Veranderingen 2022

Datum laatste wijziging: 2 december 2021  |  Trefwoorden: ,

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

BTW denksporten

Vanaf 1 januari 2020 is er geen btw-vrijstelling meer voor bridge, schaken, dammen en go. Het Europees Hof bepaalde eerder dat bridge geen sport is vanwege het gebrek aan lichamelijke activiteit.

Inburgering

De Eerste Kamer stemde op 1 december 2020 unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan. Eerder kon niet.

Klimaat

????????

Minimum loon

Het minimumloon in 25 van de 27 Europese lidstaten gaat omhoog, ook in Nederland. Voor Nederland komt dat neer op een verhoging van het minimumloon van 9,72 naar 14 euro per uur bij een voltijdbaan van veertig uur per week.

Ouderschapsverlof

De Wet invoering betaling ouderschapsverlof die ouders gedurende het eerste jaar na de geboorte recht geeft op negen weken betaald ouderschapsverlof . Het gaat om een uitkering van 50% van het (maximum) dagloon via het UWV. Datum invoering: augustus 2022.

Pensioen

Op 1 januari 2022 moet de nieuwe pensioenwetgeving in werking treden. Alle pensioencontracten moeten uiterlijk op 1 januari 2026 in overeenstemming zijn met het nieuwe wettelijke en fiscale kader. NB: Vertraging is mogelijk. 

Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het zomerreces behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen invoeringsdatum 1 januari 2021 niet zal worden gehaald.

De meeste pensioenfondsen hoefden in 2021 geen verlagingen door te voeren als er een dekkingsgraad van 90% of meer was. In 2022 zijn deze maatregelen niet meer van toepassing. 

Roken

Van 2022 is het verboden in een bedrijf alsmede het terrein daar om heen te roken.

Schadeafhandeling beroepsziekte

De commissie heeft onder meer voorgesteld om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan slachtoffers van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Vanwege de vele uitvoeringsvragen, kan volgens minister Koolmees een eventuele regeling niet eerder dan in de loop van 2022 van kracht zijn.

Scholingskosten

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven wordt per 1 januari 2022 afgeschaft en vervangen door een leerregeling, het zogeheten STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie).

Wet franchise

Als de Wet franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden. Voor sommige verplichtingen (zoals goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dat die uiterlijk per januari 2023 in lijn moeten zijn gebracht met de Wet Franchise.

Verzamelwet SZW 2022: zes relevante wijzigingen voor werkgevers

De Tweede Kamer heeft op 18 november het wetsvoorstel voor de verzamelwet SZW 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van de arbeidswetgeving, de sociale-zekerheidswetgeving en wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Met de voorgestelde wijzigingen gaat het om zogeheten klein beleid – dat wil zeggen dat geen substantiële beleidswijzigingen worden beoogd. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2023 inwerking treedt.

Voor werkgevers zijn de volgende zes wijzigingen die uit het wetsvoorstel voor de verzamelwet SZW 2022 voortvloeien, het meest relevant.
  1. Wijziging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
  2. Wijziging Wet AVV
  3. Flexkrachten: betrokkenheid bij medezeggenschap vergroten
  4. No-riskpolis en te late ziekmelding
  5. Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie
  6. Verstrekken medische gegevens
Lees meer op: Verzamelwet SZW 2022 aangenomen (awvn.nl)