Europa

Datum laatste wijziging: 5 mei 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Geschiedenis Europese munt
 2. Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?'
 3. Landverslag Nederland 2018
 4. Oprichting Europese Arbeidsautoriteit
 5. Kans kleiner dat overheid bank moet redden
 6. EU wil snellere hervorming Nederlands ZZP-stelsel
 7. EU voert strijd tegen plastic op
 8. Vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers
 9. Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken
 10. Digitale oprichting bv komt eraan
 11. Tien dagen kraamverlof in EU dichterbij
 12. Europese steun voor ontslagen bankmedewerkers
 13. Gemeenten moeten digitale diensten vertalen
 14. Nederland bepleit strengere CO2-normen auto’s
 15. Europa steekt miljard in supercomputers
 16. Nederlandse Europarlementariërs willen onkosten toch openbaar
 17. Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner
 18. Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar
 19. EU zet vaart achter verbod op wegwerpplastic
 20. Extra eisen van Europees Parlement aan arbeidscontracten slecht idee
 21. Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU
 22. Begroting Europese Commissie 2019
 23. EU-landen geven groen licht voor Europees Arbeidsagentschap
 24. Al na dag werk recht op WW in ander EU-land
 25. EU: 37,5 % minder CO2-uitstoot in 2030
 26. EU-landen eens over verbod wegwerpplastic
 27. Jaaroverzicht Europa-Nu 2018
 28. Brussel wil af van vetorecht belastingzaken, Nederland niet
 29. De Euro viert zijn 20ste verjaardag
 30. EU geeft flexwerker meer rechten
 31. Oprichting Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
 32. Europese Commissie kritisch over Nederlandse economie
 33. PSD2 in werking
 34. Meer transparantie bij ondernemen via onlineplatforms
 35. Verzet tegen EU-wetgeving inzake WW-regels
 36. Kan WW-export worden beperkt?
 37. Uitstel WW-export
 38. EU-wet verplicht duurzame investeringen
 39. Oprichting Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
 40. Minimumregels EU voor flexwerkers
 41. Stemming WW-export na de verkiezingen
 42. Elektrische auto's populair, dip voor diesel
 43. Nederland nummer 1 in Europa?
 44. Dubbel stemmen voor Europees Parlement mag niet, kan wel
 45. Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies
 46. Weinig vertrouwen in Europees Parlement
 47. Wat betaalt Nederland aan Europa en wat krijgen we terug?
 48. Wetsvoorstel aanpassing liquidatieverliesregeling dramatisch
 49. ECB houdt rente langer op zeer laag niveau
 50. Verdere Europese renteverlaging
 51. En stel dat ECB besluit tot 'Sparen kost geld'
 52. Uitbreiding kraam-, ouderschaps-, zorgverlof en flexibel werken vanaf 2022
 53. Werkuren exact bijhouden
 54. Gedragsregels voor EU-personeel kunnen beter
 55. Europees milieubeleid 2012-2020
 56. Heffingen op Chinese fietsen verlengd
 57. Het monetair beleid van de ECB. Een nieuwe stimulans
 58. Europese arbeidsinspectie
 59. Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen anno 2018
 60. Beleid ECB in 2020 op de schop
 61. Europees Parlement stemt in met vereenvoudiging BTW-regels voor MKB
 62. EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen
 63. Getallen coronavirus in Europa 2020
 64. OESO-richtlijnen voor multinationale Ondernemingen
 65. Van 7,7 procent krimp naar 6,3 procent groei
 66. Toegetreden landen EU
 67. Europese maatregelen coronacrisis
 68. Doelstellingen Europees werkgelegenheids- en sociaal beleid
 69. Coronacrisis maakt minimumloon in hele EU hard nodig
 70. Reizen binnen Europa
 71. Cijfers over mensen in Europa
 72. Lidstaten moeten beter luisteren naar Brussel
 73. EU doet niet-essentiële reizen in de ban
 74. Tweede Kamer ziet niets in opnemen EU-lidmaatschap in Grondwet
 75. 95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie
 76. Wie doet wat in Europa?
 77. EDPB: voorstel ePrivacy Verordening moet beter
 78. Grote partijen in EP eens over norm voor minimumloon: flinke verhoging tot gevolg
 79. Extra Europees geld in 2021 om crisis te bestrijden
 80. 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030
 81. EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet
 82. EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

NB1: Alles wat met opleidingen op Europees niveau te maken heeft, treft u aan in subrubriek Europa/veranderingen/opleidingen.

NB2: Informatie over het Europees Parlement (inkomens en vergoedingen) treft u aan in subparagraaf Belonen.

Geschiedenis Europese munt

De Euro is de naam van de gemeenschappelijke Europese munt die op 4 januari 1999 is ingevoerd. Vanaf die datum voeren de nationale centrale banken en het gehele bankwezen in de eurozone onderlinge transacties in euro’s uit en worden nieuwe overheidsschulden in euro’s uitgegeven. Ook is op die datum de koers van de euro vastgesteld op 2,20371 gulden. Vanaf 1 januari 2002 zijn de euromunten en -biljetten in circulatie gebracht en verloopt het geldverkeer nog uitsluitend in euro’s. Na 28 januari 2002 was de gulden niet langer een wettig betaalmiddel. (Meer informatie over de euro, zie internet.

Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?'

De Europese waarden en mensenrechten zijn vastgelegd in verschillende verdragen, maar staan de laatste tijd onder druk in verschillende lidstaten. Landen als Polen en Hongarije tasten volgens Brussel de rechtsstaat aan, proberen de media te muilkorven en de rechten van vrouwen en minderheden te beperken. Vanwege de bemoeienis van de Poolse regering met de rechtspraak zette Europees Commissaris Frans Timmermans in december 2017 zelfs artikel 7 uit het EU-verdrag in werking, beter bekend als ‘de nucleaire optie’. Polen heeft tot april om in te binden, anders kan het land zijn stemrecht binnen de EU worden afgepakt.

Sommigen vinden dat de nadruk op Europese waarden de toekomst van de Unie in gevaar brengt, en dat ‘Brussel’ het niet zo hard moet spelen . Het geheven vingertje zou averechts werken en ertoe leiden dat de door de EU gewenste hervormingen nog langer op zich laten wachten. Ook in West-Europese landen − zoals Nederland − is het bon ton geworden meer nadruk te leggen op nationale soevereiniteit: Europa zou zich meer moeten richten op zaken als de interne markt, de eurozone en veiligheid en minder op Europese integratie. De Brexit bewees dat an ever closer union allesbehalve vanzelfsprekend is geworden.

Heeft de Europese Unie nog een toekomst als waardengemeenschap? Hierover debatteren drie prominente sprekers die elk een duidelijk antwoord hebben op deze vraag. (Bron: Europa Nu, 26 mrt. 2018)

Landverslag Nederland 2018

In maart bracht de Europese Commissie het landverslag Nederland 2018 uit. Daarin wordt een technische analyse gemaakt van grote economische vraagstukken in ons land. Het landverslag verschijnt jaarlijks. Later dit jaar komt de Europese Raad met land specifieke aanbevelingen op basis van het landverslag.

Enkele punten uit het landverslag van 2018:
 • De Nederlandse economie blijft sterk groeien. In 2017 was de economische groei 3,1 procent, het hoogste percentage in tien jaar.
 • De nationale begroting blijft een overschot tonen en de overheidsschulden dalen.
 • De sociale ongelijkheid is in Nederland gering vergeleken met andere landen.
 • De investeringen zijn weer op het niveau van voor de crisis. Met name in de woningbouw zijn de investeringen de afgelopen jaren fors gestegen; qua investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijft Nederland achter bij het Europese streefcijfer (2 procent van het bbp in plaats van 2,5 procent).
 • Door de stijgende huizenprijzen stijgt ook het vermogen van huishoudens. In sommige regio’s lijken de woningprijzen overgewaardeerd.
 • Nederlanders zijn relatief veel geld kwijt aan hypotheken en pensioenen.
 • De particuliere huurmarkt is onderontwikkeld gebleven.
 • De arbeidsmarkt wordt krapper, maar de loongroei blijft bescheiden. De verwachting is dat de lonen de komende jaren zullen stijgen.
 • De groei van ZZP’ers en flexwerkers vormt op termijn een bedreiging voor de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel.
 • Multinationals kunnen de Nederlandse belastingregels (waaronder afschaffing dividendbelasting) gebruiken voor agressieve fiscale planningsconstructies.
 • Schoolprestaties zijn hoger dan het EU-gemiddelde, maar zijn gedaald sinds 2012.
 • Het verminderen van CO2-uitstoot ligt op schema, maar het aandeel duurzame energie is laag.

Oprichting Europese Arbeidsautoriteit

Op 13 maart 2018 heeft EC-voorzitter Jean-Claude Juncker zijn wetsvoorstel gepresenteerd om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. De Autoriteit zal naar verwachting starten in 2019 en zal in 2023 volledig operationeel zijn. Het oprichten van de Autoriteit heeft als doel het verbeteren van informatievoorziening over rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers en verbeterde handhaving en samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties in grensoverschrijdende zaken.

Het wetsvoorstel is onderdeel van een breder plan, de Europese pijler van sociale rechten, met als doel de sociale rechten binnen Europa te versterken en eerlijkheid op de Europese interne markt te vergroten.

In Nederland is inmiddels het wetsvoorstel behandeld door het Ministerie SZW. Het Ministerie kan op hoofdlijnen instemmen met het voorstel. Met name de informatieverstrekking over de Europese regels en de effectieve handhaving hiervan worden ondersteund. Echter, Nederland ziet graag bevestigd dat de Autoriteit een bemiddelingsfunctie zal krijgen en geen taken zal overnemen van de nationale inspectiediensten. Daarnaast zal het Ministerie een nadere uitleg wensen over de werkwijze en de praktische uitvoering van de plannen. (Bron: PwC, mei 2018)

Kans kleiner dat overheid bank moet redden

Door een Europees akkoord wordt de kans een stuk kleiner dat in de toekomst de overheid een bank moet redden. Eerst zullen aandeelhouders en investeerders worden aangesproken. Daarnaast komen er minimumeisen aan het eigen vermogen. Minister Hoekstra heeft deze afspraken op 25 mei 2018 gemaakt met zijn Europese collega’s in het kader van de Europese Bankenunie.

Minister Hoekstra is blij met het Europese akkoord over de banken: “Spaarders en belastingbetalers in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico’s. In de afgelopen jaren zijn diverse banken in grote financiële problemen gekomen. In een aantal gevallen moesten overheden de banken redden. Daarvoor draaide uiteindelijk de belastingbetaler op. Door het akkoord dat wij vandaag bereikt hebben, is de kans dat dit in de toekomst gebeurt aanzienlijk afgenomen.”

Aandeelhouders en investeerders kunnen straks makkelijker worden aangesproken als een bank in de problemen komt. Grote Europese banken moeten buffers hebben van minimaal 8% van hun balans. Ook moeten alle banken in Europa te allen tijde minimaal 3 procent eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het geld dat zij hebben uitgeleend. Systeembanken krijgen hogere eisen opgelegd. Hoe hoog die eis moet worden, wordt per bank bepaald op basis van de omvang. (Bron: VVP, 30 mei 2018)

EU wil snellere hervorming Nederlands ZZP-stelsel

De Europese Commissie d.d. 28 mei 2018 raadt Nederland aan om de nieuwe regels rond schijnzelfstandigheid sneller in te voeren, en de fiscale regels voor ZZP’ers te veranderen. Dit staat in het niet-bindende advies uit Brussel, dat elk land jaarlijks krijgt. De belangrijkste punten:

 • Zorgelijk is dat de werkgelegenheid het hardst groeide onder zelfstandigen en flexwerkers, terwijl hun contracten vergeleken met medewerkers in loondienst minder bescherming en zekerheid bieden.
 • Het kabinet wil schijnzelfstandigheid weliswaar aanpakken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de opvolger van de Wet DBA, maar de EU wil dat Nederland ook de zelfstandigen- en startersaftrek aanpast.
 • Onderverzekering van zelfstandigen is een punt van zorg omdat een te laag pensioen, of het niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het sociale zekerheidsstelsel op de lange termijn kan ondermijnen.
Redactie: Wat de EU niet weet en minister Wiebes niet wil(de) toegeven, is dat de Belastingdienst vanaf 2006 schromelijk haar taak m.b.t. de verzekeringsplicht heeft verwaarloosd en ten onrechte lukraak VAR-verklaringen heeft afgegeven, terwijl minstens 90% van de schijnzelfstandigen gewoon werknemer is in de zin van de Sociale wetgeving zijn/waren oftewel verzekeringsplicht aanwezig is. Zie Hoezee, hoezee, iedereen ZZP

EU voert strijd tegen plastic op

Wattenstaafjes, rietjes, wegwerpbestek- en borden, ballonnenstokjes, roerstaafjes en andere plastic wegwerpvoorwerpen waarvoor duurzame en betaalbare alternatieven zijn, moeten worden verboden als het aan de Europese Commissie ligt. Vicevoorzitter Frans Timmermans presenteerde wetsvoorstellen die de ophoping van plastic afval in de oceanen moet tegengaan.

Het dagelijks EU-bestuur heeft de tien plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik die het meest op het strand worden gevonden in het vizier. Die zijn goed voor 70 procent van zwerfvuil in zee.

Het gebruik van plastic drinkbekers, voedselbakjes, chips zakjes, ballonnen en maaltijdverpakkingen moet worden teruggedrongen door fabrikanten mee te laten betalen aan het opruimen ervan, aldus Brussel. Negen op de tien plastic flessen zouden in 2025 gescheiden moeten worden ingezameld, bijvoorbeeld via statiegeldregelingen. Doppen en deksels mogen niet langer los van de flessen komen. (Bron: Europa Nu, 28 mei 2018)

15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes

En drie jaar later is het (als alles goed gaat) dan zo ver: op alle plastic flesjes onder de 1 liter komt vanaf 1 juli 2021 statieveld. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het is volgens Van Veldhoven hard nodig in de strijd tegen zwerfafval nu eerdere pogingen om dat terug te dringen niet voldoende resultaat hebben gehad. (Bron: NOS, 24 apr. 2020)

Vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers

Het beeld dat grote werkgevers en pensioenfondsbestuurders in Nederland hebben van een Europees pensioenfonds is veelal gestoeld op onjuiste vooroordelen. Daardoor nemen zij een Europees pensioenfonds vaak niet mee in de zoektocht naar een toekomstbestendige pensioenregeling. Dat is zonde, want in sommige gevallen biedt een Europees fonds voor werkgevers en deelnemers veel voordelen. Zeker nu er een nieuwe Europese richtlijn wordt ingevoerd voor pensioenfondsen (IORP II).

Dat concludeert risico- en verzekeringsadviseur Aon op basis van een onderzoek naar zijn Europese pensioenfonds UnitedPensions onder 69 grote werkgevers en 13 pensioenfondsen. (Bron en meer: AON, 14 jun. 2018)

Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken

De regels voor de opvang van asielzoekers in de EU worden gelijkgetrokken. Asielzoekers krijgen vanaf de eerste dag recht op taallessen, kinderen moeten binnen twee maanden naar school en er zijn waarborgen vastgelegd voor kwetsbare groepen waaronder LHBTI'ers*, slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen.

Ook krijgen asielzoekers recht op gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg. Minderjarigen die alleen reizen worden meteen gekoppeld aan een begeleider.

Asielzoekers die zich niet aan de regels houden of gaan asielshoppen kunnen sancties krijgen opgelegd of in detentie worden geplaatst. Dat besluit moet door een rechter worden getoetst. Daarbij is recht op juridische bijstand. (Bron: Europa Nu, 14 jun. 2018)

* LHBTI: Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseks

Digitale oprichting bv komt eraan

Het oprichten en inschrijven in het Handelsregister van een kapitaalvennootschap, zoals een bv of een nv, moet digitaal kunnen plaatsvinden. De Europese Commissie heeft een daartoe strekkende richtlijn voorgesteld die tot 30 juni 2018 openstaat voor consultatie.

De digitalisering moet het eenvoudiger maken om een kapitaalvennootschap op te richten en in te schrijven, zowel in eigen land als in andere EU-landen. Dit wordt bereikt door de kosten te verlagen en de procedure te vereenvoudigen. Zo moeten alle EU-landen zorgen voor modeldocumenten waarin standaardgegevens staan. Ook worden de Handelsregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld. (Bron: Fiscount, 25 jun. 2018)

Tien dagen kraamverlof in EU dichterbij

Een partnerschapsverlof van tien dagen tegen minimaal 80 procent van het brutosalaris lijkt de insteek te worden van het Europees Parlement bij onderhandelingen over nieuwe EU -wetgeving. Het comité voor werkgelegenheid en sociale zaken heeft hiermee ingestemd, evenals met het recht op vier maanden ouderschapsverlof en vijf dagen jaarlijks zorgverlof (beide tegen 78 procent van het brutoloon) en het recht op flexibele werktijden.

Het voltallige parlement moet in september nog zijn fiat geven. Daarna kunnen de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie beginnen. Ook de lidstaten kwamen vorige maand tien dagen kraamverlof overeen, maar zij stellen dat elk land zelf de hoogte van de uitkering moet bepalen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde tegen tien dagen. (Bron: Europa Nu, 12 jul. 2018)

Europese steun voor ontslagen bankmedewerkers

Voor 450 mensen uit Friesland, Drenthe en Overijssel die hun baan bij financiële instellingen zijn verloren, is ondersteuning uit Brussel in aantocht om ander werk te vinden. De Europese Commissie maakt hiervoor 1,2 miljoen euro vrij.

Na het ontslag van 1324 werknemers bij twintig banken in de drie provincies deed Nederland een aanvraag bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) voor degenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het gaat onder meer om de grote banken Rabobank, ING en ABN AMRO. Met name werknemers boven de vijftig jaar en administratief medewerkers kunnen aanspraak maken op de ondersteuning. Zij krijgen een opleiding, begeleiding of mogelijk een tijdelijke baan aangeboden.

,,De overgang naar een nieuwe baan kan moeilijk zijn en de werknemers in de sector financiële dienstverlening in deze specifieke regio’s in Nederland zijn hard getroffen’’, aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Arbeidsmobiliteit). Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het voorstel nog goedkeuren. (Bron: Europa Nu, 20 jul. 2018)

Gemeenten moeten digitale diensten vertalen

Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Ze krijgen daarvoor van Brussel vier jaar de tijd.

Doel van de operatie is de procedures en diensten op die manier ook toegankelijk te maken voor burgers en ondernemers van andere EU-lidstaten. Naar verwachting gaan de Europese wetgevers – de Raad en het Europees Parlement – deze maand nog formeel akkoord met het voorstel.

Voor veel gemeenten heeft de maatregel veel impact, vooral voor hen die onlineprocedures nog niet voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk hebben gemaakt. Zij – en andere centrale en decentrale overheidsorganisaties – moeten niet alleen hun websites aanpassen, maar aan de achterkant ook een webcaretraject bieden, zo valt in Brussel te beluisteren. Het gaat om belangrijke life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering. (Diverse bronnen, september 2018)

Nederland bepleit strengere CO2-normen auto’s

Als het aan de Nederlandse regering ligt, worden de normen voor CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens een stuk hoger dan voorgesteld. Om dat te bereiken zouden fabrikanten die voldoende voertuigen op de markt brengen die minder of helemaal geen broeikasgassen uitstoten, kunnen rekenen op een bonus.

De Europese Commissie stelde een klein jaar geleden voor dat nieuwe auto’s in 2030 30 procent minder CO2 mogen uitstoten vergeleken met 2021, en in 2025 15 procent. De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat aanscherpen tot respectievelijk 45 en 20 procent. Nederland ziet dat als een ,,grote verbetering'' van het oorspronkelijke voorstel. Het voltallige parlement stemt er woensdag over.

De aanscherping wordt nodig geacht om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen. (Bron: Europa Nu, 19 sep. 2018)

Europa steekt miljard in supercomputers

De Europese Unie richt een bedrijf op om supercomputers ,,van wereldklasse’’ te kopen en ontwikkelen. Van de investering van een miljard euro in de onderneming EuroHPC (Europese high-performance computing) komt de helft uit de Europese begroting. De andere helft wordt betaald door 25 lidstaten, waaronder Nederland. Private partijen in Europa steken er daarnaast 400 miljoen in.

De EU-landen gingen vrijdag akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om de achterstand op landen als China, Japan en de VS in te lopen. De bedoeling is twee supercomputers te kopen die tot de mondiale top vijf behoren. (Bron: Europa Nu, 28 sep. 2018)

Nederlandse Europarlementariërs willen onkosten toch openbaar

Nederlandse Europarlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Dennis de Jong (SP) zijn het niet eens met een uitspraak die het Europees Hof van Justitie een maand geleden deed over openbaarheid van de kosten die leden van het Europees Parlement maken. Het Hof oordeelde dat dit om privacy-redenen niet wenselijk is. De rechtszaak was aangespannen door journalisten uit alle EU-lidstaten.

Gerbrandy en de Jong hebben als reactie het Bureau, het administratieve orgaan van het Parlement, opgedragen zelf regelingen te treffen die leiden tot meer transparantie. Volgens Gerbrandy heeft het Parlement namelijk zelf het laatste woord. Hij noemde de uitspraak van het Hof eerder een "aantasting van de geloofwaardigheid van het parlement". Volgens De Jong is het een "klap in het gezicht voor alle burgers."

De journalisten hebben al laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. (Bronnen: Europa Nu, NOS en ANP, 4 okt. 2018)

Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner

Autofabrikanten moeten de motoren van hun wagens komende jaren fors schoner maken. De EU-landen willen dat nieuwe wagens vanaf 2030 minimaal 35 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Onder druk van het Europees Parlement zal deze eis komende maanden nog verder worden aangescherpt.

De auto-industrie is woedend over wat zij de ‘agressieve opstelling’ van de parlementariërs noemt. Ministers en parlementariërs toonden zich niet onder de indruk van dat verwijt. De autoproducenten hebben na alle schandalen en leugens fors aan geloofwaardigheid ingeboet. (Bronnen: De Volkskrant, AD en Europa Nu, 10 okt. 2018)

Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar

Vrouwen in de Europese Unie werken elk jaar twee maanden onbetaald vergeleken met hun mannelijke collega’s. De Europese Commissie wil deze situatie ,,niet langer accepteren''. Brussel ziet geen snelle oplossingen, maar vraagt de lidstaten haast te maken met het behandelen van voorstellen rond verlof bij zwangerschap en rechten van werkende ouders.

Het genderverschil* in bruto-uurloon in de EU is ruim 16 procent. Nederland zit daar iets onder. Brussel heeft een actieplan gelanceerd om de kloof te dichten. Binnenkort komt er een publieke raadpleging om ideeën te verzamelen over hoe er meer gelijkheid kan komen.
(Bron: Europa Nu, 26 okt. 2018)

Je hebt jongens en meisjes, mannen en vrouwen. De geslachtsrol van een persoon wordt gender genoemd. Naast biologische en fysiologische verschillen zijn er ook verschillen in denken, sociaal gedrag en socialisatie.

EU zet vaart achter verbod op wegwerpplastic

De meerderheid van de EU-landen wil een verbod op plastic wegwerpartikelen als rietjes, bestek en borden. Dat bleek na afloop van onderhandelingen op ambassadeursniveau in Brussel. Nu de lidstaten op één lijn zitten, wordt vaart gezet achter het voorstel van de Europese Commissie om de strijd met wegwerpplastic aan te gaan.

Fabrikanten moeten gaan meebetalen aan het opruimen en de afvalverwerking van wegwerpplastic. De lidstaten willen dat dit ook gaat gelden voor bedrijven die deze producten in de EU importeren of verkopen. (Bron: Europa Nu, 31 okt. 2018)

Redactie HR-kiosk: Fabrikanten zullen het meebetalen voor het opruimen en afvalverwerking doorberekenen in hun producten. M.a.w. het is dus de consument die het verbod op wegwerpplastic gaat betalen.

Extra eisen van Europees Parlement aan arbeidscontracten slecht idee

Flinke extra administratieve lasten als het gaat om kleine of flexibele contracten. Daar dreigen ondernemers mee opgezadeld te worden door het Europees Parlement. Een buitengewoon slecht idee, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. In een brief aan de Nederlandse EP-leden hebben ze hun bezorgdheid hierover vandaag geuit.

De extra administratieve lasten die ondernemers boven het hoofd hangen, zijn een gevolg van amendementen die het Europees Parlement heeft ingediend. Deze extra eisen om de flexibiliteit in arbeidscontracten te beperken, dreigen terecht te komen in de Europese richtlijn Transparent and Predictable Working Conditions. (Bron en meer: VNO-NVW, 13 nov. 2018)

Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU

Op 15 juni 2017 werden de extra kosten voor internetten, bellen en sms'en, die vroeger door telecombedrijven in het buitenland werden gerekend, afgeschaft door de EU. Vanaf 2008 werden de tarieven stapsgewijs verlaagd. In 2018 is er een informeel akkoord gesloten waarin het maximumtarief voor bellen naar een ander EU-land werd vastgesteld op 19 eurocent per minuut. Een sms mag niet meer dan 6 eurocent kosten.

In november 2018 stemde het Europees Parlement officieel in met dit voorstel dat, wanneer ook de Raad heeft ingestemd, ervoor zal zorgen dat de nieuwe tarieven zullen gelden vanaf 15 mei 2019. (Bron en meer met bijzondere aandacht voor 'roaming': Europa NU, 14 nov. 2018)

Begroting Europese Commissie 2019

De begroting herbergt tal van punten, hieronder worden alleen die items genoemd die passen in de doelstellingen van HR-kiosk.

Voor de stimulering van de Europese economie wordt een bedrag van 80 miljard euro uitgetrokken, waaronder:
 • Innovatie en onderzoek in het kader van Horizon 2020, waaronder geld voor een nieuwe Europese gemeenschappelijke onderneming voor high performance computing
 • Onderwijs (Erasmus+)
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid
Nieuwe initiatieven: Bent u nu het spoor geheel bijster, ga dan naar de bron van de Begroting 2019.

EU-landen geven groen licht voor Europees Arbeidsagentschap

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben donderdag groen licht gegeven voor de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Die naam vinden zij in meerderheid beter dan de eerder voorgestelde Europese Arbeidsautoriteit, omdat de rol van de dienst beperkt is tot het ondersteunen van de lidstaten.

Het agentschap moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Het gaat risicoanalyses maken, zorgen voor betere uitwisseling van gegevens en bemiddeling bij conflicten tussen landen. Het tot de orde roepen van bedrijven die de regels overtreden, blijft in handen van de lidstaten. (Bron: Nu, 6 dec. 2018)

Al na dag werk recht op WW in ander EU-land

Het Europees Parlement wil werknemers uit andere EU-lidstaten die na één dag werken hun baan verliezen het recht geven op een werkloosheidsuitkering in hun ‘gastland’, vindt een ruime meerderheid (345 tegen 287). De aanspraak op de uitkering moet worden beoordeeld op basis van hun elders opgebouwde arbeidsverleden.

Het voorstel is onderdeel van een pakket maatregelen om ervoor te zorgen dat het vrije verkeer van personen in de EU echt werkt. Daarom is het nodig dat de socialezekerheidsstelsels gecoördineerd worden. Voor de zomer werden de EU-ministers van Sociale Zaken het eens over een periode van een maand. Lidstaten en parlement gaan nu onderhandelen over het definitieve pakket. (Bron: Europa NU, 11 dec. 2018)

EU: 37,5 % minder CO2-uitstoot in 2030

In 2030 moeten auto’s in de EU 37,5 % minder CO2 uitstoten. Dat zijn het Europees parlement en onderhandelaars overeengekomen. Het Europees Parlement had ingezet op een uitstootvermindering van 40 %, maar de lidstaten kwamen in oktober op 35 % uit. Na verdere onderhandelingen is het compromis 37,5 %. De CO2-reductie voor bestelwagens ligt wat lager, namelijk 30 %.

“Onrealistisch, “ zegt Europese autofabrikantenorganisatie ACEA en reageert bezorgd. Het leveren van een CO2-reductie van 37,5% is volgens ACEA totaal onrealistisch op basis van waar de sector nu staat. De organisatie is van mening dat dit streefcijfer voor 2030 uitsluitend wordt gedreven door politieke motieven, zonder rekening te houden met de technologische en sociaaleconomische realiteit. (Bron: Amt, 18 dec. 2018)

EU-landen eens over verbod wegwerpplastic

Er komt een verbod in de EU op plastic wegwerpartikelen waarvoor betaalbare alternatieven zijn, zoals rietjes, bestek en borden. Het gaat om tien producten die het meest als zwerfvuil terecht komen op de stranden en in zee. Onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen hebben 19 december 2018 in Brussel een principeakkoord bereikt over de richtlijn die dit regelt.

Meer concreet:
 • Producenten van onder meer sigarettenfilters, ballonnen en bepaalde voedsel- en drankverpakkingen moeten vanaf 2021 betalen voor de opruimkosten van hun zwerfafval.
 • De lidstaten moeten 90 procent van alle plastic flessen gescheiden inzamelen tegen 2029.
 • Vanaf 2030 moeten alle nieuwe plastic flessen uit minstens 30 procent gerecycled materiaal bestaan. Het gebruik van wegwerpbekers en fastfoodverpakkingen moet worden teruggedrongen.
(Bron: Europa Nu, 19 dec. 2018)

Jaaroverzicht Europa-Nu 2018

Regelmatig neemt HR-kiosk berichten over die belangrijk zijn voor human research management (HRM) in Nederland. Zijn we iets vergeten of gaat uw belangstelling verder dan HRM, werp dan een blik in het jaaroverzicht 2018 van Europa-Nu.


Europese vlag

Brussel wil af van vetorecht belastingzaken, Nederland niet

Het vetorecht van EU-lidstaten bij besluiten over fiscale wetgeving moet verdwijnen, vindt de Europese Commissie. Door het vetorecht komen volgens Brussel ,,cruciale’’ voorstellen zoals de invoering van een Europese winstbelasting voor internetreuzen en een eenvormig btw-stelsel in de EU, niet of met grote vertraging van de grond.

Nederland verzet zich tegen het Brusselse voorstel, meldt het FD. Het kabinet vindt dat alle lidstaten, ook de kleinere, moeten kunnen blijven beslissen over begrotingszaken en dus ook over hun belastinginkomsten. Den Haag stelt dat de besluitvorming over fiscale dossiers ‘voldoende efficiënt’ is. Nederland heeft in het verleden geregeld het verwijt gekregen dat het Europese belastingmaatregelen traineert, maar onder het kabinet Rutte II is de houding veranderd. (Bron en meer: ANP & Fiscaalvanmorgen, 15 jan. 2019)

De Euro viert zijn 20ste verjaardag:

Lage rente, lage inflatie en behoorlijke economische groei. De euro heeft de deelnemende landen in de twintig jaar die de munt bestaat veel goeds gebracht. Maar het voortbestaan van de munt is niet gegarandeerd. Een uitgebreid verslag over 20 jaar Eurolanden. (Bron: PZC, 16 jan. 2019)

EU geeft flexwerker meer rechten

Deeltijdwerkers en oproepkrachten krijgen meer rechten in de EU, zo had eerder de Europese Commissie aangekondigd. Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover nu een akkoord gesloten. Het gaat om de volgende rechten:
 • Werkgevers kunnen oproepkrachten moeilijker ontslaan.
 • Oproepkrachten mogen niet worden verboden een extra baan aan te nemen.
 • Wie een contract heeft van meer dan 12 uur, mag opdrachten voortaan weigeren als die zeer kort van tevoren worden aangekondigd.
 • Werknemers met een nuluren contract mag niet meer worden verboden een extra baan aan te nemen.
 • Flexwerkers hebben recht op een gratis opleiding.
 • Een proeftijd mag nog maximaal zes maanden duren.
 • Bij de start van een nieuwe baan moet de werknemer worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten, bijvoorbeeld over het aantal werkuren en de hoeveelheid betaalde vrije dagen.
De afspraken gelden niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en personeel van hulpdiensten. (Bron: Europa Nu, 7 feb. 2019)

Oprichting Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

Op 14 februari 2019 zijn Europese Raad en Parlement tot overeenstemming gekomen over het oprichten van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

Detachering en sociale zekerheid vallen onder de bevoegdheid van de ELA. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor de aanpak van zwartwerk en kan de ELA ook constructies met derdelanders onderzoeken.
De ELA kan op eigen initiatief risicoanalyses maken. Daarmee kan de ELA de Commissie en lidstaten gericht informeren over mogelijke onregelmatigheden. De autoriteit kan lidstaten zelf voorstellen om een gezamenlijke inspectie uit te voeren. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor sociale partners in de Management Board en Stakeholdersgroep.

Aan de ander kant zijn lidstaten niet verplicht om mee te doen aan gezamenlijke inspecties. De resultaten van inspecties en uitkomsten van de bemiddeling zijn bovendien niet openbaar. De ELA moet een jaarlijks activiteitenrapport opstellen, maar ‘gevoelige informatie’ mag daarin weggelaten worden. Dat geldt ook voor de overleggen van de Management Board van de ELA: als die over ‘gevoelige’ zaken discussieert, is er geen plaats aan tafel voor sociale partners. (Bron: FNV, 15 feb. 2019)

Europese Commissie kritisch over Nederlandse economie

De Nederlandse economie vertoont onevenwichtigheden, stelt de Europese Commissie in zijn nieuwste jaarrapportage. De belangrijkste pijnpunten: de arbeidsmarkt, de huizenmarkt én het begrotingsoverschot. (Bron en meer: AD, 27 feb. 2019)

PSD2 in werking

Op 19 februari 2019 treedt de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking. Partijen die die nieuwe betaaldiensten aanbieden hebben daarvoor toegang tot de betaalrekening nodig. Omdat het belangrijk is dat de privacy van de rekeninghouder gewaarborgd blijft, ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe op de belangrijkste privacy bepalingen in de nieuwe wetgeving.

Wat er verandert (verkort):
 • Bedrijven kunnen toegang tot de betaalrekening krijgen van banken als de rekeninghouder hier expliciet toestemming voor geeft.
 • Winkels, webshops en andere bedrijven geen toeslagen meer berekenen voor de meeste creditcardbetalingen.
 • Er is geen eigen risico meer bij diefstal of verlies van een betaalinstrument, zoals een betaalpas.
 • Bedrijven die de nieuwe innovatieve diensten willen aanbieden moeten  in het bezit zijn van een vergunning en komen onder toezicht te staan.
 • Aanbieders van nieuwe betaaldiensten moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
(Bron: Ministerie van Financiën, 19 feb. 2019)

Meer transparantie bij ondernemen via onlineplatforms

De EU voert nieuwe regels in die online­platforms transparanter, eerlijker en voorspelbaarder maken voor bedrijven, in combinatie met een doeltreffende verhaal­regeling. De ambassadeurs van de lidstaten hebben vandaag in het Coreper het voorlopig akkoord goedgekeurd dat op 13 februari 2019 met het Europees Parlement is bereikt over een ontwerpverordening die de betrekkingen regelt tussen online­platforms en bedrijven die hun activiteiten via die platforms verrichten.

Deze nieuwe regels zullen de voorspelbaarheid bieden die bedrijven in de EU nodig hebben om de voordelen van de platformeconomie ten volle te kunnen benutten. Dit is een grote stap in de richting van de voltooiing van de digitale interne markt van de EU. Transparantie is van cruciaal belang.

Het hoofddoel van de verordening is een wettelijk kader te creëren dat transparante voorwaarden garandeert voor zakelijke gebruikers van online­platforms, evenals doeltreffende verhaal­mogelijkheden voor het geval dat online­platforms die voorwaarden niet naleven. De nieuwe regels gaan in 2020 in. (Bron: Europa Nu, 5 mrt. 2019)

Verzet tegen EU-wetgeving inzake WW-regels

Volgens de huidige compromisplannen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten kunnen EU-burgers met voldoende arbeidsverleden elders na één maand werken hier, voor de duur van zes maanden hun WW-uitkering meenemen naar hun land van herkomst. Nederland vindt dit zeer onrechtvaardig en pleit voor drie maanden, net als nu het geval is. Aanvankelijk zou de WW-export al na één dag hebben gemogen, als het aan het Parlement had gelegen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakt zich ,,grote zorgen over nieuwe, ingrijpende sociale EU-wetgeving die er in Brussel doorheen gejaagd dreigt te worden’’. In het wetsvoorstel kunnen werknemers uit andere landen die hun baan verliezen en recht op WW hebben ervoor kiezen hun uitkering zes maanden te laten uitbetalen in hun woonland. Volgens Koolmees geeft die optie een verkeerde prikkel, zei hij na afloop van overleg met zijn EU-collega's in Brussel.

Nederland vreest dat arbeidsmigranten het land met de hoogste uitkering kiezen. Bovendien blijkt uit cijfers dat weinig werklozen een nieuwe baan vinden terwijl het beleid erop gericht moet zijn dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Nederland staat niet alleen. Denemarken, België, Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland zijn evenmin blij met de plannen, waarover mogelijk dinsdag een besluit valt. (Nieuws.nl e.a., 16 mrt. 2019)


NB: Op 25 maart 2019 heeft minister Koolmees een brief gezonden aan de Tweede Kamer. Kern is dat Nederland bezwaar zal blijven aantekenen tot de besluitvorming is afgerond.

Kan WW-export worden beperkt?

Een Europees plan voor ruimere WW-mogelijkheden voor arbeidsmigranten is niet meer te stoppen, maar het kabinet gaat zoeken naar manieren om de effecten ervan in Nederland te beperken. Dat zei minister Koolmees toe tijdens een ingelast debat (26 maart 2019) in de Tweede Kamer. Hij gaat ook onderzoeken hoe de handhaving bij de export van de werkloosheidsuitkering kan worden aangescherpt en geïntensiveerd.

NB: Het UWV krijgt uit Polen nauwelijks informatie over arbeidsmigranten die daar met een Nederlandse WW-uitkering naar werk zoeken. Kortom, een vrijheid blijheid situatie, iedereen doet maar waar hij zin in heeft.

Uitstel WW-export

Onverwacht is in week 13 de stemming over nieuwe EU-regels m.b.t. de arbeidsmigratie uitgesteld. Nederland - tezamen met Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, België en Luxemburg - is tegen die regels, omdat arbeidsmigranten daardoor hun Nederlandse WW langer mogen meenemen naar hun thuisland.

Opmerkelijk dat het Polen was dat tezamen met Hongarije en Malta er voor zorgde dat de 28 EU-landen op 28 april 2019 nog niet instemden met de nieuwe Europese wetten over de arbeidsmobiliteit. De reden was dat Polen en Hongarije tegen een andere afspraak onderdeel van het wetsvoorstel - een land moet voor de werknemers die in een ander land worden gedetacheerd premies sociale zekerheid afdragen - zijn.

Hoe nu verder?

EU-wet verplicht duurzame investeringen

Financiële instellingen als banken, pensioenfondsen en verzekeraars worden wettelijk verplicht duurzamer te investeren. Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe Europese regels die institutionele beleggers verplicht maatschappelijke belangen zoals sociale en milieueffecten van hun investeringen te laten meewegen bij investeringsbeslissingen.

,,Nog steeds investeren grote Europese beleggers in bedrijven die in verband gebracht worden met de vernietiging van oerbossen, geweld, betalingen aan rebellengroepen, landroof en corruptie. Deze nieuwe wet eist van investeerders dat ze zorgvuldig kijken naar de risico's voor mens en milieu'', zegt rapporteur Paul Tang (PvdA).

In de nieuwe wet zijn ook transparantieregels over de duurzaamheid van financiële producten en diensten opgenomen. Die maken het voor investeerders gemakkelijker om hun geld te steken in duurzame projecten.

Redactie: We hebben het eerder gezegd, een pensioenfonds heeft ook de taak zo goed mogelijk te investeren. Je kan moeilijk thuis komen met de mededeling de pensioenen gaan omlaag maar gelukkig hebben we wel duurzaam geïnvesteerd.

Oprichting Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

De oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is in april 2019 door het Europees Parlement goedgekeurd. De nieuwe instantie, waarin de nationale arbeidsinspecties aan elkaar worden gekoppeld, moet de naleving van arbeidswetten controleren, zowel nationaal als Europees.

Het agentschap moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Verbindingsofficieren van de arbeidsinspecties gaan straks in één gebouw samenwerken. Waar dat komt te staan, wordt later besloten. Minister Koolmees beschouwt de oprichting als ,,grote winst'' en een nuttig instrument om bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Minimumregels EU voor flexwerkers

Werkgevers mogen zelfstandigen die ze kort inhuren voor klusjes, koeriersdiensten of andere platformbanen niet verhinderen om elders ook de handen uit de mouwen te steken. Ook moeten deze flexwerkers zonder gevolgen een opdracht kunnen weigeren die buiten afgesproken werktijden valt en moeten ze worden gecompenseerd in geval een opdracht niet tijdig wordt geannuleerd. Dat staat in een richtlijn over nieuwe vormen van werk waar het Europees Parlement in april 2019 mee heeft ingestemd.

Opdrachtgevers moeten hun oproepwerkers en freelancers duidelijke informatie geven over hun arbeidsvoorwaarden, zoals een beschrijving van hun taken, een startdatum, de duur van de overeenkomst, vergoeding en standaard werktijden of een referentiekader in geval van onvoorspelbare werkschema's. Een proeftijd mag niet langer zijn dan zes maanden en een hernieuwd contract voor dezelfde functie mag niet resulteren in een nieuwe proeftijd.

De nieuwe regels moeten binnen drie jaar van kracht zijn.

Stemming WW-export na de verkiezingen

Het Europees Parlement gaat tóch niet stemmen over een omstreden voorstel over het exporteren van WW-uitkeringen. Op het laatste moment (18 april 2019) is besloten om het dossier door te schuiven tot na de komende verkiezingen.

Elektrische auto's populair, dip voor diesel

Het aantal puur elektrische auto's in Europa is in het eerste kwartaal 2019  met bijna 85 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Europese brancheorganisatie ACEA. Het aandeel benzineauto's nam licht toe, maar diesel zit in het verdomhoekje. Auto's die op die brandstof werken, werden bijna 18 procent minder verkocht.

In totaal was bijna drie op de vijf nieuwe auto's in het eerste kwartaal een benzineauto. Diesel was goed voor een derde van de nieuwe auto's. Auto's op alternatieve brandstoffen zijn goed voor 8,5 procent van de markt. Daar vallen elektrische auto's (2,5 procent van de nieuwe auto's), hybride auto's met of zonder stekker (4,6 procent) en auto's op lpg (1,4 procent) onder.

Nederland nummer 1 in Europa?

Het CBS, met gebruik van Eurostat, publiceerde een overzicht van de scores van de 28 EU-landen op een aantal deelgebieden (cijfers jaar 2017). De redactie HR-kiosk vermeldt alleen die deelgebieden die een link hebben met HR-onderwerpen.

Overzicht acht deelgebieden (in alfabetische volgorde)

 • Armoede en uitsluiting
 • Duurzaamheid
 • Eigenwoningbezit
 • Inkomensongelijkheid
 • Internettoegang
 • Zelfstandigen
 • Vervuiling
 • Werkloosheid

Plaats Nederland binnen Europa op de deelgebieden incl. korte opmerking

 • Armoede en uitsluiting: Nederland, plaats 4 (relatief goede plaats binnen Europa, maar er moet nog veel gebeuren)
 • Duurzaamheid: 27e plaats (een triest cijfer, over dit onderwerp wordt in Nederland voornamelijk gepraat)
 • Eigenwoningbezit: 22e plaats (Nederland loopt fors achter en het ziet er niet naar uit dat situatie op korte termijn wordt verbeterd)
 • Inkomensongelijkheid: 6e plaats (Nederland: een redelijke plaats maar niet om trots op te zijn)
 • Internettoegang: 1e plaats (eindelijk een positief gegeven)
 • Zelfstandigen: 23e plaats (we wisten al dat Nederland veel ZZP-ers telt, de sociale wetgeving is hier mede debet aan)
 • Vervuiling: 24e plaats (met name de uitstoot van CO2 is in Nederland nog ver verwijderd van een substantiële vermindering)
 • Werkloosheid: 6e plaats (het beleid de werkloosheid in Nederland aan te pakken, werpt vruchten af)

Omschrijving van de deelgebieden plus scores Nederland in procenten en cijfers

 • Armoede en uitsluiting: Risico op armoede of sociale uitsluiting in procenten, 2017 / Nederland 17%
 • Duurzaamheid: Percentage hernieuwbare energie, 2017 / Nederland 6,6%
 • Eigenwoningbezit: Percentage huizenbezit van totale huizenvoorraad / Nederland 69%
 • Inkomensongelijkheid: Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het meest ongelijk is / Nederland 4
 • Internettoegang: Percentage huishoudens met een internetaansluiting, 2017 / Nederland 98%
 • Zelfstandigen: Percentage ZZP-ers op werkzame beroepsbevolking (15-75 jaar), 2017/ Nederland 12,3%
 • Vervuiling: Uitstoot broeikasgas per inwoner, ton CO2-equivalent, 2017 / Nederland 11,3 ton
 • Werkloosheid: Percentage werkloze beroepsbevolking van 15-75 jaar, 2017 / Nederland 4,9%
Nawoord: Nederland nummer 1 van Europa? Nee, verre van dat.

Dubbel stemmen voor Europees Parlement mag niet, kan wel

Bij de komende Europese Parlementsverkiezingen is het voor EU-burgers die in andere lidstaten wonen opnieuw mogelijk dubbel te stemmen. Het is verboden, maar de controle erop is niet waterdicht, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen de NOS.

Dubbelstemmen is verboden. Op veel formulieren en websites waar kiezers zich registreren, wordt daar ook op gewezen, zowel in Nederland als in andere landen. Als straf staat er op het overtreden van de Kieswet in Nederland een boete van 4.000 euro of een maand cel. Maar controleert iemand dat?

Nederland wil al jaren dat kiezers alleen kunnen stemmen in het land waar ze verblijven. Dat zou de registratie eenvoudiger maken, en dubbel stemmen onmogelijk. Maar daarvoor is volgens het ministerie niet voldoende steun voor in andere landen.

Redactie: In theorie, armere landen die veel ingezeten hebben die elders in Europa werken, tellen veel landgenoten die dubbel stemmen. Bepaalde partijen waarop vaak dubbel is gestemd, krijgen hierdoor meer zetels in het Europese Parlement. Dit effect wordt vergroot als in bepaalde landen weinig mensen naar de stembus gaan. Wetsvoorstellen die geen kans hadden te worden aangenomen, komen er nu toch door. Het euro-gevoel krijgt bij menigeen een opdonder.

Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies

De Europese lidstaten doen nog altijd te weinig om fraude met EU-subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die geld krijgen voor regionale en maatschappelijke ontwikkeling. Dat oordeelt de Europese Rekenkamer in een rapport na bezoeken aan Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Letland, Roemenië en Spanje.

Tussen 2013 en 2017 werden in totaal meer dan vierduizend mogelijk frauduleuze onregelmatigheden vastgesteld. Bij de uitgaven om de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen, ging het om bijna 1,5 miljard euro.

De lidstaten vinden dat ze genoeg doen, maar die conclusie is te optimistisch. Veel landen, waaronder Nederland, hebben geen specifiek fraudebestrijdingsbeleid. Zij worden opgeroepen daar werk van te maken.

Weinig vertrouwen in Europees Parlement

Op 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Volgens het CBS is het vertrouwen in dit parlement niet al te groot. In 2015 was de opkomst in Nederland 42,54%, gevreesd wordt dat de opkomst in 2019 niet veel groter zal zijn.

Binnen Europa stond Nederland in 2015 wat betreft de opkomst op de vierde plaats. Dit betekent dat het gemiddelde vertrouwen voor het parlement in Europa gering is.

De reden voor het geringe vertrouwen is niet echt bekend, waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken. In willekeurige volgorde:
 • Bemoeizucht
 • De wisselende bereidheid asielzoekers toe te laten
 • De hoge kosten
 • De hoogte van de salarissen
 • Weinig tot geen transparantie over de onkostenvergoedingen  
 • Ongelijke financiële bijdrage van de diverse landen
 • Corruptie
Tenslotte nog enkele gegevens van het CBS over het vertrouwen in de Europese Unie als geheel. Nederlandse jongeren (15 tot 25 jaar) hebben relatief veel vertrouwen in de Europese Unie, meer dan 70 procent. Met het oplopen van de leeftijd daalt dat percentage. Van degenen tussen 65 en 75 heeft nog maar een derde vertrouwen in de EU. Gemiddeld heeft 45 procent van de Nederlanders fiducie in de EU.

Voor meer informatie: zie HR-kiosk ''Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)''

Wat betaalt Nederland aan Europa en wat krijgen we terug?

Of het de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei 2019 beïnvloedt is onwaarschijnlijk, toch maar een paar cijfers (2017):
 • Nederland betaalt 3.400.000.000 euro (3,4 miljard euro dan lijkt het wat minder) jaarlijks aan Europa. Per inwoner is dat bijna € 200 per jaar.
 • 3,4 miljard aan Europa lijkt veel, maar je kan er ook anders naar kijken. In 2017 heeft de Nederlandse overheid in eigen land 264,6 miljard uitgegeven aan onderwijs, werkloosheid, dijken, wegen etc. etc. Per inwoner is dat € 15.491. Vergeleken met wat Nederland in eigen land uitgeeft, gaat er 1,3 procent naar Europa.
 • Wat krijgt Nederland van Europa? In 2017 was dat 2,4 miljard euro. Dat betekent dat Nederland ongeveer 1 miljard meer betaalt dan terug krijgt. Dat is 59 euro per inwoner. Reden, Nederland is een rijk land.
 • Waar gaat het geld dat Nederland van Europa ontvangt heen? Voornamelijk naar
  • Onderzoek en ontwikkeling € 941 miljoen: Universiteiten, Bedrijven, Stichtingen en Overheid.
  • Landbouw € 902 miljoen: Melkveehouderij, Akkerbouw e.a.
  • Regionale ontwikkelingen € 192 miljoen: arbeidsmarkt, speciaal onderwijs e.d.
  • Administratieve kosten € 116 miljoen.
(Bron: De Volkskrant, 21 mei 2019)

Wetsvoorstel aanpassing liquidatieverliesregeling dramatisch

Een nieuw initiatiefwetsvoorstel voor aanpassing van de liquidatieverliesregeling pakt waarschijnlijk dramatisch uit voor bedrijven die over de grens investeren. Vooral mkb-bedrijven zullen daar de dupe van worden. Bovendien is het voorstel mogelijk strijdig met het Europees recht. Dat schrijft VNO-NCW op 16 mei 2019 in een inbreng bij de internetconsultatie van een conceptwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en SP.

‘De huidige regeling is vergelijkbaar met wat andere landen doen. Die regeling verlaagt risico's en helpt zo Nederlandse ondernemers die zakendoen over de grens’, schrijft de ondernemingsorganisatie. ‘Als een buitenlands project mislukt, kan de ondernemer zijn verlies verrekenen. Die zekerheid geeft hem nou net de rugdekking die nodig is om over de grens te gaan kijken. Meer dan een derde van onze welvaart leunt op bedrijven die in het buitenland actief zijn en dit wetsvoorstel zet dat op de helling’.

ECB houdt rente langer op zeer laag niveau

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente zeker nog tot en met de eerste helft van volgend jaar op het huidige, zeer lage niveau. Dat is circa een half jaar langer dan eerder gemeld. Daarmee gaf de centrale bank gehoor aan verwachtingen in de markt dat de economie en de inflatie van de eurozone voorlopig nog niet zonder stimulering kunnen. (Bron: ECB, 6 jun. 2019)

Consumenten merken de lage rente vooral door de lage de spaar- en hypotheekrente. Het gaat tevens om een hoofdpijndossier voor pensioenfondsen. Die moeten meer geld reserveren om aan hun verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen, waardoor hun financiële positie onder druk is komen te staan.

NB: lees ook "CPB waarschuwt voor financiële risico's door lage rente" d.d. 4 juni 2019)

Verdere Europese renteverlaging

Kort na het pensioenakkoord (zie boven) komt op 16 juni 2019 president Mario Draghi met de mededeling dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verder gaat verlagen. Daarmee worden het groeiende protectionisme, tegenvallende economie bestreden en de aanhoudende lage inflatie in positieve zin beïnvloedt. Geen woord van Draghi dat de maatregel het Nederlandse pensioenakkoord in de wielen rijdt. Eerder had Draghi al verkondigd dat de rente nog zeker tot zomer 2020 op het huidige lage niveau blijft.;

En stel dat ECB besluit tot 'Sparen kost geld'

ECB-president Draghi verkondigt 'Verdere rentedalingen blijven deel van onze gereedschapskist'. In juni 2019 is het belangrijkste rentetarief van de ECB al negatief, en wel - 0,4 procent. En daar zal als het aan Draghi ligt niet bij blijven.

Waar (vrijwel) niemand aan gedacht heeft, is dat sparen geld gaat kosten en schulden beloond zullen worden. En wat de pensioenfondsen betreft zal dekkingsgraad (het geld dat een fonds in kas moet hebben om in de toekomst aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen) onder de 100% duiken, wat inhoudt dat gepensioneerden het met een lager pensioen moeten doen.
Tenslotte, als het voornoemde doemscenario werkelijkheid wordt, is de chaos niet te overzien.

Redactie: Het is gewoon van de gekke! Wanneer een pensioenfonds een rendement maakt van gemiddeld 6% door te beleggen in aandelen (beleggen in obligaties of andere leningen is stompzinnig) dan nog willen Knot en Koolmees vasthouden aan een rekenrente van 1% en lager om de verplichtingen naar de toekomst toe te berekenen.

Uitbreiding kraam-, ouderschaps-, zorgverlof en flexibel werken vanaf 2022

Het Europees Parlement heeft voorjaar 2019 een richtlijn aangenomen die minimumeisen bevat voor diverse soorten verlof. Vanaf 2022 gelden de volgende verlofregelingen voor de Europese werknemers.

Kraamverlof

Partners krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof na de bevalling. De werkgever moet over die periode ten minste het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor partners van gelijk geslacht in landen waar dat nationaal is geregeld, zoals in Nederland.

Ouderschapsverlof

Beide ouders krijgen recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald. De hoogte van de toeslag mag het land zelf bepalen, maar moet op een zo’n niveau zijn, dat gezinnen ‘een fatsoenlijke levensstandaard’ kunnen behouden. Wie de financiering voor zijn rekening neemt, regelen de landen zelf.

Mantelzorg

Werknemers krijgen recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar. Dit verlof is bedoeld voor werknemers met zieke familieleden die zorg en ondersteuning nodig hebben.

NB: In Nederland is dit verlof al geregeld door kortdurend en langdurend zorgverlof.

Flexibel werken

Werkende ouders met kinderen tot 8 jaar en mantelzorgers krijgen het recht om de volgende flexibele werkregelingen aan te vragen:
 • verminderde werktijden
 • flexibele werkuren
 • flexibiliteit op de werkplek
NB: In Nederlandse hebben werknemers al de mogelijkheid om op grond van de Wet flexibel werken (Wfw)te vragen om aanpassing van de arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidsplaats.

Goedkeuring Europese Raad

Voornoemde regels moeten nog door de Europese Raad worden goedgekeurd. Als dat is gebeurd, moeten alle 28 Europese lidstaten de regels binnen drie jaar (uiterlijke in 2022) opnemen in hun nationale wetgeving.

Werkuren exact bijhouden

Bedrijven in de EU moeten de uren van hun werknemers precies bijhouden, oordeelde het Europees Hof van Justitie op 15 mei 2019. Dat is nodig om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen alsmede het registreren van de overgewerkte uren om deze correct uit te betalen. Daarvoor is volgens het Hof een prikklok-systeem nodig, waaraan werkgevers zich dienen qua uitbetaling van de gewerkte dienen te houden.

Voor Nederland zal het vonnis nauwelijks van invloed zijn, omdat de Arbeidstijdenwet werkgevers al verplicht om arbeids- en rusttijden schriftelijk vast te leggen. De Europese uitspraak is dus eerder een reminder voor bedrijven om werktijdregistratie effectief toe te passen.
Voor bedrijven met filialen over de grenzen heen betekent dit wel dat de processen onder de loep moeten genomen worden. Zo zullen alle werknemers in de EU de werktijden moeten registreren.

Gedragsregels voor EU-personeel kunnen beter

De regels en procedures voor ethisch gedrag voor EU-personeel zijn voor verbetering vatbaar. Zo zijn de regels in het Europees Parlement over het aannemen van geschenken en uitnodigingen vaag. De procedures om onkostennota’s te checken van ambtenaren bij de Europese Commissie en leden en medewerkers van het Europees Parlement zijn onvoldoende geformaliseerd. Ook ontbreken standaardprocedures voor het opsporen en beoordelen van mogelijke belangenconflicten van europarlementariërs, oordeelt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport. (Bron: Europa Nu, 19 jul. 2019)

Europees milieubeleid 2012-2020

Voor de periode 2012-2020 heeft de Europese Commissie (EC) het Zevende Milieuactieprogramma opgesteld: 'Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. Dit programma dient als leidraad voor het milieubeleid in de EU. De volgende Europese Commissie, die naar verwachting in het najaar van 2019 zal aantreden, zal het Achtste Milieuprogramma aannemen.

De EC maakt het volgende onderscheid (ingekort):

Staand beleid

Op de EU-begroting van 2019 is 516 miljoen euro vrijgemaakt voor de het milieubeleid. Het Milieuactieprogramma richt zich op een aantal specifieke onderwerpen:
 • Duurzame ontwikkeling
 • Klimaatverandering
 • Beheer van afvalstoffen
 • Luchtverontreiniging
 • Waterbeheer- en bescherming
 • Natuurbescherming en biodiversiteit
 • Bodembescherming
 • Geluidshinder

Mijlpalen

 • De Europese Gemeenschap, de voorloper van de EU, zag in 1979 in dat een gemeenschappelijke aanpak van milieuproblemen noodzakelijk was om lucht en water binnen Europa zo schoon mogelijk te houden.
 • In 1972 stelde de Europese Commissie het eerste Milieu Actieprogramma op. Inmiddels wordt een belangrijk deel van de Nederlandse milieuwetgeving bepaald door Europese milieurichtlijnen.
 • In november 2008 nam de EU een richtlijn aan waarin staat dat lidstaten strafrechtelijke sancties in de eigen wetgeving moeten opnemen voor ernstige milieuovertredingen. De richtlijn, die in 2010 geïmplementeerd werd, moet ervoor zorgen dat alle lidstaten de Europese wetgeving goed toepassen.
 • Om de implementatie van het Europese milieubeleid beter te monitoren heeft de Europese Commissie de Environmental Implementation Review (EIR) in het leven geroepen. Het directoraat-generaal Milieu brengt sinds 2017 voor elke lidstaat om het jaar een landverslag uit waarin plus- en verbeterpunten worden genoemd.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.
 • Voor voorstellen over de ruimtelijke ordening, waterbeheer en bodembestemming geldt dat de Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
 • Fiscale maatregelen worden besloten volgens de procedures die gelden voor fiscaal beleid.
 • (Bron en meer: Milieubeleid van de Europese Unie)
(Bron en meer: Milieubeleid van de Europese Unie)

Heffingen op Chinese fietsen verlengd

De Europese heffingen op Chinese fietsen worden met vijf jaar verlengd. De Europese Commissie heeft dat donderdag besloten. De maatregel is bedoeld om het "dumpen" van goedkope fietsen op de Europese markt tegen te gaan.

De importtarieven, voor het eerst ingesteld in 1993, lopen op tot 48,5 procent. Die gelden ook voor fietsen die worden ingevoerd uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka, Tunesië, Cambodja, Pakistan en de Filipijnen, omdat is gebleken dat Chinese fietsen vanuit deze landen worden doorgevoerd naar de EU.

Afschaffing van de heffingen zou de Europese fietsenbranche forse schade toebrengen, is gebleken uit onderzoek van de Europese Commissie. In 22 lidstaten van de EU worden jaarlijks in totaal meer dan 11 miljoen fietsen geproduceerd. Dat is goed voor 100.000 banen.

Het monetair beleid van de ECB. Een nieuwe stimulans

De nieuwe beleidsmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) in september 2019 heeft aangekondigd, maken veel los. De meest in het oog springende maatregel is de invoering van nog negatievere rentes, die in sommige gevallen doorberekend zullen worden door banken aan hun klanten.

Een deel van de negatieve gevolgen van de negatieve rentes wil de ECB nu gaan ondervangen door zogenaamde ‘tiered’ rates (Nederlands: gedifferentieerde tarieven), verschillende rente-niveaus voor de reserves die banken bij de ECB hebben gestald. Door verschil aan te brengen in de rentes die banken moeten betalen zijn banken minder kwijt aan het betalen voor hun reserves. Aangezien Europese banken al langere tijd moeite hebben om weer voldoende winstgevend te worden, met name in vergelijking met hun Amerikaanse concurrenten, is de introductie van deze tiered rates voor hen een welkome aanvulling op het monetaire beleid van de ECB.

Ook wil de ECB weer starten met Quantitative Easing, dat is monetaire verruiming door de aankoop van staatsobligaties door centrale banken. Omdat deze aankopen niet direct gebeuren, bij de overheden zelf, maar op de financiële markten, schendt de ECB hiermee niet het verbod op monetaire financiering zoals neergelegd in de EU-Verdragen. (Bron Europa: NU, 18 sep. 2019)

Europese arbeidsinspectie

Nieuw is de formele oprichting van de Europese arbeidsinspectie (European Labour Authority, afgekort ELA). De eerste boardmeeting vond plaats op oktober 2019.

Taken zijn onder meer:
 • Het voorkomen van misbruik bij grensoverschrijdend werk. Het tegengaan van ‘social dumping’.
 • EU-burgers krijgen een Europees sociale zekerheidsnummer te geven. Met dit nummer kan worden nagegaan of iemand zijn premies heeft betaald en recht heeft op zorg of ondersteuning.
 • Het zorgen dat nationale inspecties voldoende samenwerken bij grensoverschrijdende arbeid, onder meer door het uitwisselen van gegevens.
 • Het afdwingen dat Europese arbeidswet- en regelgeving worden nageleefd.
 • Het bemiddelen bij grensoverschrijdende geschillen tussen nationale autoriteiten.
 • Het ondersteunen van de samenwerking tussen lidstaten in de strijd tegen zwart werken.
Om het voornoemde te bereiken zullen verbindingsofficieren van de verschillende landen in één gebouw samenwerken.

Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen anno 2018

De begroting van de Europese Unie wordt gefinancierd door de lidstaten. Dat geld wordt uitgegeven aan allerlei beleidsprogramma's en subsidies. Veel Europees geld vloeit daardoor weer terug naar de lidstaten. De EU gaf in 2018 ongeveer 145 miljard euro uit. Dat is ongeveer gelijk aan 2% van de begrotingen van de 28 lidstaten.

Nederland draagt de afgelopen jaren steeds meer geld af (in 2018 7,9 miljard) dan het ontvangt (in 2018 1,1 miljard). Nederland is per saldo dus een nettobetaler. Omdat Nederland relatief meer betaalt dan landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, heeft Nederland met succes een korting bedongen. Sinds 2007 hoeft Nederlands jaarlijks bijna 1 miljard euro per jaar minder over te maken aan de Europese Unie.

Tenslotte, het EU-lidmaatschap heeft voor Nederland veel economische voordelen; die zijn veel groter dan de jaarlijks te betalen afdrachten aan de EU. (Bron en meer: Europa Nu, 2019)

Beleid ECB in 2020 op de schop

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat in 2020 op de schop. Dat kondigde topvrouw Christine Lagarde aan in haar eerste persconferentie. Vanaf januari 2020 gaat een ‘uitgebreide’ herziening van het ECB-beleid van start. De uitkomsten daarvan worden voor het eind van 2020 verwacht.

Centraal in de herziening staat een nieuwe inflatiedoelstelling. Om deze opnieuw vast te stellen zal de ECB onder meer het Europees Parlement en academici raadplegen, zei Lagarde.

En verder, premier Rutte heeft in december 2019 gesproken met Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Rutte zei dat hij met de Française de aandacht in Nederland voor de gevolgen van lage en negatieve rente voor de pensioenfondsen had doorgepraat.

Redactie: Met spanning wordt op de herziening van het ECB-beleid gewacht, maar kan het niet wat sneller?

Europees Parlement stemt in met vereenvoudiging BTW-regels voor MKB

Voor MKB’ers in de hele EU komt er een uniforme drempel van € 85.000 binnenlandse omzet voor bedrijven die alleen in hun eigen lidstaat zaken doen. MKB-bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, krijgen een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat.

EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-president Charles Michel maakten het reisverbod maandagmiddag bekend. Het gaat aanzienlijk verder dan de richtlijn die de Commissie eerder op de dag aan de lidstaten presenteerde over terughoudendheid bij grenscontroles.

Het inreisverbod zal op 17 maart 2020 door de Europese regeringsleiders worden goedgekeurd als die elkaar spreken in een videoconferentie. (Bron: De Morgen)

Getallen coronavirus in Europa 2020

Het aantal besmettingen en doden in Nederland is de laatste twee weken snel opgelopen: in 15 dagen van 1 naar 1.135.

Wat patiënten per miljoen inwoners betreft, staat Italië bovenaan. Nederland komt daar ver achter. De cijfers geven per land een indicatie van de situatie aldaar.

Zie Europa en ook mondiaal de aantallen getroffen en overleden mensen (Worldometers, 17 mrt. 2020)

OESO-richtlijnen voor multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 48 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven hoe met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. (Bron: Min. BZ, apr. 2020)

Van 7,7 procent krimp naar 6,3 procent groei

De EU zal in 2020 door de coronacrisis een "recessie van historische proporties ervaren". De Europese Commissie verwacht gemiddeld 7,7 procent krimp voor de negentien eurolanden en een gemiddelde werkloosheid van 9,6 procent. Maar in 2021 kruipt de eurozone uit het dal. Brussel rekent op een groei van gemiddeld 6,3 procent bij een toename van investeringen van 10,2 procent. (Bron: ANP, 6 mei 2020)

Toegetreden landen EU

Sinds de oprichting is de Europese Unie stap voor stap uitgebreid en mogelijk treden in de toekomst meer Europese landen toe. Het overzicht van de 28 toegetreden staten:

Jaar/land(en)

 • 1951: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland
 • 1973: Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk*
 • 1981: Griekenland
 • 1986: Portugal, Spanje
 • 1995: Finland, Oostenrijk, Zweden
 • 2004: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Cyprus, Malta
 • 2007: Bulgarije, Roemenië
 • 2013: Kroatië
* Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, op 31 januari 2020, heeft de EU nog 27 lidstaten. (Bron: Europe NU)

Europese maatregelen coronacrisis

De uitbraak en de verspreiding van het coronavirus dwingen de lidstaten van de Europese Unie tot het nemen van maatregelen. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten op een aantal manieren. Allereerst gaat het om het onderling coördineren van de aanpak van het virus en maatregelen op het gebied van de volksgezondheid. Daarnaast speelt de EU een rol bij het opvangen van de economische gevolgen die het indammen van de verspreiding van het virus met zich mee brengt.

Er is tussen de lidstaten veel discussie over de economische aanpak. Nederland en enkele andere landen waren het niet eens over de inzet van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Daarnaast is er onenigheid over het wel of niet gezamenlijk uitgeven van obligaties, de 'coronabonds.' (Bron: Europa. Nu, mei 2020)

Doelstellingen Europees werkgelegenheids- en sociaal beleid

Op het terrein van Europese werkgelegenheids- en sociaal beleid heeft de EU verschillende doelen. De EU wil werkgelegenheid in de lidstaten stimuleren, armoede verminderen en het onderwijs verbeteren. Sociaal beleid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Europese Unie speelt vooral een coördinerende en controlerende rol. Via verschillende fondsen stimuleert de EU de werkgelegenheid in de lidstaten.

Het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de EU is onder te verdelen in vier thema's. Ten eerste gaat het om coördinatie van wonen en werken in andere EU-landen. Ten tweede gaat het om algemene sociale zaken. Ten derde werkt de EU aan een gemeenschappelijk kader van vaardigheden en kwalificaties van werknemers in de EU. Ten vierde probeert de EU met financiële middelen de werkgelegenheid te stimuleren. (Bron: Europa-Nu, Beleid gezondheid en sociale zaken, 2020)

Coronacrisis maakt minimumloon in hele EU hard nodig

Een gegarandeerd minimumloon voor alle werkenden in de EU is door de coronacrisis harder dan ooit nodig. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische gevolgen van de pandemie toegenomen. Een fatsoenlijk inkomen voor alle werkenden in de EU is "essentieel voor het herstel na de crisis" en het heropbouwen van een eerlijke en veerkrachtige economie.

Dat zegt het dagelijks EU-bestuur. In januari had de commissie al aangekondigd dit jaar met wetsvoorstellen over een gegarandeerd minimumloon in de EU te komen. Ze benadrukt dat ze niet een Europees uniform minimumloon nastreeft, en ook geen geharmoniseerd systeem voor alle landen. (Bron: Accountant, 3 jun. 2020)

Reizen binnen Europa

Met de vakanties in het vooruitzicht, kan het belangrijk zijn de regels binnen de EU te kennen. Wist u bijvoorbeeld dat het Europese alarmnummer 112 in vijftig Europese landen geldt als de manier om hulpdiensten in te schakelen? Lees meer over het reizen in de Europese Unie.

Cijfers over mensen in Europa

 • De Europese Unie telt sinds de brexit ongeveer 446 miljoen inwoners, dit is zes procent van de totale wereldbevolking.
 • Al jaren stijgt het aantal 65+'ers in de EU door de stijgende levensverwachting. Verwachting is dat de komende jaren het cijfer van 80-plussers alleen maar sneller zal stijgen doordat de babyboomgeneratie de komende decennia deze leeftijdscategorie zal bereiken.
 • De levensverwachting van vrouwen is 5 jaar hoger dan voor mannen.
 • In 2015 en 2016 bereikte het aantal binnengekomen asielzoekers een piek: in die twee jaar arriveerden er 1,26 respectievelijk 1,2 miljoen asielzoekers in de EU. In 2018 was dat minder dan de helft: bijna 590.000. In 2019 arriveerden ruim 420.000 vluchtelingen in Europa.
 • Het percentage EU-burgers dat risico loopt op uitsluiting of om in armoede terecht te komen, is 16 procent. Hetzelfde onderzoek wees uit dat Nederland in de top 5 staat van landen met het laagste percentage van de bevolking dat risico loopt. Het land waar de meeste inwoners het risico lopen om in armoede te komen was Roemenië met 23,6%.
 • De werkloosheid bedroeg in 2019 6,2 procent voor alle lidstaten. Het land met de meeste werkloosheid was Spanje met 13,7%. Nederland behoort met 3,2% tot de top 3 van landen met de minste werkloosheid. Tsjechië staat aan kop met 2,0%.
 • In 2017 was de arbeidsparticipatiegraad 81,8%. Verder had in 2017 ruim 80% van de mannen in de EU een baan, tegenover 68% van de vrouwen.
 • Wat betreft minimumloon zijn zeer grote verschillen in de EU. Cijfers uit 2020 wijzen uit dat het maandelijkse minimumloon verschilt van 312 per maand in Bulgarije tot 2412 euro per maand in Luxemburg.

Lidstaten moeten beter luisteren naar Brussel

De EU-lidstaten zijn laks met het opvolgen van de jaarlijkse beleidsadviezen uit Brussel over hun economische en begrotingsplannen. Slechts gemiddeld 26 procent van de aanbevelingen van de Europese Commissie wordt volledig of grotendeels uitgevoerd, maar met bijna een derde doen de regeringen weinig of niets, stelt de Europese Rekenkamer.

Den Haag wordt bijvoorbeeld al jaren zonder resultaat aangespoord iets te doen aan de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente, de hoge schulden bij huishoudens en de woningmarkt.

Brussel kan geen economisch beleid aan een land opleggen. Het schenden van de regels voor begrotingstekorten of staatsschuld kan wel worden bestraft, onder meer door een boete op te leggen. Dat is nog nooit gebeurd. Vanwege de impact van de coronapandemie op de economie zijn die regels tijdelijk opgeschort. (Bron: Europa Nu, 3 sep. 2020)

EU doet niet-essentiële reizen in de ban

De lidstaten willen niet-essentiële reizen zoveel mogelijk ontmoedigen om een razendsnelle verspreiding van nieuwe en besmettelijker coronavirusvarianten te voorkomen. De Europese regeringsleiders vrezen anders een derde coronagolf met een striktere lockdown en nog meer economische schade. (Bron: De Volkskrant, 21 jan. 2021)

Tweede Kamer ziet niets in opnemen EU-lidmaatschap in Grondwet

De Tweede Kamer ziet niets in het opnemen van het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet. Een meerderheid gaf donderdag aan een voorstel daartoe van D66 niet te zullen steunen. De partij wil zo recht doen aan het belang van de EU voor Nederland. Verder moet het een ondoordacht uittreden uit de EU voorkomen. (Bron: ND, 11 feb. 2021)

95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dat is gericht, met actieve ondersteuning vanuit het kabinet, op bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor maatschappelijke uitdagingen op thema’s als digitalisering, zorg, mobiliteit en de energietransitie. Komend voorjaar gaat het EU-programma van in totaal 95,5 miljard euro open.

Nederland haalde uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 (2014-2020, 63,5 miljard euro) tot nu toe circa vijf miljard euro en voert daarmee de EU-ranglijst per inwoner aan. De komende zeven jaar is er dertig procent meer financiering beschikbaar voor Europese ondernemers en onderzoekers om te werken aan het vergroten van wetenschappelijke kennis en het versnellen van economische groei. (Bron: Executive-People, 5 mrt. 2021)

Wie doet wat in Europa?

Kent u de verschillen tussen de Europese Unie, Europees Parlement, Raad van Ministers, Europese Raad, Voorzitterschap, Europese Commissie, Europese Hof van Justitie,
Europees Openbaar Ministerie, Europese Rekenkamer, Europese Ombudsman en meer?

Geintereseerd, ga dan naar de site 'Wie doet wat, Europese instellingen en organen'.

EDPB: voorstel ePrivacy Verordening moet beter

De EU-privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben in een gezamenlijke verklaring een aantal verbeterpunten aangedragen voor het recentste voorstel voor de ePrivacy Verordening.

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat specifiek over elektronische communicatie, zoals telefoon en internet. Denk aan de vertrouwelijkheid van e-mails en sms’jes en het gebruik van metadata. (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 19 mrt. 2021)

Grote partijen in EP eens over norm voor minimumloon: flinke verhoging tot gevolg

Zeker 24 miljoen werknemers in 25 van de 27 EU-lidstaten gaan over uiterlijk twee jaar een klap meer verdienen. Dat komt omdat heel Europa tegen die tijd een fatsoenlijk minimumloon zal hebben, schrijft het AD. (Bron: Europa Nu, 31 mrt. 2021)

Extra Europees geld in 2021 om crisis te bestrijden

Nederland krijgt dit jaar ruim 220 miljoen Euro van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een omvangrijk herstelpakket van de EU. Arbeidsmarktregio’s kunnen vanaf maandag 26 april a.s. subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij-en omscholing. Later dit jaar kunnen ook andere partijen, zoals sectorfondsen en de sociale partners, aanvragen indienen. (Bron: Transport online, 23 apr. 2021)

55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

De onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie werden het op 21 april 2021 vroeg eens na maanden van moeizame onderhandelingen achter gesloten deuren. Het parlement hamerde erop de lat op 60 procent te leggen, maar daar wilden de lidstaten niet aan. Ook hielden die vol dat het doel voor de unie als geheel moest gelden, en niet voor de landen afzonderlijk. Voorlopers kunnen daardoor compenseren voor achterblijvers. (Bron: Europa Nu, 21 apr. 2021)

EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet

Bedrijven uit niet-EU-landen die dankzij overheidssteun oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kwam daarom eerder met een Nederlands kabinetsvoorstel om dit aan te pakken. Deze inzet komt grotendeels terug in het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een gelijker speelveld op de EU-markt. (Bron: Rijksoverheid, 5 mei 2021)

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het Europees Parlement heeft in mei 2019 ingestemd met de richtlijn 'transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden'. De richtlijn geeft EU-werknemers een aantal basisrechten, waarmee verschillen tussen arbeids- en leefomstandigheden in Europese landen worden verkleind:

 • Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Joost Kokje, DeClercq.com)
 • Betere arbeidsvoorwaarden in de EU (Europa.eu)
 • Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (Europa.eu)
 • Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (BDO.nl)