Veranderingen 2019

Datum laatste wijziging: 8 januari 2019  |  Trefwoorden: , ,

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

30%-regeling

De 30%-regeling gaat van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Overgangsrecht houdt in dat de 30%-regeling tot en met 31 december 2020 kan worden toegepast, voor zover de op grond van de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is verstreken.

Adoptieverlof

Het adoptieverlof was vier en wordt zes weken. Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op een UWV-uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Voor één persoon is de hoogte van de schade minimaal € 12.500 en maximaal € 20.000. Er kunnen meer personen smartengeld voor één ongeval eisen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De ingangsleeftijd AOW was 66 jaar en wordt 66 jaar en 4 maanden.

Auto

Leaserijders die in een elektrische auto rijden van meer dan € 50.000 gaan meer belasting betalen. Voor elektrische auto's was de bijtelling 4 procent. Dat blijft 4%, maar als de catalogusprijs van de auto hoger is dan € 50.000 geldt vanaf 1 januari 2019 een standaardbijtelling van 22 procent. Voor de overige leaserijders blijft de bijtelling 22%.

Voor 12 jaar oudere dieselpersonen- en dieselbestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km komt er een extra dieseltoeslag. De opslag bedraagt 15% van de motorijtuigbelasting inclusief provinciale opcenten.

Bedrijfsactiviteiten

Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Vanaf deze datum moeten verschillende bedrijfsactiviteiten inzichtelijk uit de administratie moeten blijken (voorbeelden: uitzendkrachten ter beschikking stellen aan inlener, opdrachten verstrekken aan ZZP’ers).

Belastingplan 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Ook stemde de Eerste Kamer over de moties die bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen waren ingediend.

Het ministerie van Financiën heeft de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019 in een circulaire samengevat. Deze circulaire is op 18 december 2018 gepubliceerd.

Op 18 december 2018 is ook een nieuwsbericht door het ministerie van Financiën gepubliceerd met een overzicht van een aantal belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 december 2018 de uitkeringsbedragen zoals die gelden per 1 januari 2019 gepubliceerd.

Belastingschijven

Belastingplichtigen geboren vanaf 01.01.1946 en onder de AOW-leeftijd:

De veranderingen in de belastingschijven hebben te maken met de geleidelijke invoering van het tweeschijvenstelsel in 2021.
In 2019 neemt het tarief in de eerste schijf toe van 36,55 naar 36,65 procent. Het tarief in de tweede en derde schijf daalt daarentegen, van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf wordt licht verlaagd, van 51,95 procent naar 51,75 procent.
Hoogte inkomen  Inkomen is niet hoger dan Belastingtarief
- € 20.384 36,65%
€ 20.384 € 34.300 38,10%
€ 34.300 € 68.507  38,10%
€ 68.507 51,75%

Brexit

Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU onverbiddelijk afscheid van de UK. Dat heeft voor vele landen grote gevolgen.

BTW

Verlaagd BTW-tarief stijgt van 6% naar 9%; de boodschappen, kapper, fiets, bloemen et cetera worden duurder. Maar bijvoorbeeld ook geneesmiddelen. En niet te vergeten diensten: dierentuinen, festivals, bioscoop, openbaar vervoer, taxi's et cetera.

Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling aangepast. Gemeenten kunnen worden vanaf 2019 worden gecompenseerd voor de BTW op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. De compensatie kan tot 30 april 2019 worden aangevraagd.

Vanaf 1 januari 2019 gaan wetswijzigingen in betreffende de btw-heffing in het kader van e-commerce. Een daarvan is de Btw-drempel voor kleine ondernemers die ‘TOE-diensten’ verrichten

Detachering

Vreemdelingen die in Nederland willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Afhankelijk van het land van herkomst moeten zij een vergunning hebben om te mogen werken. De notificatieplicht zou op 1 januari 2019 in werking treden, dit is uitgesteld tot 1 april 2019 (of later).

Directeur Grootaandeelhouder

De eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders wordt verzacht. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de directeuren-grootaandeelhouder uitgezonderd.

Fiets

De forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op zeven procent. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling.

Heffingskortingen

Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar.

Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) gaat op de schop. Mensen met een inkomen tussen de € 5000 en € 25.000 kunnen minder IACK tegemoet zien, omdat het basisbedrag van € 1000 verdwijnt. Wel gaat het opbouwpercentage waarmee berekend wordt omhoog van 6,16% naar 11,45%.

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Gepensioneerden krijgen in 2019 te maken met een verhoging van de ouderenkorting. Het maximale bedrag van de ouderenkorting na indexatie wordt met € 178 verhoogd naar € 1596.

Geboorteverlof

In 2018 hadden partners van moeders recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald verlof. Het kraamverlof van partners van moeders wordt vanaf 1 januari 2019 vervangen door geboorteverlof. In 2019 wordt het verlof uitgebreid naar een werkweek betaald verlof. De vijf vrije dagen (max. 1 week, dus ook voor parttimers) voor de partner van de moeder worden volledig door de werkgever betaald.

Inkomens publieke en semipublieke sector

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor 2019 vastgesteld op € 194.000.

Inspectie SZW

Thema's 2019 zijn: het bestrijden van oneerlijk werk met onderbetaling en uitbuiting, het verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en toezicht te houden op het werving en selectiebeleid in verband met arbeidsmarktdiscriminatie.

Kindregelingen

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en de indexering, wordt de uurprijs voor dag-, buitenschoolse en gastouder-opvang, verhoogd.
De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang verandert. Daardoor wijzigt het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep.

Kindermishandeling altijd melden. Mensen die werken in de kinderopvang of zorg moeten vermoedens van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld voortaan altijd melden. Tot nu toe mochten ze ook besluiten zelf hulp te verlenen, zonder een melding te doen bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2019 moeten ze, ook als ze zelf hulp verlenen, altijd Veilig Thuis inschakelen.

Klimaatakkoord

Als een installatie meer dan de vrijgestelde hoeveelheid (dispensatierecht) aan broeikasgas uitstoot, gaat de werkgever met ingang van 2021 een CO2-heffing betalen. Het gaat om een afvalverbrandingsinstallatie of een installatie die lachgas uitstoot.

Lease-regeling

Alle leaseverplichtingen moeten met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen, met uitzondering van korte termijncontracten en leases van ‘kleine’ activa. Dit vereist de nieuwe lease-standaard IFRS 16 – Leases. De nieuwe lease-standaard heeft grote gevolgen voor organisaties die leasen.

Loonbelasting

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Er zijn enkele uitzonderingen. Vanwege het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland komen er drie tabellen heffingskorting.

Loonbeslag

De uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, een wet die mensen met schulden beter moet beschermen tegen deurwaarders en overheidsdiensten, is voor zeker 2 jaar uitgesteld

Loopbaan

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers.

Maatschappelijke ondersteuning

Vanaf 1 januari 2019 wordt een (goedkopere) abonnement ingevoerd voor het gebruik van algemene voorzieningen - huishoudelijk hulp, trapliften, begeleiding et cetera - in de Wmo. De eigen bijdrage kon oplopen tot maximaal meer dan € 400 per maand en wordt nu maximaal € 17,50 per 4 weken. Iedereen blij, behalve de gemeenten die bang zijn voor een hausse aan aanvragen.

Medische gegevens

Iedereen kan in 2019 zijn medische gegevens in eigen beheer krijgen op de computer, tablet, geheugenkaart of mobiele telefoon. Er komt niet één systeem voor alle Nederlanders: burgers bepalen individueel welke gegevens zij zelf willen inzien.

Meerwerk

Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een CAO is geregeld.

Milieu

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Minimumjeugdloon

Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon.

Het minimumjeugdloon gaat omhoog voor werknemers van 20, 19 en 18 jaar. Vanaf 1 juli 2019 hebben 20-jarigen recht op 80 procent van het wettelijk minimumloon (in 2018: 70 procent), 19-jarigen krijgen 60 procent (was: 55 procent) en 18-jarigen 50 procent (was: 47,5 procent).

Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 en over 2018 een compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon (jeugd-LIV). De compensatie wordt echter pas in 2019 vastgesteld en uitbetaald.

Nieuwsbrief Loonheffingen

De Belastingdienst heeft in december 2018 de derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze uitgave zijn de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd. Een must voor HR-functionarissen daar jaarlijks kennis van te nemen.

Ondernemers

Ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen, worden gecompenseerd.

Ondernemingsraad

Per 1 januari 2019 wordt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Dan wordt het jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen het bedrijf verplicht. Dat geldt voor ondernemingen met 100 en meer werknemers. Het doel is om bewustzijn en transparantie over dit onderwerp binnen bedrijven te stimuleren.

De personeelsvertegenwoordiging (pvt) en personeelsvergadering (pv) krijgen dankzij een wijziging in de WOR meer rechten met betrekking tot de pensioenregeling.

Ontslag

De transitievergoeding voor kleine werkgevers (minder dan 25) wordt financieel verruimd. Ingangsdatum (zo mogelijk) 1 januari 2019. 

Overwerk

Vaak wordt overwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een CAO afspraken zijn gemaakt. Is dat niet het geval, dan moet het minimumloon alsnog worden uitbetaald. 

Overgewicht

Hulp bij overgewicht wordt per 2019 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De dekking is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht. De huisarts kan voor deze groep een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma voorschrijven (GLI).

Overwerk

Vaak wordt over- of meerwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een CAO-afspraken zijn gemaakt. Voor uitzendkrachten is dat de CAO van de inlener.

Pensioen

Vanaf 1 januari 2019* vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels, omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat men desgewenst met dat oude geld kan sparen voor bijvoorbeeld (iets) meer pensioen.

* Pensioeninstellingen hebben tot 1 juli 2019 de tijd om heel kleine pensioenen - maximaal twee euro bruto per jaar - af te kopen.

De nieuwe regels voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn van toepassing op pensioendeelnemingen die eindigen vanaf 1 januari 2018. Het gaat om een pensioen minder dan € 474,11 per jaar en meer dan € 2 per jaar.

Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen met drie scenario’s laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen. Het gaat om een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario.

Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten.

2019 is het laatste jaar waarin een DGA kan kiezen het pensioen in eigen beheer af te kopen.

Roken

De prijs van een pakje van twintig sigaretten gaat door de accijns- en btw-verhoging per 1 januari 6 cent omhoog. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder.

Sport accommodaties

Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sport accommodaties.

Subsidie

Minister Van Engelshoven trekt vanwege het lerarentekort extra geld uit voor de scholing en begeleiding van zij-instromers.

Transitievergoeding

Werkgevers worden met terugwerkende kracht gecompenseerd voor transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben betaald aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers.

Het maximale bedrag dat een werkgever moet betalen aan transitievergoeding gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 79.000 naar € 81.000.

UBO-register

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een amendement gepubliceerd om de zogenoemde Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) aan te passen. Het UBO-register zal naar verwachting nog voor de zomer van 2018 in wet- en regelgeving zijn omgezet. De aangescherpte regels gaan pas eind 2019 gelden.

UWV

Vanaf 1 januari 2019 belt het UWV de (ex)werknemer niet meer na zijn ziekmelding. Hij krijgt een ontvangstbevestiging met een link naar een digitale vragenlijst met vragen over zijn ziekmelding. Deze vragenlijst moet hij m.b.v. DigiD invullen en verzenden.

Vanaf 1 januari 2019 gaan mensen die in het buitenland wonen meer belasting betalen over hun uitkering van UWV, als zij loonheffingskorting laten toepassen op die uitkering.

Voucherregeling

Vanaf 1 januari 2019 zal de Europese voucherregeling in de btw-wetgeving moeten zijn opgenomen. Een voucher is bijvoorbeeld een cadeaubon of bioscoopbon. Op grond van deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik.

Vrijwilligersvergoeding

Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.

Wie een WW-uitkering ontvangt, krijgt meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, ook bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Bijvoorbeeld helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen.

Wajong

Vanaf 1 januari 2019 heeft het levenlanglerenkrediet geen invloed meer op de hoogte van de Wajong 2010-uitkering of het recht op de Wajong 2015-uitkering.

Werkloosheidfonds

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). In 2019 gaan werkgevers gemiddeld 0,77 procent betalen, dat was in 2018 nog 1,28 procent.

Zware beroepen

Vanaf 1 januari 2021 kunnen afbouwwerknemers (geen uta) die vallen onder de cao Afbouw (incl. natuursteen) maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. 

Zorg / Basispakket

Het basispakket wordt uitgebreid met een Gecombineerde leefstijl interventie (bij overgewicht), Zittend ziektevervoer en Oefentherapie bij COPD. Uit het pakket gaan paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium.

Zorg- en Affectieschade

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Zorgkosten

De zorgpremie zal gemiddeld met ruim 10 euro per maand stijgen. Daar staat een verhoging van de zorgpremie - afhankelijk van de zorgverzekeraar - tegenover. Het eigen risico blijft € 385. Het eigen risico voor medicijnen is maximaal € 250.  

Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) voor ondernemers stijgt in 2019 van 5,65% naar 5,70%. Het percentage van de werkgeversheffing stijgt van 6,90% naar 6,95%

ZZP-ers

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. De compensatie zal in het eerste kwartaal 2019 worden uitgekeerd.