Europese wetgeving

Datum laatste wijziging: 7 april 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Selectie
 2. Vernieuwing regels sociale bescherming binnen Europese Unie (EU)
 3. Europese Economische Ruimte
 4. Slimme grenzen
 5. Zwarte lijst voor fraude met arbeidsmigranten
 6. Fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt
 7. Werknemers werven op beurzen in Europa
 8. Opzeggen EU-afspraken serieuze optie
 9. Asscher roept op tot beteugelen arbeidsmigratie
 10. Vanaf 2019 arbitrage mogelijk bij dubbele heffingen
 11. Schending grensoverschrijdende pensioenoverdracht
 12. Zieke buitenlandse werknemer mag in thuisland worden onderzocht

Selectie

Niet alle buitenlandse werknemers mogen zonder meer in Nederland werken. Dat mogen alleen werknemers uit een ander land van de Europese Unie (met uitzondering van werknemers uit Bulgarije en Roemenië), of uit IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland, de zogeheten EER-landen (EER = Europese Economische Ruimte). Voor de werknemers uit de EER-landen is is een paspoort of een identiteitsbewijs voldoende.

Vernieuwing regels sociale bescherming binnen Europese Unie (EU)

Het wordt voor EU-burgers per 1 maart 2010 gemakkelijker om zich vrij door de verschillende landen van de EU te bewegen met behoud van hun socialezekerheidsrechten, zoals opgebouwde pensioenrechten. De nieuwe regels zorgen ervoor dat wonen of werken over de grens eenvoudiger wordt. Ze leiden er onder meer toe dat iemand voor de sociale zekerheid geen nadeel ondervindt wanneer hij in het buitenland gaat werken, of over de grens gaat wonen. De afspraken gelden ook als iemand vanuit een ander land in Nederland gaat werken of wonen. De nieuwe verordeningen van de EU zijn van toepassing op alle wettelijke sociale verzekeringen (de sociale bijstand valt buiten het bereik van de verordeningen) en bevatten regels die het onder meer mogelijk maken om tijdvakken van verzekering samen te tellen en uitkeringen mee te nemen naar een ander land binnen de EU.

Om het voornoemde in Nederland mogelijk te maken, moesten de sociale zekerheidswetten worden aangepast. Dit is geschied via de wet 'Aanpassing sociale zekerheidswetten n.a.v. Verordening 883/2004'.

Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte (EER) is een akkoord tussen de landen van de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland. Het akkoord bevordert vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende landen. Ook wordt er samengewerkt op economisch gebied. De ruimte is ontstaan om de landen van de EVA die niet opgingen in de Europese Unie toch te laten profiteren van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de Europese Unie. Hiervoor moest wetgeving van de EU worden ingevoerd in de EER-staten.

Zwitserland onderhandelde mee over toetreding tot de EER, maar de bevolking wees in een referendum de toetreding tot de EER af. Het EER-akkoord blijft nu enkel van toepassing op de relaties met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Inmiddels is onder andere het vrije verkeer van personen met Zwitserland geregeld middels de toetreding van Zwitserland tot het Verdrag van Schengen. Grenscontroles aan de Zwitserse grens zijn hiermee per 12 december 2008 opgeheven. (Bron: Wikipedia)

Slimme grenzen

Er liggen nieuwe voorstellen om de controle bij aankomst in de paspoortvrije ruimte van de EU te verscherpen, de procedure voor regelmatige bezoekers te verkorten en tegelijkertijd de veiligheid te verhogen. Binnen de paspoortvrije zone van de EU kan iedereen naar een ander land reizen zonder dat hij aan de grens gecontroleerd wordt. Dat geldt dus ook reizigers van buiten de EU, als ze eenmaal door de paspoortcontrole aan een van de buitengrenzen van de EU zijn.

Maar het aantal vreemdelingen dat naar de EU reist groeit voortdurend, waardoor de wachttijden langer zullen worden als de procedure niet wordt gestroomlijnd. Daarom wil de Commissie een gemeenschappelijk systeem van elektronische registratie aan de grenzen. Dat zou de grensformaliteiten voor reizigers versnellen en de veiligheid voor iedereen verhogen.

NB: De plannen voor elektronische registratie van mensen die de Europese Unie binnenkomen, vallen heel slecht bij D66 in de Tweede Kamer. De fractie is bezorgd over kosten, effect en privacy en vindt eigenlijk dat we er domweg niet aan moeten beginnen.

Zwarte lijst voor fraude met arbeidsmigranten

Er moet een Europese databank of zwarte lijst komen van bedrijven die frauderen met arbeidsmigranten. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan minister Asscher van Sociale Zaken. Het overlegorgaan van werkgevers en werknemers komt op verzoek van de minister met een advies over arbeidsmigratie.

Asscher had vorig jaar om zo'n advies gevraagd omdat dit jaar de grenzen zijn opengegaan voor Roemeense en Bulgaarse werknemers. Eerder mochten Polen en andere Oost-Europeanen al in Nederland komen werken. De komst van de Polen veroorzaakte volgens de vakbonden verdringing op de arbeidsmarkt doordat zij goedkoper zijn dan Nederlandse werknemers.

Ook pleit de SER voor aanpassing van de Europese richtlijn voor detachering, die in alle EU-landen verplicht is. Door deze richtlijn kan het nu goedkoper zijn om werk via een buitenlands uitzendbureau of een onderaannemer te laten doen, dan door een arbeidsmigrant in dienst te nemen.

De 'gewone' arbeidsmigrant moet net als de 'gewone' werknemer betaald worden volgens de cao. Die migranten betalen ook de hier geldende premies voor de sociale zekerheid. Werknemers die hier gedetacheerd zijn hoeven dat niet. Die hoeven bijvoorbeeld geen pensioen op te bouwen. Bovendien vallen zij nog een periode onder de sociale zekerheid in het land van herkomst, en kunnen ze daar premie blijven betalen. De SER wil dat er gekeken wordt naar de periode waarin dit kan. (Bron: Beta.Nos, 19 nov. 2014)

Fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt

De gulden regel van gelijk loon voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek, zou overal in Europa moeten gelden. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmiddag bepleit bij de nieuwe Eurocommissaris Thyssen, van Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Asscher gaf aan dat voor het Nederlands voorzitterschap van de EU (eerste helft 2016) zijn prioriteit ligt bij het werken aan een fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt.

Minister Asscher heeft in het gesprek aandacht gevraagd voor het brede probleem van sociale dumping. In dat kader heeft hij onder andere gepleit voor een aanpassing van de detacheringsrichtlijn om verschillen in lonen tussen nationale en gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen te verkleinen. (Bron: Rijksoverheid, 4 dec. 2014)

Werknemers werven op beurzen in Europa

Als een organisatie werknemers wil werven in Europa, dan kan het UWV ondersteuning geven. Als partner van EURES¹ neemt UWV regelmatig deel aan Europese banenbeurzen. Zo kan het UWV aan vacatures internationale bekendheid geven.

¹ EURES (European Employment Services) is een Europees netwerk van organisaties die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling. EURES organiseert banenmarkten in 31 landen.

Zie desgewenst de wervingskrant Werven in Europa of neem contact op met een EURES adviseur.

Opzeggen EU-afspraken serieuze optie

Frankrijk dreigt eenzijdig de Europese afspraken op te zeggen die het mogelijk maken dat Oost-Europese werknemers goedkoop in West-Europa kunnen werken. Ook de PvdA ziet hier wel wat in.

Buitenlandse werknemers ontvangen slechts het Nederlandse minimumloon, en niet het loon dat is afgesproken in CAO’s. Omdat het Nederlandse minimumloon hoger is dan wat zij in hun eigen land zouden kunnen verdienen, komen ze graag hier werken. Maar het leidt volgens minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en de linkse fracties tot verdringing op de arbeidsmarkt. Asscher begrijpt het Franse dreigement dan ook 'zeer goed'. Ook hij wil dat die regels veranderen, maar zijn voorstel dreigt in Brussel vast te lopen door verzet van de Oost-Europese landen.

Alleen: een stuk Europese wetgeving gewoon niet uitvoeren omdat het je niet bevalt….. Als alle landen dat zouden doen, is het snel klaar met de Europese Unie. (Bron: BNR, 7 juli 2016)

Asscher roept op tot beteugelen arbeidsmigratie

PvdA-leider Lodewijk Asscher roept zijn Europese collega's op de arbeidsmigratie in de Europese Unie aan banden te leggen. Hij vindt dat het vrij verkeer van werknemers - een van de kernwaarden van de EU - tot een 'businessmodel voor lage lonen' is geworden. 'Dat moet stoppen', zegt hij in een brief die hij op 10 januari 2017 aan alle sociaal-democratische leiders verstuurde.

Asscher wil dat de Poolse loodgieter en Bulgaarse truckchauffeur betaald worden volgens de normen van het land waar ze werken. Een voorstel daartoe van Europees Commissaris Thyssen (Sociale Zaken) wordt al bijna een jaar tegengehouden door tien, voornamelijk Oost-Europese lidstaten. Die willen niet dat hun goedkopere werknemers straks moeilijker aan de slag komen in andere EU-landen. (Bron: Volkskrant, 10 jan. 2017)

Vanaf 2019 arbitrage mogelijk bij dubbele heffingen

Burgers en bedrijven die voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten, kunnen vanaf 1 juli 2019 aankloppen bij een Europese arbitragecommissie. Deze onafhankelijke instantie grijpt in als een conflict over dubbele heffingen niet binnen twee jaar is opgelost.

De EU-ministers van Financiën zijn eens geworden over een richtlijn die dit regelt. Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) zijn er jaarlijks alleen al tussen ondernemingen en belastingdiensten zo’n negenhonderd geschilprocedures over dubbele heffingen. ‘We schatten dat daarmee 10,5 miljard euro is gemoeid.’ Dergelijke procedures duren soms zeer lang en de uitkomst is niet altijd helder. Maar ook EU-burgers die werken of wonen in verschillende EU-landen, of een huis in het buitenland hebben, kunnen met dubbele taxatie te maken krijgen. De richtlijn moet nog wel door het EU-parlement worden goedgekeurd. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 29 mei 2017)

Schending grensoverschrijdende pensioenoverdracht

De Europese Commissie heeft vandaag besloten om Nederland voor het EU-hof te dagen. Dit omdat Nederland de Europese regels voor pensioenoverdracht buitenland niet heeft omgezet in nationale regelgeving na officieel verzoek van de Commissie. Het gaat om drie verschillende regels over de Nederlandse grensoverschrijdende pensioenbelastingregeling:
 • Buitenlandse dienstverleners moeten aan de Nederlandse autoriteiten garanties geven als pensioenkapitaal van Nederland wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder. Evenals buitenlandse pensioenuitvoerders diensten willen aanbieden op de Nederlandse markt.
 • Oud-werknemers moeten garanties geven als het pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een buitenlandse dienstverlener of als zij pensioendiensten willen kopen van een buitenlandse dienstverlener.
 • Bij mobiele werknemers, die over de grens werken, is de pensioenoverdracht aan buitenlandse pensioenuitvoerders slechts vrijgesteld van belasting als de buitenlandse pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor eventuele belastingvorderingen aanvaarden of als de belastingplichtigen zelf die garantie geven.
(Bron: Europese Unie, 30 okt. 2020)

Zieke buitenlandse werknemer mag in thuisland worden onderzocht

Wie ziek is, moet meewerken aan zijn re-integratie. Maar wat als de werknemer in het buitenland verblijft? Een Poolse werknemer die in zijn thuisland ziek wordt, moet van zijn werkgever terug naar Nederland reizen om zich te laten onderzoeken door een bedrijfsarts. Dat is echter in strijd met de Europese regelgeving. (Bron: PW, 29 mrt. 2021)


Ga terug naar Buitenlandse werknemers.