Activiteiten

Datum laatste wijziging: 1 februari 2022  |  Trefwoorden: , , ,


Inhoud

 1. Nieuwe website UWV voor werkgevers
 2. Impuls vakmanschap
 3. Polisadministratie
 4. Training over solliciteren via social media
 5. Voorziening hulpmiddelen
 6. Doelgroepregister
 7. Jaarverslag 2014
 8. Vakantiegeld 2016 voor mensen met een uitkering
 9. UWV publiceert uitvoeringsregels
 10. UWV Inspiratiedagen in 2016
 11. Jaarverslag UWV 2015
 12. Inhoud bezwaarprocedure
 13. Regionale trendrapportage banenafspraak
 14. Jaarverslag UWV 2016
 15. Taakdelegatie voor verzekeringsartsen
 16. Juninota 2017, ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2017-2018
 17. Werkgeversportaal UWV vernieuwd
 18. UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen
 19. Nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 20. Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek
 21. Jaarverslag UWV 2017
 22. Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt in 2018
 23. Uitvoeringsregels ontslag via het UWV per 1 augustus 2018 gewijzigd
 24. Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
 25. Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek melden
 26. UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer
 27. Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV 
 28. Nieuwe Regelhulp financieel CV
 29. Formulier Bijstelling plan van aanpak WIA vervallen
 30. Matrix ‘Handhaving en sanctionering’
 31. Jaarverslag UWV 2018
 32. Aanvraag tolkvoorziening bij UWV
 33. Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd
 34. Vernieuwde verzamelspecificatie overzichtelijker
 35. Regelhulp financieel CV
 36. Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2019
 37. UWV dienstverlening bevordert arbeidsdeelname
 38. Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen
 39. Rekenhulp 'Simulatie NOW': bereken uw tegemoetkoming
 40. Mogelijke herbeoordeling voor mensen met ME/CVS
 41. Uitkeringen in 2022 met 432 miljoen euro omhoog – WIA en Wazo

Nieuwe website UWV voor werkgevers

UWV heeft de dienstverlening aan werkgevers via internet vernieuwd. De belangrijke momenten waarbij een werkgever met UWV te maken krijgt, zoals ontslag, zwangerschap of ziekte van werknemers, zijn het uitgangspunt bij de nieuwe werkgeverswebsite. De site is te vinden op www.UWV.nl/werkgevers.

Impuls vakmanschap

De grote uitdaging voor alle betrokkenen (waaronder werkgevers) is om de komende periode meer mensen die beschut werken of in een uitkering zitten, volwaardig mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma Impuls Vakmanschap gestimuleerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt effectief aan de slag te helpen.

Polisadministratie

Deze administratie houdt in dat het UWV gegevens verzamelt over inkomens, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Het UWV gebruikt deze informatie om de daglonen te berekenen en daarmee de hoogte van de uitkeringen.

De polisadministratie doet meer dan alleen het beschikbaar stellen van gegevens voor het berekenen van de hoogte van uitkeringen. Zij verstrekt op verzoek via het UWV Gegevensservice ook gegevens aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Ministerie van SZW, alle zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank, de Gemeentelijke Sociale Diensten, Centrum voor Werk en Inkomen en de Pensioenfondsen.

Training over solliciteren via social media

Werk zoeken via social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Dit zet een deel van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden op achterstand. UWV start daarom de online training 'Vind een baan met social media'.

De helft van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden geeft aan niet goed te weten hoe ze social media kunnen gebruiken bij het vinden van werk, zo blijkt uit eigen onderzoek van UWV. In het bijzonder oudere werkzoekenden zijn bang om fouten te maken die voor iedereen zichtbaar zijn en zien geen meerwaarde in social media. Het merendeel van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden geeft aan behoefte te hebben aan tips over hoe ze social media zowel strategisch als praktisch kunnen inzetten. Het gaat dan om zaken als het leren netwerken en het zich goed profileren via het web. Met de training 'Vind een baan met social media' speelt UWV in op deze behoefte.

Voorziening hulpmiddelen

Sommige werknemers hebben extra hulpmiddelen nodig om hun werk te kunnen doen. Zoals een speciale stoel. Soms zijn ook aanpassingen aan de werkplek nodig. UWV heeft contracten met leveranciers van deze voorzieningen en koopt ze zelf in. Om voor een voorziening in aanmerking te komen, moet de werknemer/werkgever dit vooraf bij het UWV aanvragen. Zelf een voorzieningen kopen en achteraf bij het UWV aanvragen wordt niet gehonoreerd.

Doelgroepregister

UWV beheert een doelgroep register, waarin de gegevens staan van mensen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Werkgevers kunnen de gegevens uit het doelgroepregister opvragen met het formulier Aanvraag gegevens uit doelgroepregister. Het doelgroepregister bevat nog gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn er niet in verwerkt. Voor de Wajong-gegevens geldt als peildatum: 31 december 2013. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens periodiek bijgewerkt.

Het doelgroepregister is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep van de zogenoemde banenafspraak vallen. In de praktijk komen echter maar weinig werkzoekenden voor opname in het register in aanmerking. UWV is namelijk nogal strikt bij het toetsen van arbeidsgehandicapten; wie op welke manier dan ook zelfstandig het minimumloon kan verdienen, komt er niet in.
Aan de andere kant moet het doelgroepregister in de toekomst sneller gevuld worden, aangezien mensen met een ziekte of handicap nu zelf een beoordeling van hun arbeidsvermogen kunnen aanvragen. Als ze hierna een indicatie banenafspraak krijgen, worden ze opgenomen in het doelgroepregister en tellen dus mee voor de banenafspraak.

Jaarverslag 2014

Enkele passages uit het jaarverslag van het UWV:
 • 2014 was voor UWV opnieuw een jaar vol dynamiek en verandering. Te midden van veel turbulentie hebben we aan vrijwel alle normen voldaan die we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een uitkering uit, het grootste deel daarvan binnen de gestelde termijnen.
 • We kenden dit jaar 605.200 WW-uitkeringen toe, 1,3% minder dan een jaar geleden. Eind 2014 ontvingen 440.800 mensen een WW-uitkering. Voor 2015 verwachten we slechts een marginale daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, tot 430.000.
 • In 2014 vonden in totaal 253.100 WW-ers mede door onze inzet werk.
 • Handhaving is een speerpunt van het kabinet, en het kabinet heeft de regels op dit gebied in 2013 flink aangescherpt. Dat is terug te zien in het aantal overtredingen van de inlichtingenplicht dat we in 2014 op basis van de strengere regels hebben geconstateerd: in totaal 65.500, 40% meer dan in 2013.

Vakantiegeld 2016 voor mensen met een uitkering

 • Het UWV betaalt het vakantiegeld in 2016 als volgt:
 • WW- en IOW-uitkering, vakantiegeld wordt betaald op 18 mei. Stopt de WW-uitkering dan wordt het vakantiegeld na de laatste betaling uitgekeerd.
 • Wajong-, WIA-, WAO of WAZ-uitkering, betaling vakantiegeld samen met de uitkering op 23 mei 2015. Stopt de uitkering eerder dan wordt het vakantiegeld in de laatste maand van de uitkering betaald.
 • Ziektewet: de uitkering is inclusief vakantiegeld.
Het vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering. Hiervan worden loonbelasting en sociale premies in mindering gebracht.

UWV publiceert uitvoeringsregels

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 handelt het UWV alle ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (de a-grond) en langdurige arbeidsongeschiktheid (de b-grond) af. De oude beleidsregels van het UWV zijn komen te vervallen. De nieuwe beleidsregels zijn in diverse brochures gepubliceerd. Het betreft onder meer de 'Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen' en de 'Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid'. De uitvoeringsregels zijn een nadere uitwerking van en een toelichting op het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling.

Het invullen van de formulieren is kost veel, heel veel tijd. Voorbeeld: alleen al voor het lezen van de uitvoeringsregels voor het ontslag om bedrijfseconomische redenen telt inclusief memorie van toelichting moeten 65 A4-tjes worden doorgeworsteld.

UWV Inspiratiedagen in 2016

Ook in 2016 organiseert UWV Inspiratiedagen. Voor werkgevers hebben zij een speciaal programma met interessante sprekers.

Jaarverslag UWV 2015

Het jaarlijkse verslag is verschenen met daarin veel cijfers en beschouwingen: aantallen verstrekte uitkeringen, uitstroom naar werk, toetsing ontslagaanvragen et cetera.

Opvallende getallen: Het aantal afgewikkelde ontslagaanvragen bedroeg 46.000 (2014) en 37.000 (2015). Het UWV merkt hierbij op 'Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aantrekkende economie: er worden minder aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen, in plaats van een ontslagprocedure te starten bij UWV. Sinds 1 juli worden ook minder ontslagaanvragen ingediend vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.'

Inhoud bezwaarprocedure

Werkgevers (en uiteraard ook werknemers) kunnen bezwaar tegen een genomen beslissing indienen. De bezwaarprocedure kent de volgende stappen (voor de duidelijkheid citeren wij de letterlijke tekst van het UWV):

1. Heroverweging

 • Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De medewerker bekijkt uw dossier en neemt in de meeste gevallen telefonisch contact met u op. In het telefoongesprek bespreekt u met onze medewerker uw bezwaar. Als wij concluderen dat een verkeerde beslissing is genomen, herstellen we onze fout. Maar het kan ook zijn dat u onze beslissing verkeerd heeft begrepen. In beide gevallen kunt u uw bezwaar intrekken. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan legt onze medewerker uit hoe het verder gaat.

2. De hoorzitting

 • De hoorzitting is een onderdeel van de bezwaarprocedure. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. Wilt u een afspraak maken voor een hoorzitting? Dit kan tijdens het telefoongesprek met onze medewerker. Het is niet verplicht om een hoorzitting te houden. U kunt deze ook overslaan. Wij willen uw bezwaar wel zo goed mogelijk beoordelen. Daarom nemen wij als het nodig is, contact met u op.
 • U kunt deskundigen of getuigen meenemen naar de hoorzitting. Ook kunt u iemand anders in uw plaats laten gaan. U moet deze persoon dan wel machtigen. Komt er een advocaat, professionele rechtshulpverlener of een vakorganisatie in uw plaats? Dan is een machtiging niet nodig.
 • Bij een hoorzitting zijn meestal 2 medewerkers van UWV aanwezig. Dit zijn andere medewerkers dan de medewerker die de beslissing heeft genomen waartegen u bezwaar maakt.
 • Wilt u de documenten zien die met uw zaak te maken hebben? Dan kunt u die bij ons aanvragen. Ook kunt u een verslag krijgen van de hoorzitting.

3. Medische beslissing

 • Maakt u bezwaar tegen een medische beslissing? Dan kunt u worden uitgenodigd voor een nieuw onderzoek. Wilt u met hulp van mediation een oplossing vinden? Dan kunt u dat aangeven.

Regionale trendrapportage banenafspraak

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf het derde kwartaal 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio zijn gerealiseerd zijn.

Deze kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Regionale trendrapportage banenafspraak: derde kwartaal 2016

De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:
 • 9.932 extra banen bij reguliere werkgevers via een dienstverband.
 • 9.749 extra banen bij reguliere werkgevers via een uitzendcontract/detachering.
De netto ontwikkeling ten opzichte van het derde kwartaal 2015 ziet er als volgt uit:
 • 4.790 extra banen via een regulier dienstverband.
 • 1.198 minder banen via een uitzendcontract of detachering.
Deze banengroei en -afname zijn een netto effect (bruto toename minus bruto afname).

(Bron: UWV, januari 2017)

Jaarverslag UWV 2016

Enkele passages uit het Jaarverslag UWV 2016 dat op 12 april 2017 verscheen:
 • We hebben in 2016 bijna 1,4 miljoen mensen van inkomen voorzien die door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet konden werken. Tegelijkertijd hebben we weer veel mensen geholpen in hun zoektocht naar werk. Ook hebben we de mensen beoordeeld die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen en van hen vastgesteld wat de resterende verdiencapaciteit is.
 • In 2016 is veertig procent minder ontslagaanvragen afgewikkeld dan het jaar daarvoor. De aantrekkende economie en de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid zorgden daarvoor.
 • In 2016 daalde het aantal WW-uitkeringen tot ruim 400.000.
 • Daarnaast hebben we diverse organisaties van gegevens voorzien over arbeidsrelaties en inkomsten, zodat zij hun taken kunnen vervullen. Denk hierbij aan organisaties als de Belastingdienst, het Centraal Administratie Kantoor, Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en pensioenorganen.
 • In oktober 2016 zijn we in overleg met het ministerie van SZW landelijk gestart met de nieuwe dienstverlening WW. Hierin combineren we de bestaande online dienstverlening met een meer persoonlijke benadering.
 • In 2016 daalde het aantal WW uitkeringen tot ruim 400.000; in 2013 hadden we voor het laatst gedurende langere tijd dit lagere niveau.
 • 2016 was ook het jaar waarin de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek deed naar de balans tussen doelen, middelen en mensen bij UWV. De Rekenkamer concludeerde dat UWV in de periode 2010 - 2015 de opgedragen taken over het algemeen adequaat heeft uitgevoerd.

Taakdelegatie voor verzekeringsartsen

Taakdelegatie wordt definitief opgenomen als werkwijze in de dienstverlening van UWV. Verzekeringsartsen bij Sociaal Medische Zaken kunnen werken met een sociaal medisch verpleegkundige of medisch secretaresse en bij Bezwaar en Beroep met een medisch secretaresse. Deze werkwijze is een van de maatregelen die UWV inzet als oplossing voor het gebrek aan artsencapaciteit. Met taakdelegatie kunnen meer klanten worden geholpen. (Bron: UWV, 6 juli 2017)

Juninota 2017, ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2017-2018

De Juninota 2017 beschrijft ontwikkelingen van wetten die UWV uitvoert en fondsen die UWV beheert. In deze Juninota 2017 worden de verwachtingen uit de Januarinota 2017 geactualiseerd voor het jaar 2017 en wordt de raming voor 2018 voor het eerst gepresenteerd.

Werkgeversportaal UWV vernieuwd

De vernieuwde beginpagina van het werkgeversportaal is overzichtelijker ingedeeld. Daarnaast is het inlog- en accountbeheer vernieuwd, waardoor u eenvoudig uw instellingen kunt aanpassen. Hierdoor machtigt u makkelijk en snel collega's en intermediairs voor diensten van UWV.

U regelt als werkgever of intermediair alle belangrijke zaken rond werknemersverzekeringen online en wanneer het u uitkomt. Op het werkgeversportaal heeft u alle informatie overzichtelijk op 1 plek. U logt makkelijk en snel in vanaf uw mobiele telefoon, tablet en computer. U doet dit met uw persoonlijke en beveiligde account.

De komende maanden vernieuwen wij meer functionaliteiten van het werkgeversportaal. Via de UWV Nieuwsbrief Werkgevers blijft u hiervan op de hoogte. (Bron: UWV, 13 jul. 2017)

UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen

Online hulpprogramma’s die mensen met een chronische aandoening helpen om aan het werk te komen of te blijven zijn lastig te vinden. Onderzoeksinstituut Nivel verzamelde daarom samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG bestaande programma’s binnen één website. Het onderzoek werd uitgevoerd met een onderzoeksubsidie van UWV.

De onderzoekers brachten twintig online zelfmanagementprogramma’s uit Nederland en Vlaanderen in kaart. Uit de analyse hiervan bleek dat de programma’s vooral bedoeld zijn voor mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. Voor mensen met een verstandelijke beperking bleken maar twee programma’s beschikbaar. Omdat de programma’s voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening verspreid staan over het internet en daardoor lastig te vinden zijn, heeft het Nivel samen met mensen uit de doelgroep de overzichtssite Beter Werken ontwikkeld. (Bron: UWV, 23 feb. 2018)

Nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

UWV heeft sinds 1 januari 2018 een nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit heeft ook gevolgen voor de facturen eigen risico dragen WGA (ERD WGA). Belangrijke wijzigingen zijn:
 • Vanaf 1 januari 2018 ontvangt de werkgever als eigenrisicodrager WGA de facturen twee weken later dan u gewend bent.
 • In 2018 ontvangt u de factuur altijd na afloop van de maand. Dit is dus in de maand direct na de maand waarin de uitkering is betaald
 • Als u een factuur ontvangt, moet u deze binnen 6 weken betalen. Doet u dit niet, dan ontvangt u een herinnering. U moet dan binnen 2 weken betalen.
 • Iedere wijziging voor de (ex-)werknemer wordt apart verwerkt. Daarom ziet u op de factuur meerdere regels per werknemer staan. Ook wordt elke periode apart vermeld, omdat het betaalsysteem geen periodes samenvoegt. De periodes die u ziet staan zijn per dag en per maand.
In januari heeft UWV door een technische storing vertraging opgelopen bij het opstellen van de facturen ERD WGA. Hierdoor kunnen ook de namen van werknemers met speciale leestekens verkeerd zijn weergegeven. Dit is inmiddels opgelost. (Bron: UWV, SalarisNet, 19 mrt. 2018)

Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek

Talent4Service, UWV en maatschappelijk investeerder Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen. Het project Weer aan het Werk richt zich op werkzoekenden met en zonder uitkering, en biedt hen een omscholingstraject aan zodat zij aan de slag kunnen in veelal technische beroepen.

In de arbeidsmarkt is een duidelijke trend zichtbaar waarbij de vraag naar technisch geschoold personeel steeds groter wordt en het aanbod steeds kleiner. Talent4Service, UWV en Start Foundation slaan de handen ineen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Talent4Service doet dit door nieuwe medewerkers op te leiden vanuit de doelgroep 50+. Door een combinatie van een in-house vaktraining bij de opdrachtgever en duurzame begeleiding door een teammentor van Talent4Service krijgen kandidaten de mogelijkheid om een duurzame baan te vinden in een nieuwe branche. Daartoe zijn inmiddels 12 organisaties uit het hele land aangesloten als o.a. Energiewacht, BAM en Guidion. De verwachting is dat dit netwerk het komende jaar snel verder groeit. (Bron: UWV, 23 mrt. 2018)

Jaarverslag UWV 2017

Door de groei van de Nederlandse economie verliezen minder mensen hun baan en vinden meer mensen weer werk. Bij 219.000 mensen eindigde in 2017 de WW-uitkering wegens werkhervatting. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde vorig jaar met 21% aanzienlijk ten opzichte van 2016. Meer mensen met een arbeidshandicap werden aan het werk geholpen, 13.000 waaronder 8.400 Wajongers. In totaal gaf UWV € 20,1 miljard uit aan uitkeringen als WW, WIA, WAO en ZW. Dit staat in het Jaarverslag 2017 dat UWV op 11 april 2018 presenteerde.

De daling van het aantal uitkeringen heeft invloed op het personeelsbestand van het UWV. In 2017 is het aantal medewerkers gedaald. Het gaat daarbij vooral om medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Omdat deze conjuncturele ontwikkeling de komende jaren naar verwachting doorzet, zal ook het aantal vaste dienstverbanden in de WW-dienstverlening de komende jaren afnemen.

Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt in 2018

U heeft een werknemer met een uitkering in dienst. En u betaalt de uitkering aan deze werknemer. Als deze werknemer ook recht heeft op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, betaalde u tot nu toe ook deze tegemoetkoming. Dat gaat in 2018 veranderen.

Vanaf 2018 krijgen alle werknemers met een uitkering die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten deze rechtstreeks van UWV. Wij betalen de tegemoetkoming eind september. U en uw werknemer hoeven hier niets voor te doen. Via een extra betaalspecificatie in september zien werknemers dat zij de tegemoetkoming hebben ontvangen. (Bron: UWV, 14 jun. 2018)

De hoogte van de uitkering wordt jaarlijks aangepast, zie subparagraaf Tabellen.

Uitvoeringsregels ontslag via het UWV per 1 augustus 2018 gewijzigd

Het betreft onder meer de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (‘BE’):

Uitvoeringsregels BE

 • Wet en Memorie van Toelichting
 • Ontslagregeling bedrijfseconomische omstandigheden
 • Nadere toelichting bedrijfseconomische omstandigheden
 • Vervallen van arbeidsplaatsen in de zorgsector en de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening door een aanbestedings-/subsidietraject
 • Advies van de ondernemingsraad
 • Beoordeling noodzaak verval van arbeidsplaatsen
 • Verval arbeidsplaatsen in een internationale situatie
 • Verval arbeidsplaatsen groep
 • Groep, onderneming en vestiging
 • Deeltijdontslag
 • Uitbesteden werkzaamheden
 • Uitbesteden werkzaamheden aan zelfstandigen
 • Redelijke grond voor ontslag uitzendkracht
 • Verval arbeidsplaatsen over toekomstige periode bezien
 • Redelijke grond bij ontslag van payrollwerknemers
 • Einde payrollovereenkomst bij niet-nakoming
En zo zijn er nog een aantal pagina's, in totaal 107 bladzijden. En laat een werkgever achteraf niet zeggen dat hij iets niet gelezen heeft, daar wordt hij toch als eindverantwoordelijke voor betaald? (Bronnen: UWV en redactie HR-kiosk, aug. 2018)

Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

UWV geeft de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ voor 2019 beschikbaar gesteld. Met deze Premiewijzer kunnen werkgevers zelf berekenen wat in 2019 hun premie voor de WGA en ZW-flex is als zij bij UWV verzekerd zijn.

De Premiewijzer geeft een inschatting van de premie bij UWV. De exacte premie wordt eind 2018 via een beschikking van de Belastingdienst bekendgemaakt aan elke individuele werkgever. Werkgevers kunnen de uitkomsten van de Premiewijzer gebruiken om te beslissen of zij zich in 2019 bij UWV verzekeren of het eigen risico voor de WGA en/of de ZW-flex zelf willen dragen. In het laatste geval kunnen werkgevers zich verzekeren bij een private verzekeraar. Werkgevers die zich willen aan- of afmelden als eigenrisicodrager in 2019 kunnen dit tot 1 oktober 2018 doen bij de Belastingdienst.

U kunt hier uw WGA- en/of ZW-flexpremie voor 2019 berekenen.

(Bron: UWV, 13-09-2018)

Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek melden

Vanaf 1 januari 2019 belt het UWV de (ex)werknemer niet meer na zijn ziekmelding. Hij krijgt een ontvangstbevestiging met een link naar een digitale vragenlijst met vragen over zijn ziekmelding. Deze vragenlijst moet hij binnen 3 dagen invullen. Hiervoor logt hij extra veilig in via DigiD met een persoonlijke code. De persoonlijke code krijgt uw (ex-)werknemer in de ontvangstbevestiging. DigiD met extra beveiliging vraagt hij zelf aan. (Bron: UWV, 6 dec. 2019)

UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer

Vanaf 27 november 2018 zijn UWV Telefoon Werknemers, UWV Telefoon Werkgevers en UWV Klachtenservice bereikbaar via nieuwe 088-telefoonnummers. Tot nu toe waren hier 0900-telefoonnummers voor. Voor 088-telefoonnummers betalen bellers een lokaal tarief. Zij zijn daardoor goedkoper uit. UWV is vanaf vandaag bereikbaar via:
 • UWV Telefoon Werknemers:088 - 898 92 94 (voorheen 0900 - 92 94)
 • UWV Telefoon Werkgevers:088 - 898 92 95 (voorheen 0900 - 92 95)
 • UWV Klachtenservice:088 - 898 25 25 (voorheen 0900 - 898 25 25)
UWV blijft tijdelijk bereikbaar via de 0900-nummers. (Bron: UWV, 27 nov. 2018)

Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Raad van Bestuur van UWV versterken de positie van de interne Auditcommissie van UWV. Daardoor komen vraagstukken en risico’s in de bedrijfsprocessen van UWV eerder op tafel en kunnen die beter worden beoordeeld. Dit leidt tot een verdere verbetering van de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel door UWV.

Ook vervroegt de minister een onderzoek naar de sturing en het toezicht op UWV en de rol van het ministerie van SZW daarin. Verder investeert UWV extra in het vakmanschap van management en medewerkers en in een open cultuur binnen de organisatie. Dat is naast een reeks andere maatregelen die de minister al eerder heeft aangekondigd.

Minister Koolmees: “Iedereen moet erop kunnen rekenen dat UWV hen op een betrouwbare en prettige manier helpt. Gelukkig gaat dat vaak goed. Maar er worden natuurlijk ook fouten gemaakt. Daar moeten we mee aan de slag en daar moeten we van leren. Dat moet echt beter. Daarom hebben we vandaag aanvullende maatregelen genomen om het toezicht en de sturing op UWV te versterken.”

UWV is een grote organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die arbeidsongeschikt of werkloos zijn geworden. Zo heeft het in 2017 bijna 1,3 miljoen uitkeringen binnen de gestelde normen verstrekt. Net als een aantal andere grote publieke uitvoeringsorganisaties heeft UWV de afgelopen jaren te maken gehad met taakstellingen en digitalisering. (Bron: UWV, 7 mrt. 2019)

Nieuwe Regelhulp financieel CV

Bent u op zoek naar een nieuwe werknemer? Met de nieuwe Regelhulp financieel CV van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (maart 2019) kunt u snel zien wat de financiële voordelen voor u kunnen zijn als u een nieuwe werknemer aanneemt.

Voor sommige nieuwe werknemers kunt u gebruikmaken van financiële regelingen, die het voor u aantrekkelijk maken om de werknemer aan te nemen. Denk aan de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel en loonkostensubsidie. De Regelhulp financieel CV laat zien van welke regelingen u gebruik kunt maken en wat uw voordeel is.

Formulier Bijstelling plan van aanpak WIA vervallen

Als er veranderingen zijn in de ziekte of de mogelijkheden van uw werknemer, gebruikt u het nieuwe formulier (Eerstejaars)evaluatie om samen uw zieke werknemer nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vast te leggen. U kunt daarvoor niet meer het formulier Bijstelling plan van aanpak WIA gebruiken. Dat formulier is per april 2019 vervallen.

Matrix ‘Handhaving en sanctionering’

De matrix helpt werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs om vast te stellen of er sprake is van verwijtbaar gedrag van een (ex-)werknemer. UWV heeft samen met een aantal overheidswerkgevers praktische (re-integratie) situaties beschreven. Bij elke situatie wordt aangegeven of het wel of geen zin heeft om een melding verwijtbaar gedrag te doen.

Zie de bijbehorende matrix van december 2018

Jaarverslag 2018

Kerncijfers arbeidsmarkt en dienstverlening:
 • Circa 1.2 miljoen mensen ontvingen in 2018 een uitkering, in totaal is € 19,9 miljard uitgekeerd.
 • 263 duizend mensen deden in 2018 een beroep op de WW, ten opzichte van 330 duizend mensen in 2017. Dat is een daling van 20%.
 • 184 duizend WW’ers vonden weer werk, ten opzichte van 170 duizend in 2017.
 • Net als vorig jaar vonden in 2018 ruim 13 duizend mensen met een arbeidsbeperking een baan, waaronder 9 duizend Wajongers (in 2017 waren dit 8.400 Wajongers).
 • De dienstverlening van UWV krijgt een 7,1 van uitkeringsgerechtigden en een 6,6 van werkgevers.

Bron: UWV, 16 apr. 2019

Aanvraag tolkvoorziening bij UWV

Slechthorende, dove en doofblinde mensen moesten tot 1 juli 2019 voor de inzet van een gebarentolk of schrijftolk in onderwijs-, werk- of privésituaties bij verschillende organisaties aankloppen. Dat gaat veranderen.

Vanaf 1 juli 2019 moet een aanvraag voor een tolk alleen bij het UWV worden gedaan. UWV en Tolkcontact gaan samenwerken om de tolkvoorziening makkelijker te maken.

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Voor de vervoersvoorziening van UWV geldt een eigen bijdrage voor taxivervoer of aangepast eigen vervoer. Dit houdt in dat klanten worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken als gevolg van hun beperking. Deze bijdrage is gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Heeft een klant een hoog inkomen, dan betaalt hij ook een hogere eigen bijdrage of moet zelf een vervoermiddel aanschaffen. Voor de groep mensen vlak boven de inkomensgrens kan een hogere eigen bijdrage een belemmering worden voor hun participatie. De Tweede Kamer heeft hierover eerder haar zorgen geuit. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark besloten de eigen bijdragen voor deze groep te verzachten.

De verhoging bij overschrijding van de inkomensgrens wordt gehalveerd van 35 naar 18 cent per kilometer en de hogere eigen bijdrage kilometervergoeding wordt verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000.

Ook komt er een maximum eigen bijdrage van € 225 per maand voor elk type vervoer. Mensen met een beperking die een grote afstand moeten overbruggen om te gaan werken, zullen van deze regeling gebruik maken.

UWV wijzigt het normbedragenbesluit voorzieningen, waarin deze maatregelen zijn opgenomen. Dit besluit wordt per 1 juli 2019 van kracht. UWV informeert betrokken klanten over wat de wijzigingen voor hen betekenen. (Bron: Min. SZW, 26 jun. 2019)

Vernieuwde verzamelspecificatie overzichtelijker

Betaalt u de Ziektewet-, WAZO-, WIA- of Wajong-uitkering zelf aan uw werknemer(s)? Of verrekent u deze met het loon? Dan krijgt u van ons iedere maand een verzamelspecificatie met daarop de bedragen van deze uitkering. Deze specificatie is sinds 1 augustus 2019 vernieuwd: veel korter en overzichtelijker.

Op de oude specificatie stond per werknemer per week in 5 regels vermeld welke bedragen er betaald werden. Op de nieuwe specificatie is dat een totaalbedrag per aaneengesloten betaalperiode. Afhankelijk van de uitkering is dat per 4 weken of per maand. Daardoor ontvangt u een veel kortere specificatie. En u ziet meteen wat per werknemer het totale bedrag van de uitkering in die betaalperiode is. (Bron: UWV, 8 aug. 2019)

Regelhulp financieel CV

Bent u op zoek naar een nieuwe werknemer? Met de Regelhulp financieel CV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), kunt u snel zien wat de financiële voordelen voor u kunnen zijn als u een nieuwe werknemer aanneemt.

De mogelijke financiële voordelen zijn:

Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

UWV Uitvoeringsregels ontslag LAO - versie oktober 2019 - zijn gepubliceerd in oktober 2019.

De toelichting versie 2019 zegt het volgende:

De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna: Uitvoeringsregels) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe deze regels moeten worden toegepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregels versie augustus 2018 heeft de Hoge Raad nader uitgewerkt wat van de werkgever kan worden gevergd om de werknemer te herplaatsen. De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten. Deze uitspraak is verwerkt in paragraaf 2.3 van de Uitvoeringsregels.

Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het BW maar in artikel 38 van de AVG. Het opzegverbod is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 lid 1 tot en met 4 en lid 10 BW. De verwijzing naar dit opzegverbod is verwijderd in paragraaf 7.2.1 van de Uitvoeringsregels.

De wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels (oktober 2019) die de versie van augustus 2018 vervangt.

NB: Meer uitvoerige samenvattingen van UWV Uitvoeringsontslag 2019 is te vinden op de sites van Xpert HR Actueel en PW.

UWV dienstverlening bevordert arbeidsdeelname

Studies naar de effecten van de dienstverlening die UWV aanbiedt, wijzen uit dat dit de arbeidsdeelname bevordert en het beroep op WW-uitkeringen vermindert.

In een nieuw Kennisverslag laat UWV zien hoe effectief de verschillende soorten dienstverlening zijn. De effecten zijn weliswaar beperkt in omvang, maar wijzen onveranderd dezelfde kant op. Samengevat:
 • Inzet van UWV dienstverlening bevordert de arbeidsdeelname.
 • Inzet van UWV dienstverlening vermindert het beroep op WW uitkeringen.
 • Het effect op het uitkeringsberoep is sterker dan het effect op de arbeidsdeelname.
(Bron: UWV, 6 mei 2020)

Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen

UWV heeft in de afgelopen periode met succes de allerhoogste prioriteit gegeven aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Ondanks capaciteitsdruk als gevolg van de invoering van de noodmaatregelen NOW en TOFA, en het stijgend aantal WW-aanvragen, betaalt UWV WW-uitkeringen nog steeds op tijd uit. Om dit te bewerkstelligen heeft UWV een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen. Veruit het grootste gedeelte van de capaciteitswinst is behaald met maatregelen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Voor een klein gedeelte geldt dit niet.

Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de halfjaarlijkse 'Stand van de uitvoering sociale zekerheid' die hij op 29 juni 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

Rekenhulp 'Simulatie NOW': bereken uw tegemoetkoming

Met de rekenhulp kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. Er is nu een rekenhulp beschikbaar voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW.

De berekening van de tegemoetkoming in eerste aanvraag verschilt van de berekening van de tegemoetkoming in de tweede aanvraagperiode. Daarom kunt u in de rekenhulp ‘Simulatie NOW’ bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen voor beide aanvraagperiodes. (Bron: UWV, 11 aug. 2020)

Mogelijke herbeoordeling voor mensen met ME/CVS

Als u door een arts van UWV bent beoordeeld voor een WIA-, Wajong- WAZ- of WAO-uitkering omdat u ME/CVS* heeft, komt u misschien in aanmerking voor een herbeoordeling. De herbeoordeling is mogelijk omdat de kennis over de ziekte is veranderd. Daarom heeft Kamerlid Raemakers een motie over ME/CVS ingediend. Die is in 2019 door de Tweede Kamer aangenomen.


*ME/CVS is Myalgische Encefalomyelitis, ook bekend als het Chronischevermoeidheidssyndroom. Het is een niet-aangeboren, chronische en complexe multisysteemziekte. Mensen met ME/CVS zijn niet alleen uitgeput vermoeid, maar hebben ook andere chronische klachten, waaronder (vaak) pijn. ME/CVS heeft een onvoorspelbaar verloop: elke dag kan – zonder aanleiding – weer anders zijn. (Bron: UWV, 8 dec. 2020)

Uitkeringen in 2022 met 432 miljoen euro omhoog – WIA en Wazo

De totale uitkeringslasten zijn in 2021 vrijwel gelijk aan 2020. In 2022 stijgen de totaal geraamde uitkeringslasten met 432 miljoen euro. Dat meldt UWV

In de raming van de Juninota van UWV werd nog uitgegaan van een stijging van 1 miljard euro over 2021 en een stijging van 1,4 miljard euro voor 2022. De naar beneden bijgestelde prognose heeft vooral te maken met de verdere afname van de WW-uitkeringslasten.

Zowel in 2021 als in 2022 nemen bij de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA en Wajong) en bij de Wazo de uitkeringslasten toe. De grootste dalingen zijn bij de WAO en WW. Dit blijkt uit de Januarinota van UWV. Als gevolg van de coronacrisis zijn bijna alle prognoses meer onzeker dan normaal.

Aan uitkeringen verwacht UWV dit jaar 21,7 miljard euro uit te geven. Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewet-uitkeringen. Hier geeft UWV respectievelijk 14,3 miljard euro en 3,8 miljard euro aan uit. De huidige schattingen voor 2022 zijn ruim 2 miljard euro lager dan eerder werd verondersteld. ‘In de door de coronacrisis getroffen sectoren zijn gelukkig grote ontslaggolven uitgebleven. Daardoor wordt veel minder aan WW uitgekeerd dan we eerder verwachtten. De NOW-regeling speelt hier een belangrijke rol in en daarnaast heeft de economie zich krachtig hersteld’, zegt Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur.

Werkloosheid

De steunmaatregelen van de overheid blijken effectief, waardoor de eerder verwachte ontslaggolf nog steeds uitblijft. Het gemiddelde werkloosheidsniveau is in 2021 gedaald en het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat dit niveau in 2022 beperkt stijgt. Eind 2021 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 192.000, dat is 94.000 lager dan eind 2020.

UWV heeft in 2021 616 miljoen euro minder uitgegeven aan WW-uitkeringen dan in 2020. In eerdere ramingen werd nog rekening gehouden met een stijging van de WW-uitkeringslasten van 400 miljoen euro over 2021. De WW-uitkeringslasten dalen in 2022 verder met 430 miljoen euro naar 3,1 miljard euro. Vergeleken met de eerdere prognose voor 2022 komt de WW daarmee ruim 2,1 miljard euro lager uit.

Stijging bij WIA

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt in 2021. Dit is vooral het resultaat van een stijging bij de WIA en een daling bij de WAO. Door de toename van het aantal uitkeringen en door de indexering stijgen de uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid van 13,6 miljard euro in 2021 naar 14,3 miljard euro in 2022.

Ziektewet en Wazo

Het aantal Ziektewet-uitkeringen is in 2021 afgenomen met 600. De verwachting is dat het aantal over 2022 met nog eens 2.900 afneemt. Daartegenover staat dat het aantal geraamde Wazo uitkeringen in 2021 met 8.000 toeneemt en in 2022 verder stijgt met 7.000. Deze stijging is het gevolg van de Wazo-WIEG (partnerverlof) die per 1 juli 2020 is ingegaan en de Wazo-Wbo (Wet betaald ouderschapsverlof) die in augustus 2022 ingaat. Deze wijzigingen leiden ertoe dat de totale uitkeringslasten voor Ziektewet en Wazo in 2021 met 320 miljoen euro toenemen. In 2022 stijgen de kosten verder met 173 miljoen euro tot 3,8 miljard euro.

NOW-regeling

Sinds april 2020 voert UWV de NOW-regeling uit met als doel het zo veel mogelijk voorkomen van werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Gezien de huidige economische situatie en het achteraf vaststellen van de definitieve subsidie is het lastig de totale uitgaven voor de NOW te voorspellen. Geschat wordt dat deze uitkomen op 14,0 miljard euro voor 2020, 6,6 miljard euro voor 2021 en 2,3 miljard voor 2022.

Januarinota

Met de Januarinota schetst UWV actuele inzichten voor 2021 en 2022 in de verwachte ontwikkeling van de door UWV uitgevoerde wetten en fondsen. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

Lees de UWV-januarinota