Niet EU-migranten    Pensioen 


Participatie

Datum laatste wijziging: 19 juli 2019  |  Trefwoorden: Migrant, Participatieverklaring, Inburgering

Inhoud

 1. Proef
 2. Doelen
 3. Doelgroepen
 4. Grondtekst Participatieverklaring
 5. Deelnemende gemeenten
 6. Veranderingen basisexamen inburgering
 7. Pool en Bulgaar minder vaak werkloos
 8. Strengere procedure toelating nieuwe taalscholen inburgering
 9. Pilots Veranderopgave Inburgering van starten

Proef

Gemeenten starten een proef met de participatieverklaring voor nieuwkomers in Nederland. Nieuwkomers worden daarin gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verklaring is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om integratie van migranten te laten slagen. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De proef start in januari 2014.

Doelen

Met de participatieverklaring worden de volgende doelen nagestreefd:
 • Welkom heten van nieuwe migranten in de Nederlandse samenleving, waarbij zij tegelijk gewezen worden op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving, de geschreven en ongeschreven regels waarop de Nederlandse samenleving is gestoeld, en de grenzen die deze regels stellen aan gedragingen in het dagelijks maatschappelijk verkeer.
 • Een binding tot stand brengen tussen migrant, gemeenten en de Nederlandse samenleving.
 • Wegwijs maken in Nederland en weerbaarder maken van  nieuwkomers tegen misbruik en uitbuiting door betere informatie
 • In aanraking brengen van nieuwe migranten met relevante voorzieningen ten dienste van een snelle inburgering en integratie, zoals de brede mogelijkheden op het gebied van het leren van de Nederlandse taal, de Nederlandse arbeidsmarkt en de lokale voorzieningen.

Doelgroepen

De participatieverklaring is bedoeld voor zowel migranten van binnen als buiten de Europese Unie.
 

Grondtekst Participatieverklaring

Welkom in Nederland!

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn.

Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid

In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:

 • Iedereen zijn eigen mening mag uiten.
 • Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben.
 • Iedereen vrij is wel of niet te geloven.
 • Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht)

Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid

In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit

In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie

In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.

Deelnemende gemeenten

De volgende gemeenten doen in ieder geval mee aan de proef: Amsterdam, Rotterdam, Westland, ‘s-Hertogenbosch, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Doetinchem, Enschede, Zundert (in samenwerking met de regio West Brabant), Amersfoort, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Spijkenisse en Waalwijk. Bij een aantal ander gemeenten zal besluitvorming over deelname nog plaatsvinden. (Bron: Wereldjournalisten, 21 dec. 2013)

Veranderingen basisexamen inburgering

De veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de computer. (Bron: Rijksoverheid, 21 mei 2014)

Pool en Bulgaar minder vaak werkloos

Economisch gezien zijn Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten in Nederland er de laatste jaren op vooruitgegaan. Steeds meer van hen hebben werk. Maar hoe langer ze in Nederland zijn, des te minder ze zich thuis voelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport Langer in Nederland laat zien hoe Poolse en Bulgaarse migranten zich hebben ontwikkeld na hun migratie naar Nederland. (Bron: Pienk, april 2015)

Strengere procedure toelating nieuwe taalscholen inburgering

Er komt een strengere procedure voor de toelating van nieuwe aspirant-taalscholen die inburgeringscursussen aan nieuwkomers verzorgen. Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten op basis van een analyse van de Inspectie SZW over meldingen van signalen van fraude bij taalscholen. (Bron: Min SZW, 17 dec. 2018)

Pilots Veranderopgave Inburgering van start

In augustus 2019 starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Tot eind mei 2019 konden gemeenten, zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten, een aanvraag indienen bij het ministerie om een pilot uit te voeren. Na beoordeling van de aanvragen, zijn er in totaal 21 aanvragen toegekend. Doordat gemeenten veelvuldig samenwerken, gaan 57 gemeenten inburgeraars begeleiden volgens de inmiddels bekende contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Niet EU-migranten    Pensioen