Goed Werkgeverschap


1. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
Inhoud Inleiding Burgerlijk wetboek Bedrijfsuitjes Billijke vergoeding Jurisprudentie slapend dienstverband Prejudiciële vragen inzake slapend dienstverband Hoge Raad verbiedt slapend ...

2. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Twee nieuwe vergoedingen. Vergoeding in verband met niet in acht nemen aanzegtermijn Aanzegverplichting vergeten Aanzegging ontslag via social media Transitievergoeding Berekening ...

3. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Intro Ontslagvergoeding Berekening transitievergoeding Overgangstermijn transitievergoeding bedrijven met minder dan 25 werknemers Transitievergoeding vervalt na drie maanden Ontslag door ...

4. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Antwoord minister op vragen Vergoeding niet in acht nemen aanzegtermijn Opbouw transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur Transitievergoeding bij niet verlengen tijdelijk ...

5. Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen)   16 mei 2015
22 mei 2017  |  , , , ,
Inhoud Twee nieuwe vergoedingen Aanzegtermijn Transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur Geen reservering voor toekomstige transitievergoeding Twee nieuwe vergoedingen De Wet werk ...

6. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... scholen, consultatiebureaus of bibliotheken; internationaal gezien presteert Nederland relatief goed. Van de 11 landen die deelnamen aan het onderzoek, heeft alleen Noorwegen minder ...

7. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... van de regeling onaanvaardbaar is. Het gaat erom of de werkgevers - binnen de grenzen van het goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW - gebruikmaken van de discretionaire bevoegdheid de ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... ontslag Digitaal formulier voor ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag na 2 jaar ziekte? Verplichtingen werkgever ook na 3 jaar mogelijk ...

9. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ontslag als blijkt dat het met het bedrijf slecht gaat; exoneratiebeding: een eventuele schadevergoeding wordt uitgesloten of beperkt; concurrentie- of relatiebeding; geheimhoudingsbeding (ook ...

10. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... van het contract. Indien de werkgever dit achterwege laat, moet hij de werknemer een vergoeding betalen van een maand loon. Dit geldt ook als het contract wordt voortgezet. Indien de ...

11. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo belangrijk als goede werksfeer Antwoordvoorbedrijven Zoeken naar wetten Geef alle werkenden dezelfde zekerheden ...

12. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... Administratie aanpassen Inventarisatie De werkgever zal in kaart moeten brengen welke vergoedingen er zijn, de hoogte van de werkgeverskosten en de bron. Deze inventarisatie dient te ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

14. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... hulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV'ers zijn en dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen specifieke opleidingseisen. De werkgever kan zelf de taken ...

15. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... arbeidsongeschikte werknemers (WIA). Het is zaak deze erfenissen, vooraf aan een bedrijfsovername, goed in kaart te brengen* een taak waarin de P&O afdeling helderheid kan verschaffen. * De ...

16. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... er in de arbeidsmarkt gebeurt Onvoldoende actieve herplaatsingsinspanning leidt tot billijke vergoeding en verval concurrentiebeding Bedrijf laat werknemers zelf collega’s aannemen en ...

17. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
... Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale toelagen overbodig maken zoals kindervergoedingen, studiebeurzen, leeflonen, en uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en pensionering* ...

18. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... hebben of vergeet te melden. Daarbij speelt mee dat de tijd die het kost om te melden vaak niet vergoed wordt door de werkgever. Beroepsziekten in Cijfers 2014 Bedrijfsartsen uit het Peilstation ...

19. Bezoek aan huisarts e.d.   20 maart 2009
20 maart 2017  |  ,
... of arbeidsvoorwaarden kunnen hierover afspraken staan. Wel volgt uit het beginsel van goed werkgeverschap dat de werkgever een werknemers algemeen niet mag verbieden om onder werktijd ...

20. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... voor een bonus, ook wel incentive - een in het vooruitzicht gestelde beloning in de vorm van geld, goed of dienst voor een specifieke prestatie - genoemd. In hun functie is het duidelijk zichtbaar ...

21. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... tot (vervroegde) pensionering, ziektekosten- en verlofregelingen, overwerk1 en reiskostenvergoedingen. Ook zaken als functiewaardering, salarisschalen, (flexibele) beloning en ...

22. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... ergernis Governance van het familiebedrijf is maatwerk Accountants onthouden honderden bedrijven goedkeurende verklaring Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden Bedrijfsleven ...

23. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... werknemer In de Wet werk en zekerheid is een scholingsplicht opgenomen, in aanvulling op het 'goed werkgeverschap'. De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd: 'De werkgever stelt ...

24. Drugs   20 mei 2015
4 september 2020  |  ,
... daarvan, Nederlandse leveranciers van de drugskits - Dräger, Sanelco en Dutch Diagnostics - doen goede zaken. Redenen die bedrijven noemen om hun werknemers op drugs te testen lopen uiteen. ...

25. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... AOW. Is er sprake van een RVU dan is de werkgever een eindheffing van 52% verschuldigd over de vergoeding. Dit geldt als de vergoeding wordt uitgekeerd als eenmalige uitkering, via een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (134 totaal)