Veranderingen 2020

Datum laatste wijziging: 1 januari 2020  |  Trefwoorden: ,

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

Ambtenaren

De rechtspositie van de ambtenaar wijzigt met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De WNRA trekt de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk met die van het bedrijfsleven.

Vanaf 2020 wordt de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijkgetrokken. Dan geldt voor alle medewerkers in de onderwijssectoren het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

AOW

In het voorlopig pensioenakkoord werd de AOW-leeftijd voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. De AOW-leeftijd in voornoemde jaren blijft 66 jaar en 4 maanden.

In schema:
Jaar AOW-leeftijd was; AOW-leeftijd wordt
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden
2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar

De AOW-leeftijd in 2025 is nog onzeker.

Auto

De Wet uitwerking Autobrief II voorziet in een fijnstoftoeslag in de Wet MRB 1994. Deze toeslag geldt voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer. Op 16 april 2018 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de hiervoor noodzakelijke automatisering bij de Belastingdienst naar verwachting pas per 1 januari 2020 gereed zal zijn. Als gevolg hiervan kan deze toeslag niet per 1 januari 2019 in werking treden. De Wet uitwerking Autobrief II wordt zodanig aangepast dat deze toeslag geldt met ingang van een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog van 4 naar 8%. Aldus het wetsontwerp dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Voor een normale personenauto zal dat circa 1.000 euro per jaar kunnen schelen.

Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor nieuwe auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP.

De ingangsdatum 100 kilometer per uur zal vanaf maart 2020 gaan gelden.

Eigenaren van een personenauto of bestelauto met een dieselmotor zónder af-fabriek roetfilter en een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer krijgen in 2020 te maken met een verhoogde motorrijtuigenbelasting.

Maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat van 2 naar 6 maanden gevangenis, ook nog een ernstig ongeluk maximaal 6 jaar gevangenisstraf.

Bedrijfsleven

Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven. Voor het MKB wordt per 2020 structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Belastingontduiking

Vanaf 10 januari 2020 moet iedere EU-lidstaat een openbaar UBO-register hebben geïmplementeerd. Via deze registratie kan iedereen UBO’s van entiteiten met een vestiging in de eigen EU-lidstaat opzoeken. In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd.

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

BTW (Europa)

In afwachting van de invoering van het nieuwe Europese BTW-stelsel zullen per 1 januari 2020 vier kortetermijnoplossingen ('quick-fixes') worden ingevoerd om de BTW-heffing bij de handel tussen de lidstaten te verbeteren.

BTW (Nederland)

Een werkgever hoeft 1 januari 2020 geen BTW-aangifte meer te doen. Voorwaarden zijn: 1. De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar en 2. Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Per 1 januari 2020 krijgen circa 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst.

Bijstand

Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen.

Calamiteitenregeling

Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht

Computer

U gebruikt nog steeds Window 7? Snel een nieuwe computer kopen, Microsoft stopt namelijk de ondersteuning.

Detacheringsrichtlijn

Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Gedetacheerde werknemers krijgen straks na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Uitzondering hierop zijn de regels voor ontslag en aanvullend pensioen.

Directeur grootaandeelhouder (DGA)

Met ingang van 2019 is fiscale korting bij afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB) niet meer toegestaan.

Doorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie zal in 2020 voor vooral de MKB door Min SZW worden ondersteund.

Europa

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldplicht voor buitenlandse werknemers in Nederland, de zogeheten notificatieplicht. Er zijn uitzonderingen.

Fiets

De forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op 7% van de nieuwwaarde. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. De regeling gaat in per 1 januari 2020.

Geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) regelt dat het geboorteverlof voor de partner per 1 juli 2020 kan worden aangevuld met vijf maal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van het zijn (maximum)dagloon.

In de wet staat ook vermeld dat adoptie- of pleegouders niet vier maar zes weken volledig betaald verlof kunnen krijgen.

Griffierechten

Griffierechten lagere vorderingen zijn verlaagd en duurdere vorderingen zijn verhoogd.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt verhoogd in 2019, 2020 en 2021. In 2019 komt de maximale algemene heffingskorting uit op € 2.477.

IOW

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt vanaf 2020 verlengd met vier jaar.

Kindregelingen

Het kindgebonden budget wordt in 2020 geïndexeerd. Het kabinet trekt verder structureel bijna 500 miljoen euro meer uit voor het kindgebonden budget. Circa 320.000 gezinnen krijgen er hierdoor gemiddeld bijna 1000 euro per jaar meer bij.

De kinderbijslag wordt in 2020 bevroren omdat ouders van studerende kinderen van 16 en 17 jaar deze bijslag nu ook gaan ontvangen.  

Kraamverlof

Vanaf 1 juli 2020 telt het geboorteverlof maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.

Onlineplatforms

De EU voert nieuwe regels in die online­platforms transparanter, eerlijker en voorspelbaarder maken voor bedrijven, in combinatie met een doeltreffende verhaal­regeling.

Ondernemers

Een groot aantal aftrekposten (in 2019 nog 49%) wordt vanaf 2020 afgebouwd in vier jaarlijkse stapjes van 3%, tot in 2023 de aftrek nog slechts 37% bedraagt. De aftrek geldt onder meer de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en meewerkaftrek.

De kleineondernemersregeling wordt gemoderniseerd. Nu geldt de kleineondernemersregeling als een ondernemer in één jaar minder dan € 1.883 BTW moet betalen. De ondernemer krijgt vanaf 2020 belastingvermindering of hij betaalt geen BTW.

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan een eis van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt op 1 januari 2020. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (CV). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daardoor makkelijker.

Per 1 januari 2020 krijgen de ruim één miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Dat staat los van het burgerservicenummer en moet zo de privacy van ZZP’ers beter beschermen.

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf.

Onderwijs / opleidingen 

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.

Er komt in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan. Het gaat in totaal om zo'n 67.000 leerlingen.

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start.

Ontslaggrond

Tezamen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, wordt ontslag mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (i-grond).

Onwerkbaar weer

Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. De regeling geldt bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval). Er zijn een aantal voorwaarden.

Opleidingen

De fiscale scholingsaftrek vervalt en wordt vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).

Payroll

Payrollbedrijven moeten zich aan de CAO voor de uitzendbranche houden, als deze algemeen verbindend verklaard is.

Roekeloos rijden

Gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenis en ook nog een ernstig ongeluk maximaal 6 jaar gevangenisstraf.

Roken

Vanaf 1 juli 2020 is in supermarkten geen enkel sigarettenpakje meer te zien is. In kleinere winkels zal dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een groot aantal veranderingen voor 2020 aangebracht. Verschillende van die veranderingen treft u tevens aan in HR-kiosk, het aantal is domweg te groot om alles te verwerken. Wat u ook van het kabinet vindt, de dames en heren zijn in ieder geval behoorlijk ijverig geweest.

Scholingskosten

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

S&O-afdrachtvermindering

De S&O-afdrachtvermindering wordt verhoogd door het percentage van de tweede schijf te verhogen van 14% naar 16%.

Transitievergoeding

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een deel van de transitievergoeding terugvorderen bij het UWV. De terugvordering betreft het ontslag van werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een vergoeding hebben betaald, moeten vóór 1 oktober 2020 de compensatie hebben aangevraagd.

UBO-register

Om belastingontduiking te voorkomen treedt het UBO-register vanaf januari 2020 in werking.

Verlof

De werknemer (partner) kan vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In deze periode heeft de werkgever geen loon. De werknemer heeft wel recht op een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon.

Vrouwen

Beursgenoteerde bedrijven worden verplicht om hun raden van commissarissen voor minstens 30 procent te laten bestaan uit vrouwen.

Werkgevers

Als gevolg van het aannemen van het pensioenakkoord, zullen de extra kosten vanaf 2020 mede worden gevonden in het afbouwen van het Lage-inkomensvoordeel.

Werkkostenregeling

 • Verhoging vrije ruime naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.
 • Verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
 • De aangiftetermijn voor de eindheffing over 2020 en volgende jaren wordt met één tijdvak verlengd.
 • Voor de waardebepaling van producten uit eigen bedrijf geldt voortaan in alle gevallen de waarde in het economische verkeer. Daarbij mag worden uitgegaan van de consumentenprijs.

Wet arbeidsmarkt in balans

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de financiering van de Werkloosheidswet (WW) geregeld. De ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.

In de WAB staan aanpassingen van bestaande wetten, te weten:
 • De ketenregeling voor contracten wordt ruimer. De werkgever mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.
 • Er komen extra regels voor oproepkrachten. Zij moeten vier dagen van tevoren zijn oproepen
 • Na een jaar arbeid moet een contract voor vaste uren worden aangeboden.
 • Payrollers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van het personeel, behalve pensioen.
 • De sectorpremie * wordt vervangen door een vaste lage WW-premie (2,94% van het loon) voor werknemers met een vast contract en een vaste hoge premie (7,94%) voor werknemers die geen vast contract hebben.
 • Er komt een cumulatiegrond voor ontslag (optelsom van ontslagredenen).
 • De transitievergoeding bij ontslag wordt anders berekend.
* De invoering van de nieuwe sectorpremie is uitgesteld tot 1 april 2020.

Een korte samenvatting van de WAB krijgt u gratis bij het webinar door Andries Bongers 

Wetten (overig)

Vanaf 2020 worden een aantal wetten aangepast:
 • Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet
 • Wet op de loonbelasting 1964
 • Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
 • Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd
 • Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

WW en WGA

De uitkeringsduur WW en WGA kan mogelijk via een CAO worden gerepareerd.

Zelfstandigen

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 verlaagd. De zelfstandigenaftrek - in 2019 voor ZZP-ers tot de AOW-leeftijd nog € 7.280 - gaat uiteindelijk naar € 5.000, ruim € 2.000 minder dan in 2019 het geval is.

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast.