Naar nieuwe arbeidsverhoudingen

Datum laatste wijziging: 13 februari 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Arbeidsverhoudingen op de schop
 2. Welvaart in Nederland 2014
 3. Worteltrekken om verandering tot stand te brengen
 4. Keurmerk voor sociale bedrijven
 5. Robots
 6. Ongelijkheid in welvaart stabiel
 7. Big data-onderzoek
 8. Brede Welvaartsindicator
 9. Hoe Artificial Intelligence werk minder geestdodend maakt
 10. Soft skills
 11. Rijnlandse medewerker spil voor innovatie
 12. Duurzaamheid als centraal beleid
 13. Gebruikers positief over Tiptrack
 14. Nieuwe manier van organiseren: de cocratie
 15. Kantoortechnologie voor velen te complex
 16. Machine learning in opmars
 17. Welvaart hoogst in Noord- en Zuidwest-Drenthe
 18. Ondernemers werken samen aan een circulaire economie
 19. Kunstmatige intelligentie gaat FM veranderen
 20. De sociale staat van Nederland 2017
 21. Alliander maakt van medewerkers groene ambassadeurs
 22. De algoritmische waakhond; Datagedreven mededingingstoezicht
 23. Testlocaties en experimenten voor innovatieve toepassingen drones
 24. Gaat digitale transformatie zorgen voor minder banen?
 25. De digitale CFO
 26. Werkgevers willen inzetten op meer meebewegende arbeidsvoorwaarden

Arbeidsverhoudingen op de schop

Er zijn grote veranderingen op til als de visie van Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt van Randstad Nederland bewaarheid wordt. Ten Hoonte schetste vier grote ontwikkelingen die HR-land in de komende decennia op de kop zet. Ze heeft niet de antwoorden, die liggen in de toekomst opgesloten.

1. Demografie

Over een aantal jaren zijn er veel minder jongeren en veel meer ouderen. Hoe gaan we om met pensionering? Hoe ontwikkelt stoppen met werken in de toekomst? Blijft die verantwoordelijkheid bij de werkgever of ga je dat op de man dragen en word je daar zelf verantwoordelijk voor?

2. Te

De technologie kent welhaast onbeperkte mogelijkheden. De robot neemt steeds meer over. We moeten ons heel erg zorgen maken over dat wij werk heel erg belangrijk vinden. Want het is niet ondenkbeeldig dat we over een paar jaar dagelijks slechts twee uur hoeven te werken en dan is het werk klaar. Straks hebben wij meer vrije tijd dan ooit. Wie betaalt dan belasting? Want we willen wel de welvaart behouden.

3. Mondialisering

Mondialisering hangt nauw samen met technologie. Terneuzen bijvoorbeeld kan, met de technologie van tegenwoordig, het middelpunt van de wereld zijn. Dat kan zelfs iedere stad. Sterker, je kunt in je eentje het middelpunt zijn. Heel veel jonge bedrijven hebben weinig medewerkers maar enorme omzetten. Mondialisering maakt dat vreselijk veel kan. Mobiliteit is geen probleem meer want je kunt op elke gewenste plek ondernemen.

4. Duurzaamheid

Hoe zorgen wij er voor dat wij al die ontwikkelingen goed organiseren? Hoe kunnen we mensen daar op voorbereiden? We gaan naar een netwerkeconomie. Ik vind het belangrijk dat mensen meedoen aan die ontwikkelingen en dat het hen niet overkomt. Daarbij zijn flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling wezenlijk. Omdat traditionele zekerheden steeds meer komen te vervallen, schuift de verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid op in de richting van het individu. Het streven naar flexibiliteit moet daarom het streven naar een verhoogd aanpassingsvermogen van iedereen zijn. Ik voorspel dat het er in de toekomst niet meer toe doet wat voor contract werkgever en werknemer met elkaar aangaan. Veel relevanter voor de werknemer worden de vragen: wat heb ik het bedrijf te bieden en welke kennis en ervaring doe ik in deze baan op? Wat krijg ik van de werkgever terug dat mijn inzetbaarheid - en daarmee mijn welvaart en welzijn - ondersteunt? Hoe kan deze baan mij voorbereiden op een volgende stap op de arbeidsmarkt? Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling in een nieuw daglicht te staan. De verhouding tussen werknemer en werknemer zal sterker worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid en wederkerigheid. (Bron: Centraal Beheer, juni 2014)

Welvaart in Nederland 2014

In de 2de uitgave van Welvaart in Nederland presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland. De welvaartspositie is in beeld gebracht aan de hand van het inkomen, de bestedingen en het vermogen.

De cijfers tonen aan, dat de economische crisis die sinds eind 2008 Nederland in zijn greep heeft, de welvaart van de bevolking niet onberoerd heeft gelaten. Vanaf 2010 daalde de koopkracht maar liefst drie jaar op rij en steeg het armoederisico. Toch heeft het doorsnee-huishouden ondanks het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren, nog steeds 15 procent meer te besteden dan begin jaren negentig.

Verder is het vermogen van huishoudens tussen 2008 en 2012 nagenoeg gehalveerd. Het aandeel huishoudens met een fiscale hypotheekschuld hoger dan de woningwaarde is in die periode verdrievoudigd. Gaandeweg de crisis zakten de bestedingen van huishoudens aan goederen en diensten steeds verder in en tot 2013 daalde ook het consumentenvertrouwen.

Tegenover al deze economische tegenslag staan ook positieve ontwikkelingen. Vanaf begin 2013 heeft het consumentenvertrouwen weer de weg naar boven gevonden. Bovendien is het risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland het laagst van alle lidstaten van de Europese Unie.

Voorbeelden van nieuwe thema's in Welvaart in Nederland 2014 zijn het (pensioen) inkomen van ouderen en de inkomensontwikkeling van zelfstandigen met en zonder personeel. Zichtbaar is dat van de 65-plus huishoudens bijna een tiende deel nauwelijks boven de kale AOW uitkomt. Daar staat tegenover dat 55 procent bovenop de AOW aanvullende inkomsten heeft van maandelijks ten minste 1000 euro. Ook komt naar voren dat van de werkenden de zelfstandigen zonder personeel de meest kwetsbare groep zijn. Hun gemiddeld persoonlijk inkomen is lager dan dat van werknemers en aanzienlijk lager dan dat van zelfstandigen met personeel. Bovendien investeren zij het minst in de eigen sociale zekerheid. Meer cijfermateriaal over de verschillende onderdelen van materiele welvaart is terug te vinden op StatLine, de elektronische databank van het CBS (www.cbs.nl).

Worteltrekken om verandering tot stand te brengen

Trish McFairlane heeft de formule voor het berekenen van het aantal mensen dat nodig is om een verandering binnen een organisatie tot stand te brengen. Neem simpelweg de wortel van het aantal medewerkers en laat dat aantal personen de boodschap verspreiden. Het gaat dan niet om zomaar mensen. Het betreft de informele leiders binnen de organisatie.

Bijvoorbeeld: Aantal medewerkers: 200, wortel van 200 = 14,14 medewerkers. Om de verandering succesvol te stand te brengen moet je in de organisatie van dit voorbeeld 14 informele leiders of beïnvloeders identificeren en hen overtuigen van het nut van de verandering. (Bron: P&O Actueel, 23 mrt. 2015)

Keurmerk voor sociale bedrijven

Voor sociale ondernemingen zou een keurmerk moeten komen. De bedrijven die naast het leveren van een product ook een sociaal doel nastreven, worden daardoor beter herkenbaar. Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een uitgebracht advies aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Voor het halen van een keurmerk zou dan aan een aantal eisen moeten worden voldaan. (Bron: De Telegraaf, 11 apr. 2015)

Robots

Artikelen over robots treft u aan in subrubriek Robots.

Ongelijkheid in welvaart stabiel

De netto-inkomensverschillen tussen Nederlandse huishoudens zijn sinds 2001 klein en vrijwel stabiel. De economische crisis had geen vat op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid. Wel steeg de ongelijkheid in vermogen als gevolg van de ingestorte woningmarkt, maar door het aantrekken van de huizenprijzen nam die in 2014 niet verder toe. Dat meldt CBS (29 juni 2016) in de publicatie Welvaart in Nederland 2016.

Big data-onderzoek

CBS initieert een samenwerking van unieke omvang op het gebied van big data met de lancering van het Center for Big Data Statistics (CBDS). Binnen het CBDS gaan nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samenwerken op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van officiële statistieken. Het CBDS gaat op 27 september 2016 officieel van start.

Big data heeft het potentieel de statistiekvoorziening sneller, beter en gedetailleerder te maken, met minder kosten en minder administratieve lasten. Veel organisaties investeren momenteel in big data-technologie. Het is nog niet zo eenvoudig om op basis van big data statistieken van hoge kwaliteit te produceren. Het waarborgen van zowel kwaliteit als continuïteit is aanzienlijk complexer. (Bron: CBS, 27 sep. 2016)

Brede Welvaartsindicator

De bekendste internationale indicator is BBP (Bruto Binnenlands Product). Het BBP - een economisch begrip meet de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) (Bron: Wikipedia). Probleem is dat het BBP geen rekening houdt met onderwerpen als gezondheid, milieu en inkomensverdeling.

Ruim anderhalf jaar geleden begon de Rabobank samen met Universiteit Utrecht met de ontwikkeling van de Brede Welvaartsindicator (BWI). Dit is een graadmeter die inzicht geeft over de ontwikkeling van welvaart in Nederland. Het is de eerste index die een volledig beeld schetst van het Nederlands welzijn omdat zij verschillende dimensies daarvan integreert, zoals inkomen, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk.

Terwijl het BBP enkel kijkt naar de totale binnenlandse productie, zijn in de BWI veel meer factoren verwerkt die van invloed zijn op het welzijn. Die scores worden vergeleken met andere landen in Noordwest-Europa, en daaruit rolt een cijfer tussen 0 en 1. Op een aantal gebieden betekent dat louter goed nieuws. Sinds 2003, het eerste jaar van de meting, leeft de gemiddelde Nederlander steeds langer. Het milieu wordt schoner, bijvoorbeeld door minder uitstoot van fijnstof. De criminaliteit daalt.

De BWI blijkt zich, vooral tijdens en na de financiële crisis van 2008, heel anders te ontwikkelen dan het BBP per hoofd. In 2009 daalt het BBP sterk, terwijl de BW nagenoeg gelijk bleef. In die periode hielden veel bedrijven nog vast aan hun werknemers en bleven de lonen stijgen, waardoor de dimensies materiele welvaart en banen maar licht daalden. Tegelijkertijd bleven andere dimensies, zoals gezondheid en veiligheid, in de jaren na 2009 gewoon doorstijgen.

Pas in 2013 daalde ook de Brede Welvaartsindicator. In dat jaar steeg de werkloosheid hard. Tegelijkertijd daalde ook in dat jaar het subjectieve welzijn van mensen, vooral doordat de tevredenheid met het leven daalde.

In 2016 is de situatie wederom ongelijk: terwijl het BBP sterk vooruitgaat, toont de BWI dat de crisis harder nadreunt dan gedacht. (Bron: Volkskrant: 22 dec. 2016)

NB: Er zijn nog meer indices te noemen:

Hoe Artificial Intelligence werk minder geestdodend maakt

Enkele citaten uit een interessant bericht:

Artificial Intelligence, waarbij software en machines kunnen leren en intelligent zijn, is geen nieuw begrip: het bestaat al 60 jaar als onderzoeksgebied. Pas sinds 2012 is het hot topic. Dat komt door een aantal ontwikkelingen die elkaar versterken: De snelheid waarmee computers tegenwoordig rekenen, de gigantische hoeveelheid data en doorbraken in machine learning en zelflerende algoritmes.

Alle technologische ontwikkelingen samen hebben geleid tot algoritmes die sommige specifieke taak veel sneller en beter kunnen uitvoeren dan een mens. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van een schadeclaim of het doorspitten van duizenden dossiers met jurisprudentie, aldus Stolze. Zo maakt de Amerikaanse bank JP Morgan sinds kort gebruik van een algoritme dat contracten van bedrijfskredieten screent. Het algoritme doet binnen een seconde waar een advocaat 300.000 uur over zou doen.

Op dit moment werkt Aigency onder meer aan een prototype voor verschillende nationale en internationale uitzendbureaus. Het werving- en selectieproces is nu erg arbeidsintensief en inefficiënt. Dat kan met behulp van machine learning veel praktischer. Algoritmes1 scannen op hard en soft skills: denk aan prestatiedata, werkervaring of het enthousiasme van een kandidaat in een sollicitatievideo. Zo haalt algoritme verbanden naar boven die je zelf niet zou kunnen leggen.

1 Algoritme is een set regels in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen.

Het voornoemde betekent niet dat managers moeten vrezen dat zij of hun medewerkers hun baan verliezen. In tegendeel, het betekent juist dat mensen minder saai en geestdodend werk hoeven te doen. Schermstaren is de ziekte van de 21e eeuw. Mensen zijn niet gemaakt om door kilometers Excel te scrollen en acht uur lang repeterend werk te doen. Dankzij Artificial Intelligence kunnen mensen juist doen waar ze goed in zijn, bijvoorbeeld het contact met klanten of overleggen met collega's. Ze krijgen meer ruimte om zich binnen hun baan te ontwikkelen. Werk zal weer menselijker worden.

Wat Stolze managers mee wil geven: Kijk eens goed welke werkzaamheden als een simpele if-then-else uitgeschreven kunnen worden. Voorspelbare en repeterende taken zijn geschikt om door een algoritme te laten uitvoeren. Taken die creatief, onvoorspelbaar en communicatief zijn, vallen ten deel aan mensenwerk. Houd daar nu al rekening mee en zorg dat je medewerkers multi-inzetbaar blijven. Niet alleen data-invoeren, ook in gesprek gaan. Niet alleen informatie opzoeken, maar ook inspireren.

(Bron en meer: MT, 21 mrt. 2017)

Soft skills

Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Soft skills zijn een aanvulling op de "hard skills", de vaardigheden die voor een beroep en allerlei andere activiteiten noodzakelijk zijn. De term is ontstaan in de IT-wereld als tegenstelling met hard-skills (technische vaardigheden, apparaat gerelateerde vaardigheden). (Bron: Wikipedia)

Ze zijn een vast onderdeel van vrijwel elke vacature: soft skills waarover succesvolle kandidaten geacht worden te beschikken. Van aanpassingsvermogen tot zelfstandigheid, de lijst is lang en gevarieerd. Hoewel goedgekozen soft skills wel degelijk waarde kunnen toevoegen aan een nuttige profielbeschrijving van de gezochte kandidaat, blijkt uit onderzoek van Metabanenzoekmachine Joblift naar de 50 meest voorkomende soft skills dat de vaakst gevraagde vaardigheden zeer algemeen van aard zijn.

Ondanks dat bestaan er verschillen tussen de soft skills gezocht voor verschillende beroepsgroepen. Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen de soft skills die gevraagd worden van laag- en hoogopgeleiden. Grote en kleine bedrijven vragen daarentegen veelal naar dezelfde soft skills.

Gebaseerd op bijna vijf miljoen vacatures die in de afgelopen drie jaar werden uitgeschreven waren dit de tien meest gezochte soft skills:
 • Communicatieve vaardigheden - 858.223 vacatures
 • Flexibiliteit - 834.544 vacatures
 • Teamvaardigheden - 721.403 vacatures
 • Pro-activiteit - 566.325 vacatures
 • Gedrevenheid - 408.039 vacatures
 • Passie - 341.054 vacatures
 • Analytisch vermogen - 337.615 vacatures
 • Stressbestendigheid - 329.605 vacatures 
 • Sociale vaardigheden - 315.167 vacatures
 • Resultaatgerichtheid - 307.830 vacatures

Rijnlandse medewerker spil voor innovatie

De Amsterdamse ICT-consultant QNH maakt toptijden door. Het bedrijf floreert volgens algemeen directeur Hen Snackers door toepassing van het Rijnlandse bestuursmodel1. Hierin staat de medewerker centraal en die krijgt bij QNH alle ruimte en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen en innovatief te zijn. Daardoor blijven goede medewerkers langer binnenboord en ontwikkelen ze betere oplossingen. (Bron en meer: MT, 17 mei 2017)

1 Het Rijnlands model veronderstelt een samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers. In Nederland is dit het poldermodel, in andere landen kent men het corporatisme. Daar waar de tegenstanders van het Rijnlands model vooral aandringen op loonmatiging, deregulering, en privatisering als nuttig voor de economische vooruitgang, zien de aanhangers van het Rijnlandse model vooral de betrekkelijke consensus tussen de diverse partners, het goede opleidingsniveau van de bevolking, de stabiliteit en de afwezigheid van al te scherpe misstanden als belangrijke voorwaarden voor de technisch-economische ontwikkeling. De inkomensverschillen zijn relatief klein, en er bestaat een uitgebreid sociaal vangnet in de vorm van uitkeringen en verplichte verzekeringen. In deze zin wordt ook wel van de sociale verzorgingsstaat gesproken. (Bron: Wikipedia)

Duurzaamheid als centraal beleid

Technische innovatie en milieuaanpassingen zijn essentieel voor de groei van IKEA. IKEA wil duurzame woninginrichtingsoplossing. In juli wordt de eerste fase van een geheel vernieuwd navigatieconcept binnen Tiptrack ontwikkelden bieden die zo veel mogelijk mensen de kans geven een duurzaam leven thuis te creëren. Onze producten moeten veilig zijn voor mens en milieu, duurzaam en functioneel, goed ontworpen en klantvriendelijk zijn. (Bron: Ikea, juni 2017)

Gebruikers positief over Tiptrack

Dat blijkt uit de resultaten van evaluatie van de pilot van Tiptrack. Tiptrack is een app en website voor werkenden om zelf de regie te voeren over de eigen duurzame inzetbaarheid.

De gebruikers van deze nieuwe online AWVN-tool deden mee aan de pilot van juni 2016 tot eind maart 2017 die werd uitgevoerd bij elf organisaties. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie, is het effect van Tiptrack op gedragsverandering bij de gebruikers. Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de gebruikers door Tiptrack stappen heeft gezet in bewustwording en ondernemen van actie om de inzetbaarheid te verbeteren.

In juli 2017 wordt de eerste fase van een geheel vernieuwd navigatieconcept binnen Tiptrack ontwikkeld. Op 1 juli zijn er nog twee nieuwe functionaliteiten in Tiptrack gereed, namelijk de webshop en de extra module om individuele Duurzame Inzetbaarheid budgetten door medewerkers in deze webshop van Tiptrack te laten besteden.

Meer informatie over Tiptrack of een afspraak over de resultaten van de pilot via de werkgeverslijn: 070 850 86 00. (Bron: AWVN, 20 jun. 2017)

Nieuwe manier van organiseren: de cocratie

Regelmatig duiken nieuwe exotische begrippen op, denk aan gamification, agile, scrum en lean die we in de afgelopen periode mochten verwelkomen. En een voor velen nog onbekend begrip is ook 'cocratie': 

Cocreatie (komt voort uit co-creatie) is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist.

Cocreatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen. (Bron: Wikipedia)

Kantoortechnologie voor velen te complex

Door de digitale transformatie worden bedrijven overspoeld met nieuwe technologieën die bedoeld zijn om de dagelijkse werkzaamheden efficiënter te maken. Uit onderzoek van Sharp onder 6.045 Europese kantoormedewerkers blijkt echter dat kantoormedewerkers de nieuwe technologieën vaak te complex vinden waardoor ze de werkprocessen juist ingewikkelder maken.

Het onderzoek toont daarnaast een gebrek aan ervaring van werknemers met nieuwe technologie aan: slechts 30 procent van de respondenten geeft aan zich zeker genoeg te voelen om bijvoorbeeld een online conference call te organiseren. Ruim 40 procent van de Europese kantoormedewerkers zegt dat gebruiksvriendelijke en toegankelijke technologie hun werk veel makkelijker en productiever zou maken. Ook zou 36 procent met gebruiksvriendelijke technologie vaker informatie delen met collega’s van andere afdelingen. (Bron: Managersonline, 5 okt. 2017)

Machine learning in opmars

Machine Learning is de techniek om op basis van (big) data de computer te ‘leren’ voorspellingen te doen. Wat zou iemand willen kopen? Is een persoon geschikt voor een bepaalde functie? Wat wordt morgen de omzet? De data kunnen zeer divers zijn, van cijfermatige data tot twitterberichten, foto’s, camerabeelden en sensor data.

Machine learning wordt ook ingezet om een wezenlijke bijdrage aan de alledaagse werkprocessen binnen bedrijven te leveren. Om het volledige potentieel van machine learning te benutten, moeten leidinggevenden in de technologiesector gekwalificeerde talenten zoeken die met machines samen kunnen werken. Daarnaast moeten zij hun organisaties en processen herinrichten. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van ServiceNow onder 500 CIO’s.
Meer dan de helft (51%) van de Nederlandse CIO’s geeft aan dat ze de leiding hebben over de digitalisering van hun bedrijf en meer dan een derde (36%) is van mening dat machine learning hierin een belangrijke rol speelt. Hoewel slechts 22% van de Nederlandse CIO’s aangeeft dat hun bedrijf gebruikmaakt van machine learning, is 69% van plan om de technologie op termijn te implementeren. (Bronnen: ADP & HR Praktijk, 10 okt. 2017)

In december 2017 is een nieuwe website Data & Analytics van Panteia gelanceerd. Op deze website kunt u voorbeelden zien van de mogelijkheden op het gebied van webapplicaties, tevredenheidsonderzoeken en dashboards. Er zijn voorbeeld vragenlijsten en rapportages beschikbaar, alsmede diverse soorten interactieve grafieken voor real-time rapportage. De website zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe cases, voorbeelden en functies.

Welvaart hoogst in Noord- en Zuidwest-Drenthe

Niet de grote steden in de Randstad, maar Noord- en Zuidwest-Drenthe zijn de welvarendste regio's van Nederland. Dat staat in een nieuw rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Het Gooi komt op plek drie. Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk. Samen vormen die factoren de zogenaamde brede welvaart.

Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen, zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk. Als al die zaken worden meegewogen, doet Noord-Drenthe het heel goed omdat mensen daar over het algemeen erg tevreden zijn over hun woonsituatie.
In het Gooi zijn het vooral het hogere gemiddelde inkomen en de lage werkloosheid die de regio welvarend maken.
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen juist de laagste brede welvaart van Nederland. Dit komt met name door de lage woontevredenheid en grotere onveiligheid daar. (Bron: RTVDrenthe, 28 okt. 2017)

Ondernemers werken samen aan een circulaire economie

Een nieuwe App, een nieuw boek en een serie speciale bijeenkomsten moeten ondernemers helpen meer samen te werken aan een circulaire economie. Dat maakte Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, bekend.

"Circulair ondernemen draait om slimmer hergebruik van grondstoffen, geen verspilling in het productieproces en bijvoorbeeld anders inkopen. Met de nieuwe app en dit soort bijeenkomsten willen we zorgen dat ondernemers daarbij samen optrekken en elkaar helpen. Grote bedrijven kunnen bijvoorbeeld in een keten heel veel energie losmaken en jonge innovatieve bedrijven een kans geven die ze vleugels geeft en duurzaamheid een boost." (Bron: Brisk, 6 nov. 2017)

Kunstmatige intelligentie gaat FM veranderen

Kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence (AI) krijgt een enorme impact op de gebouwde omgeving en vooral op facility management1.

In het rapport Artificial Intelligence in the Built Environment Insight Paper worden verschillende facilitaire diensten beschreven waarin AI een belangrijke rol gaat spelen:
 • Robots die maaltijden bereiden en uitserveren;
 • Robotschoonmakers automatische glazenwassers via drones (ook handig voor de beveiliging);
 • Onderhoud van machines door robots en het in 3D uitprinten van onderdelen; apps melden volledig geautomatiseerd gebreken;
 • AI en robots achter de receptie en als helpdeskmedewerker;
 • Sensoren die bezettingsgraad van een gebouw meten worden direct aan AI gekoppeld.
(Bron: FMM, 3 nov. 2017)

1 Het Engelse facility management, in het Nederlands vertaald als facilitair management, houdt zich bezig met besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende activiteiten. (Bron: Wikipedia)

De sociale staat van Nederland 2017

Op 8 december 2017 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport 'De sociale staat van Nederland 2017', een update van een onderzoek dat 25 jaar geleden ook verscheen. Twee van de vele bevindingen:
 • De kwaliteit van leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar beter geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie.
 • Hoewel de verschillen tussen groepen in het algemeen kleiner werden, werden ze groter tussen laag- en hoogopgeleiden en tussen gezonde en ongezonde mensen. In de afgelopen twee jaar werden ook de verschillen in leefsituatie tussen werkenden en niet werkenden en tussen hoge en lage inkomens groter.
Van eerdere rapporten van het SCP verscheen een overzicht.

Alliander maakt van medewerkers groene ambassadeurs

Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Ambitie: zo groen mogelijk zijn. Daarom stimuleert het duurzaam reisgedrag bij de medewerkers. Voorbeelden zijn:
 • De 1.200 bedrijfsbussen waarin de monteurs rijden, zijn bijna allemaal uitgerust met een Ecodrive-systeem. Daardoor kunnen ze niet te snel optrekken.
 • De snelheid van de bussen is begrensd tot 120 kilometer per uur.
 • Monteurs in Amsterdam rijden binnenkort in elektrische bestelbussen.
 • Iedere medewerker krijgt een NS-Business Card waarmee hij/zij dienstreizen kan maken.
 • Bij stations kan men een OV-fiets krijgen.
 • Er zijn shuttlebusjes om medewerkers van het station te halen en brengen.
Achterliggende gedachte: ‘Wanneer onze medewerkers bewust bezig zijn met het thema, kunnen ze de boodschap ook beter overbrengen. Dan worden ze betere ambassadeurs voor ons bedrijf. Je kunt werknemers niet dwingen, dat heeft geen zin. Mensen moeten eigen keuzes maken – dan doen ze dat ook bewuster.’ (Bronnen: Alliander & MT, feb. 2018)

De algoritmische waakhond; Datagedreven mededingingstoezicht

De toenemende beschikbaarheid van data en rekencapaciteit om grote hoeveelheden gegevens te verwerken biedt kansen om snel nieuwe inzichten te krijgen en deze efficiënt in te zetten. Ondanks het feit dat een term zoals 'Business Intelligence' kan suggereren dat deze ontwikkelingen vooral relevant zijn voor het bedrijfsleven, is dat zeker niet het geval. Wetenschappers hebben altijd veel gebruik gemaakt van data, maar ook overheidsinstellingen kunnen nieuwe inzichten uit data gebruiken in hun besluitvorming om beter geïnformeerde keuzes te (kunnen) maken. (Bron en meer: SEO, 3 okt. 2018)

Testlocaties en experimenten voor innovatieve toepassingen drones

Drones kunnen helpen bij het bezorgen van medicijnen, bloedmonsters voor ziekenhuizen, maar ook bij dijkbewaking of verkeersmanagement en nog veel meer. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil innovatieve toepassingen van drones aanjagen door minder regels op testlocaties en experimenten voor inspectiewerk.

De EU heeft de ambitie om tot een gezamenlijke Europese markt voor drones te komen. De Europese regels houden enerzijds rekening met de risico’s van dronegebruik en bieden anderzijds meer ruimte voor innovaties. Van Nieuwenhuizen stimuleert innovatie onder meer door testen met drones mogelijk te maken, zowel op testlocaties als daarbuiten. In de afgelopen jaren zijn rondom de vliegvelden en testcentra in Enschede, Groningen, Marknesse, Valkenburg en Woensdrecht test- en innovatiecentra opgericht, die zich hebben verenigd in het Dutch Drone Platform. Hier wordt gebouwd aan drone(technologie) en hun toepassingen. (Bron: Rijksoverheid, 27 nov. 2018)

Gaat digitale transformatie zorgen voor minder banen?

Volgens ruim de helft van de CFO’s (56%) gaat de digitale transformatie zorgen voor veel minder banen op de arbeidsmarkt. Toch staat de digitale transformatie* bij de meeste CFO’s (62%) pas een jaar of korter op de agenda. De voornaamste reden voor de CFO om te starten met de digitale transformatie is opvallend. De helft van de CFO’s noemt namelijk het verlagen van de kosten als hoofdreden (51%). Het uiteindelijk verbeteren van de customer experience wordt het minst vaak genoemd als reden om te starten met de digitale transformatie (32%).

Ruim een kwart van de CFO’s (28%) geeft aan dat hun eigen afdeling het verst is met de digitale transformatie. Alleen de IT-afdeling is verder, aldus ruim een derde (37%). Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2019, het jaarlijkse onderzoek van fintech-bedrijf Onguard. (Bronnen: CMWeb & F-facts, aug. 2019)

* Zie uitleg 'digitale transformatie'

De digitale CFO

Digitalisering: het is allang geen vraag meer óf je er als bedrijf iets mee moet. Het gaat vooral om het hóé. Want digitale transformatie raakt inmiddels werkelijk elke functie – van de lijn tot alle ondersteunende afdelingen.

In de uitgave ‘De digitale CFO’ focussen we specifiek op digitalisering van Finance. Met als rode draad dat de klassieke taak - het vastleggen en rapporteren van financiële en andere data – dankzij digitalisering ingrijpend verandert. Het transformeert van het vastleggen van het verleden tot het voorspellen van de toekomst en het kiezen van de juiste koers. Finance schuift daarmee op van budgettering naar forecasting, en steeds meer naar de rol van businesspartner. (Bron en meer: BDO, 13 feb. 2020)

Werkgevers willen inzetten op meer meebewegende arbeidsvoorwaarden

Bedrijven moeten in de toekomst veel beter kunnen omgaan met grote veranderingen in hun omgeving, zoals nu de coronacrisis. Grotere wendbaarheid in bedrijfsvoering en in productieprocessen is daarvoor het ‘vaccin’. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om werktijden, werkplek en functies aan te passen en dat beloningsafspraken meer mee moeten ademen met de bedrijfssituatie. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in hun arbeidsvoorwaardennota ‘Schaken op meerdere borden. Arbeidsvoorwaarden in onzekere tijden’.