Belastingplan 2017

Datum laatste wijziging: 29 oktober 2018  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Belastingplan 2017
 2. Aangenomen moties pakket Belastingplan 2017
 3. Belastingplan 2017 aangenomen

Inhoud Belastingplan 2017

De derde dinsdag in september (Prinsjesdag) 2016 is een feit. Eerder was de Verzamelwet SZW 2017 al gepubliceerd en lekte traditioneel al het nodige uit. In alfabetische volgorde:

30% regeling

De grondslag voor de 30%-regeling zal worden gemaximeerd. Dat betekent dat buitenlandse werknemers niet langer altijd 30% van hun hele salaris (inclusief de vergoeding) onbelast mogen krijgen als vaste vergoeding voor de extra kosten die ze maken voor hun verblijf in het buitenland.

Algemene ouderdomswet (AOW)

De invoering van de kostendelersnorm (huisgenoot van 21 jaar of ouder) in de AOW is opnieuw een jaar uitgesteld. De bezuiniging wordt (mogelijk) in 2019 doorgevoerd. Het kabinet laat een beslissing over wat ook wel de mantelzorgboete heet, over aan het nieuwe kabinet.

Algemene heffingskorting

Deze korting wordt met € 48 verhoogd en komt uit op maximaal € 2.254.

Arbeidskorting

De arbeidskorting voor werkenden wordt € 46 lager en komt daarmee uit € 3.223.

Voorgesteld wordt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting verder te verlagen met € 1.500. Daardoor zal het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting in 2017 op € 32.444 komen te liggen.

Arbeidsongeschiktheid

Het kabinet stelt extra budget beschikbaar voor verbeteringen in de gehandicaptenzorg. In het kader van het programma Waardigheid en Trots wordt er vanaf 2017 een nieuw kwaliteitskader in gebruik genomen. Voor het meerjarige plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’ wordt 13,2 miljoen euro ingezet tot en met 2018.

Als een werknemer geen perspectief meer heeft op terugkeer in de arbeidsmarkt moeten zowel werkgevers als werknemers het initiatief kunnen nemen om een vervroegde WIA aanvraag te doen. Voordeel voor de werkgever is dat de toegekende IVA-uitkering in mindering kan worden gebracht op het loon van de werknemer. Deze maatregel wordt nog nader uitgewerkt.

Met ingang van 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Vanaf dit moment kunnen werkgevers alleen de samengevoegde WGA, privaat of publiek verzekeren.

Om de arbeidsparticipatie bevorderen start begin 2017 een experiment onder vangnetters zonder werkgever die de eerstejaarsziektewetbeoordeling bereiken. Het betreft een onderzoek met vervroegde inzet van de no-riskpolis - met deze polis hoeft de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet door te betalen - indien een werkgever de betreffende werknemer in dienst neemt.

De werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid worden in 2017 verlaagd.

Arbowet

Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Onder meer: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, betere toegang tot de bedrijfsarts en recht op second opinion.

Armoede

Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt 100 miljoen euro beschikbaar. Uit cijfers van twee jaar geleden bleek dat 400.000 kinderen wonen in een huishouden met een laag inkomen en dat 100.000 van hen al jaren in die situatie zitten. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding.

Asielzoekers

In 2017 worden 42.000 nieuwe asielzoekers in Nederland verwacht. Dat is 16.000 minder dan waar eerder begin 2016 op werd gerekend. De begroting valt daardoor lager dan voorgaande jaren uit.

Om de asielinstroom aan te kunnen, wordt de capaciteit van de vreemdelingenketen* vergroot.

* De vreemdelingenketen bestaat uit het Centraal Opvang orgaan asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Nationale Politie (NP), het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Er komt een wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Deze wet verankert het karakter van vreemdelingenbewaring als uiterste middel, evenals de alternatieven voor bewaring.

Auto

In juli 2016 is het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen met als gevolg dat vanaf 2017 de bijtelling van de auto van de zaak - BPM en MRB - wordt aangepast. De standaardbijtelling wordt 22% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Alleen voor auto’s die geen CO2 uitstoten geldt een lagere bijtelling van 4% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). De tarieven in de BPM dalen voor reguliere auto’s en stijgen voor plug-in hybrides. De tarieven MRB voor reguliere auto’s dalen met gemiddeld 2%, voor plug-in hybrides blijft het halve tarief gelden en nul-emissieauto’s blijven volledig vrijgesteld.

Er komt voor de periode van 2017 tot en met 2020 een vast tarief voor de elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met een zelfstandige verbinding met het net.

Belastingen

Het belastingtarief in derde schijf gaat van 40,4% naar 40,8%. Voor de tweede schijf geldt voor mensen onder de AOW-leeftijd dezelfde tarieven. Voor AOW'ers stijgt het tarief in de tweede schijf met 0,5% naar 22,9%.

De derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt met € 400 euro minder verhoogd, de bovengrens wordt dan € 67.072.

Tarieven inkomstenbelasting 2017 (niet AOW-gerechtigden):
<
Schijven
1 - € 19.982 36,55%
2 € 19.982 € 33.791 40,8%
3 € 33.791 € 67.072 40,8%
4 € 67.072 - 52%

Het kabinet streeft naar een eenvoudiger stelsel van belastingen en toeslagen. Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financiën een aantal organisaties gevraagd naar oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk.

Uiterlijk begin 2017 wordt gestart met onderhandelingen over de modernisering van het belastingverdrag met de Verenigde Staten.

Via de jaarloonuitvraag kan de Belastingdienst na het kalenderjaar bij werkgevers de jaarloongegevens van de werknemers opvragen. Dat gebeurt als de aangiftegegevens onjuist of incompleet blijken te zijn. Vanaf 1 januari 2017 kan de Belastingdienst geen jaarloonuitvraag meer doen, omdat dit door verbeteringen in de loonaangifte geen toegevoegde waarde meer heeft.

Beschut werk

In 2017 worden gemeenten verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden.

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor beschutte werkplekken voor kwetsbare groepen.

Beslagvrije voet

Om de schuldenproblematiek terug te dringen wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de beslagvrije voet per 2017. Het moet makkelijker worden om de beslagvrije voet uit te rekenen. Ook het proces van beslaglegging wordt aangepast, zodat betrokkenen niet met een beslag worden overvallen.

Boxen

Om fiscale constructies en belastingontwijking aanpakken, worden sluiproutes in en tussen box 2 en box 3 gedicht.

In 2017 gaat de vrijstelling voor vermogen omhoog naar 25 duizend euro per persoon.
Vervolgens betaalt een persoon over het belastbare vermogen tot 75 duizend euro effectief 0,87 procent belasting; over het bedrag tussen de 75 duizend euro en 975 duizend euro is de effectieve heffing 1,41 procent; boven de 975 duizend euro belastbaar vermogen wordt de heffing 1,65 procent. Samengevat: ten opzichte van de uniforme heffing van 1,2 procent op spaargeld en beleggingen in 2016 komt er een voordeel in 2017 voor vermogen dat onder de één ton valt en wie daarboven zit, gaat meer vermogensbelasting gaat betalen.

Commissaris

Bekend is al dat per 1-1-2017 organisaties geen loonbelasting meer zullen in houden op wat een commissaris verdient. De commissaris betaalt voortaan belasting via de inkomstenbelasting.

Voor internationale commissarissen wordt in de inkomstenbelasting vastgelegd dat Nederland volgens nationaal recht kan heffen over beloningen van buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft vanaf 1 mei 2016 de VAR vervangen. Om zekerheid te krijgen over de loonheffingen worden modelovereenkomsten opgesteld. Tot 1 mei 2017 is er sprake van een overgangsperiode.

Directeur-grootaandeelhouder

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) werden geacht in 2016 een loon te genieten van ten minste € 44.000. In 2017 wordt het minimumbedrag van € 44.000 voor start-ups verlaagd tot het wettelijke minimumloon (circa € 20.000). Deze regeling geldt in principe tot 1 januari 2022.

Eigenrisicodrager WGA

Met ingang van 1 januari 2017 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA ook voor flexwerkers en niet alleen voor personeel dat in vaste dienst is.

Inflatie

Naar verwachting zal deze stijgen naar 0,5%.

Kindregelingen

De kinderopvangtoeslag stijgt voor alle ouders. Ouders blijven zelf ook een eigen bijdrage betalen. Ouders met de laagste inkomens hoeven slechts 6% van de kosten te betalen, of wel een eigen bijdrage van € 0,43 per uur voor dagopvang. De hoogste inkomens zullen in 2017 € 4,79 per uur betalen voor dagopvang.

De toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages in de tweede kindtabel worden verhoogd. De vaste voet van de eerste kindtabel wordt verhoogd naar 33,3 procent. Tevens worden de inkomensklassen in de toeslagtabel geïndexeerd.

De maximaal te vergoeden uurprijzen (=maximum uurprijzen) worden met 2,5% verhoogd in verband met het uitblijven van de jaarlijkse indexatie in 2012. Ook wordt in dit ontwerpbesluit de jaarlijkse indexatie van de maximum uurprijzen voor 2017 geregeld. De maximum uurprijzen worden voor 2017 met 4,2 procent verhoogd.

Bij werkloosheid behoudt iemand gedurende zes maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

De huidige kinderopvangtoeslagen verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat de Rijksoverheid direct de kinderopvang betalen en betalen ouders een eigen bijdrage afhankelijk van hun inkomen. De beoogde invoeringsdatum is 2020.

Koopkracht

Iedereen gaat er in 2017 een beetje in koopkracht* op vooruit, gemiddeld met 1,1 procent. Het kabinet zet 1,1 miljard euro opzij voor een 'evenwichtig koopkrachtbeeld'. Dat betekent dat onder meer de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget omhoog gaan**. 

* Internationale ontwikkelingen kunnen roet in het eten gooien, waarschuwt minister Dijsselbloem. Als voorbeelden noemt hij onverwachte stijging van de olieprijs, de brexit, spanning in Turkije of terreuraanslagen.

** Het ziet er naar uit dat een groot aantal pensioenfondsen opnieuw de pensioenen niet zal kunnen indexeren. Hoewel het niet de rol is van de overheid om gepensioneerden hiervoor te compenseren, is besloten om mede daarom vanaf 2017 de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen. Ook de algemene heffingskorting en de ouderenkorting gaan omhoog. De verhogingen gelden voor circa 80% van de gepensioneerden.

Loonkostenvoordeel

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon hebben vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 1,01 per verloond uur (een andere naam voor loonkostenvoordeel is lage-inkomensvoordeel (LIV). Er geldt een maximum van € 1.000 tot € 2.000 per jaar.

MBO

Mbo-scholieren uit gezinnen met lage inkomens krijgen een hogere tegemoetkoming voor de schoolkosten. Het gaat onder meer om uitgaven aan werkkleding, gereedschap en software.

Het kabinet wil investeren in het voor leerlingen makkelijker maken van de overstap van MBO naar HBO. De overstap blijkt voor veel studenten nu namelijk nog een (te) grote stap. De investering maakt het eenvoudiger om meerdere diploma’s te ‘stapelen’ en zal de uitval onder MBO’ers die doorstuderen aan het HBO moeten verminderen.

Midden- en kleinbedrijf

Het MKB wordt fiscaal geholpen door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van 20 procent.

Het ministerie EZ maakt 50 miljoen euro vrij voor de stimulering van startups en het midden- en kleinbedrijf.

De premie voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB, de zogeheten BMKB, wordt verhoogd. Bij de BMKB staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn hier niet blij mee.

Minimumloon

Gaat vanaf 2017 van 23 naar 21 jaar (was al eerder beslist). Om te voorkomen dat er te grote salarisverschillen tussen de leeftijden ontstaan, wordt ook de minimum inkomens van 18-, 19- en 20-jarigen verhoogd. Werkgevers krijgen deels compensatie voor de loonkostenstijgingen die hieruit volgen.

Vanaf 2017 wil het kabinet gefaseerd toewerken naar een volwaardig minimumloon voor 18 jaar en ouder.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht, er mogen geen bedragen op het loon van de werknemer worden ingehouden als het loon daardoor onder het minimumloon uitkomt. Uitzonderingen wordt gemaakt voor verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies of vorderingen.

Ondernemingsraad

De Wet aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraden bij pensioenregelingen houdt in dat ondernemingsraden (al per 1 oktober 2016) instemmingsrecht krijgen op aanpassingen van pensioenregelingen.

Onderzoek

Er komt vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO (afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk) beschikbaar. Het gaat om 33 miljoen euro. Het totaal komt hiermee op 1,2 miljard euro.

Research- en Development Aftrek (RDA) wordt geintegreerd in de S&O-afdrachtvermindering (WBSO). Door de integratie van de RDA in de WBSO kunnen ondernemers het fiscale voordeel op de R&D-niet-loonkosten eerder en beter verzilveren.

Opleidingen

Er komt een einde aan fiscaal voordelig bijscholen. Uit analyse van het CPB bleek dat de aftrekpost bijna alleen gebruikt wordt door mensen die zich ook zonder het fiscale voordeel zouden hebben bijgeschoold. Van de opbrengst van deze maatregel zal van 2018 tot en met 2022 jaarlijks € 90,8 miljoen en daarna structureel € 112 miljoen worden ingezet voor een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers voor de mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.

NB: Ondernemers kunnen de kosten voor scholing wel blijven aftrekken. Voor hen zijn het - onder voorwaarden - ondernemingskosten. Taxence merkt om die reden op dat met het afschaffen van deze persoonlijke aftrekpost het verschil tussen ondernemers en niet-ondernemers nog groter wordt. Dit is opmerkelijk omdat tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA een van de belangrijkste kritiekpunten was dat niets werd gedaan aan het grote verschil tussen ondernemers en werknemers.

Leven Lang Leren-krediet wordt beschikbaar. Dat is bedoeld voor iedereen tot 55 jaar die wil blijven studeren, maar geen recht meer heeft op studiefinanciering. Geïnteresseerden kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen als zij een opleiding willen volgen.

De regeling stagefonds zorg wordt gecontinueerd tot 1 augustus 2021. Ook in de miljoenennota zijn de budgetten voor deze regeling opgenomen. OAZ geeft tot 2021 ondersteuning.

Het kabinet trekt de komende jaren 30 miljoen euro uit om scholieren beter te begeleiden bij het maken van een studiekeuze. Studenten haken nu nog te vaak af, en zijn zich er niet genoeg van bewust of ze wel een baan kunnen vinden.

Migrantenjongeren moeten meer moeite doen om een stageplek te krijgen dan autochtone leeftijdsgenoten, bleek onlangs uit onderzoek. De discriminatie is niet altijd bewust en richt zich veelal op meisjes met een hoofddoek en jongeren waarvan werkgevers denken dat ze ‘risicovol’ zijn. Leerbedrijven die discrimineren komen daar te makkelijk mee weg. Minister Bussemaker vindt de stagediscriminatie onacceptabel en kondigt maatregelen aan.

Als allochtone jongeren eenmaal een stageplek hebben gevonden, blijkt de kans dat ze daarna bij de werkgever in dienst kunnen treden even groot als die van autochtone mbo-studenten. Daarom maakt Bussemaker budget beschikbaar om in 2017 een proefproject te starten met bliksemstages en bedrijfsbezoeken, zodat jongeren en werkgevers elkaar al eerder leren kennen. Verder is in september 2016 bij een aantal onderwijsinstellingen een project gestart om MBO-4 studenten en nieuwe MBO-2 stagiairs op een goede manier te introduceren en te coachen bij leerbedrijven.

Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de docenten in het onderwijs. In 2017 zullen de eerste ‘Comeniusbeurzen’ worden uitgereikt; beurzen voor de meest veelbelovende docenten in het hoger onderwijs. Met deze beurs kunnen docenten hun werk weer verder ontwikkelen.

In het hoger onderwijs wordt in 2017 een begin gemaakt met het experiment ‘Flexstuderen’. Dit experiment moet het mogelijk maken voor studenten om hun studie beter te combineren met andere activiteiten. Naar rato van het onderwijs dat ze volgen, betalen zij dan collegegeld.

Ouderenkorting

Pensioengerechtigden met een inkomen van niet meer dan € 36.057 wordt de ouderenkorting van € 1.187 (2016) verhoogd naar € 1.292 (2017), zij betalen dus minder belasting.

Participatiewet

De no-riskpolis geldt voor alle werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen.

Pensioen

Voor de ruim 150.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in Nederland is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk een pensioen op te bouwen via hun BV. Dga’s met een bestaande pensioenregeling in hun BV krijgen drie mogelijkheden: afkopen met belastingkorting, omzetten in een spaarregeling of de pensioenregeling in de BV laten waarbij niets nieuws meer wordt opgebouwd. Veel ondernemers worden gedwongen een keuze te maken. Deze keuze is bepalend voor hun oudedagsvoorziening. Zie ook

Pensioen gaat in op de dag dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dus op de verjaardag en niet op de eerste dag van de maand. Een vergelijkbaar probleem is de ingangsdatum van het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer. Dat wordt direct na het overlijden.

Wetgeving bepaalt nu dat het pensioen nooit meer mag bedragen dan 100 % van het laatste loon. Wordt die grens al voor de pensioendatum overschreden? Dan moet op dat moment de verdere pensioenopbouw stoppen. Er zijn al 8 uitzonderingen op die 100 % grens, zoals waardeoverdracht en indexatie. Daarom, de 100 % grens volledig geschrapt.

Pensioen mag nu alleen worden uitgesteld als wordt doorgewerkt. Dat uitstel komt vaak voor. Bijvoorbeeld omdat het al opgebouwde pensioen ingaat op het 65e jaar en de AOW op 65 jaar en 6 maanden (2016). Die doorwerkvereiste wordt geschrapt. Eén voorwaarde blijft overeind: het pensioen moet ingaan uiterlijk 5 jaar na je AOW-leeftijd. (Bron: Rijksoverheid)

Op hoofdlijnen is er door het kabinet een toekomstbestendiger pensioenstelsel gepresenteerd. Dit zal de komende jaren verder worden uitgewerkt.

Premiekorting

Bij het vaststellen van de uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek in plaats van een 38-urige werkweek. De bovengrens van het uurloon wordt verhoogd van 120% naar 125% van het minimumloon.

Regeldruk

Het kabinet wil in 2017 de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met 2,5 miljard euro verminderen.

Re-integratie en preventie

Goed werk betekent volgens het kabinet dat ook kritisch wordt gekeken naar de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Het kabinet wil de beoordeling van re-integratietrajecten begrijpelijker en voorspelbaarder maken, zodat wordt voorkomen dat een re-integratietraject slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie.

De aanvraag voor een WIA-uitkering als de zieke werknemer echt niet meer op de arbeidsmarkt zal kunnen terugkeren, moet zowel door werkgevers als werknemers kunnen worden aangevraagd.

De onafhankelijke positie van de bedrijfsarts wordt versterkt en de toegankelijkheid beter geborgd.

Schulden

Er komt een fiscale vereenvoudigingswet die een einde moet maken dat mensen met schulden verschillende soorten afbetalingsregelingen hebben bij de Belastingdienst.

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. De adempauze is alleen bedoeld voor mensen die via de reguliere weg geen oplossingen vinden.

Sociale verzekeringen

De (voorlopige) premies 2017 zijn bekend gemaakt:
 • Anw: premiepercentage wordt verlaagd naar 0,10%
 • Sectorfondspremies: de gemiddelde premie komt uit op 1,45%, in werkelijkheid verschilt de premie per sector.
 • De Algemeen Werkloosheidsfondspremie: voorlopig vastgesteld op 2,60%.
 • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo): hetzelfde niveau als in 2016.
 • Premieopslag kinderopvang: gelijk (0,50%) als 2016.
 • Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof): voorlopig hoger vastgesteld op 6,03% om lastenverlichtingen op andere werkgeversterreinen te compenseren.
 • Werkhervattingskas (Whk): inschatting UWV op rekenpremie 1,10%.

Speur- en ontwikkelingswerk (SO)

De ontvanger van de SO-verklaring heeft een mededelingsplicht over het kalenderjaar voor het aantal bestede SO-uren en gerealiseerde kosten en uitgaven per SO-verklaring. Blijft de ontvanger in gebreke, dan wordt er een boete opgelegd.

Transitievergoeding

De overheid compenseert werkgevers voor de kosten van de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikten. Omdat er sprake is van terugwerkende kracht is het bedrag voor de
transitievergoeding in 2018 aanzienlijk hoger dan in latere jaren. Verwacht wordt dat de compensatieregeling per 1 januari 2018 is ingevoerd. Deze regeling gaat naar verwachting met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in. De compensatievergoeding wordt gefinancierd uit het Awf.

Bij CAO kunnen afspraken worden gemaakt over transitievoorzieningen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals omscholing.

Uitzendkrachten

Werkgevers kunnen over uitzendkrachten die bij hen werken informatie uit het doelgroepregister opvragen bij UWV.

UWV

De dienstverlening van het UWV moet persoonlijker, waarvoor het budget wordt verhoogd naar 160 mln. Voor verdere ondersteuning van het vinden van werk gaat het kabinet 30 mln besteden aan ‘scholingsvouchers’. Met deze vouchers kunnen werkzoekenden zich omscholen naar een beroep met een beter perspectief op werk.

Vakantie en verlof

Partners van vrouwen die net zijn bevallen, kunnen drie dagen langer bij hun baby blijven. Het betaalde kraamverlof voor vaders wordt daardoor uitgebreid naar vijf dagen.

Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)

Ten opzichte van 2016 wordt de WGA-premie gemiddeld 0,03 procent hoger.

Werkgelegenheid

Het aantal banen stijgt, maar de werkloosheid daalt vooralsnog langzaam. De stijging van het aantal banen vindt vooral plaats in de marktsector. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de zorg (op termijn) weer zal toenemen, maar dat de werkgelegenheid bij de overheid zal blijven dalen. Dat de werkloosheid langzaam daalt heeft vooral te maken met dat er, naast dat er banen bij komen, ook werkzoekenden bijkomen. De kansen op de arbeidsmarkt nemen op dit moment ook toe voor (voormalig) werklozen en vijftigplussers.

De verhoogde instroom van asielzoekers heeft niet direct invloed op het aantal beschikbare banen, omdat asielzoekers pas betaald werk mogen verrichten wanneer zij een verblijfstatus hebben.

Werkloosheid

Naar verwachting zal het aantal werklozen met een kleine 1% dalen van 560.000 naar 555.000.

Werkgevers krijgen financiele tegemoetkoming om laagbetaalde arbeiders sneller te kunnen aannemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit.

Geld dat is overgebleven uit de sectorplannen (bedoeld om in bepaalde sectoren gedurende de crisis banen te kunnen behouden) wordt gebruikt om mensen van werk naar werk te begeleiden.

Mensen met een WW-uitkering krijgen de kans om zich om te scholen naar een beroep met een beter perspectief op werk. (zie ook UWV)

In 2017 komt er een actieplan Perspectief voor vijftigplussers. De sociale partners worden gevraagd iets te doen aan de extra voordelen (zoals vakantiedagen in CAO’s) voor 50-plussers die werkloze ouderen juist minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt maken. Het kabinet zelf gaat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis verlagen naar 56 jaar en de mogelijkheid van een proefplaatsing voor vijftigplussers wordt verruimd.

Wet Werk en Zekerheid (Wwz)

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij CAO een uitzondering op de Wwz te maken. In de wet is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij CAO op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes.

Ziektewet

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen zonder tussenkomst van UWV een proefplaatsing goedkeuren voor (ex-)werknemers met een ZW-uitkering. Als werkgevers de WIA-uitkering te laat aanvragen, zullen zij een langere periode de ZW-uitkering moeten voldoen.

Ten opzichte van 2016 wordt de premie Ziektewet 0,01 procent lager.

Zorg

Na drie jaar van hervormingen en forse bezuinigingen, heeft het kabinet besloten in 2017 af te zien van verdere bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. De geplande bezuinigingen van € 500 miljoen zijn geschrapt.

Het eigen risico* voor de zorgverzekering wordt niet verhoogd en blijft dus € 385. De stijging van de zorgverzekeringspremie is gering.

* Het eigen risico wordt een thema in de verkiezingsstrijd. Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma het verlagen of zelfs afschaffen van het eigen risico opgenomen.

De maandelijkse premie voor de zorgverzekering komt volgens het ministerie VWZ in 2017 ongeveer € 3,50 hoger uit.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat van 5,5% (2016) naar 5,4% (2017). Voor zelfstandige ondernemers daalt de Zvw van 6,75% naar 6,65%.

Het basispakket wordt uitgebreid met bepaalde plastisch chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot aan 23 jaar.

ZZP-ers

In de miljoenennota beperkt het kabinet zich tot opmerken dat het belangrijk is dat de verschillende groepen werkenden op de arbeidsmarkt gelijk worden behandeld.

Aangenomen moties pakket Belastingplan 2017

Bij de stemmingen over het Belastingplan 2017 op 17 november 2016 nam de Tweede Kamer onder meer (passend in het kader van HR-kiosk) de volgende moties aan.
 • De evaluatie van de werkkostenregeling moet in 2017 worden uitgevoerd in plaats van 2018.
 • Voor mensen waarvan de leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, en door het terugbetalen van toeslagen buiten hun schuld in de schuldsanering terecht zijn gekomen is, moeten de schulden, die hen niet zijn aan te rekenen, worden kwijtgescholden.
 • In kaart moet worden gebracht voor welke groepen de marginale druk als gevolg van inkomstenbelasting en toeslagen meer dan 56% bedraagt. Tevens moet een plan worden gemaakt op welke wijze de druk omlaag gebracht kan worden tot maximaal 56%. (Bron: Rijksoverheid, nov. 2016)

Belastingplan 2017 aangenomen

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2017 aangenomen, inclusief het wetsvoorstel over de uitwisseling van inlichtingen over rulings (voorafgaande afspraak tussen een belastingplichtige en de fiscus), maar zonder het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer.

De parlementaire behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer is rustig verlopen en bestaat voornamelijk uit een (nadere) toelichting op de fiscale maatregelen. Eerder was Tweede Kamer al akkoord gegaan met de wetsvoorstellen.