Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)

Datum laatste wijziging: 4 juni 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Belangrijkste wijzigingen

Het tweede kabinet-Rutte (VVD en PvdA) leeft nog. In het Herfstakkoord beloven D66, ChristenUnie en SGP dat ze, in ruil voor wijzigingen in de Miljoenennota en het Sociaal Akkoord met de vakbonden, de begroting voor 2014 steunen. Door deze steun is er in de Eerste Kamer voor de plannen een meerderheid van 38 van de 75 zetels. De belangrijkste wijzigingen - in alfabetische volgorde - treft u hieronder aan:

Nabestaandenwet

Versobering van de Nabestaandenwet naar maximaal 1 jaar gaat niet door.

Ambtenaren

De nullijn voor salarissen (c.q. collectieve loonsverhogingen) blijft gehandhaafd. Mede hierdoor worden de budgetten van ministeries niet aangepast aan de inflatie.

AOW

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden verhoogd (dit waren eerst stappen van 2 resp. 3 maanden). De AOW-leeftijd wordt daardoor 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdpad:
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Huidige wet 1 2 3 5 7 9 12 15 18
Na deelakkoord 1 2 3 6 9 12 16 20 24

Voor lager betaalden komen er overgangsmaatregelen.

De fiscale pensioenrichtleeftijd voor de aanvullende pensioenen, die in 2014 stijgt naar 67 jaar, blijft ongewijzigd.

Personen die per 1 januari 2013 al een VUT-uitkering of prepensioen ontvangen, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, geldt vanaf 2013 een overbruggingsregeling AOW-verhoging. Deze regeling geldt voor werknemers met een inkomen tot 150% van het minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen).

Door de nieuwe overbruggingsregeling is de voorschotregeling AOW overbodig geworden en wordt daarom afgeschaft.

Auto

De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) vervalt.

De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden vanaf 2015 de CO2-grenzen verder aangescherpt.

AWBZ

De groeiruimte AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt met 30 mln. door doelmatiger zorginkoop. De contracteerruimte zal hierop worden aangepast.

Bedrijven

Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt.

Belasting

De belastingen op leidingwater gaat omhoog. Ook vervalt het maximumverbruik van 300m³ waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.

De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.

BTW

Het BTW-tarief voor bouwbedrijven, hoveniers en architecten blijft nog voor één jaar 6% in plaats van 21%.

Forensentaks

Het belastbaar maken van de vergoeding voor een OV-jaarkaart komt te vervallen.

Heffingskorting

De afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde belastingschijf wordt teruggedraaid.

Huishoudentoeslag

De afbouw van de huishoudentoeslag (waarin de zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag worden opgenomen) wordt aangepast van 10½ procent naar circa 11 procent.

Inkomstenbelasting

Om bestedingen te stimuleren, gaat de eerste belastingschijf 0,75 procentpunt omlaag.

Jongeren

De premiekortingsregeling voor uitkeringsgerechtigden wordt aangepast en meer gericht op het ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Kindregelingen

De maatregel waarbij de leeftijdsdifferentiatie in de kinderbijslag zou vervallen wordt volledig teruggedraaid.

De verhogingen van de bedragen voor het eerste en tweede kind in het kindgebonden budget worden gehalveerd. Voor een huishouden met kindgebonden budget en twee kinderen tussen 6 en 11 jaar is het voordeel per saldo dan nog zestig euro. De voorgenomen kop voor alleenstaande ouders blijft gehandhaafd.

Er wordt 100 mln. ingezet t.b.v. de kinderopvangtoeslag die zodanig wordt aangepast dat de marginale druk voor de midden en hogere inkomens wordt verlaagd.

Onderwijs

Voor het onderwijs wordt € 600 miljoen extra ter beschikking gesteld. Dit wordt gebruikt voor:
  1. Betere leraren en schoolleiders.
  2. Aanstellen conciërges en klassenassistenten om leraren te ontlasten.
  3. Middelen voor het onderbrengen van LWOO (Leerweg ondersteunend onderwijs) en PRO (praktijkonderwijs) in het passend onderwijs.
  4. Verlengen extra onderwijstijd voor meer zomerscholen en schakelklassen.
  5. Beter technisch praktijkonderwijs.
  6. Meer open competitieve programma’s van NWO. Tenminste de helft zal worden ingezet voor de Rijkscofinancieringsbehoefte voor Horizon 2020.
  7. Verbeteren kwaliteit kleine scholen.
De RA (RegeerAkkoord)-maatregel 'afschaffen gratis schoolboeken' wordt teruggedraaid.

Ontslagrecht

De versoepeling van dit recht wordt een half jaar eerder (dus per 1 juli 2015) ingevoerd.

Sparen

Het fiscaal aantrekkelijk maken om 'beklemd vermogen' (gespaard vermogen) wordt een jaar vervroegd.

Werkbonus

De werkbonus voor nieuwe gevallen wordt per 2015 afgeschaft. In 2018 is de werkbonus geheel verdwenen.

Werkloosheid

​De plannen leveren structureel 50.000 banen op.

De duur en hoogte van de WW blijven hetzelfde zoals in het sociaal akkoord is afgesproken. Werklozen moeten wel na een half jaar werk aanvaarden, ook al ligt dat onder iemands niveau of oude salaris. Komt daarmee iemand onder het WW-uitkeringsniveau, dan zal dat worden aangevuld.

Zelfstandigenaftrek

Deze aftrek blijft ook in 2014 bestaan.

Vanaf 2015 wordt van de marge van het gebruikelijk loon verder verlaagd.

Zorg

Er zal meer worden bezuinigd op de ondersteuning van mensen met een beperking. Ook wordt verder bezuinigd op geneesmiddelen.

De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten in aangepaste vorm blijft in 2014 en daarna verder gehandhaafd. De maatregel wordt aangescherpt, uitgaven waarvoor een voorliggende voorziening bestaat in de Wmo (o.a. uitgaven voor woningaanpassingen) worden van de fiscale aftrek uitgezonderd.

Met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties worden afspraken gemaakt om door scherpe inkoop van hulpmiddelen in 2015 een besparing te realiseren.