Sociale Innovatie

Datum laatste wijziging: 6 november 2019  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Begripsbepaling
 2. Slimmer werken
 3. Platform
 4. Subsidieregelingen
 5. Leergang Innoveren met personeel
 6. Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR?
 7. Belang van certificering
 8. Verschuiving in de manier waarop werk is georganiseerd
 9. Kabinet vraagt SER advies over sociale innovatie

Begripsbepaling

Sociale innovatie is vernieuwing van het arbeidsproces, met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Sociale innovatie houdt in dat in mens en organisatie wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren, gezondheidsbeleid in te voeren, het kennisniveau en employability (inzetbaarheid) van werknemers te verhogen, arbeidsvoorwaarden te moderniseren en door sociaal beleid te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen. Sociale innovatie is dus meer dan het doorvoeren van technologische vooruitgang, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen. Alternatieve begrippen voor sociale innovatie zijn innovatief organiseren en slimmer werken.

Bij sociale innovatie zijn vele partijen (o.m. management, werknemers, klanten, politiek/overheid, vakbonden) en arbeidsaspecten (o.m. bedrijfscultuur, arbeidsparticipatie, beloningsbeleid, employability, markt) betrokken.

De wijze waarop sociale innovatie vorm wordt gegeven, hangt samen met het type organisatie, sociale innovatie is in alles maatwerk.

Slimmer werken

Werkgeversvereniging AWVN introduceerde het begrip slimmer werken, een voorloper van sociale innovatie. Bij slimmer werken gaat het om CAO-afspraken tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden) over bijvoorbeeld meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers voor bijvoorbeeld flexibele werktijden, loopbaanontwikkeling, beheersing van de loonkosten, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Afspraken in CAO's betreffen ook het kunnen nemen van initiatieven, afspraken over mobiliteit en flexibele beloning, prestatiebeloning en verzuimpreventie.

Platform

Sociale Innovatie staat al enkele jaren hoog op de agenda van de landelijke politiek getuige het functioneren van het Innovatie Platform. In juni 2006 is het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) opgericht om Sociale Innovatie nu ook specifiek binnen organisaties te bevorderen. Het NCSI is een initiatief van het Innovatie Platform, vakbonden en werkgeversverenigingen. Doelstelling van Sociale Innovatie is het vergroten van de innovatiekracht, de productiviteit en de ontwikkeling van menselijke talenten binnen organisaties in Nederland.

Subsidieregelingen

Bedrijven en andere instellingen en organisaties kunnen in het kader van het ESF-programma 2007-2013 via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie aanvragen voor projecten die ten doel hebben de arbeidsproductiviteit te verhogen. De prestaties van het bedrijf worden verhoogd door innovaties op het terrein van werkwijzen, werkprocessen, arbeidsverhoudingen en maximaal benutten van competenties.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet ten minste aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
 • een project dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het ESF-programma;
 • een aanvraag heeft steeds betrekking op een project;
 • het project heeft een duur van maximaal 12 maanden;
 • het project wordt niet mede gefinancierd uit andere EU-middelen.

De subsidieregels van SZW voor Sociale innovatie, ook bekend als Actie E, gaan veranderen. Dit heeft gevolgen voor nieuwe aanvragers. Vanaf 1 oktober 2009 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor sociaal innovatieve projecten.
Ook wordt aandacht besteed aan de toetsing op basis van kwalitatieve criteria, de nieuwe thema arbeidstijdenmanagement en procesverbetering, gericht op interne werk- en taakverdeling. Zie de gewijzigde regelingen op www.agentschapszw.nl.

Meer informatie over subsidieregelingen treft u aan in Subsidieregelingen.

Leergang Innoveren met personeel

Om meer uitgebreid kennis te nemen van sociale innovatie met nadruk op de wisselwerking tussen theorie en praktijk, wordt verwezen naar de Leergang 'Innoveren met personeel'. De leergang betreft een leertraject bestaande uit vijf workshops waar een praktijkcase centraal staat. Daarnaast brengen de deelnemers eigen cases in.
Informatie over deze leergang is te vinden op internet www.innoverenmetpersoneel.nl, ook een e-mail info@innoverenmetpersoneel.nl of telefoon 020-4113180 geeft duidelijkheid.

Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR?

Steeds meer bedrijven in de handel, logistiek en industrie zetten in op sociale innovatie en zien daardoor hun resultaten toenemen. Ze willen niet meer volgens de traditionele 'organisatiehark' werken. Dit is de conclusie uit een onderzoek van TNO Arbeid onder 493 werkgevers, in opdracht van Tempo-Team. En wat kan de HR professional doen om sociale innovatie in zijn organisatie te bevorderen? (Bron: Tempo Team, 6 feb. 2014)

Belang van certificering

Ondernemen is veel meer dan alleen een product op de markt brengen. Het is vooral een concurrentiestrijd die aangegaan en gewonnen moet worden. Die strijd gaat onder andere om het vertrouwen van de consument om een aankoop te doen of een dienst af te nemen. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor certificeringen.

Het behalen van een certificering brengt voor een ondernemer een bepaalde verplichting mee. Wanneer de erkenning eenmaal behaald is, is het niet afgelopen. Vanaf dat moment gaat de ondernemer met de certificatie-instelling een wederzijdse overeenkomst aan dat de kwaliteit van het bedrijf tenminste gelijk, maar eigenlijk nog beter zal worden. Dat schept vertrouwen bij de consument.

Het behalen van een certificering kan voor de ondernemer een bevestiging zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid veel certificaten die door onafhankelijke instellingen worden verstrekt. Het behalen van een dergelijke certificering is een zekerheid die wordt gegeven waar het gaat om de mate waarin veilig wordt gewerkt.

(Bron en meer: Brisk, aug. 2017)

Verschuiving in de manier waarop werk is georganiseerd

Clouddiensten, gezichtsherkenning, holoportation en realtime transcriptie van vergaderingen: techbedrijven zijn teamwerk aan alle kanten efficiënter aan het maken. Pas wel op, want die ene foute grap staat straks automatisch in de notulen.

Bijna ongemerkt vond er de afgelopen decennia een verschuiving plaats in de manier waarop werk is georganiseerd. De tijd die mensen werken in teamverband nam de laatste twintig jaar met 50 procent toe. Het samenwerken binnen die teams gebeurt steeds meer online. Dus is een belangrijke rol weggelegd voor de technologiebedrijven die de online omgeving vormgeven. Met slimme clouddiensten beloven ze teamwerk efficiënter en productiever te maken. (Bron: Intermediair, 15 feb. 2019)

Kabinet vraagt SER advies over sociale innovatie

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd de Sociaal-Economische Raad (SER) om vijf adviezen te vragen.

Slimmer werken, flexibel organiseren, co-creatie en dynamisch managen zijn voorbeelden van sociale innovatie die kunnen leiden tot hogere productiviteit en een grotere werknemerstevredenheid. Het kabinet vraagt de SER advies over hoe arbeidsorganisaties sociale innovatie breder en beter kunnen toepassen.

Naast deze twee adviesvragen vanuit het kabinet heeft de Tweede Kamer het kabinet eerder verzocht om drie andere onderwerpen aan de SER voor te leggen. Dat zijn Platformeconomie en werk, Aandacht voor de groeiende groep werkende armen, en Versterking van de positie van jongeren binnen de SER. Het kabinet legt ook deze adviesaanvragen voor aan de SER. (Bron: Rijksoverheid, 15 mrt 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Het Nieuwe Werken (HNW)