Agile werken

Datum laatste wijziging: 28 februari 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Wat is Agile?
 2. ING stapt over op Agile werken
 3. Kantoor inrichten voor Scrum
 4. Scrum ontwikkelmethode
 5. Artikelen over Agile
 6. 5 volwassenheidsniveaus van Agile werken
 7. Lean manufacturing
 8. Waterval-aanpak
 9. 10 uitgangspunten bij Agile werken
 10. Prioriteit geven aan klantbeleving leidt tot betere prestaties
 11. Vijf uitgangspunten agile bij grote Nederlandse corporate organisaties
 12. Nederlanders die Agile werken geven zichzelf gemiddeld een 8
 13. HR en IT professionals; meestal geen warme relatie
 14. Wanneer is een organisatie agile?

Wat is Agile?

Agile betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden heten 'iteraties' en zijn als het ware kleine projecten op zich zelf.

Het ontwikkelteam werkt bij Agile ontwikkeling onderling zeer intensief samen, communiceert persoonlijk met elkaar en veel met andere belanghebbenden in het project. Het team probeert aan het einde van iedere iteratie vrijwel altijd iets bruikbaars op te leveren. Na iedere iteratie heroverwegen de ontwikkelaars de projectprioriteiten.

In februari 2001 kwamen 17 prominenten op het terrein van Agile-ontwikkeling bijeen. De groep stelde het Agile Manifest op, waarnaar puristische Agile-ontwikkelaars nog altijd graag verwijzen. Enkele principes uit het Manifest:
 • Klanttevredenheid door snelle levering van bruikbare software op continue basis.
 • Regelmatig aanbod van nieuwe werkende software (eerder per week dan per maand).
 • Wijziging van doelstellingen zijn welkom, zelfs laat in het proces.
 • Nauwe samenwerking op dagelijkse basis tussen ontwikkelaars en hun belanghebbenden.
 • Direct persoonlijk contact.
 • Eenvoud.
 • Zelf-organiserende teams.
 • Voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden.
(Bron: Computerworld)

ING stapt over op Agile werken

ING is overgestapt op agile werken. Een compleet nieuwe manier van werken voor de medewerkers. Hoe krijg je iedereen enthousiast?

ING is zomer 2015 overgestapt op een nieuwe manier van werken: agile werken. De grootbank volgt daarmee hippe bedrijven als Spotify, Zappos en Google. Het principe van agile werken is dat een organisatie snel kan reageren op de klantbehoefte, minder vergadert en dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Daartoe worden zogenaamde squads en tribes ingericht waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd.

Half juni zijn bij ING de eerste tribes en squads aan de slag gegaan. “En squad werkt veel beter dan een team”. (Bron: PW de Gids, 10 sep. 2016)

Kantoor inrichten voor Scrum

Agile werken met toepassing van de Scrum-methode raakt bij steeds meer organisaties in zwang. Maar wat betekent dit precies voor de inrichting van de kantooromgeving?

Scrum is een manier om 'agile' (letterlijk: wendbaar) te werken. De term komt uit de rugbywereld - de koppen bij elkaar steken - en wordt veelvuldig toegepast in de IT-wereld. Scrum is een alternatief voor de traditionele manier van productontwikkeling, die vaak lange doorlooptijden kent. Zeker in omgevingen waarin de markt (en de klantvraag) snel verandert, is er een sterke behoefte aan snelle doorontwikkeling in korte 'sprints' met tussentijdse opleveringen met bijstellingen aan de hand van klantfeedback.

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Dit team levert vervolgens om de paar weken - een 'sprint' - een product op. Iedere sprint leidt tot een werkend stuk/product. Elke sprint wordt zowel met elkaar als met de klant geëvalueerd. De 'Scrum master' binnen het team monitort elke dag of het proces loopt zoals het zou moeten lopen. Daarvoor zijn er ‘daily standups’: een kort werkoverleg met het hele team dat dagelijks – of soms zelfs meerdere keren per dag – plaatsvindt.

Bron: Gispen.

Scrum ontwikkelmethode

Onder de verschillende Agile methodes is Scrum de methode die het meest wordt gebruikt. Scrum bestaat uit een duidelijk en eenvoudig framework van rollen en spelregels dat niet gebonden is aan een specifiek technologisch domein.

Agile ontwikkelprocessen hebben als gemeenschappelijke kenmerken dat ze vertrekken vanuit actieve betrokkenheid van Business Professionals in het ontwikkelproces dat op iteratief-incrementele wijze verloopt. Via geregelde deelopleveringen worden deelsystemen steeds verbeterd en aangevuld, waarbij de integriteit van het totaalsysteem voortdurend wordt bewaakt.

De Scrum methode vult dit in via een aantal specifieke rollen en stappen. Scrum vertrekt daarbij van de complementaire krachten en inzichten van een team als groep. Het basisproces van Scrum – de zogenaamde ‘Sprint’ – kan toegepast worden met aanvullingen afhankelijk van de exacte context en behoeftes. Scrum is een minimaal framework, met een minimum aan spelregels, dat echter ruimte biedt voor empirische leerervaring, uitbreiding en technische invulling.

In Scrum vormt een Sprint - een iteratie van 1 tot 4 weken - als geheel een cyclus om een korte-termijnplanning op te maken binnen een lange-termijnvisie. Zowel binnen deze iteratiecyclus wordt op dagelijkse basis een zogenaamde ‘inspect & adept’ uitgevoerd als aan het einde van de cyclus. Dit stelt de deelnemers aan een Scrum ontwikkeltraject in staat om op een stabiele wijze aan een werkend resultaat te werken, terwijl via gecontroleerde mechanismes steeds afstemming plaatsvindt ten behoeve van nieuwe en veranderende vereisten. Dit stelt de deelnemers aan een Scrum ontwikkeltraject in staat om op een stabiele wijze aan een werkend resultaat te werken, terwijl via gecontroleerde mechanismes steeds afstemming plaatsvindt ten behoeve van nieuwe en veranderende vereisten. Scrum is daardoor ook een voortdurend verbeterproces, zowel voor het ontwikkelende product als voor de teamleden. (Bron: Capgemini (2017) dat ook agile-trainingen geeft)

Artikelen over Agile

 • Door de filosofieën van Lean en Agile in elkaar te schuiven krijg je passie, plezier en prestaties
 • Een vergadering waar de vonk overspringt
 • Het Scrumbord: de plek zonder geheimen waar alles samenkomt
 • Scrummen; Wat is dat nou precies?
 • Agile in verschillende branches
 • Agile Werken – Waarom is dat zo belangrijk?
 • Agile Manifesto
 • Agile en Kanban: match made in heaven
 • Agile, Waterval en Lean Startup: innoveren op 3 manieren
 • Wat is een Lean Startup?
 • Klimmen en Quality Function Development
Klik hier voor informatie

(Bron: LeanSixSigma)

5 volwassenheidsniveaus van Agile werken

The Agile Couch heeft samen met Tilburg University een nieuw Agile volwassenheidsmodel ontwikkeld, waar vijf Agile volwassenheidsniveaus zijn gedefinieerd:
 • Individueel niveau
 • Team niveau
 • Multidisciplinair niveau
 • Interne waardeketen niveau
 • Externe waardeketen niveau
Uit de verschillende niveaus blijkt de externe klant in toenemende mate binnen de organisatie te worden geïntegreerd, om tenslotte onderdeel van het bedrijfsteam te worden.

Lean manufacturing

Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean, is een managementfilosofie in het vakgebied van operations management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

De principes van lean manufacturing zijn afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota, waar men zich via Joseph Juran en William Edwards Deming ging richten op kwaliteitsplanning, -verbetering en -beheersing. Deze twee bouwden voort op de school van scientific management, begonnen door Frederick Winslow Taylor. Door de successen van Toyota kreeg deze filosofie meer bekendheid en navolgers. Vanaf de jaren negentig wordt lean in veel bedrijven toegepast.

(Bron: Wikipedia)*

*Wikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. Het project is gebouwd op vijf zuilen. De Nederlandstalige versie startte op 19 juni 2001 en is, gemeten naar het aantal lemma's, met meer dan 2 miljoen artikelen de op vijf na grootste taalversie.

Waterval-aanpak

De waterval-aanpak of watervalmethode is een methode voor softwareontwikkeling (een proces voor de verwezenlijking van software) van begin jaren '80, waarin de ontwikkeling regelmatig vloeiend naar beneden loopt (als een waterval). De ontwikkeling loopt door een aantal fasen, namelijk: definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie en beheer en onderhoud. Met deze methode hoopten de informaticabedrijven meer duidelijkheid te krijgen in hun software-projecten.

Het watervalmodel is afgeleid van de traditionele manier van werken in grote projecten in de constructiebouw. De bedoeling van deze manier van werken is dat het project in verschillende fasen wordt opgedeeld. Men start met fase 1 en begint niet eerder met fase 2 dan wanneer fase 1 is afgesloten. En wanneer in een van de fasen een fout ontdekt wordt, gaat men helemaal terug om die fase te corrigeren en de daaropvolgende stappen opnieuw uit te voeren. (Bron: Wikipedia)

10 uitgangspunten bij Agile werken

Werken op basis van Agile en Scrum is bij steeds meer organisaties in opkomst. Kenmerkend aan Agile is de flexibele manier van werken in kleine teams in korte tijdspannes, zogenaamde sprints. Continue feedback en zelfsturing zijn daarbij cruciaal om tot snelle en effectieve verbetering van producten en diensten te komen.


In zijn boek Scrum beschrijft auteur Jeff Sutherland 10 uitgangspunten bij Agile werken:

 1. Leve de sprint: verdeel je werk in regelmatige, vaste tijdspannes van bijvoorbeeld twee weken.
 2. Aan het eind van elke sprint moet je iets (bruikbaars) klaar hebben en dat demonstreren.
 3. Plan alleen wat nodig is, maar word niet verliefd op je eigen plan.
 4. Maak fouten, maar herstel ze: hoe sneller je fouten maakt, hoe sneller je die kunt herstellen.
 5. Kleine teams werken beter dan grote.
 6. Een team moet autonoom kunnen werken en is multifunctioneel.
 7. Een productowner heeft de visie op het product en bepaalt de prioriteit. Maar het team bepaalt hoe men dingen realiseert.
 8. Weg met domme richtlijnen, maar werk wel binnen een duidelijk kader.
 9. Transparantie: iedereen moet alles weten, inclusief inkomsten en uitgaven.
 10. Als iets niet goed werkt, ligt dat vaak aan het systeem, niet aan het individu.
(Bron: HR Praktijk, 11 aug. 2017)

Prioriteit geven aan klantbeleving leidt tot betere prestaties

Ondernemingen die zich focussen op klantbeleving presteren aanzienlijk beter dan hun concurrenten, zo blijkt uit het Adobe Digital Trends 2018 rapport.

Voor het onderzoek, dat in samenwerking met Econsultancy werd gepubliceerd, werden 13.000 marketing, creatieve en technologie professionals uit de VS, APAC1 en EMEA2 gevraagd om de belangrijkste trends in kaart te brengen die op korte termijn van invloed zijn op digitale strategieën. In het rapport werd dit jaar ook een vergelijking gemaakt met de prestaties van bedrijven in 2017 ten opzichte van hun doelen en prioriteiten. (Bron: Managers On Line, 5 mrt. 2018)

1 (Asia-Pacific) Regio Oost-Azië (Rusland uitgezonderd), Australië.
2 Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Vijf uitgangspunten agile bij grote Nederlandse corporate organisaties

Hoe kun je als corporate organisatie Agile worden? Om daar een beeld van te krijgen zijn we in gesprek gegaan bij ABN AMRO, ING, NS en Rabobank die momenteel werken aan een Agile transformatie. We spraken met hen over de gelopen route tot waar zij nu staan, keuzes die gemaakt zijn, succesfactoren, maar ook over aandachtspunten.

Uitgangspunten voor een Agile transformatie:

 • Begin klein vanuit een intrinsieke veranderbehoefte
 • Zorg dat teams en teamleden de urgentie van Agile werken begrijpen
 • Wees transparant en open, betrek alle stakeholders in het proces
 • Pak obstakels in de organisatorische inrichting één voor één aan
 • Focus op cultuurverandering
(Bron en toelichting: F-Facts, 9 apr. 2018)

Nederlanders die Agile werken geven zichzelf gemiddeld een 8

Nederland blijkt volwassener in het werken met Agile dan andere Europese landen. Dit blijkt uit Europees onderzoek, uitgevoerd door Agile transformatie specialist Wemanity, onder 140 mensen uit een Agile community. Agile wordt overal ter wereld toegepast, maar uit dit onderzoek blijkt dat Agile in Europa met name populair is onder werknemers in Nederland. Zo ziet meer dan 90 procent van diegene die Agile werken daar de voordelen van in.

Ondanks dat de volwassenheid hoog is, zijn er wel bepaalde factoren die Agile kunnen tegenwerken. In Nederland wordt met name het missen van managementsupport genoemd. (Bron: HR Praktijk, 17 apr. 2018)

IT en HR meestal geen warme relatie

IT is iets voor de IT afdeling en daar werken nerds die een andere taal spreken. In een Agile organisatie is samenwerken met die IT'ers echter onvermijdelijk.
Moderne organisaties gaan allemaal Agile werken (ook wel Scrum, hoewel niet precies hetzelfde). In het boek "Agile HR" lees je hoe dat voor HR ook werkt. Een belangrijk voordeel van Agile werken, zeker in projecten, is dat je verplicht wordt om in kleine stapjes te werken, en niet ‘big bang’. Essentieel daarin is samenwerken met de juiste mensen om veranderingen te realiseren. Een groot deel van de HR projecten heeft tegenwoordig een technologische component, waarbij je moet samenwerken met IT.

De roze wolk

De basisverandering in HR Technologie is 'de cloud'. Met de cloud wordt de interne IT component steeds beperkter. De software hoeft niet meer geïnstalleerd te worden op ieders laptop en de server staat niet meer in de server ruimte. Dus er is minder noodzaak om met interne IT collega's samen te werken. Met “de cloud” verschuift de IT rol naar de externe IT leverancier. Echter bij de software leveranciers werken nog meer IT'ers. En hun accountmanagers verkopen IT oplossingen. De HRTech taal die zij spreken is te leren!

Virtueel samenwerken met tooling te ondersteunen

Dat mensen sociale wezens zijn en, de meeste althans, graag samenwerken wisten we al. In de basis heb je daar geen communicatie tools bij nodig natuurlijk. Tenminste, als je bij elkaar op één plek bent. Daarom was het vroeger nodig om fabrieken en kantoren te hebben. Toen kwamen er communicatietools, eerst een postduif, toen de telex, fax, telefoon, mobieltjes, beeldtelefoons en toen kwam het internet. Op internet kreeg je software die communicatie mogelijk maakt en daarom kunnen mensen nu steeds beter samenwerken ook als ze niet op één plek zitten. Zeker één van de HRTech aanbieders, HR2Day, is een virtuele organisatie met ruim 30 mensen. Iedereen werkt vanuit huis en komt in basis één keer per maand bij elkaar voor overleg en gezelligheid.

Agile met Trello

Mijn favoriete tool om al dat virtuele werken mogelijk te maken is Trello. Dit is een online tool, in basis gratis, waar je online acties in “borden” organiseert. Als dit in je HR project combineert met Agile werken krijgt samenwerken intern en met leveranciers een hele andere dimensie. Vergeet Prince II, welkom Agile-Trello. Ik gebruik het zelf ondertussen ruim 2 jaar in mijn projecten en krijg vooral positieve reacties op juist die samenwerking die er ontstaat tussen 'IT leverancier' en HR.
Wil je Trello, HR Tech taal en Agile implementeren van HR Tech onder de knie krijgen, kom dan naar onze Masterclass op 12 en 13 november

Wanneer is een organisatie agile?

Volgens McKinsey voldoen alle agile organisaties, ongeacht hun sector en omvang aan dezelfde kenmerken. In een rapport over agile werken zetten vijftig experts, die binnen het adviesbureau zelf bekend staan als de ‘Agile tribe’, deze kenmerken op een rij:
 • Agile bedrijf heeft een poolster i.c. een gedeelde missie en visie
 • Agile bedrijf bestaat uit een netwerk van teams. De agile organisatie is plat en heeft heldere structuren.
 • Agile bedrijf leert en beslist snel. Agile organisaties werken in cycli waarin snel wordt nagedacht en gehandeld.
 • Agile bedrijf zet mensen centraal. Het leiderschap in een agile organisatie dient de mensen in de organisatie.
 • Agile bedrijf omarmt technologische ontwikkeling. Traditionele producten en diensten moeten worden gedigitaliseerd.
(Bron en meer uitleg: FM, 10 jan 2019)