Vestiging in Nederland    Derde werkplek 


Wetten

Datum laatste wijziging: 9 februari 2020  |  Trefwoorden: Wet arbeid vreemdelingen, WAV, Tewerkstelling, Wetten


Inhoud

 1. Wet Arbeid Vreemdelingen
 2. Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen
 3. Aanscherping Wet Arbeid Vreemdelingen
 4. Wet Modern Migratiebeleid
 5. Werknemers op Nederlands Continentaal Plat
 6. Geen tewerkstellingsvergunning voor werknemer buitenlandse afnemer
 7. Naslag
 8. Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
 9. Vragen premieplicht werknemers die in meerdere EU lidstaten werken
 10. Taaleisen voor buitenlandse zorgverleners
 11. Meldingsplicht grote buitenlandse bedrijven in Nederland
 12. Gelijk loon voor buitenlandse uitzendkracht?
 13. Nieuw boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen
 14. Notificatieplicht buitenlandse dienstverleners
 15. Wijziging Wet arbeid vreemdelingen – internetconsultatie
 16. Notificatieplicht vanaf 1 maart 2020

Wet Arbeid Vreemdelingen

De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is.

NB: Volgens de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) is een vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.

Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen

De Eerste Kamer is op 21 maart 2012 akkoord gegaan met de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen ter implementatie van richtlijn 2009/52/EG. Het doel van de richtlijn is het tegengaan van illegale immigratie van derdelanders in de EU door het aanpakken van een belangrijke aantrekkingsfactor: illegale tewerkstelling.

NB: De Inspectie SZW heeft, in samenwerking met de Belastingdienst, op 1 mei bij 53 hotels in Amsterdam gecontroleerd op onder meer aanwezigheid van illegale werknemers, onderbetaling en arbeidstijdenwet. Bij 14 hotels, ruim 25 %, zijn vermoedelijk één of meer overtredingen geconstateerd. Daarnaast zal de Inspectie in een groot aantal gevallen nog nader onderzoek doen, waardoor het overtredingspercentage naar verwachting nog verder op zal lopen. (Bron: Rijksoverheid, 3 mei 2013)

Aanscherping Wet Arbeid Vreemdelingen

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren. De Eerste Kamer stemde 12 november 2013 in met het wetsvoorstel voor herziening van de Wet Arbeid Vreemdelingen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin dit wordt geregeld.

Tewerkstellingsvergunningen worden voortaan nog maar voor een jaar toegekend. Bij verlenging van de werkzaamheden moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De wet verplicht werkgevers verder marktconform loon te betalen als zij een tewerkstellingsvergunning willen krijgen en minimaal het voltijds minimumloon, ook als de werknemers in deeltijd werkt. Ook kan een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd als de werkgever in het verleden veroordeeld is voor een arbeidsgerelateerd delict, zoals bijvoorbeeld de overtreding van de Arbo-wet. Als blijkt dat werkgevers in een sector te weinig naar Nederlandse werknemers of werknemers van binnen de EU zoeken dan kan de minister van SZW voor die sector een vergunningstop opleggen. Pas als de werknemer van buiten de EU vijf jaar in Nederland heeft gewerkt, mag hij zonder vergunning werken. (Bron: Min. SZW, 12 nov. 2013)

Wet Modern Migratiebeleid

De Wet Modern Migratiebeleid (MoMi), die op 1 juni 2013 wordt ingevoerd, heeft aanzienlijke gevolgen voor werkgevers. MoMi heeft ten doel de Nederlandse kenniseconomie en concurrentiepositie te versterken. De nieuwe wet hanteert een selectief migratiebeleid, waarbij de migranten die Nederland nodig heeft, zoals kennismigranten*, snel en eenvoudig kunnen worden toegelaten. Voor laagopgeleide vreemdelingen blijven de toelatingsprocedures zoals ze waren. (Bron: Rijksoverheid, 6 mrt. 2013)

* Zie subrubriek Kennismigranten.

Werknemers op Nederlands Continentaal Plat

De socialezekerheidspositie van werknemers die werken op het Nederlands Continentaal Plat wordt per 1 januari 2012 gelijkgetrokken met die van werknemers die werken op het Nederlandse grondgebied in Europa (dus niet de Nederlandse overzeese gebieden). Deze werknemers zijn dan in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en voor de Zorgverzekeringswet, tenzij ze op grond van internationale wetgeving in een ander land zijn verzekerd. Vanaf 1 januari 2012 betaalt de werkgever voor deze werknemers ook premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw.

Geen tewerkstellingsvergunning voor werknemer buitenlandse afnemer

Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt tijdelijk aangepast om het onder voorwaarden mogelijk te maken dat werknemers van een buitenlandse afnemer uit een niet-EU-land zonder tewerkstellingsvergunning tijdelijk in Nederland werkzaamheden kan verrichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het controleren van goederen voorafgaand aan de levering of het opdoen van specifieke kennis of ervaring bij de Nederlandse leverancier. Aldus het besluit van Min. SZW. (Bron: Loonzaken, 2 juli 2013)

Naslag

Meer informatie:

Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

De Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is met ingang van 1 april 2014 ingevoerd. De GVVA ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden.

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU.

Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA, namelijk seizoenwerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor hen blijft het huidige systeem bestaan waarbij bij UWV een twv en bij de IND een verblijfsvergunning wordt aangevraagd. Voor kennismigranten verandert er niets, omdat zij nu al alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.

Vragen premieplicht werknemers die in meerdere EU lidstaten werken

De Hoge Raad heeft in twee zaken prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld. Het gaat hierom de uitleg om wat moet worden verstaan onder ‘het plegen te verrichten van werkzaamheden in twee of meer lidstaten'. (Bronnen: Hoge Raad, 30 oktober 2015 zaak 14/05346 en Hoge Raad, 30 oktober 2015, zaak 14/05851)

Taaleisen voor buitenlandse zorgverleners

Wanneer beoefenaren van medische beroepen met een buitenlands diploma in de Nederlandse gezondheidszorg willen werken, moeten zij aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse overheid voldoen. Die kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet-BIG), waarmee de patiëntveiligheid gewaarborgd wordt. (Bron: Panteia, 30 okt. 2015)

Meldingsplicht grote buitenlandse bedrijven in Nederland

Buitenlandse bedrijven krijgen een meldingsplicht als zij tijdelijk werk doen in Nederland. Kleine bedrijven zullen hiervan worden uitgezonderd. Zo moet een eigenaar van een Duits bedrijf dat in Nederland een tunnel bouwt, melden welke medewerkers aan de tunnel werken en hoe lang ze komen werken.

Door invoering van deze plicht kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben en daarmee voldoen aan de Europese detacheringrichtlijn. Aldus het wetsontwerp dat 9 februari 2016 aan de Tweede Kamer is gezonden. (Bron: Rijksoverheid, 9 feb. 2016)

Gelijk loon voor buitenlandse uitzendkracht?

Werknemers die door een bedrijf uit een ander EU-land hier aan het werk worden gezet, moeten hetzelfde loon krijgen als hun Nederlandse collega's. Deze detachering mag maximaal twee jaar duren. Duurt die toch langer, dan geldt de Nederlandse sociale zekerheid, inclusief pensioen, ook voor hen. Voor buitenlandse uitzendkrachten gaan de Nederlandse uitzendregels gelden.

Dit stelt EU-commissaris Marianne Thyssen voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit. Op initiatief van Lodewijk Asscher, de Nederlandse minister van Sociale Zaken, vroegen Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, België, Luxemburg en Nederland vorig jaar juni om voorstellen. Enkele Oost-Europese landen maakten daartegen bezwaar, omdat ze zich in de hoek gezet voelden.

Op initiatief van Lodewijk Asscher, de Nederlandse minister van Sociale Zaken, vroegen Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, België, Luxemburg en Nederland vorig jaar juni om voorstellen. Enkele Oost-Europese landen maakten daartegen bezwaar, omdat ze zich in de hoek gezet voelden. (Bron: Volkskrant, 9 mrt. 2016)

Nieuw boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen

Op 15 juli 2015 is het nieuwe boetebeleid van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn: de introductie van een waarschuwing bij een eerste overtreding, meer onderscheid in soorten overtreders, het vastleggen van boeteverhogende omstandigheden en de uitbreiding van specifieke matigingsgronden. Of dit nieuwe boetebeleid meer maatwerk bij het bepalen van de hoogte van Wav-boetes oplevert, is de vraag. (Bron: Stibbe Blog, 27 sep. 2016)

Notificatieplicht buitenlandse dienstverleners

Vreemdelingen die in Nederland willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Afhankelijk van het land van herkomst moeten zij een vergunning hebben om te mogen werken. Buitenlandse werknemers vullen tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt aan.
De verschillende eisen staan in de Handhavingsrichtlijn c.q. notificatieplicht. (Bron: Rijksoverheid)


De notificatieplicht  zou op 1 januari 2019 in werking treden. Dit is uitgesteld tot 1 april 2019 (of later).

Wijziging Wet arbeid vreemdelingen – internetconsultatie

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd (8 januari 2020). De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen.
Het doel van de wijzigingen is het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers. (Bron: Rijksoverheid)

Notificatieplicht vanaf 1 maart 2020

De notificatieverplichting die per 1 maart 2020 in Nederland wordt gevoerd, houdt in dat een buitenlandse dienstverrichter (een werkgever die zijn werknemer naar Nederland stuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren) vooraf een mededeling moet doen aan de dienstontvanger (de ontvangende partij in Nederland, meestal de opdrachtgever of de werkgever waarvoor in Nederland wordt gewerkt, onderdeel van een concern, etc.). (Bron en meer: AWVN, 21 jan. 2020)

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vestiging in Nederland    Derde werkplek