Vergunningen    Wetten 


Vestiging in Nederland

Datum laatste wijziging: 15 juli 2017  |  Trefwoorden: Buitenlandse werknemers, Registratieplicht, Inhoudingsplicht, Belasting, Inburgering

Inhoud

 1. Openen filiaal
 2. Acties
 3. Identificatie
 4. Overeenkomst met hoofdhuis
 5. Eerstedagsmelding
 6. Belasting
 7. Voordelen
 8. Informatie
 9. Veranderingen basisexamen inburgering
 10. Asscher bekijkt Nederlandse cursus voor buitenlandse imam
 11. Poolse bouwers A2 recht op zelfde voorwaarden
 12. Belastingverdragen
 13. Voor 183-dagencriterium zijn niet alleen werkdagen van belang

Openen filiaal

Een bedrijf in het buitenland wil uitbreiden. Om op de Nederlandse markt te kunnen opereren kan het bedrijf een vestiging openen in Nederland, ook wel een filiaal genoemd. Bij het openen van een filiaal is geen notaris nodig en hoeft geen startkapitaal te worden gestort.

Acties

Wat moet men wel doen?
 • Inschrijven van het hoofdhuis en van de vestiging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee bestaat uw vestiging officieel in Nederland. U krijgt dan een KvK inschrijfnummer.
 • Registratie van de vestiging bij de Nederlandse belastingdienst. Hier krijgt u fiscale nummers.
 • Eventueel openen van een Nederlandse bankrekening.

Identificatie

De wettelijke identificatieregels zijn ook van toepassing op een vestiging van een buitenlandse onderneming. Om de vestiging in Nederland te openen en te registreren zijn veel (identificatie) documenten nodig van zowel het hoofdhuis als de directie van het hoofdhuis. Het verzamelen van de documenten kost vaak veel tijd. Naast deze administratieve last is er tevens een taalbarrière. Alle registratie documenten moeten in het Nederlands ingediend en getekend worden. Het is daarom raadzaam en handig om een Nederlandse adviseur in de arm te nemen, die voor u de documenten kan invullen, vertalen en aanleveren. En die weet wat officieel nodig is.

Overeenkomst met hoofdhuis

Een vestiging is geen juridische entiteit en kan zelf geen overeenkomsten aangaan. Afnemers van de vestiging handelen dus in feite met het buitenlandse hoofdhuis.

Eerstedagsmelding

De Eerstedagsmelding (EDM) geldt voor hen die een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals commissarissen, directeuren-grootaandeelhouders en opting-in werknemers. Stagiairs, die alleen een vergoeding ontvangen, vallen buiten de eerstedagsmelding. EDM mag ook bij bedrijfsovernames en fusies achterwege blijven. De eerstedagsmelding is evenmin van toepassing voor een buitenlandse werknemer die minder dan 183 dagen* in Nederland werkt.

* Een wijdverspreid misverstand bij organisaties die personeel inlenen vanuit het buitenland, is dat er pas belastingplicht bestaat in Nederland als de personen langer dan 183 dagen in Nederland verblijven. Vaak is er namelijk al inhoudingsplicht voor de uitlener vanaf dag één van de werkzaamheden. Als de buitenlandse uitlener de loonbelasting niet betaalt, kan de in Nederland gevestigde inlener hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De zogenaamde 183-dagen bepaling die in veel belastingverdragen is opgenomen “werkt niet” als er in Nederland een materieel werkgever is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inlener van het personeel leiding en toezicht houdt op het ingeleende personeel én de werkzaamheden ook voor rekening en risico van de Nederlandse inlener worden verricht. Of hier sprake van is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en gemaakte afspraken tussen inlener en uitlener. Bij de vormgeving en uitvoering van de contracten en afspraken is het verstandig hier op te letten. (Bron: BDO, 8 apr. 2015)

Belasting

Belastingtechnisch verschilt de behandeling van een filiaal niet met die van een vennootschap. Ze zijn onderworpen aan dezelfde regels en hebben dezelfde verplichtingen, namelijk:
 • Belasting op tijd betalen.
 • Op tijd de belastingaangiftes indienen.
 • Administratie voeren
Het hoofdhuis is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de vestiging.

Voordelen

Heeft het openen van een filiaal voordelen? In verhouding met de oprichting van een vennootschap of holding, zal het openen van een filiaal sneller en goedkoper kunnen plaatsvinden. Veel is afhankelijk van de aanlevering van de diverse documenten door het hoofdhuis.

Daarnaast kan ook de wijze van belastingheffing van buitenlandse vestigingen in het land van het hoofdhuis en het belastingverdrag tussen beide landen een rol spelen. Soms kunnen bijvoorbeeld verliezen van het filiaal rechtstreeks ten laste van de winst van het hoofdhuis gebracht worden.

Informatie

Onder meer bij
Kamer van Koophandel
Ondernemersplein
Bol International

Veranderingen basisexamen inburgering

Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat in per 1 november 2014. (Bron en meer: Min SZW, 22 sept. 2014)

Asscher bekijkt Nederlandse cursus voor buitenlandse imam

Minister Asscher gaat onderzoeken of hij buitenlandse imams die hier structureel in een moskee aan de slag gaan, Nederlandse taal- en maatschappijcursussen gaat aanbieden voordat ze naar ons land komen. De minister wil hiermee mogelijk het voorbeeld volgen van Duitsland, dat zulke cursussen al aanbiedt aan Turkse imams die daar komen preken. (Bron: Rijksoverheid, 3 jun. 2015)

Poolse bouwers A2 recht op zelfde voorwaarden

Poolse en Portugese werknemers die hebben gebouwd aan de Koning Willem Alexandertunnel bij de A2 in Maastricht hebben recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega’s. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht.

Op het loon van de buitenlandse arbeidskrachten is volgens de rechter ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten ingehouden. Ook moeten achterstallige pensioenpremies worden betaald. (Bron: P&O Actueel, 24 jul. 2015)

Belastingverdragen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt, voor het laatst op 1 januari 2017.

Voor 183-dagencriterium zijn niet alleen werkdagen van belang

De Hoge Raad oordeelt dat bij de berekening van de 183-dagenperiode niet alleen de werkdagen, maar ook andere dagen waarop iemand fysiek aanwezig is in Nederland, meetellen. Lees de jurisprudentie d.d. 14 juli 2017.

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Vergunningen    Wetten