Code Oranje

Datum laatste wijziging: 4 juni 2017  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Oneerlijke concurrentie
  2. Arbeidsmigratietop: onderzoek naar verdringing

Oneerlijke concurrentie

De Europese Unie moet nieuwe regels maken om de uitwassen van het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. De volksverhuizing vanuit Oost-Europa naar het Westen heeft een 'ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in rijkere EU-landen'. Hun werk en inkomen worden bedreigd door nieuwkomers, die veel lagere lonen gewend zijn en de welvaartsstaat nog niet goed kennen. Dit schrijven minister Asscher (Sociale Zaken) en de Engelse publicist David Goodhart in een ingezonden stuk in de Volkskrant en de Britse krant The Independent.

Zij kondigen 'Code Oranje' af voor de toestand op de Europese arbeidsmarkt: de dijken staan 'op sommige plaatsen' op doorbreken. 'Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders', betogen Asscher en Goodhart. Als daar niets aan gedaan wordt, wordt de sfeer vergiftigd en de vreemdelingenhaat aangewakkerd, menen zij. (Bron, Volkskrant, 17 aug. 2013)

Arbeidsmigratietop: onderzoek naar verdringing

Er komt een onderzoek naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Onderdeel van dat onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen om verdringing tegen te gaan. Daarnaast heeft Nederland vlak voor de zomer afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië om potentiële arbeidsmigranten in die landen te informeren over hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De bedoeling is ook met Polen soortgelijke afspraken te maken. Nederland kent relatief veel laag opgeleide arbeidsmigranten en weinig hoogopgeleide arbeidsmigranten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat die verhouding moet veranderen, onder meer omdat hoogopgeleide arbeidsmigranten meer kans maken succesvol mee te doen in onze samenleving. (Bron: Min SZW, 9 sep. 2013)

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.