Varia    Belastingplicht overheidsbedrijven 


Wetten en wetsvoorstellen

Datum laatste wijziging: 30 april 2020  |  Trefwoorden: Wetten, Wetsvoorstel, Belastingontduiking

Inhoud

 1. Wetsvoorstel UBO-register pas na zomer naar Tweede Kamer
 2. Kabinet maakt geen keuzes bij invoering ATAD
 3. Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
 4. Controle op belastingafspraken met multinationals
 5. Forse kritiek op voorstel WWFT
 6. Eerste Kamer neemt vierde anti-witwasrichtlijn aan
 7. Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
 8. Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

Wetsvoorstel UBO-register pas na zomer naar Tweede Kamer

De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn heeft vertraging opgelopen. Er wordt hard gewerkt aan een afronding van het wetgevingstraject. Het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn wordt op korte termijn aan de Raad van State toegezonden voor advies. Het streven is het concept wetsvoorstel kort na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) krijgt zijn beslag in een afzonderlijk wetsvoorstel. Een concept wetsvoorstel hiervoor is recent geconsulteerd. Tijdens de consultatieperiode zijn er veel reacties ingestuurd. Na het verwerken van deze reacties, zal ook dit concept wetsvoorstel zo spoedig mogelijk voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Beoogd wordt het concept wetsvoorstel met betrekking tot het UBO-register in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Hopelijk leiden de reacties uit de consultatiefase tot betere privacybescherming voor UBO's en meer duidelijkheid voor adviseurs, zoals accountants en notarissen, die met het register moeten werken. De oorspronkelijke deadline van 26 juni 2017 is in ieder geval van de baan. Gezien de huidige stand van het wetgevingsproces zal invoering van het UBO-register voor 2018 niet haalbaar zijn. (Bron: Ekelmans & Meijer advocaten, 21 jun. 2017)

Zie ook het artikel van AVaccountancy d.d. 22 januari 2018.

Kabinet maakt geen keuzes bij invoering ATAD

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een reactie gegeven op de internetconsultatie over de wijze waarop Nederland de EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (Anti Tax Avoidance Directive) invoert in de Nederlandse wetgeving.

Het kabinet maakt geen wezenlijke keuzes en laat die over aan een volgend kabinet. Dat creëert onzekerheid bij internationaal opererende bedrijven. Het valt de Orde op dat de toelichting voornamelijk een technisch karakter heeft en dat het kabinet geen aandacht besteedt aan de impact op het vestigingsklimaat van de verschillende keuzes die ATAD1 biedt. Dat is wel wenselijk omdat het voorstel verder gaat dan de richtlijn voorschrijft. Dit zou kunnen leiden tot aantasting van het Nederlandse vestigingsklimaat. (Bron: Taxence, 25 aug. 2017)

Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft 13 oktober 2017 het wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De vierde anti-witwasrichtlijn wil door middel van het voorschrijven van preventieve maatregelen het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld of het aanwenden van gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden, met gebruikmaking van het financieel stelsel, aanpakken.

Om de risico's van witwassen en financieren van terrorisme zo goed mogelijk te bestrijden, streeft de vierde anti-witwasrichtlijn een internationale aanpak na. Dit uit zich onder meer in de verplichting voor instellingen om erop toe te zien dat bijkantoren en meerderheidsdochterondernemingen in derde staten via op het niveau van de groep vastgestelde procedures en maatregelen de bepalingen die gelden uit hoofde van de richtlijn naleven. (Bron en meer: Taxence, 16 okt. 2017)

Controle op belastingafspraken met multinationals

GroenLinks wil dat de Belastingdienst alle rulings van de afgelopen vijf jaar naloopt om te controleren of er vergelijkbare fouten als bij Proctor & Gamble zijn gemaakt. De CV/BV-structuur, die bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken, moet wat de partij betreft zo snel mogelijk worden afgeschaft. 'De Tweede Kamer heeft meerdere malen gevraagd om inzicht in de geheime deals tussen de belastingdienst en multinationals. Nu komt er voor het eerst zo'n belastingafspraak boven tafel en blijkt die aan alle kanten te rammelen.'

Een belastinginspecteur gaf tegen de regels in met een handtekening vrijstelling van belasting voor een P&G-dochter op de Kaaimaneilanden, die aandeelhouder was in een Nederlands bedrijf. De procedures voor het maken van belastingafspraken zijn in dit geval niet gevolgd, geeft de Belastingdienst toe. (Bron: Accountancyvanmorgen, 7 nov. 2017)

NB: Op 8 november 2017 maakte Menno Snel - staatssecretaris van Financiën - in de Tweede Kamer bekend dat de Belastingdienst alle afspraken gaat onderzoeken die de fiscus de afgelopen zeven jaar maakte met multinationals. Dat gaat om zeker vierduizend deals, de resultaten worden pas over geruime tijd verwacht.

Forse kritiek op voorstel WWFT

Wil Vennix, voorzitter van het Register Belastingadviseurs, wil verdere wijzigingen in het wetsvoorstel 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)'. De noodzaak tot een VOG is onduidelijk voor Vennix. Belastingadviseurs moeten straks op verzoek een VOG verstrekken. Waarom is het nodig om alle belastingadviseurs met deze verplichting te confronteren? De Europese regels schrijven dit niet eens voor. Enig perspectief: in 2016 heeft de toezichthouder onder 33.000 instellingen slechts 33 bijzondere onderzoeken verricht! Moet dit alles dan voor zo een kleine groep worden opgetuigd?

Adjay Pahladsingh (Bureau Vaktechniek RB / Commissie Wetsvoorstellen), is van mening dat het midden- en kleinbedrijf tekort komt in het wetsvoorstel Wwft. We krijgen het gevoel dat de mkb-praktijk niet de aandacht krijgt die het verdient. (Bron: CMWeb, 9 nov. 2017)

Eerste Kamer neemt vierde anti-witwasrichtlijn aan

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met de vierde anti-witwasrichtlijn WWFT). De Eerste Kamer stelde wel kritisch vragen over de strenge regels voor het cliëntenonderzoek voor familieleden van politici en andere functies met een groter risico op witwassen. (Bron: Rijksoverheid, 12 jul. 2018)

Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren.

Het wetsvoorstel bevat drie maatregelen.
 1. Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse contante betalingen. Ook België kent een verbod op contant geld van 3.000 euro.
 2. Instellingen waaronder banken worden verplicht om ongebruikelijke transacties te monitoren (Red.: het woord monitoren kent 7 omschrijvingen)
 3. Instellingen moeten elkaar informeren wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of hun cliënt gebruikt maakt (of eerder gebruik heeft gemaakt) van dienstverlening bij andere instellingen, ook dat moet onderling gemeld worden.

Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

Minister Grapperhaus wil optimale gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen overheidsinstanties, zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Voor de bestrijding van ernstige en ondermijnende criminaliteit moeten overheden die daarover informatie hebben, die gegevens met elkaar kunnen uitwisselen om effectiever op te treden.

Doordat nu een specifieke wettelijke grondslag voor onderlinge gegevensverwerking ontbreekt, is er in veel opzichten onduidelijkheid over de bestaande juridische mogelijkheden om informatie met meerdere overheidsorganisaties te delen en gezamenlijk te verwerken. Grapperhaus wil dat oplossen door met dit wetsvoorstel een duidelijk juridisch kader voor gezamenlijke gegevensverwerking neer te zetten. Waar dat echt noodzakelijk is, kan in beperkte mate ook informatie worden uitgewisseld met private partijen, bijvoorbeeld banken. (Bron: Rijksoverheid, 29 apr. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Varia    Belastingplicht overheidsbedrijven