverschot. (Bron en meer: AD, 27 feb. 2019)

PSD2 in werking

Op 19 februari 2019 treedt de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking. Partijen die die nieuwe betaaldiensten aanbieden hebben daarvoor toegang tot de betaalrekening nodig. Omdat het belangrijk is dat de privacy van de rekeninghouder gewaarborgd blijft, ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe op de belangrijkste privacy bepalingen in de nieuwe wetgeving.

Wat er verandert (verkort):
 • Bedrijven kunnen toegang tot de betaalrekening krijgen van banken als de rekeninghouder hier expliciet toestemming voor geeft.
 • Winkels, webshops en andere bedrijven geen toeslagen meer berekenen voor de meeste creditcardbetalingen.
 • Er is geen eigen risico meer bij diefstal of verlies van een betaalinstrument, zoals een betaalpas.
 • Bedrijven die de nieuwe innovatieve diensten willen aanbieden moeten  in het bezit zijn van een vergunning en komen onder toezicht te staan.
 • Aanbieders van nieuwe betaaldiensten moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
(Bron: Ministerie van Financiën, 19 feb. 2019)

Meer transparantie bij ondernemen via onlineplatforms

De EU voert nieuwe regels in die online­platforms transparanter, eerlijker en voorspelbaarder maken voor bedrijven, in combinatie met een doeltreffende verhaal­regeling. De ambassadeurs van de lidstaten hebben vandaag in het Coreper het voorlopig akkoord goedgekeurd dat op 13 februari 2019 met het Europees Parlement is bereikt over een ontwerpverordening die de betrekkingen regelt tussen online­platforms en bedrijven die hun activiteiten via die platforms verrichten.

Deze nieuwe regels zullen de voorspelbaarheid bieden die bedrijven in de EU nodig hebben om de voordelen van de platformeconomie ten volle te kunnen benutten. Dit is een grote stap in de richting van de voltooiing van de digitale interne markt van de EU. Transparantie is van cruciaal belang.

Het hoofddoel van de verordening is een wettelijk kader te creëren dat transparante voorwaarden garandeert voor zakelijke gebruikers van online­platforms, evenals doeltreffende verhaal­mogelijkheden voor het geval dat online­platforms die voorwaarden niet naleven. De nieuwe regels gaan in 2020 in. (Bron: Europa Nu, 5 mrt. 2019)

Verzet tegen EU-wetgeving inzake WW-regels

Volgens de huidige compromisplannen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten kunnen EU-burgers met voldoende arbeidsverleden elders na één maand werken hier, voor de duur van zes maanden hun WW-uitkering meenemen naar hun land van herkomst. Nederland vindt dit zeer onrechtvaardig en pleit voor drie maanden, net als nu het geval is. Aanvankelijk zou de WW-export al na één dag hebben gemogen, als het aan het Parlement had gelegen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakt zich ,,grote zorgen over nieuwe, ingrijpende sociale EU-wetgeving die er in Brussel doorheen gejaagd dreigt te worden’’. In het wetsvoorstel kunnen werknemers uit andere landen die hun baan verliezen en recht op WW hebben ervoor kiezen hun uitkering zes maanden te laten uitbetalen in hun woonland. Volgens Koolmees geeft die optie een verkeerde prikkel, zei hij na afloop van overleg met zijn EU-collega's in Brussel.

Nederland vreest dat arbeidsmigranten het land met de hoogste uitkering kiezen. Bovendien blijkt uit cijfers dat weinig werklozen een nieuwe baan vinden terwijl het beleid erop gericht moet zijn dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Nederland staat niet alleen. Denemarken, België, Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland zijn evenmin blij met de plannen, waarover mogelijk dinsdag een besluit valt. (Nieuws.nl e.a., 16 mrt. 2019)


NB: Op 25 maart 2019 heeft minister Koolmees een brief gezonden aan de Tweede Kamer. Kern is dat Nederland bezwaar zal blijven aantekenen tot de besluitvorming is afgerond. 

Kan WW-export worden beperkt?

Een Europees plan voor ruimere WW-mogelijkheden voor arbeidsmigranten is niet meer te stoppen, maar het kabinet gaat zoeken naar manieren om de effecten ervan in Nederland te beperken. Dat zei minister Koolmees toe tijdens een ingelast debat (26 maart 2019) in de Tweede Kamer. Hij gaat ook onderzoeken hoe de handhaving bij de export van de werkloosheidsuitkering kan worden aangescherpt en geïntensiveerd.

NB: Het UWV krijgt uit Polen nauwelijks informatie over arbeidsmigranten die daar met een Nederlandse WW-uitkering naar werk zoeken. Kortom, een vrijheid blijheid situatie, iedereen doet maar waar hij zin in heeft. 

Uitstel WW-export

Onverwacht is in week 13 de stemming over nieuwe EU-regels m.b.t. de arbeidsmigratie uitgesteld. Nederland - tezamen met Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, België en Luxemburg - is tegen die regels, omdat arbeidsmigranten daardoor hun Nederlandse WW langer mogen meenemen naar hun thuisland.

Opmerkelijk dat het Polen was dat tezamen met Hongarije en Malta er voor zorgde dat de 28 EU-landen op 28 april 2019 nog niet instemden met de nieuwe Europese wetten over de arbeidsmobiliteit. De reden was dat Polen en Hongarije tegen een andere afspraak onderdeel van het wetsvoorstel - een land moet voor de werknemers die in een ander land worden gedetacheerd premies sociale zekerheid afdragen - zijn. 

Hoe nu verder? 

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Economische veranderingen    Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)