Wia


1. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
Inhoud Korte inhoud WIA WIA-beoordeling UWV Vier groepen Burgerlijk Wetboek Kritiek Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Cijfers Aanvullen loon Verhalen WGA-premie Evaluatie WIA Aanbevelingen ...

2. Overige gevolgen WIA   9 maart 2010
12 februari 2019  |  , , , ,
Inhoud Gevolgen voor de zorgverzekeringswet Gevolgen voor de personeelsafdeling Kennisverslag UWV: WIA-prikkels werken Gevolgen voor de zorgverzekeringswet Door de WIA blijft de werkgever langer ...

3. Bedrijfsovername (WIA)   9 maart 2010
4 december 2015  |  , ,
... gepaste zorgvuldigheid. Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). ...

4. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  ,
De wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen kent vele aspecten, in de diverse subrubrieken wordt dat duidelijk gemaakt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen).

5. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
... op uitkeringen en de premie op grond van de ZW, Wet Wajong, Wet arbeid en zorg (WAZO), WW en WAO/WIA zijn vrijgesteld. De uitkeringen zijn wel belast. De zogenaamde 'omkeerregel'. Aanspraken die ...

6. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... zijn pensioen, een eenmalige uitkering bij ontslag en aanspraken op grond van de WW en WAO/WIA; de aanspraak is geheel of gedeeltelijk vrijgesteld, de uitkeringen zijn geheel of ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... opleiding die men bij het UWV kan aanvragen. Proefplaatsing Als een werkgever iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wil nemen of een werkzoekende die ...

8. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... zekerheidsstelsel door UWV Nieuwe Regelhulp financieel CV Formulier Bijstelling plan van aanpak WIA vervallen Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ Jaarverslag UWV 2018 Aanvraag ...

9. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... te ontvangen (netto) bedrag, ook kan de subsidie betrekking hebben op een vermindering van de WAO/WIA- en WW-premies. Subsidies komen onder meer uit het ESF (Europees Sociaal Fonds). * Het ...

10. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... is afhankelijk van het inkomen. Inkomen in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, ...

11. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... verzekeringen voor de bovenwettelijke aanvullingen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Wat het aanleveren van data aan een verzekeraar betreft, wordt onderscheid gemaakt tussen ...

12. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

13. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige ...

14. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... Arboverplichtingen voortaan zelf organiseren. 2006: De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vervangt de WAO; 2006: De Wet REA wordt ingetrokken, alle re-integratie-instrumenten zijn ...

15. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WGA-hiaat WGA: wel sollicitatieplicht Cijfers WGA (juni 2016) Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Onderzoek verkorting ...

16. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere wachttijd WIA Tegemoetkomingen Proefplaatsing standaard twee maanden Proefplaatsing werklozen moet sneller ...

17. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 52 naar 104 weken; ook de maximale uitkeringsperiode van de Ziektewet en de wachttijd voor de WAO/WIA is nu 104 weken; de verlengde loondoorbetalingsverplichting geldt alleen voor ziektegevallen ...

18. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... - ook wel invaliditeitspensioen genoemd - in een eenmalige uitkering of een aanvulling op de WAO/WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het loon dat gemiddeld in de laatste drie jaar is ...

19. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... het beperken van de IVA-instroom (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) tot minder WIA-uitgaven (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). In het totaal zijn er 69 Arboconvenanten ...

20. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werknemers te bevorderen. Uiteindelijk zal dit beleid tot lager verzuim en minder instroom in de WIA/WAO moeten leiden. De wet legt de werkgever een zorgplicht op de drie genoemde gebieden zo ...

21. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De aanspraken op grond van de Ziektewet, de WW, de WAO/WIA behoren ook niet tot de gage. Kostenvergoedingsbeschikking Ingeval een artiest veel kosten ...

22. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... werkgever nog had of nog zou krijgen voor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (WIA). Het is zaak deze erfenissen, vooraf aan een bedrijfsovername, goed in kaart te brengen* een ...

23. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... arbeidsmarkt moeten zowel werkgevers als werknemers het initiatief kunnen nemen om een vervroegde WIA aanvraag te doen. Voordeel voor de werkgever is dat de toegekende IVA-uitkering in mindering ...

24. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... en daarnaast het uiteindelijke proces tot vaststelling van de beslagvrije voet. Subsidies Het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium wordt tijdelijk aangepast voor mensen die met ...

25. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... risicodrager zijn voor de WW, daalt van 0,78% (2019) naar 0,68% in 2020. Deze basispremie voor WAO/WIA stijgt voorlopig van 6,46% (2019) naar 6,79%. Daarboven komt nog de uniforme opslag ...


Bekijk items: 1 tot 25 (257 totaal)