Transitievergoeding (uitzendkracht)    Vaststellingsovereenkomst 


Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25)

Datum laatste wijziging: 11 oktober 2020  |  Trefwoorden: MKB, Verlies, Verliezen, 50, Transitievergoeding

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers
 3. Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers
 4. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
 5. Compensatie transitievergoeding voor kleine ondernemer vanaf 2021

Inleiding

Voor kleine werkgevers geldt met betrekking tot de Transitievergoeding tijdelijk (tot 1-1-2020) beperkende regeling.

Op grond van artikel 7:673d BW en artikel 24 van de Ontslagregeling gelden daarvoor de volgende strenge, cumulatieve voorwaarden:

 • het moet gaan om een kleine werkgever: gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst in de tweede helft van het vorige kalenderjaar; en
 • de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden, die het gevolg zijn van de slechte financiële situatie; waarbij
 • het (gemiddelde) netto resultaat van de onderneming over de drie voorafgaande boekjaren kleiner is geweest dan nul; en
 • de waarde van het eigen vermogen negatief was aan het einde van het voorafgaande boekjaar; en
 • binnen de onderneming aan het einde van het voorafgaande boekjaar, de waarde van de vlottende activa kleiner is dan de kortlopende schulden.

Alleen in dat geval kunnen dus de maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.
Uitgangspunt is dat werknemers van Mkb-werkgevers (midden en klein bedrijf, dit zijn werkgevers met minder dan 25 werknemers) de reguliere transitievergoeding ontvangen.

Voor werknemers bij Mkb-bedrijven zijn er echter twee regelingen die de transitievergoeding beperken. Of u voor een of beide regelingen in aanmerking komt, is afhankelijk van de omstandigheden.

 1. Hogere 50-plus transitievergoeding geldt niet voor kleine werkgevers. Als u ouder bent dan 50 en bij een Mkb-werkgever werkt, ontvangt u de reguliere transitievergoeding.
 2. De tweede regeling is een overbruggingsregeling (tot 1-1-2020) voor Mkb-werkgevers waar vanwege een slechte financiële situatie werknemers ontslag krijgen (ontslag vanwege bedrijfs-economische omstandigheden). De berekening van de transitievergoeding gaat uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren voor 1 mei 2013 worden niet meegenomen in de transitievergoeding. Dat de werkgever financieel in zwaar weer zit, moet blijken uit de jaarrekeningen over 3 voorafgaande jaren en een prognose voor de eerstvolgende zes maanden.
Redactie: Verwarrend 'kleine werkgever heeft minder dan 25 werknemers'. De Belastingdienst heeft weer een andere definitie van de kleine werkgever. Er worden haar 3 klassen onderscheiden:
 • Kleine werkgevers: loonsom ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 331.000)
 • Middelgrote werkgevers: loonsom ˃ 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 331.000 tot € 3.310.000)
 • Grote werkgevers: loonsom ≥ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (≥ € 3.310.000)

Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers per 1-1-2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op de tussentijdse evaluatie van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers en op welke manier hij de criteria van de regeling wil verruimen.

De conclusie uit de onderzoeken is dat de overbruggingsregeling doet wat hij moet doen, maar te weinig effectief is. Het gebrek aan effectiviteit kan ook te maken hebben met de strenge financiële criteria waaraan voldaan moet zijn voordat een werkgever gebruik kan maken van de overbruggingsregeling transitievergoeding.
 • De voorwaarde wordt zodanig te gewijzigd dat wordt uitgegaan van een gemiddeld negatief resultaat over de drie boekjaren tezamen.(In plaats van 3 jaren achtereen een verlies te hebben geleden)
Om te voorkomen dat de overbruggingsregeling pas toegepast kan worden indien de situatie uitzichtloos is en een faillissement onafwendbaar is, wordt ook het tweede criterium verruimd:
 • in plaats van een negatief eigen vermogen wordt een solvabiliteit van ten hoogste 15% van het totale vernogen zijn om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen.
De door de minister voorgestelde verruiming gaat in per 1 januari 2019& maar eindigt, zoals eerder is afgesproken per 1-1-2020. Dab zijn alle werkgevers verplicht om bij ontslag de transitievergoeding overkort toe te passen: dus over het volledige dienstverband.

Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

Kleine ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de overbruggingsregeling - die ze tijdelijk ontziet van het uitbetalen van een hoge transitievergoeding bij ontslaggevallen om bedrijfseconomische redenen - is het financieel niet beter vergaan dan ondernemers die niet van de regeling gebruik hebben gemaakt. Een reden hiervoor is dat de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen dermate streng zijn dat ondernemingen financieel nagenoeg aan de grond zitten als van de regeling gebruik mag worden gemaakt. (Bron: SEO, dec. 2018)

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

De kleine werkgever vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, ziekte of overlijden. Deze laatste wijzigingen sluiten aan bij de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Echter, anders dan het geval is bij de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geen sprake van terugwerkende kracht. De compensatie voor de betaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wordt dus alleen verstrekt als de transitievergoeding op of na 1 januari 2020 wordt betaald.

Compensatie voor kleine ondernemer: transitievergoeding vanaf 2021

Per 1 januari 2021 treedt een nieuwe compensatieregeling in werking. Het besluit van de minister daartoe is nog niet officieel gepubliceerd, maar met grote mate van zekerheid kan de kleine ondernemer uitgaan van de volgende voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen.

Als er door UWV voor minimaal één werknemer toestemming is verleend voor ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging van de kleine onderneming (< 25 werknemers), wegens ziekte van de werkgever of binnen zes maanden naderende pensionering van de werkgever, dan kan deze ondernemer de aan de medewerkers betaalde transitievergoeding terugvragen (compensatie) van UWV. (Bron: GMW, 1 okt. 2020

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Transitievergoeding (uitzendkracht)    Vaststellingsovereenkomst