Mogelijke bezuinigingen 2017 en later

Datum laatste wijziging: 11 september 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Ombuigingslijst
 2. Opvallende veranderingen

Ombuigingslijst

Het is gebruikelijk dat ambtelijk Financiën in aanloop naar de verkiezingen een technische ombuigingslijst opstelt en deze lijst vertrouwelijk deelt met fracties in de Tweede Kamer. Politieke partijen kunnen de lijst gebruiken als input voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Nu de ombuigingslijst is uitgelekt naar de Volkskrant, heeft het ministerie van Financiën besloten om de lijst te publiceren. De ombuigingslijst bevat een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. Tevens zijn fiscale maatregelen opgenomen.

De ombuigingslijst is een product van ambtelijk Financiën. De opties in deze ombuigingslijst zeggen niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen. Het gaat om een inventarisatie van technische mogelijkheden.

Opvallende veranderingen

In het kader van de rubrieken/subrubrieken van HR-kiosk worden onder meer de volgende veranderingen genoemd:

Veiligheid en Justitie

 • Verhoging griffierechten

Onderwijs

 • Afschaffen extra geld onderwijskwaliteit
 • Afschaffen extra geld kwaliteit leraren
 • Afschaffen gratis schoolboeken en ander lesmateriaal
 • Verhogen cursusgeld niveau 3 en 4, bbl-studenten 18-29 jaar
 • Afschaffen aftrek inkomstenbelasting voor scholingsuitgaven (studiekosten)
 • Omzetten aanvullende beurs mbo niveau 3 en 4 naar studievoorschot
 • Versobering Ov-studentenkaart hoger onderwijs en mbo
 • Afschaffen OV-vergoeding studenten die studeren in het buitenland

Financiën

 • Verhogen boetes met 20%
 • Afschaffen middelingregeling
 • Invoeren maximum grondslag waarop de 30%-regeling kan worden toegepast (als de grondslag waarop de 30%-regeling mag worden toegepast wordt gemaximeerd op bijvoorbeeld de Balkenendenorm van € 178.000, dan mag de werkgever nog maximaal € 53.400 per jaar onbelast vergoeden)

Infrastructuur en Milieu

 • De invoering van een vlakke heffing (7 cent per kilometer)
 • Spitsheffing Midden-Nederland (5 cent per kilometer)
 • Afschaffing reisaftrek in de inkomstenbelasting

Economische Zaken

 • Verlagen uitgaven KvK/Ondernemingspleinen
 • S&O-aftrek zelfstandigen afschaffen
 • Verkleinen verschil werknemer en ZZP-er

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • IOAZ afschaffen
 • WWB (bijstand): alle uitkeringen verlagen met 10% punt
 • WW: hoogte eerste twee maanden naar 70%
 • WW: duurverkorting naar 12 maanden
 • WW korter en hoger (1e drie maanden 80%, maximaal 1 jaar)
 • WW: werkgevers betalen eerste half jaar WW
 • Geen vakantietoeslag in de bijstand (gelijkmatige afbouw in 10 jaar)
 • Afschaffen Anw-tegemoetkoming
 • ANW: verlagen bijverdienregeling
 • ANW: afschaffen voor nieuwe instroom
 • ANW: maximeren duur uitkering op 1 jaar
 • Verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%
 • Wijzingen WIA transitieperiode
 • WGA 80 – 100: loonaanvulling alleen bij 50% benutten restverdiencapaciteit (zelfde als WGA 35 – 80)
 • WIA: WGA (zowel 35-80 als 80-100) loonaanvulling alleen bij 100% benutten restverdiencapaciteit
 • AO-tegemoetkoming afschaffen
 • AO-tegemoetkoming afschaffen voor nieuwe gevallen
 • WGA 35-80: verdienvermogen niet 100% benut dan minimumuitkering
 • WIA: maximeren maatmanloon op maximum dagloon
 • WIA: uitkering bij risque social naar 70% WML
 • WIA: duur niet-beroepsgerelateerde arbeidsongeschiktheid max. 5 jaar
 • KOT (kinderopvangtoeslag): invoeren eigen bijdrage € 50 per huishouden per maand
 • KOT: afbouw tweede kind tabel; vaste voet tweede kindtabel van 64% naar 33%
 • KOT: eerste kindtabel vanaf minimum loon verlagen met 1.5%-punt
 • KOT: niet indexeren maximum uurprijs en inkomensgrenzen voor 1 jaar
 • Afschaffen KOT voor gastouders
 • KOT: invoeren vermogenstoets bij 82.500 boven het heffingsvrije vermogen (HVV)
 • AKW (kinderbijslag): bedragen gefaseerd naar jongste leeftijdscategorie
 • AKW: bedrag degressief naar aantal kinderen
 • AKW en WKB (kindgebonden budget) worden samen meer inkomensafhankelijk
 • AKW: inkomensgrens van twee keer modaal
 • AKW en WKB: max voor 2 kinderen
 • WKB: Eerste kind 150 euro omlaag
 • AKW en WKB: niet indexeren voor 1 jaar
 • AKW: inkomensafhankelijke kinderbijslag
 • AOW: Vermogenstoets: grens WKB: vrijstelling box 3 + 80.000 of grens 500.000
 • AOW: partnertoeslag tot inkomen van 30.000 (afbouw tussen 26 en 34 dzd)
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen): verlagen tot niveau WWB 65-
 • Verruiming aantal wachtdagen in de ZW (ziektewet) van 2 naar 10 dagen
 • Korting re-integratiebudget (gemeenten)
 • Afschaffen re-integratiebudget (gemeenten en UWV)
 • Bevriezen maximum dagloon periode 2020-2021
 • Bevriezen sociale zekerheid 2019 (IOW, AKW, WKB, KOT, inkomensondersteuning AOW)
 • Verlagen max. dagloon werknemersverzekeringen naar max. modaal
 • Verlaging aftoppingsgrens pensioen van thans (ongeveer) €100.000 naar 2x modaal (€ 80.000) of 1,5x modaal (€ 60.000)
 • Verlaging maximale opbouwpercentage pensioen van 1,875% naar 1,75% of naar 1,65%
 • Afschaffen loonkostenvoordeel (LKV)

Zorg

 • Huisarts onder eigen risico
 • Eigen bijdrage van 5 euro per consult voor de huisarts
 • Eigen bijdrage van 5 euro per uur voor wijkverpleging
 • Aanpassingen verzekerd basispakket
 • Stopzetten subsidie griepprik risicogroepen en 60+-ers
 • Tariefmaatregelen
 • Introductie eigen bijdrage verblijf in ziekenhuis
 • Eigen bijdrage ambulancevervoer
 • Uitbreiding eigen risico
 • Pakketmaatregelen extramurale geneesmiddelen, hulpmiddelen en ouderdom gerelateerde zorg
 • Aanpassen Wet Geneesmiddelenprijzen
 • Verhogen eigen risico met 100 euro
 • Introductie eigen risico (100%) voor 18-minners
 • Aanpassingen langdurige zorg
 • Maximeren aantal indicaties Wlz (langdurige zorg)
 • Introductie eigen bijdrage consultatiebureau
 • Aanpassen normpercentages (verhogen maximale zorgtoeslag)
 • Harmoniseren vermogenstoets toeslagen
 • Afschaffen of versoberen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten in de inkomstenbelasting

Wonen

 • Verlagen huurtoeslag
 • Verlaging heffingsvrij vermogen
 • Aftrekbaarheid financieringskosten eigen woning