Uitzetting    Vestiging in Nederland 


Vergunningen

Datum laatste wijziging: 30 augustus 2020  |  Trefwoorden: Vergunning, Illegale arbeid, Tewerkstelling, Boete

Inhoud

 1. Vaststellen en bewaren identiteit
 2. Tewerkstellingsvergunning
 3. Geen tewerkstellingsvergunning nodig
 4. Ook geen vergunningsplicht voor Japanse werknemers
 5. Eisen voor werkgever
 6. Boete
 7. Verblijfsvergunning
 8. Moeten nieuwkomers integratiecontract ondertekenen?
 9. Taaleis bij tijdelijke klus door buitenlandse werknemers
 10. Nieuwe brochure voor EU arbeidsmigranten
 11. Burgerservicenummer
 12. Wijziging procedure tewerkstellingsvergunning
 13. Boetebeleid gewijzigd
 14. Maak werken makkelijker voor buitenlandse studenten
 15. 5 bedrijven laten vreemdelingen werken: ruim € 3 miljoen boete
 16. Onderzoek Inspectie SZW tewerkstellingsvergunning
 17. KopieID app maakt misbruik met kopie identiteitsbewijs moeilijker
 18. Versoepelde verblijfsregeling voor buitenlandse ondernemers
 19. Naslag
 20. Boete voor 'illegaal' werk geschrapt
 21. Boete voor illegale werknemers is te hoog
 22. Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers
 23. Kapsalon wegens ontbreken tewerkstellingsvergunning stilgelegd
 24. Buitenlandse werknemer in Nederland laten werken zonder werkvergunning
 25. Vrij verkeer van werknemers uit Kroatië
 26. Familie buitenlandse zelfstandige mag in loondienst

Vaststellen en bewaren identiteit

Een werkgever is op grond van de Wet op de Loonbelasting verplicht om bij indiensttreding van een nieuwe werknemer diens identiteit te controleren aan de hand van een geldig identiteitsdocument – met uitzondering van een rijbewijs – en dit op echtheid te controleren (verificatieplicht). De identiteit mag niet aan de hand van een kopie van een identiteitsdocument worden gecontroleerd!

Na deze controle is de werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde document – inclusief Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto* – in zijn loonadministratie op te nemen en te bewaren (bewaarplicht). Dit ontslaat de individuele werknemer echter niet van zijn toonplicht als er een arbeidsinspectie op de werkvloer plaatsvindt.
De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle werknemers een geldig identiteitsdocument kunnen tonen (zorgplicht), bijvoorbeeld door opbergkluisjes aan werknemers ter beschikking te stellen.

* Eisen te stellen aan een pasfoto, maatvoering:
 • Formaat pasfoto / Vast formaat: 35 mm x 45 mm (breedte x hoogte).
 • Breedte gezicht / Van ooraanzet tot ooraanzet tussen de 16 mm en 20 mm.
 • Lengte gezicht / Vanaf 11 jaar: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm. Tot en met 10 jaar: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm.

Tewerkstellingsvergunning

Een werkgever mag - uitzonderingen daargelaten, zie onder - een werknemer geen arbeid laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit geldt ook als dit via een (uitzend)bureau of via een onderaanneming gaat. Werkgevers die met illegale werknemers werken, lopen het risico bestraft te worden door de Arbeidsinspectie. Sinds 1 januari 2005 kan de Arbeidsinspectie een werkgever een bestuurlijke boete opleggen als deze vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning in dienst heeft.

Geen tewerkstellingsvergunning nodig

Dit geldt voor onder meer:
 • Buitenlandse werknemers die beschikken over een geldige verblijfsvergunning als zelfstandige en die als zelfstandige voor een opdrachtgever willen werken;
 • Buitenlandse werknemers met een verblijfsvergunning met op de achterkant de aantekening 'kennismigrant';
 • Dienstverleners uit de EU/EER, die met eigen personeel een dienst in Nederland verrichten en een verblijfsaantekeningen bezitten met daarop de aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan';
 • Werknemers afkomstig uit een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, met uitzondering van Bulgarije en Roemenië;
 • Werknemers afkomstig uit Zwitserland. Tussen de EU en Zwitserland bestaat de Overeenkomst en tussen Nederland en Zwitserland bestaat het Vriendschapsverdrag, waardoor een tewerkstellingsvergunning niet nodig is voor werknemers met de Zwitserse nationaliteit;
 • Werknemers die beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor
 • Werknemers die een geldig verblijfsdocument hebben waarin de aantekening staat 'Arbeid is vrij toegestaan';
 • Werknemers in het kader van incidentele arbeid.

Ook geen vergunningsplicht voor Japanse werknemers

De Raad van State heeft in een opzienbarende uitspraak in december 2014 geoordeeld dat werknemers met de Japanse nationaliteit op dezelfde wijze behandeld moeten worden als Zwitserse onderdanen. Op welke wijze en wanneer deze uitspraak in Wet arbeid vreemdelingen (Wav) wordt geïmplementeerd, is nog niet bekend.
Het UWV heeft per brief bevestigd dat zij de uitspraak van de Raad van State zullen volgen, namelijk dat voor een werknemer met de Japanse nationaliteit geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig is. Dit geldt voor alle soorten arbeid waar de Wav betrekking op heeft. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft echter aangegeven dat een verblijfsvergunning nog wel aangevraagd dient te worden.

Eisen voor werkgever

Vooraf aan een tewerkstellingsvergunning moet de werkgever aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de werkgever eerst ten minste vijf weken hebben gezocht naar personeel waarvoor hij geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Voor moeilijk te vervullen functies moet hij minimaal drie maanden naar personeel hebben gezocht. Ook moet de werkgever vijf weken voor de ingangsdatum van de tewerkstelling de vacature melden bij het UWV. De buitenlandse werknemer moet daarenboven ouder zijn dan 18 jaar en jonger zijn dan 45 jaar en (via de werkgever) beschikken over huisvesting.

Een tewerkstellingsvergunning wordt pas verleend als er geen Nederlands en Europees aanbod is op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door de arbeidsmarkttoets die toetst of prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. Bij prioriteitgenietend aanbod gaat het om Nederlandse werkzoekenden, in de EER werkzoekende vreemdelingen of daarmee gelijkgestelden, die vrij zijn om arbeid te verrichten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij hebben voorrang op de arbeidsmarkt.

De tewerkstellingsvergunning moet worden aangevraagd bij het UWV, afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening. De werkgever kan daarvoor terecht op www.werk.nl. Het UWV beslist welke tewerkstellingsvergunning de werkgever krijgt voor de buitenlandse werknemer. Het UWV kan specifieke voorschriften aan een vergunning verbinden, bijvoorbeeld het voorschrift dat hij meer inspanningen moet verrichten om personeel te vinden. Ook kan het UWV tewerkstellingsvergunningen afgeven met een maximale geldigheidsduur van één jaar, voorheen drie jaar.

Er zijn drie soorten tewerkstellingsvergunningen voor minder dan drie jaar:
 • een tijdelijke, niet-verlengbare vergunning voor tijdelijke, kortdurende werkzaamheden. Deze vergunning is maximaal 24 weken geldig;
 • een tijdelijke, verlengbare vergunning. Deze vergunning is maximaal drie jaar geldig. Na drie jaar komt de buitenlandse werknemer in aanmerking voor een verblijfsvergunning met de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’;
 • een tijdelijke, niet-verlengbare vergunning voor bepaalde functies.
De voorwaarden voor het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning zijn vanaf 1 januari 2014 aangescherpt. Zo moeten werknemers van buiten de EER een marktconform salaris betaald krijgen in Nederland. Betaling van het wettelijke minimumloon is niet meer afdoende. Daarnaast kan een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd als sprake is van een eerdere overtreding van een arbeidsgerelateerd delict, bijvoorbeeld overtreding van de Arbo-wet. De tewerkstellingsvergunning wordt niet meer afgegeven voor de duur van drie jaar, maar nog slechts voor één jaar. Niet alleen het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning wordt op deze wijze bemoeilijkt, ook het verlengen er van.

Zie ook onderaan deze pagina alinea Wijziging procedure tewerkstelling.

Boete

Als een werkgever een vreemdeling zonder TWV laat werken, dan krijgt hij een boete van maximaal € 12.000 per vreemdeling. De Inspectie SZW kan er ook voor kiezen haar toevlucht te zoeken voor de Wet op de economische delicten (WED), de boete wordt dan maximaal € 20.250 of zes maanden hechtenis. Als de werkgever een rechtspersoon is, kan een boete van maximaal € 81.000 worden opgelegd.

Zie ook Fraude.

Zie ook onderstaande alinea Boetebeleid gewijzigd.

Verblijfsvergunning

Werknemers die niet uit de EER-landen komen, moeten een verblijfsvergunning hebben als zij langer dan drie maanden in Nederland verblijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing over de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) in principe binnen vier weken nadat de tewerkstellingsvergunning is afgegeven. Op een aanvraag voor een verblijfsvergunning beslist de IND binnen 6 maanden.

NB: De inburgeringplicht geldt niet voor personen met een werkvergunning, zelfstandigen en kennismigranten en de gezinsleden van deze drie groepen. (De plicht bestaat evenmin voor andere vreemdelingen die slechts tijdelijk naar Nederland willen komen, zoals studenten en au pairs).

Moeten nieuwkomers integratiecontract ondertekenen?

Minister Asscher van Sociale Zaken wil dat immigranten een contract gaan ondertekenen waarin ze de Nederlandse grondrechten en de rechtsstaat erkennen. 'Iedereen die zich inschrijft in een gemeente moet voortaan een dergelijk ‘participatiecontract tekenen'.

De vicepremier is ook verantwoordelijk voor het integratiebeleid en stuurde zijn visie hierop naar de Kamer. De minister wil een 'hartelijk en liefdevol', maar ook 'streng en duidelijk' beleid voeren waarbij immigranten zich bewust zijn van de normen en waarden van het land waar ze wonen. In de NRC zegt Asscher dat immigratie niet te vrijblijvend mag worden omdat het anders leidt tot erosie. Ook signaleert hij een hapering in de integratie.

Taaleis bij tijdelijke klus door buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten vanaf 1 juli 2013 de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De Inspectie SZW controleert of aan de taaleis wordt voldaan.

Nieuwe brochure voor EU arbeidsmigranten

De brochure “Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten” is geactualiseerd. Het is van belang dat nieuwkomers snel hun weg vinden in de Nederlandse samenleving.

In de brochure is brede basisinformatie voor arbeidsmigranten opgenomen voor de eerste maanden in Nederland. Hierbij moet men denken aan informatie over rechten en plichten, wonen, werken, belastingen, inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), gezondheidszorg en instroom in scholen. In de brochure wordt voor meer gedetailleerde informatie verwezen naar de websites van de diverse departementen en uitvoeringsorganisaties.

Burgerservicenummer

Vanaf 6 januari 2014 krijgt een (buitenlandse) werknemer een burgerservicenummer (voorheen sofinummer) na inschrijving in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Inschrijven kan bij 1 van de 18 loketgemeenten.

Wijziging procedure tewerkstellingsvergunning

Vanaf 1 april 2014 moet een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden aangevraagd als een werknemer uit het buitenland in Nederland gaat werken. Dit geldt alleen als een buitenlandse werknemer langer dan 3 maanden in Nederland komt laten werken. De werkgever start dan nog maar 1 procedure bij de Immigratie– en Naturalisatiedienst (IND) en hoeft dus niet langer een tewerkstellingsvergunning (via UWV) en een verblijfsvergunning (via IND) apart aan te vragen. De GVVA is een combinatie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) en een verblijfsvergunning.

Let op: de procedure wijzigt niet als u een werknemer korter dan 3 maanden in Nederland laat werken.

Boetebeleid gewijzigd

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 geldt bij het inhuren van personeel van een niet of foutief geregistreerd bureau een gestaffeld maximum. Omdat het oude boetebeleid vaak onevenredig hoog uitviel, luidt de nieuwe beleidsregel als volgt:
Minder van 10 ingeleende werknemer € 12.000 boete, 10 t/m 29 werknemers € 24.000 en 30 of meer € 48.000.

Maak werken makkelijker voor buitenlandse studenten

Een buitenlandse werkstudent aannemen kan sneller en simpeler. De voorgeschreven tewerkstellingsvergunning van het UWV is overbodig. Dit concludeert Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, na onderzoek van een klacht over de onnodige regeldruk wanneer je een werkstudent van buiten de EU wilt aannemen. Afschaffing van de vergunning is mogelijk, omdat het UWV bij de beoordeling van de aanvraag niet verplicht is deze te toetsen aan de situatie op de arbeidsmarkt. Dit staat in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

NB: VNO-NCW en MKB-Nederland sloten zich bij het advies van Actal aan. 

5 bedrijven laten vreemdelingen werken: ruim € 3 miljoen boete

2 opdrachtgevers, 1 hoofdaannemer en 2 onderaannemers hebben hoge boetes van de Inspectie SZW gekregen omdat zij de Wet arbeid vreemdelingen hebben overtreden. Het gaat hier om bedrijven die betrokken waren bij de bouw van 2 schepen.

Bij de werkzaamheden werden 66 Roemenen ingezet zonder tewerkstellingsvergunning. De opdrachtgevers kregen een boete van respectievelijk € 384.000 en € 372.000. De hoofd- en onderaannemers kregen ieder een boete van € 792.000. Tegen de boetebeschikking kunnende betrokken bedrijven in bezwaar en (hoger) beroep gaan.

Onderzoek Inspectie SZW tewerkstellingsvergunning

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar 168 werkgevers gecontroleerd die buitenlandse studenten in dienst hadden. Bij bijna de helft van de inspecties zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Onder meer het niet hebben van een tewerkstellingsvergunning, onderbetaling en valsheid in geschrifte. De Inspectie heeft 75 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 900.000 (Bron: Inspectie SZW, 25 aug. 2014)

En we gaan maar door: Bij een grootschalige controle van 935 bedrijven, zijn door de Inspectie SZW bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd. Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Ook gaat de Inspectie SZW 105 signalen van overtredingen van de Wet minimumloon nader onderzoeken (Bron: Inspectie SZW, 16 okt. 2014).

KopieID app maakt misbruik met kopie identiteitsbewijs moeilijker

Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als mensen hun identiteit beter beschermen. Om mensen hierbij te helpen heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID app gelanceerd, waarbij mensen met hun smartphone gemakkelijk een veilige kopie van hun identiteitsbewijs kunnen maken.

Mensen worden er in de KopieID app op gewezen hun BSN door te strepen op de kopie en er kan een watermerk overheen gezet worden met datum en doel van de kopie. Fraudeurs gebruiken kopieën van documenten van onschuldige burgers om een andere identiteit aan te nemen. Deze kopieën gebruiken ze bijvoorbeeld bij het openen van bankrekeningen of bij het misleiden van andere mensen via Marktplaats. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

Versoepelde verblijfsregeling voor buitenlandse ondernemers

Het kabinet wil de bestaande belemmeringen voor toelating van innovatieve startende ondernemers van buiten de EU/EER wegnemen en inzetten op een ambitieus en aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland. Daarom treedt vanaf 1 januari 2015 een aanpassing van bestaande regelgeving in werking waardoor het voor de buitenlandse ondernemers van buiten de EU/EER, die een innovatieve onderneming in Nederland willen starten, gemakkelijker wordt een verblijfsvergunning te krijgen.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen 2017. Ga naar dit handboek en typ het gewenste trefwoord (zoek onder 'vaststellen identiteit').

Boete voor 'illegaal' werk geschrapt

Het leek een kleine rechtszaak een paar weken geleden, over twee Roemenen die in 2013 in Roosendaal een huis schilderden zonder werkvergunning, maar de uitspraak van de rechtbank in Breda werd gepubliceerd, kan grote gevolgen hebben. De huiseigenaar kreeg een boete van € 9.000 vanwege de illegale schilders, maar de rechter oordeelt in 2015 dat de Roemenen helemaal geen werkvergunning nodig hadden.

Boete voor illegale werknemers is te hoog

De boetes voor werkgevers die illegalen aan het werk zetten, zijn te hoog. Elke werkgever die een illegaal aan het werk heeft met 12 duizend euro beboeten is een te zware straf.

Sinds januari 2013 wordt standaard 12 duizend euro boete opgelegd per overtreding. Volgens de Raad van State (uitspraak 7 oktober 2015) dat alleen redelijk als het gaat om hardnekkige malafide werkgevers. In alle overige gevallen moet weer het oude maximum worden gehanteerd van 8000 euro boete. Ministerie SZW 'bestudeert' de uitspraak.

Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers

Japanners hadden, na een uitspraak van de Raad van State in december 2014, vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt op basis van oude verdragen van Nederland met Japan en Nederland met Zwitserland. Onlangs hebben Nederland en Zwitserland met een verklaring het onderlinge verdrag nader toegelicht. Een gevolg daarvan is dat de vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor Japanners weer komt te vervallen en wel vanaf 1 januari 2017.

Japanners die al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’, behouden deze vergunning zolang deze geldig is.(Bron: Inspectie SZW, 22 jul. 2016)

Kapsalon wegens ontbreken tewerkstellingsvergunning stilgelegd

Een kapsalon mag vanaf vandaag een maand lang geen kapperswerkzaamheden verrichten. De sluiting, op last van de Inspectie SZW, is een gevolg van het meermalen overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. De Rechtbank heeft gisteren besloten dat de sluiting terecht is.

De kapsalon heeft in 2013, 2014 en begin dit jaar een boete gekregen voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Bij controles van de Inspectie SZW werd steeds een medewerker aangetroffen in de kapsalon die daar werkte maar geen tewerkstellingsvergunning had.

Daar het bedrijf tot drie maal toe dezelfde wet heeft overtreden, en daarmee een notoire overtreder is geworden, kan de Inspectie overgaan tot een tijdelijke sluiting van de kapsalon. (Bron: Inspectie SZW, 26 apr. 2017)

Buitenlandse werknemer in Nederland laten werken zonder werkvergunning

De nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer geeft werkgevers de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een buitenlandse klant van het Nederlandse bedrijf. De Regeling internationaal handelsverkeer is op 1 juli 2017 in werking getreden en is de opvolger van de Pilot Kennisindustrie, die per 1 juli is vervallen.

Voorheen moest voor deze arbeidskrachten vaak een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd, terwijl het om werk gaat dat geen verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt veroorzaakt. Voor het bedrijfsleven betekent de nieuwe regeling minder administratieve lasten. Er hoeft dan niet steeds een aparte tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd voor iedere keer dat de buitenlandse arbeidskracht tijdelijk naar Nederland komt.

Meer informatie over het indienen van een verzoek om toelating tot de regeling is te vinden op www.werk.nl/werkvergunning bij Regeling internationaal handelsverkeer.

UWV zal toetsen of de werkzaamheden geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaken. Het moet gaan om werkzaamheden die niet door Nederlandse arbeidskrachten kunnen worden uitgevoerd. (Bron: SalarisNet, 3 jul. 2017)

Bijlage: Verzoek om toelating
Bijlage: Melding arbeidskrachten

Vrij verkeer van werknemers uit Kroatië

Met ingang van 1 juli 2018 is in Nederland niet langer een tewerkstellingsvergunning vereist voor werknemers met de Kroatische nationaliteit. Ook voor de tewerkstelling van Nederlandse werknemers in Kroatië is met ingang van dezelfde datum niet langer een tewerkstellingsvergunning vereist.

Familie buitenlandse zelfstandige mag in loondienst

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook nog voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Deze speciale vergunning is - behoudens goedkeuring Tweede en Eerste Kamer - vanaf  1 oktober 2020 niet meer nodig. (Bron: Ondernemersplein, augustus 2020

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Uitzetting    Vestiging in Nederland