Belastingplan 2020

Datum laatste wijziging: 16 december 2019  |  Trefwoorden: , ,


Inhoud

Belastingplan 2020

Belastingplan 2020

Personele onderwerpen in alfabetische volgorde:

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, wordt in 2020 verhoogd. Belangrijk ook voor gepensioneerden omdat deze korting koopkracht verhogend werkt*:

Uw loon of inkomen Korting jaar 2020
€ 20.000 € 2.640
€ 30.000 € 2,150
€ 40.000 € 1.650
€ 50.000 € 1.100
€ 60.000 € 600
€ 65.000 € 0
€ 100.000 € 0


* Het Centraal Planbureau berekende dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in 2020 het minst er op vooruit gaan.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen was afgesproken. De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar gaan.

In schema:

Jaar 2020 66 jaar + 4 maanden
2021 66 jaar + 4 maanden
2022 66 jaar + 7 maanden
2023 66 jaar + 10 maanden
2024 67 jaar

Arbo

Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E)
Goede arbeidsomstandigheden zijn essentieel. Reden dat elke werkgever gezondheids- en veiligheidsrisico’s moet inventariseren, maatregelen treffen en deze evalueren. Veel (kleine) werkgevers voeren deze RI&E met bijbehorend plan van aanpak nog onvoldoende uit. Daarom zet het kabinet in op betere naleving hiervan.

Beroepsziekten
Schadeafhandelingen van beroepsziekten - denk bijv. aan chroom-6 - moeten minder kostbaar en minder tijdrovend worden. Hiervoor is een commissie ingesteld.

Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid, kosten circa € 150.000.

Voor de bestrijding van Organisch Psychosyndroom door Solventen (OPS), ook wel schildersziekte genoemd, wordt in 2020 € 7,2 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld.

Nieuwe Arbovisie 2030-2040
De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe Arbovisie 2030-2040.

Insectie SZW
De Inspectie van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wordt uitgebreid om taken op het gebied van handhaving en fraudebestrijding te vervullen.

Auto

Elektrisch en andere auto's
CO2 uitstoot Bijtelling cataloguswaarde
0 (op batterij) 8% tot € 45.000, daarboven 22%
0 (op waterstof) 4%
Meer dan 0 uitstoot 22%

Alleen elektrisch
Als iemand meer dan 500 privé kilometers rijdt in een elektrische auto van de zaak maakt hij ook in 2020 aanspraak op een verlaagde bijtelling. Na 2020 gaat het percentage gaat echter omhoog. Zie onderstaande tabel:
Jaar % Bijtelling
2020 8% tot € 45.000
2021 12% tot € 40.000
2022-2024 16% tot € 40.000
2025 16%
2026 22%

In 2020 zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM (aanschafbelasting). De vrijstelling geldt ook voor de MRB (motorrijtuigenbelasting)

In 2020 kunnen bedrijven de milieu-investeringsaftrek (MIA) aanvragen over de aanschaf voor elektrische auto’s en/of laadpunten.

Diesel
De accijns op diesel wordt in 2020 1 cent hoger

Roekeloos rijden
De maximale straf voor gevaarlijk rijden an 2 naar 6 maanden gevangenis, ook nog een ernstig ongeluk veroorzaken maximaal 6 jaar gevangenisstraf

BPM
De Belasting Toegevoegde Waarde (BPM) - belasting die iemand eenmalig betaalt bij de eerste registratie van een voertuig in het kentekenregister - kan de ondernemer die een personenauto voor 90% of meer gebruikt voor het verrichten van openbaar- of taxivervoer worden teruggevraagd.

De teruggaaf van de BPM voor taxivervoer is vanaf 1 januari 2020 afgeschaft.

Belastingen

Inkomsten belasting

De invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting wordt versneld. De invoering die aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt al per 1 januari 2020 gerealiseerd. Er komt een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5% in de inkomstenbelasting. In 2021 wordt het basistarief op grond van het wetsvoorstel verlaagd naar 37,10%.

Onder een inkomen van € 68.507 (2019: € 68.507) wordt het tarief 37,35% (2019: 38,10%) en daarboven 49,50% (2019: 51,75%). Het tarief van 36,65% tot € 20.284 (2019) komt dus te vervallen.


BTW
Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor elektronische uitgaven van boeken, educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven verlaagd van 21% naar 9%.

Daarnaast wordt ook de toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften onder het lage tarief gebracht. Voorwaarde is dat de inhoud niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek.

Box 3

Ondanks het feit de heffing box 3 al vele jaren als oneerlijk wordt ervaren, worden - naar verwachting - eerst in 2012 grote veranderingen tegemoet gezien. Afgelopen jaren heeft het kabinet er niets aan gedaan en nu moet daaraan nog twee jaar worden gesleuteld.

Schulden mogen in aanmerking worden genomen als aftrekpost op de bezittingen in box 3. Het gaat om een vast percentage van het inkomen: 3,03%.

Lage-inkomensvoordelen
De lage-inkomensvoordelen worden versoberd. Het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) wordt met ingang van 2020 gehalveerd en met ingang van 2024 afgeschaft. Het hoge tarief van het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt met ingang van 2020 gehalveerd van maximaal € 2.000 naar maximaal € 1.000 per jaar (€ 0,51 per uur).

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting gaat vanaf 2020 omlaag voor kleine en middelgrote bedrijven die minder dan € 200.000 winst maken. Bedrijven met meer dan € 200.000 winst blijven hetzelfde betalen.

Multinationals
De Nederlandse multinationals - onder wie Shell, Unilever, Akzo-Nobel en Philips - gaan gewoon winstbelasting betalen. De ingangsdatum is 2021. Wat overblijft is dat multinationals verliezen van alleen de Europese dochterbedrijven mogen verrekenen met de winst en dat voor een periode van maximaal drie jaar.

BTW
De btw op e-books, online kranten, nieuwswebsites en audioboeken gaat omlaag.

Scholingsuitgaven
De fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt afgeschaft.

Caribisch gebied

De inkomens van de inwoners van Caribisch Nederland moeten omhoog en de kosten van levensonderhoud omlaag. Het minimumloon gaat op Bonaire en Saba met 5 procent omhoog, op Sint Eustatius met 2 procent. De uitkeringen stijgen mee.

Ouders in het Caribisch gebied krijgen 2020 meer kinderbijslag, een verhoging van 20 dollar per maand per kind. Dat is 17,50 dollar meer dan al was beloofd.

Cybercrime

Het kabinet trekt extra geld uit voor de politie en het bestrijden van cybercrime. In 2020 zal hiervoor eenmalig € 30 miljoen extra ter beschikbaar stellen.

Duurzame inzetbaarheid

Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden. Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU-vrijstelling. Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer 200 miljoen euro beschikbaar.

Economie

Het kabinet zet een paar lijnen voor de lange termijn uit om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie ook over 25 jaar nog duurzaam kan blijven groeien. Er komen een zogenoemde groeiagenda en een investeringsfonds voor specifieke projecten op het gebied van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur.

Daarnaast komen er in de 1e helft van 2020 plannen voor de toekomstige (her)organisatie van de zorg.

Fiets

Voor privégebruik van een fiets van de zaak geldt vanaf 2020 een bijtelling (net zoals bij het gebruik van een auto van de zaak. De bijtelling zal 7% van de waarde van de fiets bedragen.

Immigratie

Om de beoordeling van asielaanvragen te verbeteren en te versnellen, trekt het kabinet voor rechtbanken, rechtsbijstand en vreemdelingendienst IND bijna € 200 miljoen uit. Ook voortslepende procedures moeten sneller. Doelstelling is dat 2021 zeker 90 procent van de aanvragen binnen de wettelijke termijn is afgehandeld.

Investeringsfonds

Het kabinet heeft de opzet van een investeringsfonds aangekondigd. De beschikbare gelden zijn bedoeld om "Nederland klaar te maken voor een periode van mindere groei". Het gaat op termijn om een bedrag van rond de € 50 miljard.

Minister Hoekstra (Financiën) verwacht begin 2020  de criteria af te bakenen voor de megapot met geld voor "groei op de lange termijn." Anders bestaat het risico "het een potje voor leuke dingen wordt en dat is niet de bedoeling", aldus de minister.

Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg krijgen gemeenten een extra budget.

Kabinet

Het Kabinet heeft d.d. 17 september 2019 een toelichting op het belastingplan gegeven onder de titel "Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden".

Kansrijke projecten

Er komt een nieuwe mogelijkheid om grote investeringen te financieren, zoals in projecten op het gebied van de kenniseconomie en infrastructuur. De kosten van de projecten moet aantoonbaar snel kunnen worden terugverdiend.

Het geld wordt (mede) bekostigd door geld op de kapitaalmarkt te lenen. Dat is anno 2019 voordelig omdat de rente negatief is.

Kinderen

Kindgebonden budget

Huishouden

Hoogte bedrag (maximale bedragen)

Gezin met 1 kind maximaal

€ 1.190 per jaar

Gezin met 2 kinderen maximaal

€ 2.185

Gezin met 3 kinderen maximaal

€ 2.485

Voor vierde en ieder volgend kind

€ 2.484 plus € 291 per volgend kind

Alleenstaande ouderkop

€ 3.186


NB: Een alleenstaande ouder met twee kinderen kan zo maximaal recht hebben op een bedrag van € 5.371.

De maximale kinderbijslag gaat € 5 per kwartaal omhoog.

De premieopslag kinderopvang blijft gelijk met 0,50%

Het kindgebonden budget wordt voor tweeoudergezinnen vanaf een inkomen van bijna € 38.000 afgebouwd, in plaats van € 21.000.

Klimaat

In 2020 worden de eerste stappen van het klimaatakkoord gezet. Voor de industrie komt er een CO2-heffing. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen.

De belasting op gas gaat omhoog, terwijl die op stroom ongeveer gelijk blijft. Voor aardgas betalen we straks 8 cent per kuub meer. Aan de andere kant gaan we minder energiebelasting betalen, daardoor worden de energiekosten netto gemiddeld € 100 lager.

Koopkracht

Ook in 2020 een hoop cijfers in de categorie 'gaat er op vooruit'. De lastenverlichting voor de burgers bedraagt in totaal € 3 miljard, als volgt te verdelen:

 • Doorsnee huishoudens plus 2,1 procent
 • Werkenden plus 2,4 procent
 • Uitkeringsgerechtigden plus 1,2 procent
 • Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden plus 1,1 procent.

Ten opzicht van vorige jaren zijn er meer slagen om de arm:

 • Toekomstvoorspellingen kunnen door allerlei onvoorziene ontwikkelingen nog flink tegen- of meevallen.
 • Koopkrachtontwikkeling geldt voor grote groepen, zoals heel Nederland, alle werkenden, of alle gepensioneerden, terwijl er binnen die groep grote verschillen zijn.
 • Het Centraal Planbureau (CPB) kijkt alleen de effecten van kabinetsmaatregelen, de inflatie en de ontwikkeling van de lonen. Het CPB houdt geen rekening met persoonlijke ontwikkelingen in iemands leven, waardoor iemands inkomen flink kan veranderen. Denk dan aan het veranderen van baan, een kind krijgen of scheiden.

Kortingen

De algemene heffingskorting wordt verhoogd naar maximaal € 2.711 (2019: € 2.477) en voor AOW-gerechtigden € 1.413 (2019: € 1.268). Vanaf € 20.711 geldt een afbouwregeling.

De arbeidskorting wordt vanaf 2020 verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 € 3.819 en in 2021 € 4.143 (2019: € 3.399). Ook het inkomen vanaf waarop de arbeidskorting wordt afgebouwd, komt hoger te liggen: € 34.989 (2019: € 34.060).

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet vindt dat werkgevers en werknemers moeten blijven investeren in hun ontwikkeling. Er komt daarom een zogeheten STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan.

Loondoorbetaling zieke werknemers

Werkgevers krijgen een tegemoetkoming van € 1.100 voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. De tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een nieuwe ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’, die vanaf 1 januari 2020 beschikbaar komt. Deze verzekering vangt het financiële risico op van de loondoorbetaling bij ziekte en helpt bij de verplichtingen en taken.

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet heeft voor de komende vijf jaar € 50 miljoen gereserveerd voor Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast komt er een aparte subsidie - € 10,6 miljoen - voor het stimuleren van ‘leven lang ontwikkelen’ in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Vanaf 2020 is er een nieuwe verzekering voor het midden- en kleinbedrijf. Deze verzekering dekt de loondoorbetaling af wat betekent dat professionals de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen van de werkgever betaald overnemen. De verzekering is niet verplicht.

Onderhoud en renovatie

Het onderhoud en renovatie betreft de wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel van deze bouwsels gaan al 75 jaar mee en moeten worden opgeknapt. Met de toepassing van nieuwe technieken wordt de infrastructuur duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter in onderhoud.

Gezien de omvang van het karwei, kosten en ruimtelijke opgaven, wordt het Deltaprogramma apart genoemd. Doelstelling is dat het Deltaprogramma in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en - rekening houdend met de zeespiegelstijging - robuust is ingericht. Onder het Deltaprogramma mag ook de strijd tegen droogte worden gerekend.

Onderwijs

Voor basisleraren komt in 2020 € 270 miljoen extra ter beschikking gesteld. De reden is dat de leraren qua salaris meer in de pas zullen lopen met de bedrijfsleven, de zogeheten loonbijstelling.

Gelijk als in 2019 betalen studenten in 2020 het eerste jaar 50 procent collegegeld. Voor studenten die een lerarenopleiding volgen, geldt dat de eerste twee jaar.

Voor het verbeteren van het technisch vmbo is € 120 miljoen beschikbaar, waarvan € 100 miljoen structureel.

Voor vroeg- en voorschoolse educatie - bedoeld om achterstanden bij peuters te voorkomen - komt € 170 beschikbaar.

Voor vrouwen, die in een bètawetenschap worden opgeleid, wordt jaarlijks € 5 miljoen extra uitgegeven.

Onderwijsinstellingen ontvangen in 2020 bijna € 150 miljoen minder dan waar het op rekende. Dit om een tekort uit het verleden en extra kosten bij uitvoeringsdienst DUO te kunnen betalen. Het geld wordt gekort op het bedrag dat het ministerie jaarlijks aan onderwijsinstellingen uitkeert. Bron: NOS, 17 sep. 2019)

Partnerverlof 

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen, van twee dagen tot maximaal vijf weken. In die periode hebben partners recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon.

Pensioenakkoord

Uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord volgen tal van nog uit te werken maatregelen. Onderdelen van het akkoord betreffen een vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.

In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Premieberekeningen

Binnen de premies werknemersverzekeringen komen de sectorpremie WW (2019: gemiddeld 0,77%) en de vaste WW-Awf-premie (2019: 3,60%) te vervallen in 2020. Hiervoor in de plaats komt een WW-premie die afhangt van de contractduur. Bij een flexibel contract is 7,94% WW-premie (‘Awf-hoog’) verschuldigd en bij een vast contract met een vaste omvang is de WW-premie 2,94% (‘Awf-laag’) in 2020. De definitieve percentages worden in oktober bekend gemaakt.

Wanneer u werknemers in dienst heeft die oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst hadden voor bepaalde tijd (flexibel contract), maar welke van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd, kunt u in de administratie een schriftelijke overeenkomst (van onbepaalde tijd)  opnemen, die door zowel de werkgever als de medewerker is ondertekend, om voor de lage WW-premie in 2020 aanmerking te komen.

De zogeheten Ufo-premie voor zij die eigen risicodrager zijn voor de WW, daalt van 0,78% (2019) naar 0,68% in 2020.

Deze basispremie voor WAO/WIA stijgt voorlopig van 6,46% (2019) naar 6,79%. Daarboven komt nog de uniforme opslag kinderopvang 0,50% (2019: 0,50%). In oktober 2019 wordt de definitieve premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (‘Aof’) vastgesteld.

Roken

Een pakje sigaretten wordt in 2020 € 1,00 duurder.

In supermarkten mogen vanaf juli 2020 sigaretten niet meer zichtbaar zijn, vanaf januari 2021 geldt dat voor alle verkooppunten in Nederland. Tevens worden schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij.

Scholingskosten

Door de uitstel van de geplande wijzigingen van de subsidieregeling is het in 2020 nog mogelijk om studiekosten - onder voorwaarden - op te voeren als aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.

De bedoeling is om de scholingsaftrek te vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor het stimuleren van de arbeidsmarktpositie) voor personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De nadere invulling van de subsidieregeling STAP-budget is nog niet bekend.

Transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
Voor 1 oktober 2020 moeten de aanvragen voor compensatie van vergoedingen die betaald zijn tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn ingediend.

Kleine werkgevers (tot en met 25 fte) bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding.

Vervoer

Voor beheer en onderhoud van wegen wordt vanaf 2020 een kleine € 3 miljard ter beschikking gesteld. Volgens het kabinet betekent dat niet dat de lucht nog viezer wordt. Om de luchtkwaliteit te bestrijden, is € 50 miljoen ter beschikbaar gesteld.

Vanaf 2020 wordt € 2,6 miljard neergelegd voor wegen naar en vanaf het spoor.

En tenslotte de fiets. Er komen vanaf 2020 meer (snel)fietspaden en stallingen. De verruiming van de werkkostenregeling zal de aanschaf van fietsen stimuleren (zie alinea ''Fiets'').

Vrijwilligers

De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie. Het maximumbedrag per jaar wordt per € 100 afgerond. Als het bedrag na aanpassing aan de inflatie in 2020 op € 1.750 of meer uitkomt, wordt de belastingvrije vergoeding € 1.800. Het maximumbedrag per maand is het afgeronde bedrag per jaar gedeeld door 10.

Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De gemiddelde gedifferentieerde WGA-premie stijgt van 0,75% naar 0,76%

Werkkostenregeling

Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat daar loonheffingen over betaald hoeven te worden.

De vrije ruimte - voor onbelast vergoedingen - wordt uitgebreid van 1,2 naar 1,7 procent voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon.

Als een werkgever de vrije ruimte van een kalenderjaar overschrijdt, moet hij de verschuldigde aangifte in verband met de eindheffing nu nog uiterlijk tegelijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar indienen. Dit wordt verruimd naar het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

De kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen en dus niet langer onder de vrije ruimte.

Werkloosheid

Het kabinet verwacht in 2020 een daling van de werkloosheid naar 320.000 personen.

Redactie: Uitgaande van de 305.000 werklozen augustus 2019 is er in 2020 sprake van een stijging van de werkloosheid naar 320.000 personen(?).

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Per 1 januari 2020 is de ingangsdatum van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De intentie is is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.

Inhoud

 • De ketenregeling wordt verruimd
 • Werknemers hebben voortaan recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
 • Oproepkrachten krijgen meer zekerheid ten aanzien van de te werken dagen en uren.
 • Ontslag is ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden: de cumulatiegrond.
Zie voor meer details

Wet DBA

Het kabinet zal de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) eerst in 2012 vervangen. Dit houdt tevens in dat in 2020 Belastingdienst de Wet DBA niet handhaaft.

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Vanaf 2020 wordt fors gesneden in de budgetten. Het hoge tarief van het LIV en het tarief Jeugd-LIV worden in 2020 gehalveerd. In 2024 wordt het Jeugd-LIV afgeschaft. Deze maatregelen worden genomen het aanstaande pensioenakkoord te kunnen betalen.

Zorg

Het kabinet verwacht dat de premie voor de basiszorgverzekering € 118 per maand wordt, ongeveer € 3 hoger dan in 2019. Dat de zorgverzekeraars hiernaar zullen handelen is niet zeker.

Ter compensatie gaat voor lagere inkomens de zorgtoeslag omhoog: voor alleenstaanden met € 67 per jaar, voor gezinnen met € 95.

Alleenstaanden krijgen € 67 per jaar extra, meerpersoonshuishoudens € 95 per jaar. De extra verhoging is volgens het kabinet bedoeld om de koopkrachtplaatjes in evenwicht te brengen.

Het eigen risico - € 385 per jaar - blijft in 2020 ongewijzigd.

De totale zorguitgaven stijgen in 2020 met € 3 miljard naar € 88 miljard. De stijging betreffen de zorgverzekeringswet, de langdurige zorg, de zorg die gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning bieden en de jeugdzorg.

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (‘Zvw’) daalt in 2020 naar 6,70% (2019: 6.95%). Het maximumbijdrageloon wordt € 57.214 (2019: € 55.927). De bijdrage Zvw wordt 5,45% (2019: 5,70%).

Het basispakket wordt verruimd:
Er zijn nieuwe medicaties tegen kanker en tegen MS
Tegemoetkoming van € 75 per nacht bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling
Ziektevervoer in geriatrische revalidatiezorg
Aptheekbereidingen van geneesmiddelen worden verruimd, mits de prijs van de acceptabel is.

Collectieve zorgverzekering

De collectieve zorgverzekering wordt in 2020 versoberd. Zorgverzekeraars mogen maximaal 5% korting op de basisverzekering geven. De maximale korting was in 2019 nog 10%.

ZZP

De zelfstandigenaftrek - een bedrag in mindering op de belastbare winst - wordt vanaf 2020 jaarlijks met € 250 verlaagd tot maximaal € 5.000. In 2019 was deze aftrek € 7.280, in 2020 bedraagt de aftrek maximaal € 7.030.

Zelfstandigen worden in 2020, 2021 en 2022 volledig gecompenseerd door een hogere arbeidskorting, na 2022 is € 600 miljoen gereserveerd voor zelfstandigenRedactie: Het kabinet is van zins - vaak met geleend geld - een groot aantal veranderingen te weeg te brengen. Toch zullen vakbonden en sommige leden van de Tweede en Eerste Kamer ontevreden zijn, zij missen onderwerpen als flexwerken, schijnzelfstandigheid en mogelijke verlaging van pensioenen.

En tenslotte een opmerkelijke reactie van GroenLinks-voorman Jesse Klaver die aankondigde het voortaan over een heel andere boeg te gaan gooien: politiek dient in zijn ogen niet langer te draaien om winnen en verliezen (‘scorebordpolitiek!') maar om samen te zoeken naar oplossingen.