Zorg    Discriminatie 


Belasting

Datum laatste wijziging: 14 februari 2017  |  Trefwoorden: Belasting

VNL

 • Werken moet weer lonen. Daarom moeten de belastingen fors omlaag. Wij staan voor één laag belastingtarief voor iedereen: een vlaktaks* van 25 procent.
 • Ook willen wij één laag BTW-tarief, lagere vennootschapsbelasting en 10 procent lagere accijnzen.
 • We verlagen de vermogensbelasting.
 • De erf- en schenkbelasting schaffen we af.
 • Onze plannen leiden tot veel meer koopkracht, veel meer economische groei en honderd duizenden extra banen. De Nederlandse economie zal weer bloeien! Onze plannen zijn doorgerekend door het CPB.
* Bij een vlaktaks betaalt iedereen hetzelfde tarief (bijvoorbeeld dertig procent). Wie € 50.000 verdient, moet vijf keer zoveel belasting betalen als degene die € 10.000 verdient.

PvdA

 • Lagere belastingdruk voor werknemers, ongeacht of ze veel of weinig verdienen
 • Ook de PvdA wil nivelleren door enerzijds de belasting op arbeid te verlagen en tegelijk een groter deel van het inkomen in de vierde belastingschijf te laten vallen. In die schijf betaal je 52 procent inkomenstenbelasting. De vierde schijf begint nu bij het inkomensdeel vanaf 67 duizend euro, maar dat mag wat betreft de PvdA dus eerder zijn.
 • De PvdA wil de speciale belastingaftrek voor beroepskosten vervangen door een werknemersaftrek. Deze werknemersaftrek is een belastingvoordeel voor alle werkenden, waarvan de laagste inkomens het meeste zouden profiteren.
   

CDA

 • Werken moet weer lonen. Daarom moeten de belastingen fors omlaag. Wij staan voor één laag belastingtarief voor iedereen: een vlaktaks* van 25 procent.
 • Ook willen wij één laag BTW-tarief, lagere vennootschapsbelasting en 10 procent lagere accijnzen.
 • We verlagen de vermogensbelasting.
 • De erf- en schenkbelasting schaffen we af.
 • Onze plannen leiden tot veel meer koopkracht, veel meer economische groei en honderd duizenden extra banen. De Nederlandse economie zal weer bloeien! Onze plannen zijn doorgerekend door het CPB.

SP

 • De inkomens- en vermogensverschillen in Nederland moeten kleiner worden gemaakt. Dat kan door het belastingsysteem progressiever te maken en vermogens eerlijker te belasten.
 • De SP wil een vijfde belastingschijf invoeren van 65 procent voor inkomens boven de 150 duizend euro
 • De SP gaat daarvoor de aftrekposten in de inkomstenbelasting aanpakken, een toptarief invoeren en een vermogens- en een vermogenswinstbelasting invoeren in tegenstelling tot de oneerlijke vermogensrendementsheffing.
 • De winstbelasting voor grote bedrijven daalt al jaren. Burgers zijn in vergelijking tot bedrijven juist meer belasting gaan betalen. De SP wil de winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf niet aanpassen, maar wel van grote bedrijven een extra bijdrage vragen.
 • Om milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan wil de SP ons belastingstelsel ‘groener’ maken. Belastingen en heffingen worden daarom minder gebaseerd op het bezit en meer op het gebruik en de daarbij behorende milieueffecten. De vervuiler betaalt, is daarbij het motto. Bovendien nemen we maatregelen om het belastingstelsel flink te vergroenen en te besparen op het gebruik van energie.

GroenLinks

 • Bij GroenLinks gaan mensen met een laag inkomen erop vooruit. GroenLinks verlaagt de inkomensbelasting voor de laagste inkomens. Daarnaast wordt het voordeliger voor werkgevers om die mensen in dienst te nemen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Bovendien houden mensen met lage inkomens meer geld over. Daarmee wordt de economie verder gestimuleerd.
 • Bij GroenLinks dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De hoogste inkomens gaan meer belasting betalen. Ook mensen met een groot vermogen gaan meer belasting betalen. Sommige belastingvoordelen komen nu vooral terecht bij mensen met een hoog inkomen, zoals de hypotheekrenteaftrek. Die voordelen worden afgeschaft.
 • GroenLinks verhoogt de belasting op milieuvervuiling. We doen dat op drie manieren. We verhogen de bestaande belastingen op milieuvervuiling (zoals bijvoorbeeld de belasting op energie), we zorgen dat het uitstoten van broeikasgassen als CO2 duurder wordt en bij andere belastingen gaat de hoogte afhangen van hoe erg het milieu vervuild wordt (zoals bij de belasting op brandstof).
 • Bedrijven en huishoudens die het milieu sparen, gaan er ook in hun portemonnee op vooruit. 'Vergroeners' krijgen belastingvoordelen. Mensen en Verenigingen van Eigenaren die hun eigen groene energie opwekken (bijvoorbeeld met zonnepanelen) hoeven geen energiebelasting te betalen.

SGP

 • Werken moet weer gaan lonen. En het belastingstelsel kan eenvoudiger. De lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag, uniform basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks.
 • Het belastingstelsel moet weer gezinsvriendelijk worden. Gezinsdraagkracht wordt uitgangspunt van het belastingstelsel: gewoon beide inkomens bij elkaar optellen en delen door twee (splitsingsstelsel). Zowel het aantal volwassenen als het aantal kinderen weegt mee. Het aantal volwassenen wordt meegenomen via een draagkrachtkorting en het aantal kinderen via de ‘kindregelingen’.
 • Bij het bepalen van toeslagen wordt het netto besteedbaar inkomen uitgangspunt. Op deze manier wordt eventuele hoge belastingdruk meegenomen.
 • Voor tweeverdieners moet de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden beperkt. Daar staat een hogere kinderbijslag en draagkrachtkorting tegenover.
 • Expats die in Nederland werken en belastingplichtig zijn moeten geen loonsubsidie meer krijgen als niet duidelijk is dat zij specifieke benodigde expertise inbrengen.
 • Bij een inkomen boven de Balkenende-norm dient hun belastingvoordeel te vervallen.

ChristenUnie

 • Werken wordt lonender door de belasting op arbeid te verlagen: basistarief 35%, toptarief 49%. Er wordt een nieuw basistarief ingevoerd van 35% tot een inkomen van € 70.000 (2x modaal) en een toptarief van 49%. Hierdoor gaan de lasten voor de lage en middeninkomens meer omlaag dan voor de hoge inkomens.
 • Hoe jonger de kinderen, hoe gezins- en kindvriendelijker het beleid. Daarom dient de overheid het bestaansminimum voor gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar) vrij te laten van belastingheffing.
 • In het belastingstelsel is geen principieel onderscheid meer tussen belastingheffing en premieheffing volksverzekeringen. Zo wordt de AOW voor een steeds groter deel reeds uit de belastingopbrengsten betaald. Om daar wat aan te doen is een ingewikkelde boxheffing geïntroduceerd. Dat moet eenvoudiger en eerlijker, op basis van het draagkrachtbeginsel. 
 • De ChristenUnie wil daarom dat salarissen, bonussen en overige verdiensten, voor zover hoger dan een ministersalaris, niet langer aftrekbaar zijn van de winst. Daarmee wordt voorkomen dat de belastingbetaler indirect meebetaalt aan topsalarissen.
 • Voer de VAR weer in. De nieuwe regeling met modelcontracten is een forse stap terug, nodeloos complex en bureaucratisch. Met een beperkte aanpassing van de oude VAR-regeling had schijnzelfstandigheid ook beter aangepakt kunnen worden.
 • Belastingontwijking, -ontduiking en fraude effectief bestrijden. Geen extra belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven.
 • Meer geven aan meer goede doelen. Particulieren worden voortaan fiscaal niet alleen gestimuleerd om aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI´s (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

50+

Geheel volgens verwachting wil de ouderenpartij 50Plus de “discriminerende 4 procent extra ouderentaks in de eerste belastingschijf die in 2013 werd ingevoerd”  afschaffen. In dat jaar werd een verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf voor 65-plussers doorgevoerd van 15 naar 19 procent.


Ga terug naar Standpunten.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zorg    Discriminatie