Directeur-grootaandeelhouder (DGA)    DGA Inleiding 


DGA Belastingdienst

Datum laatste wijziging: 19 juni 2020  |  Trefwoorden: Directeur groot aandeelhouder, Inkomstenbelasting, DGA, Europese Commissie, Minimumloon, Gebruikelijk loon

Inhoud

 1. Belastingen en verzekeringen
 2. Zelfstandigenaftrek
 3. Meewerkaftrek
 4. Gebruikelijke loon
 5. Onrust onder ouderen over stamrecht-BV
 6. Belastingplan 2016 niet enthousiast onthaald
 7. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015
 8. Wetsvoorstel Gebruikelijk loon aangenomen
 9. Naslag
 10. Gebruikelijk loon in 2015 mogelijk omlaag
 11. Begroting 2016
 12. Gebruikelijk loon berekenen volgens afroommethode onjuist
 13. Bedrijfsfinanciering met eigen vermogen binnenkort aftrekbaar
 14. Start-ups en gebruikelijk loon 2017
 15. Minimumloon innovatieve DGA
 16. Scholingskosten niet aftrekbaar voor nieuwe vakkennis
 17. Fiscus trekt ten strijde tegen afboeken DGA-schuld
 18. Uitstel betaling belasting wegens liquiditeitsprobleem
 19. Stakingsaftrek
 20. DGA dupe van plannen nieuw kabinet
 21. Bodem weg onder voorgenomen belastingverhoging DGA's
 22. Fiscale aftrekposten voor ondernemers
 23. Handboek ondernemen van de Belastingdienst
 24. Lager gebruikelijk loon soms acceptabel
 25. Ook niet-uitbetaald loon is belast
 26. Afbouw aftrekposten voor ondernemers vanaf 2020
 27. Kabinet treft bv's om gat in begroting te dichten
 28. Kritiek op rekeningcourant-maatregel
 29. Rekening-courantmaatregel verzacht
 30. Een op de dertien ondernemers krijgt naheffingsaanslag
 31. Verbod lenen bij eigen bv ontmoedigt transportondernemers
 32. Beloning in aandelen is uitgesteld loon
 33. Gebruikelijkloon DGA naslag
 34. Lager gebruikelijk loon door COVID-19
 35. Beperking onbelast geld lenen van eigen onderneming

Belastingen en verzekeringen

Voor de belastingen, verzekeringen en uitkeringen gelden telkens andere verplichtingen, voorbeelden zijn:
 • de DGA moet over het te behalen rendement inkomstenbelasting box 1 betalen, de tarieven tot en met 52% gelden ook voor hem;
 • het dividend en winst uit verkoop van de onderneming valt voor de DGA in box 2;
 • over zijn vermogen heeft de DGA te maken met box 3;
 • de werknemersverzekeringen WW en WIA zijn als regel niet van toepassing op de DGA. Omdat hij geen werknemer is in de zin van de sociale wetten en als gevolg daarvan ook (voor zichzelf) geen premies betaalt, komt hij ook niet in aanmerking voor uitkeringen. In sommige gevallen heeft de DGA echter wel recht op een WW-uitkering. Dit is enkel mogelijk als er meerdere aandeelhouders zijn, aldus de Hoge Raad 22 maart 2013. De ziektekostenverzekering (Zvw) en het normale tarief zijn wel van toepassing op de DGA.

Zelfstandigenaftrek

Een ondernemer (Eenmanszaak of VOF) die aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar is, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van de winst, behalve als de betrokkene in aanmerking komt voor de startersaftrek.

N.B. de zelfstandigenaftrek geldt NIET voor de DGA.

Zie Zelfstandigen- en startersaftrek.

Voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met de startersaftrek mits
de ondernemer recht heeft op de zelfstandigenaftrek:
 • in de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar niet meer dan tweemaal van de zelfstandigenaftrek gebruik is gemaakt, en;
 • in de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar hij ten minste een jaar geen ondernemer was.
De bedragen van de zelfstandigen- en startersaftrek zijn te vinden in Zelfstandigen- en startersaftrek (tabellen).

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet.

De hoogte van de meewerkaftrek is te vinden in Meewerkaftrek (tabellen).

In het regeerakkoord kondigt het kabinet aan de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden, per 2015 met vijfhonderd miljoen euro te versoberen en/of af te schaffen. Daarmee komen de zelfstandigenaftrek (7280 euro van de winst), de fiscale oudedagsreserve, de meewerkaftrek, de startersaftrek (2123 euro) en de S&O-aftrek op losse schroeven te staan. Tegelijkertijd wordt een winstbox ingevoerd, waardoor er een vast belastingtarief van 28 procent voor ZZP'ers gaat gelden, in plaats van de nu geldende 33,1 procent op het belastbaar inkomen tot 18.945 euro en 42 procent op het belastbaar inkomen van 18.946 tot 56.491 euro.

Gebruikelijke loon

Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder minstens 5% van de aandelen van de vennootschap heeft, minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen of minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft. In dat geval moet de DGA een loon krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Vergelijkbaar loon, de zogenaamde vergelijkingsmethode.
Het gebruikelijk loon DGA wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een BV zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief (mogelijk 52%) in de loonbelasting te omzeilen. Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang (25%).

De DGA kan ook een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten. In die situatie kan de ondernemer gedurende 2 - 3 jaar aan de belastinginspecteur verzoeken om het DGA-loon te verlagen. Ook indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij in deeltijd (parttime) werkt, of wanneer sprake zal zijn van structureel verlies, kan hij een dergelijk verzoek indienen. 
Voorwaarden
Het gebruikelijk loon van een startende bv mag lager worden vastgesteld als duidelijk is dat de bv een hoger gebruikelijk loon niet kan betalen.
Bijvoorbeeld omdat er veel geïnvesteerd is. Een lager gebruikelijk loon voor dga's van een startende bv mag maximaal drie jaar betaald worden. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon
Verlieslijdende bv's mogen een lager gebruikelijk loon betalen als door de verliezen de continuïteit van de bv in gevaar is.
Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij een incidenteel verlies. Ook nu mag het gebruikelijk loon niet minder zijn dan het wettelijk minimumloon.

Meer over gebruikelijk loon

Onrust onder ouderen over stamrecht-BV

Er is grote onrust ontstaan onder ouderen die in het verleden hun ontslagvergoeding in een BV hebben geparkeerd. De fiscus is onlangs een actie gestart om te controleren of tussentijdse uitbetalingen wel volgens het boekje verlopen. En omdat dit lang niet altijd het geval is, bestaat het gevaar van torenhoge naheffingsaanslagen. Zie voor meer informatie subrubriek Stamrecht.

Belastingplan 2016 niet enthousiast onthaald

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de DGA onredelijk hard getroffen wordt door de plannen van het kabinet. Ze vrezen dat de verlaging van de doelmatigheidsmarge en de plannen voor het gebruikelijk loon zullen leiden tot eindeloze discussies met de fiscus.

In het bericht Doelmatigheidsmarge DGA in 2016 omlaag las u dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigde dat de doelmatigheidsmarge voor u als DGA omlaag gaat van 30% naar 25%. Dit is het percentage dat u als korting mag toepassen op uw gebruikelijk loon met een minimum van € 44.000. Door de verlaging van het percentage gaat uw loon omhoog en betaalt u dus meer loonheffingen. De werkgeversorganisaties zijn niet blij met deze lastenverzwaring van € 150 miljoen voor de ongeveer 200.000 DGA's. De belangenorganisaties pleiten er daarom voor om deze maatregel niet te nemen om zo de lasten voor ondernemers te verlichten.

In het bericht 'Gebruikelijkloonregeling moet duidelijker' las u dat het kabinet de gebruikelijkloonregeling wil vereenvoudigen. Het kabinet wil het begrip 'soortgelijke dienstbetrekking' vervangen door 'meest vergelijkbare dienstbetrekking'. Zo zou het makkelijker moeten zijn om het gebruikelijk loon voor u als DGA vast te stellen. De werkgeversorganisaties zijn van mening dat er vaak geen vergelijkbare dienstbetrekkingen bestaan voor DGA's. Zij vrezen dan ook dat u als DGA door deze maatregel direct in conflict komt met de fiscus over de vaststelling van uw gebruikelijk loon. Daarom moet het kabinet ook deze maatregel achterwege laten. (Bron: BV Rendement, 9 okt. 2014)

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze Nieuwsbrief gaat de Belastingdienst in op 'Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders', blz. 6 t/m 8.

Wetsvoorstel Gebruikelijk loon aangenomen

Kort samengevat: De regeling 'gebruikelijk loon' verandert, vanaf 2015 wordt het loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, of met het lichaam verbonden lichamen;
 • € 44 000 (inmiddels € 45.000)
 • de bewijslastverdeling en reikwijdte van de voorgestelde ondersteunende maatregelen bij de gebruikelijkloonregeling worden gewijzigd. De kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers, die in dienst zijn van de inhoudingsplichtige of hiermee verbonden lichamen, geldt, wordt toch niet uitgebreid. Dit geldt ook voor de € 5000-grens.
De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp op 17 december 2014 aangenomen.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gebruikelijk loon in 2015 mogelijk omlaag

De regels rond het gebruikelijk loon zijn op 1 januari 2015 veranderd. Daardoor zou in een aantal gevallen het gebruikelijk loon verhoogd moeten worden. Maar als gevolg van de verplichte invoering van de werkkostenregeling, zou het belaste gebruikelijk loon wel eens omlaag kunnen. Onder de werkkostenregeling behoren namelijk ook de vrije vergoedingen en verstrekkingen tot het gebruikelijk loon. Dat heeft de Belastingdienst ons bevestigd. Tot die vrije vergoedingen en verstrekkingen behoren niet alleen reiskosten en studiekosten, maar ook de vergoedingen voor een mobiele telefoon en internet en de zogeheten 30% vergoeding die buitenlandse experts en deskundigen onder voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen. Tot 2014 behoorden alleen belaste vergoedingen tot het gebruikelijk loon. (Bron: BDO, 13 feb. 2015)

Begroting 2016

Feitelijk is slechts een item relevant: 'Belastingontwijking door DGA's zal verder worden bestreden.'

Gebruikelijk loon berekenen volgens afroommethode onjuist

De Hoge Raad heeft op 24 juni 2016 geoordeeld dat uit artikel 12a, lid 1 Wet LB volgt dat de wettelijke regeling op een vergelijkingssystematiek is gebaseerd. Als dan een loon beschikbaar is van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de directeur-grootaandeelhouder, kan de afroommethode niet worden toegepast. Lees meer

Bedrijfsfinanciering met eigen vermogen binnenkort aftrekbaar

De Europese Commissie wil bedrijfsfinanciering met eigen vermogen aftrekbaar maken voor de winst- of vennootschapsbelasting. Dit blijkt uit een uitgelekte concept-ontwerprichtlijn voor een Common Corporate Tax Base (CCTB).

Voor ondernemingen met een jaaromzet vanaf € 750 mln wordt de CCTB (gemeenschappelijke grondslag voor de Vpb) verplicht. Kleinere bedrijven kunnen zelf eens in de vijf jaar kiezen of zij volgens de Europese of de nationale grondslag Vpb willen betalen.

Daarnaast stelt de Commissie een superaftrek voor uitgaven aan Research en Development (RD) voor. Hiermee kunnen ondernemingen uitgaven die al meelopen in de normale bedrijfskosten, nog eens voor 50% aftrekken van de belastbare winst. Als de RD-uitgaven boven een maximum van € 20 mln uitkomen, geldt een aftrek van 25%. (Bron en meer: Taxence, 21 okt. 2016)

Start-ups en gebruikelijk loon 2017

Met de gebruikelijkloonregeling bepaalt de werkgever hoe hoog het loon van de aanmerkelijkbelanghouder minimaal moet zijn.

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor start-ups geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepeld regime. Zij mogen het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet de werkgever aannemelijk maken.

Om aangemerkt te kunnen worden als een start-up moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt in een kalenderjaar een S&O-verklaring.
 • U hebt in een kalenderjaar recht op het verhoogde starterspercentage
 • U komt niet uit boven het plafond inzake staatssteun van het Europese Verdrag.
 • Hebt u voor slechts een deel van het kalenderjaar een verklaring en recht op het verhoogde starterspercentage? Dan geldt deze regeling toch voor het hele kalenderjaar.
 • U mag de start-upregeling maximaal 3 jaar toepassen. Daarna geldt weer de hoofdregel.

(Bron: Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz. 3)

Minimumloon innovatieve DGA

Vanaf 1 januari 2017 hoeft het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (DGA's) van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling niet op een hoger bedrag worden gesteld dan op het wettelijke minimumloon. Voor andere DGA's wordt het belastbare loon in beginsel ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf verbonden bedrijven;
 • € 45.000.
(Bron: Ministerie van Financien, dec. 2016)

Scholingskosten niet aftrekbaar voor nieuwe vakkennis

Ook onder de Wet IB 2001 geldt dat alleen kosten voor opleidingen om de eigen vakkennis op peil te houden aftrekbaar zijn van de winst of het resultaat uit overige werkzaamheden. Voor andere studiekosten is men aangewezen op de persoonsgebonden aftrek.

Wie als zelfstandig ondernemer of resultaatgenieter inkomsten uit zijn werkzaamheden in de aangifte inkomstenbelasting opvoert als winst respectievelijk resultaat uit overige werkzaamheden vindt het misschien niet meer dan logisch om scholingskosten in mindering te brengen op die inkomsten. Maar net als onder de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 geldt ook onder de Wet IB 2001 dat eerst moet worden vastgesteld dat de betreffende opleiding tot doel heeft eerder opgedane vakkennis op peil te houden.

Als het volgen van een opleiding ertoe leidt dat iemand meer geld kan vragen voor zijn diensten doordat hij nieuwe vakkennis opdoet, en daarmee zijn vakbekwaamheid uitbreidt, zijn de scholingskosten alleen als persoonsgebonden aftrekpost op te voeren.

Het huidige kabinet wil echter de persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven per 1 januari 2018 vervangen door scholingsvouchers die bestemd zijn voor diegenen voor wie het maatschappelijk belang van deelname aan scholing groot wordt gevonden. Daarmee zou voor zelfstandige ondernemers alleen het op peil houden van de eerder opgedane vakkennis en vaardigheden nog aftrekbaar blijven. De stemming over het betreffende wetsvoorstel is overigens na zware kritiek uit de Tweede Kamer opgeschort. Of deze aftrekpost toekomst heeft valt op dit moment niet te zeggen. (Bron: Accountancyvanmorgen, 27 jan. 2017)

Fiscus trekt ten strijde tegen afboeken DGA-schuld

Staatssecretaris Wiebes heeft op verzoek van belastingrechtspecialist ProceD een memo van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Daarin wordt aangegeven hoe de fiscus omgaat met het verschijnsel dat DGA's schulden aan de eigen BV belastingvrij afboeken. Dat moet bestreden worden, aldus het memo.

ProceD had een aantal vragen gesteld over de mogelijkheid om belastingvrij de schuld van de DGA aan zijn vennootschap af te boeken. De krant wilde weten of de Belastingdienst daarin beleid voert, hoe dat vormgegeven is en of er navorderingsaanslagen met boetes aan belastingplichtigen zijn opgelegd.

De staatssecretaris laat weten dat er geen beleid is geformuleerd over de geconstateerde mogelijkheid om belastingvrij de schuld van de DGA aan zijn vennootschap af te boeken. Op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt per casus een afweging gemaakt. Wel is aan de Belastingdienst een aantal handvatten gegeven door een memo dat is opgesteld door een aantal medewerkers van de Belastingdienst. Het memo en het intranetbericht erover heeft Wiebes nu openbaar gemaakt. (Bron en meer: Accountancyvanmorgen, 27 feb. 2017)

Uitstel betaling belasting wegens liquiditeitsprobleem

Ondernemers die, bijvoorbeeld omdat ze vakantiegeld moeten betalen aan hun medewerkers, tijdelijk niet in staat zijn om belastingschulden te betalen, kunnen telefonisch maximaal vier maanden uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen.

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag. Ondanks het uitstel rekent de Belastingdienst wel invorderingsrente. Het kort telefonisch uitstel geldt alleen als de totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt. Ook mag er geen dwangbevel zijn uitgereikt. Verder mag in de openstaande schuld geen onbetaalde vergrijpboete zijn begrepen en moet tijdig aangifte zijn gedaan. Een verzoek om telefonisch uitstel van betaling wordt niet geregistreerd als een melding van betalingsonmacht. (Bron: Accountancyvanmorgen, 9 mei 2017)

Stakingsaftrek

Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. U mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is maximaal € 3.630. (Bron en meer: Belastingdienst)

DGA dupe van plannen nieuw kabinet

Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs vragen beantwoord die zien op het Regeerakkoord. Die antwoorden maken voor Edwin Heithuis twee zaken duidelijk: de DGA dreigt het kind van de rekening te worden van de kabinetsvoorstellen en met de voorgestelde aftrekbeperking voor aftrekposten zaagt het kabinet aan de poten van een van de belangrijkste basisprincipes van de inkomstenbelasting.

Een opvallend voorstel uit het Regeerakkoord is dat het nieuwe kabinet vanaf 2020 niet alleen de aftrek van hypotheekrente in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt per jaar wil afbouwen tot een aftrek in de eerste schijftarief van afgerond 37%, maar dat dit ook gaat gelden voor alle aftrekposten. Tot nu toe was onduidelijk wat het kabinet precies verstond onder 'alle aftrekposten'.

In zijn antwoorden op vragen over de Startnota verschaft minister Hoekstra nu de broodnodige duidelijkheid. In het lijstje van aftrekposten waarvoor de aftrek zal worden beperkt tot de eerste schijftarief, staan de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling, de aftrekbare kosten voor de eigen woning, de persoonsgebonden aftrekposten en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. (Bron en meer: Tax Live, 14 dec. 2017)

Bodem weg onder voorgenomen belastingverhoging DGA's

Fiscalisten en ondernemers voelen zich door de gepubliceerde policy brief van het Centraal Planbureau gesterkt in hun verzet tegen een voorgenomen belastingverhoging voor directeuren-grootaandeelhouders.
Dat voorstel staat in het regeerakkoord, maar volgens het CPB werkt zo'n maatregel verstorend op de beslissing van DGA's om al dan niet winst uit te keren vanuit hun BV. Daarmee dreigt het planbureau korte metten te maken met de maatregel. DGA's zullen winstuitkeringen uitstellen, voorspelt het CPB en dat kost de schatkist geld.

Om uitstel van winstuitkering te voorkomen kan het kabinet de mogelijkheden daarvoor beperken, aldus het Planbureau. Een alternatieve optie is invoering van een progressief belastingtarief in box 2, stelt het CPB. (Bron: FiscaalVanMorgen, 21 dec. 2017)

Fiscale aftrekposten voor ondernemers

Grofweg zijn er drie soorten fiscale aftrekposten:
 • ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling
 • investeringsaftrek
 • fiscale reserves
Bij de ondernemersaftrek gaat het om verschillende fiscale aftrekposten. Die kunnen onder meer interessant zijn voor ondernemers in het algemeen, startende ondernemers of ondernemers met meewerkende partners. Het betreft de volgende aftrekposten: (Bron en meer: De Zaak, 29 dec. 2017)

Handboek ondernemen van de Belastingdienst

U kunt het 'Handboek Ondernemen 2018' downloaden. In het handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en socialeverzekeringspremies. U krijgt antwoord op vragen die elke ondernemer heeft:
 • Als u een eigen bedrijf begint
 • Aanmelden bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst
 • Algemene spelregels
 • Een administratie opzetten
 • Kosten van uw onderneming, vrijstellingen, fiscale aftrekposten en verliesverrekening
 • Bedrijfsruimte
 • Investeren en inkopen
 • Autokosten
 • Btw berekenen over uw omzet
 • Hulp in uw onderneming
 • Personeel in uw onderneming
 • Zakendoen met het buitenland
 • Aangifte doen, belasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies betalen
 • Uw onderneming overdragen
 • Uw onderneming stopt

Lager gebruikelijk loon soms acceptabel

Bij belanghebbende, X, dga van A bv, beginnen zich medio 2010 oogklachten te ontwikkelen. In verband met zijn ziekte werkt X steeds minder voor A bv, en maakt hij gebruik van de diensten van K. Per januari 2012 wordt X 100% arbeidsongeschikt verklaard. In zijn IB-aangifte 2011 verantwoordt X een gebruikelijk loon van € 16.592. De Belastinginspecteur corrigeert de aangifte en stelt het gebruikelijk loon vast op € 41.000.

Rechtbank Den Haag billijkt d.d. 18 mei 2018 een gebruikelijk loon van € 16.592 en vernietigt de naheffingsaanslag.

Ook niet-uitbetaald loon is belast

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is. Nu het niet-uitbetaalde loon ter beschikking heeft gestaan van belastingplichtige moet dit ook tot het belastbaar inkomen worden gerekend. Ref. artikel 3.146 lid 1 Wet IB 2001: loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden.

Lees de jurisprudentie d.d. 11 juli 2018.

Afbouw aftrekposten voor ondernemers vanaf 2020

Het kabinet is van plan om de aftrek van kosten van ondernemers in de inkomstenbelasting te beperken. Het doel van deze maatregel is om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5%. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten echter afgebouwd met jaarlijkse stapjes van 3%-punt. Met ingang van 2023 zijn die aftrekposten dan enkel nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (36,93%). Maximale aftrek in de tweede schijf is in:
 • 2019 49% (49,5%)
 • &2020 46%
 • 2021 43%
 • 2022 40%
 • 2023 37% (36,93%)
Deze aftrekbeperking zal gelden voor de volgende aftrekposten:
 • zelfstandigenaftrek;
 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 • meewerkaftrek;
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
 • stakingsaftrek;
 • mkb-winstvrijstelling.
Deze versobering wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2019. (Bron: Tax Life, 9 aug. 2018)

Kabinet treft bv's om gat in begroting te dichten

Het kabinet heeft om een sluitende begroting te krijgen, op het laatste moment een fiscale maatregel genomen die eenmalig 1,8 miljard euro moet opleveren. Structureel levert de maatregel 50 miljoen per jaar op. Door de maatregel moeten directeuren-grootaandeelhouders met een schuld bij hun eigen bv, over bedragen boven de 500.000 euro belasting gaan betalen. Het kabinet ziet vanaf 2022 dat bedrag niet als schuld waarover geen belasting betaald hoeft te worden, maar als winstuitkering. En omdat de belastingheffingen op winsten vanaf 2020 stapsgewijs omhoog gaan, verwacht het ministerie van Financiën dat directeuren-grootaandeelhouders volgend jaar al hun verlies nemen. Er komt overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv.

De maatregel - inmiddels omgedoopt als 'rekening-courant-maatregel' - staat in de Miljoenennota en was volgens het ministerie nodig omdat in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt over lastenverlichting. "Maar sindsdien heeft het kabinet aan de inkomstenkant te maken gehad met tegenvallers", zegt een woordvoerder. Zo bleek de afschaffing van de dividendbelasting 500 miljoen euro duurder uit te pakken dan aanvankelijk gedacht. "Die 50 miljoen per jaar vangt een deel van die tegenvaller op", zegt het ministerie. (Bron: NOS, 17 sep. 2018)

Kritiek op rekeningcourant-maatregel

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan op korte termijn in overleg met staatssecretaris Menno Snel van Financiën over het plan om directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) belasting te laten betalen voor leningen bij hun eigen bedrijf. MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen voor negatieve effecten van het kabinetsvoorstel, waarbij directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) vanaf 2022 belasting moeten gaan betalen voor leningen bij hun eigen onderneming boven de 500.000 euro. Volgens de werkgeversorganisaties treft de maatregel 23.000 dga’s. Eerder sprak ook Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland zich al in felle bewoordingen uit tegen het kabinetsvoornemen. MKB-Nederland en VNO-NCW melden met Snel overeen te zijn gekomen op korte termijn de gevolgen te bespreken.

In werkgeversland is grote commotie ontstaan over de voorgenomen ‘rekeningcourant-maatregel’ van het kabinet, het aanvankelijk niet gemelde gifpilletje van deze Miljoenennota, in de ogen van ondernemend Nederland. Hans Biesheuvel zegt op BNR dat het kabinet hiermee ‘zijn ware aard’ laat zien, dat ‘de Nederlandse dga als melkkoe gebruikt’. (Bron: AV Accountancy, 20 sept. 2018)

Rekening-courantmaatregel verzacht

De eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders wordt verzacht. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de directeuren-grootaandeelhouder uitgezonderd. Daarnaast zal bovenop deze eigenwoningschuld een aanvullende drempel van € 500.000 voor de directeuren-grootaandeelhouder en zijn partner gezamenlijk gaan gelden.

Deze maatregel is genomen in het kader van het niet afschaffen van de dividendbelasting. (Bron: Rijksoverheid, okt 2018)

Een op de dertien ondernemers krijgt naheffingsaanslag

Afgelopen kwartaal 2018 misten ca. 140.000 ondernemingen de deadline van 1 november om hun btw-aangifte en/of -betaling te doen. Daarom ontvangen zij een dezer dagen een naheffingsaanslag, vaak met boete. In ruim 80 procent van de gevallen was de betaling niet op tijd of correct.

Veel ondernemers, waaronder starters, weten niet wat zij moeten doen met de naheffingsaanslag. Om hen te helpen, heeft de Belastingdienst een checklist gepubliceerd. Hiermee checken ondernemers aan de hand van drie stappen of de naheffingsaanslag klopt en welke actie zij moeten ondernemen. (Bron: 6 dec. 2018)

Verbod lenen bij eigen bv ontmoedigt transportondernemers

Veel ondernemers in de sector transport en logistiek hebben een aandelenbelang van meer dan 5% in een holding of rechtstreeks in een werkmaatschappij. Het is in deze situaties niet ongebruikelijk dat deze transportondernemers een rekening-courantschuld of een lening bij hun eigen BV hebben. De wetgever komt nu met een maatregel die het excessief lenen van de eigen vennootschappen tegengaat (ook wel aangeduid als de rekening-courantmaatregel). Deze maatregel zal naar verwachting ook grote gevolgen gaan hebben voor transportondernemers die lenen bij hun eigen BV. (Bron: Mazars, 7 feb. 2019)

Beloning in aandelen is uitgesteld loon

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de beloning in de vorm van aandelen die een in Zwitserland wonende directeur ontvangt in het kader van een Performance share plan, moet worden aangemerkt als uitgesteld loon. Op grond van het belastingverdrag is de beloning hierdoor voor de helft onderworpen aan belasting in Nederland en in Zwitserland. (Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 dec. 2019)

Gebruikelijkloon DGA naslag

DGA naslag Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon treft u aan in de subparagraaf Tabellen.

Lager gebruikelijk loon door COVID-19

De Belastingdienst heeft aangegeven dat het gebruikelijk loon voor de rest van het jaar mag worden verlaagd in verband met de coronacrisis. Dit hoeft niet van te voren te worden afgestemd met de Belastingdienst. (Bron: SDU, 3 apr. 2020)

Beperking onbelast geld lenen van eigen onderneming

Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf dan inkomstenbelasting worden betaald.

Het wetsvoorstel waarmee dit zogenaamde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer. Door de coronacrisis gaat het wetsvoorstel een jaar later in dan eerder gepland, zo werd eind april al bekend. (Bron: Rijksoverheid, 17 jun. 2020)

Ga terug naar Directeur-grootaandeelhouder

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Directeur-grootaandeelhouder (DGA)    DGA Inleiding