Gamification    Holocratie 


Goed werkgeverschap

Datum laatste wijziging: 7 oktober 2020  |  Trefwoorden: Goed werkgeverschap

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Burgerlijk wetboek
 3. Bedrijfsuitjes
 4. Billijke vergoeding
 5. Jurisprudentie slapend dienstverband
 6. Prejudiciële vragen inzake slapend dienstverband
 7. Hoge Raad verbiedt slapend dienstverband
 8. Meer investeren in werknemers
 9. Programma Vitaal Bedrijf van start

Inleiding

In het arbeidsrecht zijn veel verplichtingen voor de werkgever opgenomen: loon op tijd betalen, zorgen voor een veilige werkplek, arboverplichtingen et cetera. Daarnaast resteren situaties die buiten de wetten vallen, die niet beschreven zijn en waar de werkgever niettemin geacht wordt die goed af te handelen: het plaatsen van koffie-apparaten, vrijaf geven i.v.m. doktersbezoek, een fietsenstalling met slot neerzetten et cetera.

Het goed werkgeverschap biedt uitkomst. Het is een soort ‘vangnetconstructie’ of ‘kapstokartikel’. Heeft een werkgever zich niet gehouden aan het goed werkgeverschap, dan kan een werknemer, derden en zelfs een rechter hem hierop aanspreken.

Wat het goed werkgeverschap betreft, is het gebruikelijk dit in een zestal beginselen (rubrieken) in te delen:

 1. Gelijkheidsbeginsel: Je moet je werknemers gelijk behandelen. Je mag niemand voortrekken of discrimineren en geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen.
 2. Vertrouwensbeginsel: Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van jou als werkgever. Je moet rekening houden met deze verwachtingen en je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt.
 3. Motiveringsbeginsel: Als je ingrijpende beslissingen neemt die van invloed zijn op een werknemer (bijvoorbeeld loon uitstellen), moet je een goede onderbouwing geven. Hiermee bied je de werknemer de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.
 4. Evenredigheidsbeginsel: Je moet bedrijfsbelangen en werknemersbelangen goed tegen elkaar afwegen. Beslissingen in het belang van de zaak mogen je werknemers niet onevenredig hard treffen.
 5. Zorgvuldigheidsbeginsel: Als werkgever moet je zorgvuldig te werk gaan bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld een ontslag. Je hebt onder meer de plicht om onderzoek te doen, werknemers goed en volledig te informeren en hoor en wederhoor toe te passen.
 6. Verbod van detournement de pouvoir: Als werkgever heb je een bepaalde machtspositie ten opzichte van je werknemers. Het is niet toegestaan die machtspositie en de bijbehorende bevoegdheden te misbruiken.

Ook de werknemer kent verplichtingen die niet in wetten worden beschreven, men spreekt dan van 'goed werknemerschap'. Voorbeelden zijn zich netjes gedragen, vloeken verboden, het melden van een onveilige situatie et cetera

Burgerlijk wetboek

Artikel 611 Burgerlijk Wetboek Boek 7 biedt weinig uitkomst: 'De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.'

Bedrijfsuitjes

In zijn arrest van 17 april 2009 heeft de Hoge Raad een uitbreiding gegeven aan de aansprakelijkheid via artikel 7:611 BW voor ongevallen buiten de eigenlijke uitoefening van de werkzaamheden. Het gaat hier om bedrijfsuitjes of personeelsactiviteiten die een risico op schade met zich meebrengen en waarbij de werkgever verplicht is redelijkerwijs de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

Billijke vergoeding

In het verlengde van 'goed werkgeverschap' treffen we de 'billijke vergoeding' aan. Sinds 1 juli 2015 heeft de billijke vergoeding haar intrede gedaan in het arbeidsrecht. De billijke vergoeding heeft in de Wet Werk en Zekerheid verschillende hoedanigheden. De hoogte van de billijke vergoeding en de manier waarop de billijke vergoeding berekend moet worden, is niet in de nieuwe wet vastgelegd.

Het zijn de kantonrechters zich over de billijke vergoeding moeten uitspreken. Lees een tweetal uitspraken d.d. 22-09-2015 en 15-01-2016.

Jurisprudentie slapend dienstverband

Het fenomeen 'slapend dienstverband' is door HR-kiosk eerder beschreven. Van belang is verder de Regeling compensatie transitievergoeding van 26 februari 2019 die maakt dat werknemers bij het UWV compensatie kunnen aanvragen. De UWV-compensatie speelt een rol in daarna gevoerde rechtszaken.

Op 28-03-2019 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag gepubliceerd waarbij een werkgever een verzoek een slapend dienstverband bleef weigeren om zo de wettelijke transitievergoeding te kunnen ontlopen. De rechter besliste dat een slapende arbeidsovereenkomst in strijd is met goed werkgeverschap en gelaste de werkgever de arbeidsoverkomst te beëindigen en de transitievergoeding te voldoen.

Prejudiciële vragen inzake slapend dienstverband

In een recente procedure (april 2019) bij de rechtbank Limburg, heeft de advocaat van de werknemer aan de kantonrechter verzocht de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen over het beëindigen van slapende dienstverbanden onder toekenning van de transitievergoeding.

Als een rechter tijdens een rechtbankprocedure een prejudiciële vraag stelt, dan wordt de procedure voor de rechtbank uitgesteld tot de vraag is beantwoord door de Hoge Raad. Als regel duurt een dergelijke procedure circa 6 maanden.

Hoge Raad verbiedt slapend dienstverband

Nederland telt naar schatting enkele duizenden werknemers met een slapend dienstverband. Zij zijn allemaal langdurig ziek, hebben twee jaar lang loon doorbetaald gekregen, en zijn daarna teruggevallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De uitspraak van de Hoge Raad (datum: 8 november 2019) is richtinggevend voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Meer investeren in werknemers

Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken worden gemaakt over onder meer gezond langer werken, gelijke kansen voor medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en de werk-privébalans. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in de Arbeidsvoorwaardennota 2020: ‘Waardevol Werkgeven’.

De economische omstandigheden zijn onder meer onzeker door de stikstof- en PFAS-crisis, en de internationale spanningen. Die omstandigheden, de krapte op de arbeidsmarkt én de steeds veeleisender consument maken het noodzakelijk dat bedrijven wendbaar, innovatief en productiever kunnen zijn. Werkgevers moeten met de vakbonden onderzoeken welke cao-afspraken de productiviteitsgroei belemmeren, en hoe cao’s de flexibiliteit binnen bedrijven kunnen bevorderen, aldus de ondernemingsorganisaties.

Een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket helpt om mensen in tijden van krapte binnen te halen en te houden. De ondernemingsorganisaties pleiten onder meer voor het uitbouwen van ontwikkelingsbudgetten en voor het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden als werknemers werk en mantelzorg willen combineren. ‘Het thema gelijke behandeling is door veel werkgevers met succes opgepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen.’ Zo kunnen de verschillen tussen vaste krachten, inhuur en zelfstandigen binnen een bedrijf worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.

Programma Vitaal Bedrijf van start

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft vandaag samen met staatssecretaris van ’t Wout (SZW) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor ondernemers, met als doel om goed vitaliteitsbeleid binnen bedrijven te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Het programma Vitaal Bedrijf is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Het programma richt zich op vitaliteit in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid, en biedt hupmiddelen aan werkgevers om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren. Zo is er een gratis oriëntatiescan, advies op maat en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren. (Bron: Rijksoverheid, 5 okt. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Gamification    Holocratie