Veranderingen 2014

Datum laatste wijziging: 30 augustus 2015  |  Trefwoorden: ,

De redactie HR-kiosk maakte een overzicht, in alfabetische volgorde. Meer informatie is te vinden in een van de paragrafen van HR-kiosk, voor het vinden van de juiste paragraaf kunt u gebruik maken van de trefwoorden. Ga naar het overzicht van de trefwoorden.

Algemene heffingskorting: Deze korting wordt voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de inkomstenbelasting met 2% afgebouwd tot een maximum bedrag, na 2014 gaat de nivellering volgens plan van het huidige kabinet onverkort door. 

AOW: De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en twee maanden. De belastingregels voor de opbouw van pensioenen lopen vooruit op de toekomstige verhoging tot 67 jaar.

Arbeidskorting: Met ingang van 2014 wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. Werkenden op hoger niveau worden extra hard aanpakt.

Arbeidsongeschiktheid
Werkgevers ontvangen voortaan een rapport van de arbeidsdeskundige, als een werknemer een WIA- of Ziektewetuitkering aanvraagt. Doel van deze maatregel is dat werkgevers inzicht krijgen in welke werkzaamheden de werknemer nog in staat is uit te voeren. Het rapport vermeldt niet wat de aard van de ziekte of de oorzaak van de beperkingen is.

Red: Onzin. Stel dat de aard van de ziekte binnen het bedrijf is gelegen, komt dat dan niet in het rapport? Is het dan met de handen over elkaar wachten op het volgende slachtoffer?

Auto: De komende jaren groeien de CO2-grenzen voor benzine en diesel langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de aanschafbelasting (BPM) voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven. De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) zijn aangepast aan de inflatie.

De prijs van diesel en lpg is door een accijnsverhoging veel meer omhooggegaan dan die van benzine.

Alle verkeersboetes gaan omhoog.

Vanaf 1 januari komt er in Nederland een nieuw kentekenbewijs. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenbewijs op creditcardformaat.

Bonus
Buitensporige bonussen kunnen worden aangepast of teruggevorderd. De regeling geldt voor bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen.

Buitenlandse werknemers: Een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor Roemenen en Bulgaren die in Nederland komen werken is verleden tijd.

Crisisheffing
De pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) wordt een een jaar verlengd. Voor iemand die meer dan € 150.000 verdient, moet over het meerdere 16% belasting worden betaald.

Kind: De maximum prijzen voor de diverse soorten kinderopvang zijn verhoogd. De regels voor het aanvragen van kinderopvang worden strenger.

In 2013 kwamen ouders met een inkomen boven € 103.547 voor de kinderopvangtoeslag niet in aanmerking en zie, in 2014 maken zij daar weer wel  aanspraak op.

De hoogte van de kinderbijslag blijft gelijk.

IBAN
Betalen en betaald worden gaat voortaan met een International Bank Account Number (IBAN). Vanaf 1 februari 2014 kunnen geen (salaris)betalingen meer worden gedaan met de oude rekeningnummers. 

Loon- en inkomstenbelasting: Het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt in 2014 met 0,75%-punt verlaagd. In het jaar 2015 wordt deze verlaging weer teruggedraaid.

De belastingschijven en heffingskortingen worden in 2014 niet aangepast aan de inflatie.

Minimumloon: Het afgeronde (bruto) minimumloon per 1 januari 2014 is met 0,53% (inflatie) verhoogd en komt voor een 23-jarige en ouder uit op € 1.485,60 bruto per maand. Jonger dan 23 jaar verdient als minimum minder. Uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld - onder meer de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong - gaan ook omhoog.

Oldtimers: Motorrijtuigen die onder de overgangsregeling vallen, komen in aanmerking voor een kwarttarief. Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van € 120. Voorwaarde is dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg.

Participatiewet
In het wetsvoorstel is onder meer de loonkostensubsidie, een tegemoetkoming in de loonkosten van arbeidsgehandicapte werknemers, verder uitgewerkt. Als de doelstelling (vanaf 2015 en bedrijven met 25 werknemers of meer van 2021) - een organisatie moet naar een personeelsbestand dat bestaat uit minstens 5% aan mensen met een arbeidsbeperking of wel 70.000 banen voor arbeidsgehandicapten bij niet-overheid en 40.000 bij de overheid - niet wordt gehaald, volgt een boete. 

Personeelslening: Het genormeerde rentepercentage wordt 4,00%, was in 2013 nog 3,00%.

Pensioen: De jaarlijkse pensioenopbouw wordt 1,875% dat was in 2013 nog 2,25%. De pensioenopbouw van 1,875% geldt tot een jaarinkomen van € 100.000. Dat betekent dat iedereen langer moet werken om een even hoog pensioen op te bouwen.

Verwacht wordt dat vijftig pensioenfondsen in 2014 op hun uitkeringen zullen moeten korten, het is nog niet bekend wie. Het grootste pensioenfonds, ambtenarenfonds ABP, zal daar niet bij horen. 

Rijbewijs: Vanaf 1 januari 2014 kost het rijbewijs kost overal hetzelfde, maximaal € 38,48.

Scholingsuitgaven: Uitgaven voor het volgen van een opleiding of een studie zijn aftrekbaar als ze betrekking hebben op het verwerven van (meer) inkomen uit werk en als ze hoger zijn dan € 250. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000.

Stamrecht: De stamrechtvrijstelling is afgeschaft. Er was een overgangsmaatregel, maar dan moest het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 zijn overgemaakt.

Subsidies
De afdrachtvermindering onderwijs is vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

Tewerkstellingsvergunning
De tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers wordt in de loop van 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

Topinkomens
De topinkomens bij de (semi)overheid gaan omlaag: het maximum voor bestuurders gaat omlaag naar het ministerssalaris (nu nog 130% daarvan). Dit maximum moet op termijn ook gaan gelden voor niet-bestuurders.

Werkbonus: Een belastingplichtige met arbeidsinkomen heeft recht op de werkbonus als hij bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar. De opbouw van de werkbonus begint bij 90% van het wettelijk minimumloon en bedraagt maximaal € 1.119.

Werkloosheid: Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.

Er zal € 600 miljoen beschikbaar zijn voor de medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers die bijdragen aan behoud van werk. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.
Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt nog eens € 30 miljoen extra geïnvesteerd in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit komt bovenop de 50 miljoen die voor dit doel al eerder was uitgetrokken.
Er wordt verder structureel € 50 miljoen vrijgemaakt voor regionaal beleid, waardoor de economische bedrijvigheid in krimpregio’s wordt ondersteund.

Werkstress
Vanaf april 2014 staat de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de agenda van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Werknemersverzekeringen: De premies voor de werknemers- en -zorgverzekeringen - te betalen door de werkgevers - worden hoger. Deze gaan van 18,33% (2013) naar 19,16% (2014), een toename van 4,5%. Dat is veel en daar komen de kosten van de ziektewet (zie onder) nog bij.

Zelfstandigen
Deze zelfstandigenaftrek blijft in 2014 gehandhaafd.

Er komt waarschijnlijk een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

Ziektewet: Werkgevers betalen een nieuwe gedifferentieerde premie om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen.

Ook de manier waarop de arbeidsongeschiktheidslasten aan de werkgever worden toegerekend verandert. Afhankelijk van de loonsom krijgt de werkgever te maken met een geïndividualiseerde premielast.

Zorg: Het eigen risico wordt verhoogd met 10 euro en komt op € 360.

De zorgtoeslag gaat omlaag omdat de zorgverzekering goedkoper wordt, maar wie zorgtoeslag krijgt ziet daar weinig van terug. Vooral chronisch zieken en gehandicapten gaan erop achteruit.

Werkkostenregeling: De datum waarop de WKR voor alle werkgevers gaat
gelden, is een jaar opgeschoven en is gesteld op 1 januari 2015. Het merendeel van de organisaties hebben dus nog één jaar te gaan en dan is het zover.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Gesteld dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen dan heeft dat al in 2014 consequenties voor o.m. Ontslagrecht, WW, flexwerkers, proeftijd, uitzendbeding en concurrentiebeding.