Vergunningen    Wetten 


Vestiging in Nederland

Datum laatste wijziging: 15 mei 2020  |  Trefwoorden: Buitenlandse werknemers, Registratieplicht, Inhoudingsplicht, Belasting, Inburgering, Buitenlandse werkgever

Inhoud

 1. Openen filiaal
 2. Acties
 3. Identificatie
 4. Overeenkomst met hoofdhuis
 5. Eerstedagsmelding
 6. Belasting
 7. Voordelen
 8. Informatie
 9. Veranderingen basisexamen inburgering
 10. Asscher bekijkt Nederlandse cursus voor buitenlandse imam
 11. Poolse bouwers A2 recht op zelfde voorwaarden
 12. Belastingverdragen
 13. Voor 183-dagencriterium zijn niet alleen werkdagen van belang
 14. Polen frauderen op grote schaal
 15. Buitenlanders en immigranten werven
 16. 50.000 arbeidsmigranten per jaar erbij
 17. Aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen
 18. Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen
 19. Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan
 20. Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken
 21. Betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers
 22. Buitenlandse werkgever die in Nederland werk laat verrichten

Openen filiaal

Een bedrijf in het buitenland wil uitbreiden. Om op de Nederlandse markt te kunnen opereren kan het bedrijf een vestiging openen in Nederland, ook wel een filiaal genoemd. Bij het openen van een filiaal is geen notaris nodig en hoeft geen startkapitaal te worden gestort.

Acties

Wat moet men wel doen?
 • Inschrijven van het hoofdhuis en van de vestiging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee bestaat uw vestiging officieel in Nederland. U krijgt dan een KvK inschrijfnummer.
 • Registratie van de vestiging bij de Nederlandse belastingdienst. Hier krijgt u fiscale nummers.
 • Eventueel openen van een Nederlandse bankrekening.

Identificatie

De wettelijke identificatieregels zijn ook van toepassing op een vestiging van een buitenlandse onderneming. Om de vestiging in Nederland te openen en te registreren zijn veel (identificatie) documenten nodig van zowel het hoofdhuis als de directie van het hoofdhuis. Het verzamelen van de documenten kost vaak veel tijd. Naast deze administratieve last is er tevens een taalbarrière. Alle registratie documenten moeten in het Nederlands ingediend en getekend worden. Het is daarom raadzaam en handig om een Nederlandse adviseur in de arm te nemen, die voor u de documenten kan invullen, vertalen en aanleveren. En die weet wat officieel nodig is.

Overeenkomst met hoofdhuis

Een vestiging is geen juridische entiteit en kan zelf geen overeenkomsten aangaan. Afnemers van de vestiging handelen dus in feite met het buitenlandse hoofdhuis.

Eerstedagsmelding

De Eerstedagsmelding (EDM) geldt voor hen die een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals commissarissen, directeuren-grootaandeelhouders en opting-in werknemers. Stagiairs, die alleen een vergoeding ontvangen, vallen buiten de eerstedagsmelding. EDM mag ook bij bedrijfsovernames en fusies achterwege blijven. De eerstedagsmelding is evenmin van toepassing voor een buitenlandse werknemer die minder dan 183 dagen* in Nederland werkt.

* Een wijdverspreid misverstand bij organisaties die personeel inlenen vanuit het buitenland, is dat er pas belastingplicht bestaat in Nederland als de personen langer dan 183 dagen in Nederland verblijven. Vaak is er namelijk al inhoudingsplicht voor de uitlener vanaf dag één van de werkzaamheden. Als de buitenlandse uitlener de loonbelasting niet betaalt, kan de in Nederland gevestigde inlener hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De zogenaamde 183-dagen bepaling die in veel belastingverdragen is opgenomen “werkt niet” als er in Nederland een materieel werkgever is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inlener van het personeel leiding en toezicht houdt op het ingeleende personeel én de werkzaamheden ook voor rekening en risico van de Nederlandse inlener worden verricht. Of hier sprake van is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en gemaakte afspraken tussen inlener en uitlener. Bij de vormgeving en uitvoering van de contracten en afspraken is het verstandig hier op te letten. (Bron: BDO, 8 apr. 2015)

Belasting

Belastingtechnisch verschilt de behandeling van een filiaal niet met die van een vennootschap. Ze zijn onderworpen aan dezelfde regels en hebben dezelfde verplichtingen, namelijk:
 • Belasting op tijd betalen.
 • Op tijd de belastingaangiftes indienen.
 • Administratie voeren
Het hoofdhuis is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de vestiging.

Voordelen

Heeft het openen van een filiaal voordelen? In verhouding met de oprichting van een vennootschap of holding, zal het openen van een filiaal sneller en goedkoper kunnen plaatsvinden. Veel is afhankelijk van de aanlevering van de diverse documenten door het hoofdhuis.

Daarnaast kan ook de wijze van belastingheffing van buitenlandse vestigingen in het land van het hoofdhuis en het belastingverdrag tussen beide landen een rol spelen. Soms kunnen bijvoorbeeld verliezen van het filiaal rechtstreeks ten laste van de winst van het hoofdhuis gebracht worden.

Informatie

Onder meer bij
Kamer van Koophandel
Ondernemersplein
Bol International

Veranderingen basisexamen inburgering

Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat in per 1 november 2014. (Bron en meer: Min SZW, 22 sept. 2014)

Asscher bekijkt Nederlandse cursus voor buitenlandse imam

Minister Asscher gaat onderzoeken of hij buitenlandse imams die hier structureel in een moskee aan de slag gaan, Nederlandse taal- en maatschappijcursussen gaat aanbieden voordat ze naar ons land komen. De minister wil hiermee mogelijk het voorbeeld volgen van Duitsland, dat zulke cursussen al aanbiedt aan Turkse imams die daar komen preken. (Bron: Rijksoverheid, 3 jun. 2015)

Poolse bouwers A2 recht op zelfde voorwaarden

Poolse en Portugese werknemers die hebben gebouwd aan de Koning Willem Alexandertunnel bij de A2 in Maastricht hebben recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega’s. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht.

Op het loon van de buitenlandse arbeidskrachten is volgens de rechter ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten ingehouden. Ook moeten achterstallige pensioenpremies worden betaald. (Bron: P&O Actueel, 24 jul. 2015)

Belastingverdragen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt, voor het laatst op 1 januari 2020.

Voor 183-dagencriterium zijn niet alleen werkdagen van belang

De Hoge Raad oordeelt dat bij de berekening van de 183-dagenperiode niet alleen de werkdagen, maar ook andere dagen waarop iemand fysiek aanwezig is in Nederland, meetellen. Lees de jurisprudentie d.d. 14 juli 2017.

Polen frauderen op grote schaal

Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met werkloosheidsuitkeringen. Door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en adresfraude zouden ze voor duizenden euro's aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren. Dat stelt actualiteitenprogramma Nieuwsuur na eigen onderzoek.

Volgens het onderzoek worden de Polen bijgestaan door tal van malafide tussenpersonen die op internet adverteren als boekhouder of administratiekantoor. Tegen betaling geven ze advies en helpen zij de controles van uitkeringsinstantie UWV te omzeilen. (Bron: Welingelichtekringen, 3 sep. 2018)

Lees ook het kritische commentaar van De Volkskrant op het voorgaande, Uitzendbureaus jagen Polen de WW in.

Buitenlanders en immigranten werven

Werven binnen de EER

Sinds 1992 kent de Europese Unie (EU) vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dit betekent dat je vrij gemakkelijk werknemers uit de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland kunt aannemen of inhuren. Een werkvergunning is niet nodig.

Ondersteuning voor het werven van personeel binnen de EER krijg je via de website Werk.nl van het UWV. Samen met de EURopean Employment Services (EURES) biedt het UWV de volgende diensten aan:
 • CV's zoeken in de Europese CV- en vacaturebank
 • je vacature plaatsen in de Europese CV- en vacaturebank 
 • Europese banenmarkten
 • personeel zoeken voor seizoenswerk in de agrarische sector
 • advies van een deskundig EURES-adviseur

Werven buiten de EER

Je moet eerst minimaal vijf weken zoeken naar geschikte kandidaten binnen de EER. Pas als dat niet lukt, mag je werknemers van buiten de EER gaan werven. Je krijgt dan wel met strengere regels te maken, want van vrij verkeer zoals binnen de EER is geen sprake meer.

Werknemers van buiten de EER hebben meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig om in Nederland te mogen werken. In een enkel geval voldoet een tewerkstellingsvergunning (twv).

(Bron, meer tips en verwijzingen: Ondernemen Met Personeel, 31 augustus, 2018)

50.000 arbeidsmigranten per jaar erbij

Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen oppakken. Enkele jaren terug waren er al zo'n 750.000 buitenlanders in Nederland aan de slag, van wie de meesten uit Polen en andere EU-landen kwamen. Sindsdien zijn dat er alleen maar meer geworden en de komende tijd lijkt deze trend door te zetten. De verwachting is dat de komende periode alleen al uit de Europese Unie jaarlijks ruim 50.000 extra mensen gaten moeten komen vullen die ontstaan door het Nederlandse personeelstekort.

Nederland dreigt zich uit de markt te prijzen vanwege de vaak slechte en dure slaapplekken voor buitenlandse arbeidskrachten. En grootschaliger, tijdelijke opvang - de zogenoemde 'Polenhotels' - stuit juist vaak weer op verzet van omwonenden. (Bron: NOS, 24 feb. 2019)

Aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 maart het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken er deel van uit. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van buitenlandse vermogensonderzoeken kosteloos gebruik maken van het IBF. Het OVB wil de bekendheid met het IBF bij gemeenten vergroten en de samenwerking tussen partijen versterken. Het kwam recent al met een vernieuwde Handreiking over verzwegen vermogen en inkomen in het buitenland. Deze beschrijft stapsgewijs hoe gemeenten dergelijk onderzoek het beste kunnen opstarten en inrichten.

Het OVB organiseert dit jaar een aantal regionale bijeenkomsten voor gemeenten over vermogensonderzoek. De data en locaties zijn binnenkort te vinden via het nieuwe online platform, www.kennisloketovb.nl. (Bron: Min. SZW, 14 mrt. 2019)

Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) d.d. 12 juni 2019.

Het verkleinen van inkomensverschillen is belangrijk voor een gelijkwaardige samenleving en het benutten van het arbeidspotentieel. Mochten politieke partijen iets willen doen aan de inkomensverschillen, dan lijkt het zinvol om in te zetten op zowel het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond, als op het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

In Nederland werkzame arbeidsmigranten (circa 400.000) kunnen te maken hebben met misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Deze misstanden baren het kabinet zorgen. Zij zijn onacceptabel en schadelijk voor de reputatie van Nederland als beschaafd land. Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. Wil Nederland zijn huidige welvaart en economische groei kunnen vasthouden, dan moet Nederland ook zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om onder goede voorwaarden hier te wonen en te werken. (Bron en meer: Rijksoverheid, 21 jun. 2019)

Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

De beslissing van ondernemers om in Nederland te blijven, is mede afhankelijk van de mogelijkheid voor familieleden om in loondienst te kunnen werken. Dat blijkt uit onderzoek. Het kabinet heeft daarom op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat de familie- en gezinsleden van buitenlandse zelfstandigen vanaf begin 2020 zonder extra papieren in loondienst mogen werken. De verwachting is dat buitenlandse ondernemers daardoor vaker zullen besluiten in Nederland te blijven. (Bron": Rijksoverheid, 1 nov. 2019)

Betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Het belangrijkste uitgangspunt is gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. Dit is het gevolg van de implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Door deze herziene richtlijn ontstaat een nieuwe, betere balans tussen vrije dienstverlening binnen de EU en de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. De richtlijn moet uiterlijk 30 juli 2020 geïmplementeerd zijn.

Om gedetacheerde werknemers beter te beschermen, wordt de bestaande richtlijn uit 1996 nu uitgebreid. Zo komen er nu bepalingen over huisvesting en aanvullende vergoedingen bij. Als een gedetacheerde werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat vrijwel het hele wettelijke regime van het tijdelijke werkland van toepassing wordt (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van twaalf maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar achttien maanden. (Bron: Min. SZW, 12 dec. 2019)

Buitenlandse werkgevers die werknemers in Nederland in dienst nemen

Dit artikel bespreekt een aantal juridische aspecten van de situatie waarin een buitenlandse werkgever Nederlandse werknemers wenst in te huren in Nederland. Hoewel er een zekere mate van coördinatie binnen de EU (door middel van Verordening 883/2004 van de EU), verschillen regels inzake sociale zekerheid, pensioenregeling en belastingen aanzienlijk binnen de verschillende EU-lidstaten. Wie is bijvoorbeeld waar belastingplichtig? Het hebben van een of meer werknemers die in het buitenland werken en/of wonen, of werken voor een werkgever die in het buitenland is gevestigd - bijvoorbeeld Belgie - heeft een aantal gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Sociale zekerheidspremies

Indien de werknemer woont alsook werkt in Nederland (meer dan 25% van zijn activiteiten zullen worden uitgevoerd in Nederland),zal sociale zekerheid worden beheerst door Nederlands recht. Sociale premies zullen in Nederland moeten worden afgedragen. De werkgever is verplicht deze premies aan de Nederlandse belastingdienst te betalen.
Buitenlandse werkgevers die werknemers in Nederland inhuren, werkgever status, 25% regel en formulier A1/E101.

Laat altijd uw arbeidscontracten controleren.

Een dergelijke verplichting voor de werkgever zal zich voordoen op het moment dat een van zijn werknemers onder toepassing van de Nederlandse sociale zekerheidsregelgeving (als gevolg van de 25%-regel) valt. De werkgever zal alsdan worden verplicht om sociale premies aan de Nederlandse Belastingdienst te betalen. Hier bestaat geen numerieke drempel voor. Zodra de Belgische werkgever een Nederlandse werknemer die in Nederland woont en werkt inhuurt, treedt deze verplichting automatisch op.
Dit geldt zowel voor tijdelijke arbeidscontracten als voor arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd.
N.B. met een Nederlandse werknemer wordt niet de nationaliteit bedoeld, maar het feit dat deze in Nederland werkzaam is.

Fiscaal nummer en formulier A1/E101

De buitenlandse werkgever zal de Nederlandse Belastingdienst moeten contacteren om een fiscaal nummer aan te vragen. Daarmee kan de werkgever vervolgens de sociale zekerheidspremies voldoen voor de Nederlandse werknemer. Doet de buitenlandse werkgever dit niet, dan volgt er een boete. Bovendien is het noodzakelijk om formulier A1/E101 in te vullen. Dat Europese formulier vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met formulier A1/E101 inzake internationale detachering kan een werknemer aantonen waar, dus in welke lidstaat, sociale premies worden betaald.
Dit betekent dat een buitenlandse werkgever die in Nederland werknemers in dienst wil nemen twee zaken moet regelen: de Nederlandse belastingdienst contacteren en erop toezien dat formulier A1/E101 wordt ingevuld en toegezonden aan de Sociale Verzekeringsbank.

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vergunningen    Wetten