Opleidingen termen en begrippen    Opleidingsbeding 


Wetten, regelingen et cetera

Datum laatste wijziging: 18 december 2019  |  Trefwoorden: Opleidingen, Overheid, Wetten

Inhoud

 1. Diploma's geldig in alle landen van EU
 2. Geen BTW
 3. Diplomaregister
 4. Extra geld voortgezet onderwijs
 5. Begroting 2015
 6. Anticyclisch opleiden
 7. Zittenblijven kost overheid jaarlijks half miljard euro
 8. Verplichte inschrijving lerarenregister
 9. Ondersteuning alleenstaande ouders
 10. Hoeveel scholen telt Nederland?
 11. Scholingsplicht werknemer
 12. Erkenning diploma's Benelux
 13. Steeds minder voortijdig schoolverlaters (VSV)
 14. Belastingplan 2016
 15. Dezelfde bachelor-titel voor hbo en Universiteit
 16. Minister wil naam universiteit wettelijk beschermen
 17. Scholingsplicht alle werkenden
 18. Steeds minder jongeren zonder diploma van school
 19. Helft werkgevers biedt trainingen aan tijdelijke arbeidskrachten
 20. Omscholen of vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens
 21. Werkgever trekt hoogopgeleide voor
 22. EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik
 23. Scholingsaftrek afschaffen
 24. Scholen weren zwakke leerlingen van examen
 25. Voorstel verlaagd btw-tarief e-books
 26. Verbeteren aansluiting opleiding – arbeidsmarkt voor mbo
 27. Ondernemersorganisaties tegen afschaffen scholingsaftrek
 28. Nieuw beleid onderwijsvrijstelling btw
 29. Volledige scholingsaftrek alleen onder 30 jaar toegestaan
 30. Studiekeuzecheck
 31. Steun in de rug voor scholen zonder internet
 32. Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld
 33. Petitie tegen afschaffen fiscale scholingsaftrek aangeboden
 34. Vervolg benaming universiteit en hogeschool
 35. Levenlanglerenkrediet
 36. Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening
 37. Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen
 38. Scholingsaftrek afhankelijk van leeftijd niet discriminatoir
 39. Studenten zijn kritisch over 'selectie aan de poort'
 40. Werkgever tekortgeschoten in scholingsverplichting
 41. Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten
 42. Eens per week een andere baan
 43. MKB-ondernemers ontevreden met eigen ontwikkeling
 44. Nederland heeft laag NEET-percentage
 45. Zittenblijvers voortgezet onderwijs 2015-2016
 46. Leraren staken, maar basisonderwijs houdt geld over
 47. Meer opties voor student over de grens
 48. Studeren in het buitenland
 49. Minister kritisch over gebruik van Engels
 50. Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste
 51. Numerus fixus technische universiteiten totaal onnodig
 52. Te veel buitenlandse studenten?
 53. Erasmus+ nu ook online
 54. Veel Nederlanders leren bij naast hun baan
 55. Hoger onderwijs krijgt half miljard door afschaffen basisbeurs
 56. Een verzuimconsulent loont in het onderwijs
 57. Minister minder kritisch over gebruik van Engels  
 58. Lerarenregistratie voorlopig van de baan
 59. Trends leerkrachten in het basisonderwijs
 60. Werkgever vreest opleiden voor de concurrent
 61. Uitzendbureaus strijken miljoenen aan onderwijsgeld op
 62. Financiering voortgezet onderwijs o.b.v. vier criteria in plaats van 42
 63. Vanaf 2020 moet alle wetenschappelijke literatuur gratis
 64. Extra geld voor lerarentekort nu al op
 65. Titel voor afgestudeerde mbo'er
 66. Gebruik lumpsum in onderwijs in goede banen?
 67. Zelfde basisopleiding voor alle leraren
 68. Handreiking lerarentekort voor basisscholen
 69. Leven lang leren volwassenen, een op de vijf
 70. Lerarentekort groeit verder
 71. CDA en D66 willen 'afrekentoets' niet  
 72. Kabinet laat informele scholing onderzoeken
 73. Studenten met beperking ontvangen gelijke studietoeslag
 74. Leraar in Randstad moet toeslag krijgen
 75. Werkgevers investeren minder in mensen met flexwerk
 76. Onderzoek Panteia naar leven lang ontwikkelen
 77. Vrijheid van onderwijs ter discussie
 78. Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
 79. Boete voor te laat aanmelden bij tentamen
 80. Individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden
 81. Commentaar op Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
 82. Groei buitenlandse studenten remmen
 83. Extra geld om lerarentekort basisonderwijs te verlagen
 84. 460 miljoen voor personeelstekort onderwijs
 85. Staking woendag 6 november gaat toch door
 86. Studievoucher voor beperkte groep
 87. Wat is een leerambassadeur?
 88. Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

Diploma's geldig in alle landen van EU

Gekwalificeerde beroepsbeoefenaren kunnen elders in de Europese Unie gaan werken. Het Europees parlement heeft enige jaren geleden hierover een akkoord gesloten. De richtlijn is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en beroepsbeoefenaars in gereguleerde beroepen (medici, advocaten, accountants). Notarissen en sommige overheidsfuncties zijn uitgesloten. Kern van de regeling is de wederzijdse erkenning door lidstaten van beroepskwalificaties.

Geen BTW

De werkgever zal zijn personeel af en toe laten bijscholen. Vanaf 1 juli 2010 zijn private beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW. De onderwijsinstelling moet wel ingeschreven staan in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO). De vrijstelling geldt ook voor beroepsopleidingen verleend door de bekostigde instellingen, genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Hiermee zijn de onderwijsinstelling volgens de Europese BTW-richtlijn een erkende instelling en daarmee BTW-vrijgesteld.

NB: Het afnemen van examens is evenwel niet BTW-vrijgesteld, want er is geen sprake van kennisoverdracht maar alleen van toetsing van kennis, zo oordeelde Rechtbank Gelderland in oktober 2014.

Diplomaregister

Vanaf 1 november 2012 is er een centraal landelijk diplomaregister. In dit digitale register kan worden nagegaan of een diploma echt is. Werkgever moeten wel toestemming van de bezitter van het diploma hebben om gebruik te kunnen maken van het register. Het register wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)*.

De meeste diploma's komen vanaf 2012 in het centraal landelijk diplomaregister. Het register wordt opgenomen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

In het diplomaregister zitten de diplomagegevens uit het hoger onderwijs (ho), beroepsonderwijs en volwasseneducatie (BVE), het voortgezet onderwijs (vo), Nederlands als Tweede taal (NT2) en inburgering.

* Ook voor het waarderen van academische titels en lesbevoegdheid kan worden verwezen naar DUO, voor overige diploma's kan men terecht bij het Informatiecentrum Diplomawaardering (idw.nl).

Verbetering telefonische bereikbaarheid

Verbetering van de telefonische bereikbaarheid van DUO is nú nodig, en niet pas in het voorjaar van 2019. Dat schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief met nadere vragen over de bereikbaarheid van DUO aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Bron: De Nationale Ombudsman, 24 okt. 2018):

Extra geld voortgezet onderwijs

Vanaf 2015 gaat er extra geld naar het voortgezet onderwijs. Het bedrag loopt op tot 369 miljoen euro in 2018. Het kabinet bereikte daar een akkoord over met de VO-raad, de organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. De afspraken vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord, dat afgelopen september werd gesloten.

De investeringen moeten onder andere leiden tot minder zittenblijvers, meer docenten die een masteropleiding hebben gevolgd, betere begeleiding voor jonge leerkrachten en meer inzicht voor ouders en leerlingen over de kwaliteit van de school.

Begroting 2015

 • De OV-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo'ers.
 • Er komt weliswaar een stelsel van studieleningen maar studenten uit armere gezinnen behouden een beurs.
 • Er komt op termijn € 1 miljard vrij voor beter hoger onderwijs. Dit komt door de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot.
 • De regering investeert extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een meester-gezelsysteem.
 • Voor wetenschappers komt er een 'toekomstfonds', innovatieve mkb-ers kunnen daaruit lenen.
 • In 2015 komt € 115 miljoen beschikbaar is voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en tijd om zich te laten bijscholen. Docenten gaan het ook merken in hun eigen portemonnee, want na jaren nullijn volgen hun salarissen in 2015 weer de ontwikkelingen in de markt.
 • In 2015 kunnen leerlingen de vermelding cum laude verdienen op hun eindexamendiploma.
 • In het mbo is vanaf 2015 jaarlijks € 25 miljoen gereserveerd voor een excellentieprogramma en wordt er serieus werk gemaakt van internationalisering. Daarnaast is er vanaf volgend jaar € 75 miljoen extra beschikbaar voor technische en andere kostbare opleidingen in het mbo. Nieuw in het mbo zijn de kwaliteitsafspraken, waarbij instellingen worden afgerekend op hun prestaties, zoals nu in het hoger onderwijs ook al het geval is.
 • Vwo’ers krijgen de mogelijkheid hun opleiding in vijf jaar af te ronden. Op steeds meer scholen wordt het mogelijk om individuele vakken op een hoger niveau af te ronden. Een havoleerling met een wiskundeknobbel kan dan wiskunde op vwo-niveau volgen bijvoorbeeld. De arbeidsmarkt verandert snel: beroepen verdwijnen en er komen er nieuwe bij. Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor bij-, na- en omscholing voor volwassenen. Zo kunnen zij vrijstelling krijgen voor delen van opleidingen, als ze kunnen aantonen dat zij de vereiste vaardigheden al hebben.
 • Studenten van boven de 30 kunnen vanaf 2015 ook gebruik maken van het collegegeldkrediet. Dat kan voor opleidingen in het hoger onderwijs, maar ook voor beroepsopleidingen in het mbo.
 • De eerste vier cohorten studenten die met het studievoorschot te maken hebben, ontvangen na het afstuderen een tegemoetkoming in de vorm van een voucher van circa € 2000 die ingezet kan worden voor bijscholing 5 tot 10 jaar na het afstuderen. De rol van de wetenschap bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen wordt alsmaar groter naarmate de problemen complexer worden. Het kabinet wil die rol accentueren door in 2015 samen met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke overheden en medeoverheden een wetenschapsagenda op te stellen, met de thema’s waar de wetenschap zich in de toekomst op gaat richten.
 • Het kabinet komt in 2015 met concrete voorstellen voor het innovatief gebruik van data. Het gebruik van open data wordt gefaciliteerd en regels omtrent intellectueel eigendom worden gemoderniseerd.
 • Voor werknemers in het bedrijfsleven en de Rijksoverheid wordt het aantrekkelijker om te promoveren. Het kabinet gaat hiervoor afspraken maken met het bedrijfsleven om tussen 2015-2025 het aantal promovendi sterk te verhogen. De OV-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo'ers.
 • Er komt weliswaar een stelsel van studieleningen maar studenten uit armere gezinnen behouden een beurs.
 • Er komt op termijn € 1 miljard vrij voor beter hoger onderwijs. Dit komt door de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot.
 • De regering investeert extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een meester-gezelsysteem.
 • Voor wetenschappers komt er een 'toekomstfonds', innovatieve mkb-ers kunnen daaruit lenen.
 • In 2015 komt €115 miljoen beschikbaar is voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en tijd om zich te laten bijscholen. Docenten gaan het ook merken in hun eigen portemonnee, want na jaren nullijn volgen hun salarissen in 2015 weer de ontwikkelingen in de markt.
 • In 2015 kunnen leerlingen de vermelding cum laude verdienen op hun eindexamendiploma.
 • In het mbo is vanaf 2015 jaarlijks € 25 miljoen gereserveerd voor een excellentieprogramma en wordt er serieus werk gemaakt van internationalisering. Daarnaast is er vanaf volgend jaar € 75 miljoen extra beschikbaar voor technische en andere kostbare opleidingen in het mbo. Nieuw in het mbo zijn de kwaliteitsafspraken, waarbij instellingen worden afgerekend op hun prestaties, zoals nu in het hoger onderwijs ook al het geval is.
 • Vwo’ers krijgen de mogelijkheid hun opleiding in vijf jaar af te ronden. Op steeds meer scholen wordt het mogelijk om individuele vakken op een hoger niveau af te ronden. Een havoleerling met een wiskundeknobbel kan dan wiskunde op vwo-niveau volgen bijvoorbeeld. De arbeidsmarkt verandert snel: beroepen verdwijnen en er komen er nieuwe bij. Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor bij-, na- en omscholing voor volwassenen. Zo kunnen zij vrijstelling krijgen voor delen van opleidingen, als ze kunnen aantonen dat zij de vereiste vaardigheden al hebben.
 • Studenten van boven de 30 kunnen vanaf 2015 ook gebruik maken van het collegegeldkrediet. Dat kan voor opleidingen in het hoger onderwijs, maar ook voor beroepsopleidingen in het mbo.
 • De eerste vier cohorten studenten die met het studievoorschot te maken hebben, ontvangen na het afstuderen een tegemoetkoming in de vorm van een voucher van circa € 2000 die ingezet kan worden voor bijscholing 5 tot 10 jaar na het afstuderen. De rol van de wetenschap bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen wordt alsmaar groter naarmate de problemen complexer worden. Het kabinet wil die rol accentueren door in 2015 samen met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke overheden en medeoverheden een wetenschapsagenda op te stellen, met de thema’s waar de wetenschap zich in de toekomst op gaat richten.
 • Het kabinet komt in 2015 met concrete voorstellen voor het innovatief gebruik van data. Het gebruik van open data wordt gefaciliteerd en regels omtrent intellectueel eigendom worden gemoderniseerd. 
 • Voor werknemers in het bedrijfsleven en de Rijksoverheid wordt het aantrekkelijker om te promoveren. Het kabinet gaat hiervoor afspraken maken met het bedrijfsleven om tussen 2015-2025 het aantal promovendi sterk te verhogen.

Anticyclisch opleiden

Scholing in een periode van economische teruggang (eis verbonden aan Deeltijd-WW) noemt men anticyclisch opleiden. Een voorbeeld waar hierover met de sociale partners (vakbonden en werkgevers) afspraken zijn gemaakt, is de bouwnijverheid (2009).

Zittenblijven kost overheid jaarlijks half miljard euro

Zittenblijven is een duur ‘instrument’. Vanwege de hoge kosten bestaan er waarschijnlijk efficiëntere manieren om hetzelfde onderwijsniveau te bereiken, aldus het Centraal Planbureau (CPB).

Zittenblijven kost de schatkist jaarlijks circa 500 miljoen euro, ofwel 3% van de uitgaven aan het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Daarnaast zijn er indirecte kosten. Doordat zittenblijvende leerlingen later de arbeidsmarkt betreden, missen zij inkomen. Hierdoor loopt de overheid ook belasting- en premie-inkomsten mis. Volgens een gestileerde (indicatieve) berekening ligt dit bedrag in de orde van 900 miljoen euro per jaar. Ongeveer twee derde van alle financiële kosten heeft betrekking op het VO. Hiernaast kan zittenblijven sociaal-emotionele ‘kosten’ met zich meebrengen en de prestaties van zowel de zittenblijver als medeleerlingen beïnvloeden.

Verplichte inschrijving lerarenregister

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en op het bekostigd mbo worden straks verplicht zich te registreren in het lerarenregister. Tot 2017 is dat nog vrijwillig. Het ministerie van Onderwijs wil er op deze manier voor zorgen dat zij zo aan hun professionele ontwikkeling blijven werken. Zie de Wet op het lerarenregister (pdf).

NB: zie alinea 32: 'Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld'

Ondersteuning alleenstaande ouders

Sinds maart 2015 is er digitale ondersteuning voor alleenstaande ouders die een studie volgen of dat van plan zijn. De webtool www.studiemetkind.nl geeft inzicht in de regelingen en mogelijkheden om studie te combineren met de zorg voor een of meer kinderen.

De webtool is gemaakt in opdracht van minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Klijnsma (SZW). Op een speciaal ontwikkeld filmpje geven de bewindsvrouwen ieder uitleg aan een jonge moeder hoe de webtool gebruikt kan worden en welke mogelijkheden er genoemd worden om hun studie met de opvoeding te combineren (Bron: Min. SZW, 16 mrt. 2015)

Hoeveel scholen telt Nederland?

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het hbo zitten 445 900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het hbo na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid. Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn te raadplegen op Onderwijsincijfers.nl.

Scholingsplicht werknemer

In de Wet werk en zekerheid is een scholingsplicht opgenomen, in aanvulling op het 'goed werkgeverschap'. De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd:
'De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.' De scholingsplicht gaat in per 1 juli 2015. Zie rubriek Wet Werk en Zekerheid (2013).

Erkenning diploma's Benelux

Tussen Nederland, België en Luxemburg is afgesproken elkaars diploma's in het hoger onderwijs te erkennen. Daarmee wordt het niet alleen voor grenswerkers makkelijker om 'aan de overkant' een baan te krijgen, voor werkgevers wordt de vijver voor geschikt personeel vergroot. De drie landen lopen daarmee voorop in de EU.

De erkenningsprocedure buiten de Benelux kan tot vier maanden in beslag nemen en er hangt een prijskaartje aan dat kan oplopen tot € 200 per persoon. (Bron: VNO-NCW, 21 mei 2015)

Steeds minder voortijdig schoolverlaters (VSV)

Panteia onderzocht (2015) waarom er zoveel jongeren zijn die zonder diploma het mbo of VO-scholen voortijdig verlaten en kwam met aanbevelingen. Voor mbo-instellingen kwam men tot drie belangrijke oorzaken die het voortijdig verlaten van de school in positieve zin beïnvloeden: de mogelijkheid om tussentijds in te stromen, het gezamenlijk opstellen van VSV-doelen door onderwijsteams en beter onderwijs.

Belastingplan 2016

Het hoger onderwijs krijgt er zo’n 4.000 docenten bij en extra onderzoekers met een onderwijstaak. Deze docenten moeten het onderwijs intensiever en kleinschaliger maken, talentprogramma’s faciliteren en de relatie tussen hoger onderwijs en onderzoek versterken. Ook worden er meer lectoren en onderzoekers vanuit de beroepspraktijk aangetrokken. Studenten krijgen meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Dit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

De komende twee jaar zullen met honderd werkgevers afspraken worden gemaakt om jongeren, waaronder migrantenjongeren, te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. De aanpak jeugdwerkloosheid met onderwijsinstellingen, het UWV, gemeenten en werkgevers(organisaties) loopt door in 2016.

Dezelfde bachelor-titel voor hbo en Universiteit

Afgestudeerden aan het hbo en de universiteit moeten dezelfde bachelor-titel moeten krijgen, aldus het wetsvoorstel, buitenlandse werkgevers zouden de Nederlandse hbo-diploma’s namelijk niet altijd erkennen. En verder moet het onterecht voeren van de titels bachelor of master ook strafbaar worden (voor titels zoals ‘drs.’ was dit al wettelijk geregeld).

Minister wil naam universiteit wettelijk beschermen

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil de naam universiteit wettelijk beschermen. Het is nu namelijk niet duidelijk genoeg of een opleiding tot een erkend diploma kan leiden. Dat schrijft de minister op haar weblog.

Bussemaker verwijst op haar blog naar de Alhuraa Universiteit in Den Haag die jarenlang studenten liet afstuderen als bachelor en master, maar daar helemaal niet toe bevoegd was. De diploma's bleken ongeldig en de rechter veroordeelde de onderwijsinstelling tot een hoge boete wegens valsheid in geschrifte.

De minister wil wel een uitzondering maken voor de Volksuniversiteit en de universiteit van Nederland, een organisatie die gratis hoorcolleges aanbiedt door Nederlandse hoogleraren.

Een bericht uit juni 2009!
De SP wil dat minister Ronald Plasterk (PvdA, Onderwijs) optreedt tegen opleidingsinstituten die ten onrechte suggereren dat studenten er een universitaire graad kunnen behalen. Zo zijn er in Den Haag Arabische universiteiten, wier diploma's door Nederland niet worden erkend.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk zal Plasterk in schriftelijke vragen oproepen een einde te maken aan deze gang van zaken. 'Plasterk moet voorkomen dat er nepdiploma's worden uitgereikt,' zei Van Dijk. Hij reageerde op een uitzending van EditieNL waaruit blijkt dat Den Haag diverse Arabische 'universiteiten' heeft, waaronder de Global Lahaye University en de Alhurra Universiteit. Ze geven diploma's uit die Nederland niet erkent. De instellingen kunnen zich desondanks eenvoudig als universiteit inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 'Iedereen mag zich universiteit noemen,' aldus Van Dijk. 'Dat leidt tot verwarring en misleiding. Dat moet afgelopen zijn.'
De Tweede Kamer heeft het kabinet vorige maand (juni 2009) al gevraagd of de titel universiteit niet beschermd kan worden. Minister Plasterk heeft dat onderzoek ook toegezegd.

Na bijna 7 jaar is er nog steeds niets aan gedaan en blijft het bij een willen, maar niet beslissen en verordenen.

Scholingsplicht alle werkenden

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing voor alle werkenden (februari 2016). De huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (OO-fondsen) moeten op de schop en vervangen worden door een systeem met ‘individuele, fundamentele scholingsrechten en -plichten’ voor iedereen. Dit kan worden bekostigd via een algemene scholingspremie.

Steeds minder jongeren zonder diploma van school

Er zijn steeds minder jongeren die zonder diploma schoolverlaten, het percentage van schooljaar 2014-2015 ligt voorlopig op 1,8. Kort gezegd betekent dit dat jongeren met een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO of mbo2) meer kans maken op een baan wat leidt tot minder jeugdwerkloosheid. En ook, de ouders/familie van deze kinderen slapen weer beter.

Helft werkgevers biedt trainingen aan tijdelijke arbeidskrachten

De aard van tijdelijk werk in Nederland, maar ook wereldwijd, is aan het veranderen. Tijdelijke arbeidskrachten hebben gemiddeld steeds meer vaardigheden, steeds langere werkervaring en een steeds hogere opleiding. Er wordt van ze verwacht dat ze autonomer werken, meer verantwoordelijkheid nemen en meer flexibiliteit tonen. (Bron: HR Praktijk, 9 mei 2016)

Omscholen of vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens

Wie een zwaar beroep heeft moet zich rond z'n vijftigste omscholen voor een minder belastende baan. Mensen met een zwaar beroep kunnen ook worden ontzien door hen eerder met pensioen te laten gaan dan een werknemer met een kantoorbaan. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die promoveerde op een studie naar de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk.

Op basis van deze gegevens stelt hij dat een jaar fysiek zwaar werk op latere leeftijd hetzelfde effect op de gezondheid heeft als zestien maanden ouder worden. (Bron: Flex Nieuws, 17 mei 2016)

Werkgever trekt hoogopgeleide voor

Werkgevers investeren minder in de scholing van hun lager opgeleide mensen dan in die van hoogopgeleiden. En daar ligt een pittige vooronderstelling aan ten grondslag: werkgevers denken dat hun lager opgeleid personeel minder gemotiveerd zouden zijn en hun scholingsinvestering minder opbrengt dan die van hoger opgeleide medewerkers. Minister Asscher van SZW stuurt deze onderzoeksresultaten van onderzoeksbureau Panteia in juni 2016 naar de Tweede Kamer.

In hoogopgeleid personeel werd de afgelopen jaren gelijkmatig geïnvesteerd: 64 procent van hen kreeg de afgelopen jaren scholingsmogelijkheden aangeboden. Maar voor lager opgeleide medewerkers, die sowieso al minder mogelijkheden krijgen geboden, daalde dit percentage van 48 in 2004 naar 37 procent nu. (Bron: Panteia e.a.)

EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik

Nederland heeft in 2010 in EU-verband afgesproken dat eind 2020 niet meer dan 8 procent van de 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs verlaat. Dat onderwijsdoel is in zicht. Een tweede onderwijsdoelstelling, dat minimaal 40 procent van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid is, was in 2010 al ruimschoots bereikt. (Bron en meer: CBS, 1 juli 2016)

Scholingsaftrek afschaffen

Er komt mogelijk een einde aan fiscaal voordelig bijscholen. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag 2016 een voorstel om de 'Scholingsaftrek' af te schaffen. Uit analyse van het CPB bleek dat de aftrekpost bijna alleen gebruikt wordt door mensen die zich ook zonder het fiscale voordeel zouden hebben bijgeschoold.

De aftrekpost zal waarschijnlijk worden vervangen door een regeling die gericht is op het bestrijden van de kloof tussen hoger- en lager opgeleiden. (Bron: HR-kiosk, 11 sep. 2016)

Scholen weren zwakke leerlingen van examen

Sommige middelbare scholen in Nederland stellen tegen de regels in contracten op om slecht presterende leerlingen uit te kunnen sluiten van het centraal eindexamen. Zeker zeven scholen hebben de afgelopen twee jaar leerlingen en hun ouders een overeenkomst laten ondertekenen.

In de contracten stellen de scholen eisen aan de resultaten en de inzet van leerlingen. Wanneer de scholieren bijvoorbeeld te veel onvoldoendes halen of geen huiswerk maken, zouden ze niet meer mogen deelnemen aan het eindexamen. De zeven scholen zouden de contracten inmiddels niet meer gebruiken nu ze weten dat het verboden is. (Bron: Volkskrant, 7 sep. 2016)

Voorstel verlaagd btw-tarief e-books

De Europese Commissie heeft op 10 september 2016 bevestigd dat het met een voorstel komt om het verlaagde btw-tarief toe te passen op e-books (dus ook leerboeken). Op dit moment vallen uitsluitend geprinte boeken onder het verlaagde btw-tarief. Een aantal landen stond het verlaagde tarief op e-books al toe, maar werden teruggefloten door het Hof van Justitie en de Europese Commissie.

Het wetsvoorstel wordt in oktober 2016 gepubliceerd en gaat mogelijk in 2017 in.

Verbeteren aansluiting opleiding – arbeidsmarkt voor mbo

Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt is het van belang om alle partijen van relevante en kloppende informatie te voorzien. Panteia voert twee projecten uit om relevante informatie voor de aansluiting van mbo opleidingen met de arbeidsmarkt te genereren en presenteren: Kans op werk en Kans op stage. Beide projecten worden uitgevoerd in opdracht van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). (Bron: Panteia, 4 okt. 2016)

Ondernemersorganisaties tegen afschaffen scholingsaftrek

Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers af te schaffen voordat er een nieuwe regeling is, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien heeft de scholingsaftrek meer effect dan minister Bussemaker van Onderwijs beweert.

Volgens Bussemaker profiteren vooral hoger opgeleiden van de regeling, en niet de lage inkomens waarop het subsidiebeleid is gericht. MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen er echter op dat het Centraal Planbureau de scholingsaftrek ‘als geheel effectief’ vindt, en dat de groep onder 25 jaar niet is meegenomen in het onderzoek waarop het kabinet zich baseert. (Bron: AV Accounting, 10 okt. 2016)

Nieuw beleid onderwijsvrijstelling btw

Per 30 juli 2014 is het nieuwe besluit van het ministerie van Financiën over toepassing van de btw-vrijstelling voor onderwijs in werking getreden. Dit besluit vervangt het besluit uit 2006. Het besluit bevat een veelheid aan diverse onderwerpen en wij bevelen belanghebbenden dan ook aan kennis te nemen van de inhoud van het Besluit om de voor hen (meest) relevante onderwerpen te selecteren.

De belangrijkste punten:

 • Het ter beschikking stellen van onderwijzend personeel kan onder bepaalde voorwaarden delen in de btw-vrijstelling voor onderwijs. Deze voorwaarden worden in het besluit nader omschreven;
 • De splitsing van het RKBO vanaf 1 januari 2014 in een docenten- en een instellingenregister wordt nader toegelicht. Het besluit bevat onder meer een verduidelijking van de btw-positie van zelfstandig werkzame docenten;
 • Het besluit bevat een nieuwe regeling voor het verstrekken van taalonderwijs. (Bron en meer: Meyburg, 13 aug. 2016)

Volledige scholingsaftrek alleen onder 30 jaar toegestaan

De leeftijdsbeperking die Nederland hanteert voor de aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting is volgens het Europese Hof gerechtvaardigd en dus niet in strijd met het EU-recht. Een 30-plusser heeft doorgaans al de gelegenheid gehad om een opleiding te volgen en een beroepsactiviteit uit te oefenen. Diegene bevindt zich dan ook financieel in een betere positie dan schoolverlaters (jongeren onder de 30 jaar), en is in staat om minstens gedeeltelijk de financiële lasten van een nieuwe opleiding te dragen.

Dit is het standpunt van de Nederlandse regering voor de maximering van de aftrek van scholingsuitgaven tot € 15.000 voor 30-plussers. Dat personen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt, hun scholingsuitgaven onder bepaalde voorwaarden wel volledig in aftrek mogen brengen, is niet in strijd met de richtlijn van 2000/78/EG. (Bronnen: Europese Hof en Taxence, 14. nov. 2016)

Studiekeuzecheck

Omdat een groot deel van de startende studenten in het Nederlandse hoger onderwijs gedurende of na het eerste jaar stopt met de gekozen studie (hbo: 36%, wo: 24%), is verbetering van het studiekeuzeproces een belangrijke uitdaging. Naast studiekeuzeactiviteiten in het traject voorafgaand aan de inschrijving (open dagen, meeloopdagen, etc.) zijn faculteiten sinds 1 september 2013 verplicht om een studiekeuzecheck uit te voeren nadat de aankomende student zich heeft ingeschreven voor een studie. Hoe de studiekeuzecheck eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan daarbij gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen, of bijvoorbeeld het invullen van een digitale vragenlijst.

Het CPB onderzocht de effecten van een extra opdracht in het kader van de studiekeuzecheck. Gekeken werd naar de kans dat ingeschrevenen a.g.v. de studiekeuzecheck zich terugtrekken nog voordat de studie van start gaat en op de studieresultaten van hen die daadwerkelijk beginnen met de studie. Het CPB concludeerde dat de extra opdracht geen invloed heeft op de kans dat ingeschrevenen zich terugtrekken nog voordat de studie van start is gegaan en ook had de opdracht geen significant (bewijsbaar) effect op studieresultaten. (Bron: CPB, 14 dec. 2016)

Steun in de rug voor scholen zonder internet

Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan gaan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en minister Kamp (Economische Zaken) trekken samen 5,5 miljoen euro uit om de scholen te helpen. Scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen de helft van de aansluitkosten vergoed krijgen. De regeling, die loopt tot en met 2019, kan in 2017 al gebruikt worden. Hierdoor wordt de groep scholen die om een oplossing zit te springen, op korte termijn geholpen. (Bron: Glasvezelnieuws, 25 jan. 2017)

Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld

In oktober 2016 was een meerderheid in de Tweede Kamer voor de wetswijziging waarbij onbevoegde leerkrachten niet meer voor de klas mogen staan. Vanaf 1 augustus 2017 zou er een verplicht lerarenregister moeten komen. Nu is dit register door de Eerste Kamer een jaar uitgesteld. 

Afgelopen oktober was het groot nieuws: een meerderheid van de Tweede Kamer maakte zich hard voor een wetswijziging waarbij onbevoegde leerkrachten niet meer voor de klas mogen staan. Vanaf 2017 zouden docenten van het basisonderwijs én het voorgezet onderwijs verplicht in een bevoegdheidsregister moeten staan. Een dergelijk register bestaat al, alleen is opname in het register vrijwillig. Vanaf 2026 zullen er ook consequenties zijn voor onbevoegde leraren: is een leerkracht niet in het register opgenomen, dan mogen scholen deze docent niet meer inhuren.

Sindsdien is er veel te doen over dit lerarenregister, die – volgens de plannen van Staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs – per 1 augustus 2017 zijn intrede zou moeten doen. Nederland telt veel voor- én tegenstanders, waarbij met name een groot deel van de beroepsgroep opziet tegen het verplichte register. Zo vrezen leerkrachten administratief gedoe, van bovenaf opgelegde regels en een circus van dure bijscholingscursussen.

De leraren lieten hun stem horen: zo zamelde lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) bijna 29.000 handtekeningen in tegen het omstreden lerarenregister en overhandigde deze handtekeningen aan de senatoren van de Eerste Kamer. Op verzoek van de Eerste Kamer stelt staatssecretaris Sander Dekker het lerarenregister nu uit. Maar van afstel is echter geen sprake: vanaf 1 augustus 2018 moeten alle leraren in het register worden gezet.

Het idee achter het register is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs én het verhogen van de status van het lerarenberoep. In het register staan momenteel 68.000 leraren ingeschreven, 34.000 van hen hebben daadwerkelijk alle informatie ingevuld. In 2023 moeten alle 250.000 leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen aantonen dat zij voldoende bijscholing hebben gevolgd om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Wie niet het juiste diploma heeft of niet voldoende cursussen volgt, kan op zijn vroegst in 2027 worden ontslagen. Ook die data zijn een jaar opgeschoven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. (Bronnen: Trouw en 65plus, 14 feb. 2017)

Petitie tegen afschaffen fiscale scholingsaftrek aangeboden

Ruim drieduizend mensen hebben de petitie ondertekend tegen het afschaffen van de scholingsaftrek. De petitie is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door CNV-voorzitter Maurice Limmen. Hij deed dit namens een brede coalitie van werknemers en werkgevers, waaronder VCP, VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM. Ook FNV steunt de petitie.

De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om 106 miljoen euro te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. Deze bezuiniging raakt met name de lagere- en middeninkomens. Zo'n 88% van de mensen die van de scholingsaftrek gebruik maakt heeft een middeninkomen.

De bezuiniging op de scholingsaftrek staat volgens werkgevers en werknemers haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid: een leven lang leren. (Bron: Accountantweek.nl, 21 feb. 2017)

Red.: Een doordenker, mogelijk leidt de scholingsaftrek voor hoger opgeleiden op termijn tot meer (nieuwe) werkgelegenheid.

Vervolg benaming universiteit en hogeschool

Na verwoede pogingen in 2009 - zie alinea 'Minister wil naam universiteit wettelijk beschermen' - probeert minister Bussemaker het in 2016 opnieuw. De bewindsvrouw verdedigde in de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat onder meer de benamingen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ moet beschermen. Alleen onderwijsinstellingen met erkende hbo- of wo-opleidingen mogen zich straks zo noemen. Dat moet het makkelijker maken om nephogescholen en -universiteiten aan te pakken. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 810.000 euro.

Maar waarom maakt zij alleen een uitzondering voor instituten als de Universiteit van Nederland, de Kleuteruniversiteit en de Volksuniversiteit. En waarom moeten de Evangelische Hogeschool en de Vrije Hogeschool hun naam wel veranderen?

Wordt t.z.t. mogelijk vervolgd. (Bron: Punt, sep. 2016)

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar extra.

U kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Voor 2017-2018 is het wettelijk collegegeld € 2.006,04 en het lesgeld € 1.137,-.

De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Het is aan te vragen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar staan ook de voorwaarden voor de aanvraag. Zo moet een werknemer 30 jaar of ouder zijn om een opleiding aan mbo, hbo of universiteit aan te vragen. Werknemers jonger dan 30 jaar kunnen krediet aanvragen voor een 2e opleiding aan hbo of universiteit of een deeltijdopleiding.

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Het krediet wordt aangevraagd voor de duur van een opleiding. Voor het krediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, start de terugbetaling per 1 januari van het daaropvolgende jaar. De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 1 januari 2019 heeft het levenlanglerenkrediet geen invloed meer op de hoogte van de Wajong 2010-uitkering of het recht op de Wajong 2015-uitkering. (Bron: UWV, 20 dec. 2018)

Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening

De veranderende arbeidsmarkt vraagt van werkenden dat zij hun vaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen. ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen daarom met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Lees: Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen.

In schema:

Basisvoorstel Leven Lang Ontwikkelen

(Bron en meer: Flex Nieuws, 28 mrt. 2017)

Ga terug naar Opleidingen (inleiding)

Scholingsaftrek afhankelijk van leeftijd niet discriminatoir

De Nederlandse belastingregeling op grond waarvan personen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt de scholingsuitgaven volledig in aftrek kunnen brengen, terwijl dit recht op aftrek beperkt is voor personen die deze leeftijd al hebben bereikt, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad op 19 mei 2017 in navolging op de uitspraak van het Europese Hof.

Studenten zijn kritisch over 'selectie aan de poort'

De selectieprocedure voor numerus fixusstudies als geneeskunde of tandheelkunde is op de schop gegaan. Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt er niet meer geloot, maar selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun opleidingen - de zogenoemde decentrale selectie. Het idee is dat de toelating op deze manier niet meer een kwestie van geluk of pech is, maar dat de studenten die het best bij een studie passen worden geselecteerd.

Volgens het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gaan onder meer de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen in de fout bij die nieuwe, decentrale selectie. De decentrale selectie moet meer zijn dan een loterij of optelsom zoals nu. Vergeten wordt dat behalve schoolcijfers ook motivatie en persoonlijkheid een belangrijke rol spelen.

De betrokken universiteiten herkennen zich niet in de kritiek. Wordt vervolgd. (Bron: Volkskrant, 26 mei 2017)

Werkgever tekortgeschoten in scholingsverplichting

Ontbindingsverzoek werkgever op e- en h-grond. Werknemer beschikt niet over de per 1 januari 2017 vereiste Wft-diploma’s, zodat hij zijn werkzaamheden niet langer mag uitvoeren. Verzoek afgewezen aangezien werkgever niet heeft voldaan aan haar scholingsverplichtingen op grond van 7:611a BW. Voorts is voldoende aannemelijk dat werknemer op korte termijn de benodigde diploma’s kan halen. (Bron: Jurisprudentie, 10 mei 2017)

Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten

Basisscholen krijgen net genoeg geld om het hoofd boven water te houden. Voor het verbeteren van het onderwijs blijft niet veel over, concludeert onderzoeksinstituut SEO na onderzoek in opdracht van sectororganisatie PO Raad.

Er is niet genoeg geld om ieder kind op het eigen niveau te onderwijzen, digitale leermiddelen aan te schaffen, leraren bij te scholen, meer gymlessen te bieden en zittenblijven te voorkomen. "Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten. Als ze aan alle vragen zouden voldoen, zouden ze rode cijfers schrijven".

De PO Raad wijst er op dat ook de Algemene Rekenkamer stelt dat basisscholen te weinig geld krijgen. ,,De basis is niet op orde. We komen jaarlijks 350 miljoen euro tekort op materiële zaken. Bij de financiering gaat de regering nog uit van krijtborden en stencilmachines''.

Het ministerie van Onderwijs zet vraagtekens bij het rapport. ,,De bekostiging van scholen is sober, maar toereikend. Dat zien we ook terug, want ons onderwijssysteem presteert zeer goed'', stelt een woordvoerder. Bovendien is er deze kabinetsperiode structureel 300 miljoen euro extra naar de basisscholen gegaan. ,,Schoolbesturen staan er financieel beter voor dan in eerdere jaren.'' (Bron: AD, 28 jul. 2017)

Eens per week een andere baan

Enkele buschauffeurs en trambestuurders van de Rotterdamse regiovervoerder RET hoeven één dag per week niet meer achter het stuur plaats te nemen. In plaats daarvan werken ze als servicemedewerker op de perrons om de veiligheid te verhogen en reizigers de weg te wijzen. Er zijn ook buschauffeurs die een dag per week op de tram gaan rijden en trambestuurders die een buslijn gaan runnen.

De RET wil zo onderzoeken of oudere werknemers minder verzuimen en langer inzetbaar zijn als hun taken gevarieerder zijn. Aan het experiment doen 25 werknemers mee, voornamelijk 55-plussers.

Overheden, werkgevers en vakbonden hameren op het belang van voortdurende bijscholing nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Alleen 'een leven lang leren' houdt werknemers vitaal op een arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt en bij een opschuivende pensioenleeftijd. (Bron: Volkskrant, 11 aug. 2017)

MKB-ondernemers ontevreden met eigen ontwikkeling

Bijna negen op de tien mkb-ondernemers vinden dat ze niet genoeg toekomen aan hun eigen ontwikkeling. Dat blijkt uit een online enquête door MKBServicedesk.nl onder 794 ondernemers naar (bij)scholing binnen hun bedrijf.

Het belang van jezelf blijven ontwikkelen wordt steeds groter door technologische innovaties en de invloed van toenemende robotisering, waarschuwen economen. De baan voor het leven verdwijnt, ‘een leven lang leren’ houdt werknemers geschikt voor die snel veranderende arbeidsmarkt. "Educatie wordt daarom een belangrijke nieuwe pijler voor onze dienstverlening," aldus Frank van Rutten van MKBServicedesk. (Bron: Brisk, 30 aug. 2017)

Nederland heeft laag NEET-percentage

Van alle OESO-landen heeft Nederland, na IJsland, het laagste percentage jongeren tussen de 20 en 24 jaar die geen onderwijs volgen of werken. De provincie Utrecht scoort het beste in Nederland met een NEET-percentage van 4,4 procent. Het NEET-percentage geeft het percentage jongeren weer dat niet werkt en geen opleiding volgt. (Bron en meer: PwC, okt. 2017)

Zittenblijvers voortgezet onderwijs 2015-2016

In 2016 bleef 9,9 procent van de havo-jongens in de derde klas of hoger zitten, tegen 7,7 procent van de meisjes. Het aandeel zittenblijvers op de havo is hoger dan op het vmbo en het vwo.

Ook in het vmbo en het vwo bleven vooral meer jongens zitten in de klassen voorafgaand aan het examenjaar, vanaf de derde klas.

Een reden voor het verschil in zittenblijven tussen jongens en meisjes wordt niet gegeven. (Bron: CBS, 1 dec. 2017)

Leraren staken, maar basisonderwijs houdt geld over

Basisscholen houden steeds meer geld over, blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De reserves blijven groeien, terwijl leerkrachten volgende week weer gaan staken voor een hoger salaris.

Paul van Meenen, onderwijsspecialist van D66, vindt dat de reserves van basisscholen moeten worden aangesproken voor de lerarensalarissen, zei hij vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is geld bestemd voor onderwijs en moet dus in de klas terecht komen, bij de leraren en leerlingen."

Vandaag en morgen wordt in Den Haag gepraat over de onderwijsbegroting. Van Meenen verwacht dat de reserves van de basisscholen ook ter sprake zullen komen. (Bron: NOS, 6 dec. 2017)

Meer opties voor student over de grens

Studenten krijgen in de toekomst meer mogelijkheden om in andere EU-landen studiepunten bij elkaar te sprokkelen. Tegen 2024 moet er een netwerk van zo’n twintig ,,Europese universiteiten’’ zijn dat studenten de mogelijkheid biedt hun diploma te halen na onderwijs bij onderwijsinstellingen in verschillende lidstaten.

De EU-regeringsleiders hebben donderdag op een top in Brussel hun zegen gegeven aan dit voorstel uit de koker van de Franse president Macron. Het moet ervoor zorgen dat er meer Europese universiteiten in de mondiale top komen. (Bron: Europa Nu, 14 dec. 2017)

Studeren in het buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2015/’16 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, is voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door.

In het studiejaar 2015/’16 studeerden 33 duizend hbo’ers en wo’ers minimaal drie maanden in het buitenland of haalden er minstens vijftien studiepunten. Studenten horeca (77 procent) en studenten toerisme en vrijetijdsbesteding (57 procent) doen relatief vaak buitenlandervaring op en zijn daarmee studiepuntmobiel. Ook studenten die vreemde talen studeren, volgen relatief vaak lessen in het buitenland of lopen daar stage (48 procent). Zij geven veelal aan dat een verblijf in het buitenland verplicht is voor hun opleiding. Dat laatste zeggen ook studenten van de onderwijsrichtingen transport en logistiek, horeca, management, bedrijfs- en personeelswetenschappen en milieu. Studenten financieel management en fiscaal recht gaan het minst vaak voor hun studie naar het buitenland: 7 procent.

hbo’ers en wo’ers gaan ongeveer even vaak drie maanden of langer naar het buitenland tijdens hun opleiding of halen er vijftien studiepunten. Van de hbo’ers is 22 procent studiepuntmobiel, van de wo’ers 23 procent. Wo’ers brengen vaker een deel van hun studie in het buitenland door om colleges te volgen, eventueel in combinatie met een stage, dan hbo’ers (de percentages zijn respectievelijk 84 en 60). hbo’ers daarentegen gaan vaker dan wo’ers naar het buitenland voor alleen een stage (40 procent tegenover 16 procent).

(Bron: CBS, 23 jan. 2018)

Minister kritisch over gebruik van Engels

Minister van Engelshoven (Onderwijs) is ,,heel kritisch” over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Zij heeft de indruk dat universiteiten daar soms vooral voor kiezen om ,,het aantal studenten op te krikken, zonder dat daar inhoudelijk een goede reden voor is”. De minister zei vrijdag dat ze universiteitsbestuurders zo nodig zal vragen ,,tekst en uitleg te komen geven”. Ook gaat ze kijken of universiteiten niet de verkeerde financiële prikkels krijgen om voor het Engels te kiezen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de reactie van de minister omdat ,,onderwijskwaliteit leidend moet zijn bij de keuze van universiteiten om hun opleidingen Engelstalig te maken, niet hun huishoudboekje. Internationalisering moet alleen kunnen als daar inhoudelijke redenen voor zijn en niet vanwege geld.” (Bron: AllesoverHR, 26 jan. 2018)

Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste

Zowel jonge als potentiële leraren knappen af op een baan als docent, hoe graag ze ook voor de klas willen staan. Ze missen carrièreperspectief, uitdaging en salaris. En dan is er ook nog de hoge werkdruk.

En dat terwijl de interesse om als leraar aan de slag te gaan groot is onder hoogopgeleide Nederlanders. Ruim 40 procent zou met een overstap naar het onderwijs iets goeds willen doen voor de maatschappij en het beste uit leerlingen willen halen, blijkt uit onderzoek onder bijna 1.400 respondenten in opdracht van PBT (Platform Bèta Techniek).

Het PBT pleit er dan ook voor het overstappen van én naar het onderwijs gemakkelijker te maken. Nieuwe aanwas vanuit het bedrijfsleven kan zo worden gestimuleerd. Ook moet het gemakkelijker worden het leraarschap te combineren met een carrière in het bedrijfsleven of het onderzoek. Op die manier wordt voorkomen dat leraren de lust tot lesgeven verliezen omdat ze geen uitdaging meer zien in het uitoefenen van hun vak. (Bron: AD, 29 jan. 2018)

Numerus fixus technische universiteiten totaal onnodig

Technische universiteiten kunnen de studentengroei niet meer aan, waardoor er voor komend jaar bij verschillende studies een numerus fixus is ingevoerd. Tot groot verdriet van het bedrijfsleven: slechts de helft van de vacatures kan de komende jaren ingevuld worden.

Opschalen, zo gaf collegevoorzitter Victor van der Chijs van de Universiteit Twente in zijn nieuwjaarstoespraak aan, dat doet de technische universiteit niet zo 1 2 3. De technische universiteit heeft nu eenmaal een ander opleidingssysteem dan ‘gewone’ universiteiten, met veel intensievere begeleiding van studenten.

Er zijn veel voorstellen het probleem op te lossen. Een daarvan: 'De concurrentie tussen universiteiten is vaak groot. In Groningen struikel je over de posters van de Universiteit van Amsterdam en in Amsterdam probeert de Universiteit Leiden zieltjes te winnen. Maar willen we dit probleem oplossen in elk geval voor komend studiejaar, dan moeten universiteiten wel samenwerken en naar elkaar doorverwijzen.' (Bron en meer: VNO-NCW, 1 feb. 2018)

Te veel buitenlandse studenten?

Nederlandse studenten zijn steeds vaker in de minderheid in de collegezaal. Door het snel groeiende aantal internationale studenten tellen 210 studies, bijna 10 procent van het totaal, inmiddels meer buitenlandse studenten dan Nederlandse. 70 studies bestaan zelfs voor meer dan driekwart uit internationale studenten.

Het aantal buitenlandse studenten is in tien jaar tijd verdubbeld. Dit jaar is er met een totaal van 122 duizend buitenlandse studenten opnieuw een record gebroken. Aan de TU Delft is het aantal buitenlandse aanmeldingen voor de opleiding technische informatica zelfs zo hoog dat de universiteit een stop heeft ingesteld voor studenten van buiten de EU. Dat is in strijd met de wet, maar minister van Onderwijs Van Engelshoven heeft toegezegd een oogje toe te knijpen omdat de universiteit de enorme aantallen niet aankan.

Studenten maken zich zorgen dat zij bij opleidingen met een beperkt aantal plekken worden verdrongen door buitenlandse concurrenten. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is niet bekend. (Bron: Volkskrant, 8 mrt. 2018)

Erasmus+ nu ook online

Het Europese studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+ heeft voortaan ook een onlineversie. De ,,virtuele uitwisseling’’ tussen studenten, academici en jeugdwerkers moet de komende twee jaar het contact tussen Europese culturen bevorderen en de vaardigheden van minstens 25.000 jongeren verbeteren. Voor de testfase tot eind december is 2 miljoen euro uitgetrokken.

Het programma staat niet alleen open voor de 33 Erasmus-landen, maar ook voor Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië en Tunesië. Mogelijk volgen in de toekomst nog andere regio’s.

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld meedoen aan debatten, projectgroepen en onlinecursussen. ,,Het zal bruggen bouwen en vaardigheden zoals kritisch denken, mediageletterdheid, het spreken van vreemde talen en teamwork helpen ontwikkelen’’, aldus EU-commissaris voor Onderwijs en Jongerenzaken Tibor Navracsics. (Bron: EuropaNu, 15 mrt. 2018)

Veel Nederlanders leren bij naast hun baan

Meer dan de helft van de werkende Nederlanders tussen de 25 en 65 schoolt zich bij tijdens zijn werkcarrière. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS heeft uitgevoerd in opdracht van Eurostat.

Voor acht op de tien is ‘je werk beter kunnen uitvoeren’ de reden voor bijscholing. Niet zelden omdat het verplicht is; denk aan beroepen in de gezondheidszorg of de financiële sector. 44 procent kiest om een hele andere reden voor een werkgerelateerde opleiding: het vergroten van carrièrekansen. Daarnaast is voor 6 procent het starten van een eigen bedrijf de drijfveer. (Bron: Tentoo Nieuwsbrief, maart 2018)

Hoger onderwijs krijgt half miljard door afschaffen basisbeurs

Universiteiten en hogescholen krijgen door het afschaffen van de basisbeurs de komende jaren tot ruim een half miljard euro extra te besteden. De instellingen voor hoger onderwijs gaan met studenten en docenten afspreken hoe ze het geld gaan uitgeven. De studiebeurs voor alle studenten sneuvelde in 2015 en werd vervangen door het leenstelsel of 'studievoorschot'. Voorwaarde was dat het geld dat de overheid daardoor uitspaart, ten goede komt aan het onderwijs.

Daarover hebben minister Van Engelshoven van Onderwijs, de onderwijsinstellingen en de studenten nu afspraken gemaakt. Volgend jaar krijgen de hogescholen en universiteiten in totaal 184 miljoen euro extra. In 2024 loopt dat bedrag op naar 550 miljoen en nadien groeit het nog door. Ze mogen zelf bepalen wat ze met het geld doen, mits hun onderwijs erdoor verbetert. (Bron: Nu, 9 apr. 2018)

Een verzuimconsulent loont in het onderwijs

Voor zeven Friese scholen voor voortgezet onderwijs begeleidt Frouke Hutten medewerkers die ziek zijn, loopbaanvragen hebben of werkloos zijn.  Haar verzuimaanpak heeft effect: medewerkers voelen zich gesteund en de scholen besparen kosten. Na anderhalf jaar heeft 80 procent van de boventallige werknemers een nieuwe baan.

Verzuimbeleid staat hoog op de agenda van de Pompeblêd Scholengroep in Friesland. De organisatie doet de re-integratie, loopbaanbegeleiding en inkoop voor een zevental scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Drachten en omgeving. In 2013 is HR-medewerkster Frouke Hutten zich gaan specialiseren in de begeleiding van langdurig zieke of werkloze medewerkers. Na een proef met twee scholen werkt zij voor alle aangesloten scholen met in totaal circa 2000 medewerkers.

'Omdat ik voor zeven scholen werk, kunnen zij de kosten delen. Dat is een groot pluspunt. Mede door de teruglopende leerlingenaantallen is de financiering wel een discussiepunt. Maar langdurig verzuim of boventalligheid kan enorm in de papieren lopen. Het onderwijs is mede-risicodrager, dus moet het 25 procent van de ww betalen. Als een 55-jarige docent vijftien jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op ww tot zijn pensioen. Dat is al gauw anderhalve ton.'
(Bron: XPertHRactueel, 20 apr. 2018)

Minister minder kritisch over gebruik van Engels

De grote toestroom van buitenlandse studenten moet worden ingeperkt en er komt meer toezicht op het oprukkende Engels in het hoger onderwijs. Tegelijkertijd krijgt het Engels als onderwijstaal in de wet meer ruimte. Aldus Minister Van Engelshoven.

Enkele mogelijke maatregelen:
 • Aan studenten van buiten Europa worden hogere kosten in rekening gebracht.
 • Bij studies die zowel in het Engels als in het Nederlands worden aangeboden, komt een numerus fixus voor alleen de Engelstalige studenten.
 • Het nieuwe uitgangspunt wordt dat opleidingen in een andere taal mogen worden aangeboden als dat meerwaarde heeft.
 • Er zal streng op worden toegezien dat het niveau Engels van de docenten in orde is.
 • Bij nieuwe opleidingen zal voortaan worden gecontroleerd of de taalkeuze aansluit bij de arbeidsmarkt.
(Bron: De Volkskrant, 4 jun. 2018)

Lerarenregistratie voorlopig van de baan

De verplichte inschrijving van alle Nederlandse leraren in een nationaal lerarenregister is voorlopig van de baan. Minister Slob van Onderwijs zet het plan van het vorige kabinet, dat groot verzet opriep onder leraren en schoolbestuurders, tot nader order in de ijskast. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij eerst op zoek gaat naar andere manieren om de professionaliteit van de beroepsgroep te verbeteren. Het register blijft, maar alleen op vrijwillige basis. (Bron: Reformatorisch Dagblad, 11 jun. 2018)

Trends leerkrachten in het basisonderwijs

Hoe is de samenstelling van de leerkrachten naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond de afgelopen jaren veranderd? Hoe groot is de uitstroom van degenen die werkzaam zijn als basisschoolleraar? Hoe groot is de werkdruk onder leraren en hoe verhoudt die zich tot de werkdruk onder andere werknemers? Is er sprake van een toename in het ziekteverzuim onder leerkrachten? Hoe groot zijn de loonverschillen tussen het basisonderwijs en andere sectoren?

Ook wordt gekeken naar de leerkrachten van de toekomst. Hoe heeft het aantal eerstejaars studenten aan de lerarenopleidingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En leidde dat tot verschuivingen van de samenstelling van de aankomende leerkrachten als het gaat om geslacht en migratieachtergrond?

Een deel van de inleiding: ''Dit artikel geeft een overzicht van een aantal relevante ontwikkelingen in het basisonderwijs. Hoe is de samenstelling van de leerkrachten naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond de afgelopen jaren veranderd? Hoe groot is de uitstroom van degenen die werkzaam zijn als basisschoolleraar? Hoe groot is de werkdruk onder leraren en hoe verhoudt die zich tot de werkdruk onder andere werknemers? Is er sprake van een toename in het ziekteverzuim onder leerkrachten? Hoe groot zijn de loonverschillen tussen het basisonderwijs en andere sectoren? Ook wordt gekeken naar de leerkrachten van de toekomst. Hoe heeft het aantal eerstejaars studenten aan de lerarenopleidingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En leidde dat tot verschuivingen van de samenstelling van de aankomende leerkrachten als het gaat om geslacht en migratieachtergrond?

Lees meer in de uitgave van het CBS, 29 juni 2018

Werkgever vreest opleiden voor de concurrent

Meer dan de helft van de Nederlandse werkenden (55%) denkt dat werkgevers terughoudend zijn met investeren in scholing omdat ze vrezen hun werknemers op te leiden voor de concurrent. Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder ruim duizend werkende Nederlanders.

Ook de AWVN maakt zich zorgen over de investering in kennis. De CAO’s die in 2018 worden afgesloten, zijn volgens de werkgeversvereniging te weinig gericht op de toekomst. Er wordt veel te weinig afgesproken over investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de lange termijn. Voor zover in CAO’s wél toekomstgerichte afspraken worden gemaakt, zijn die vooral kostenverhogend.’ (Bron: PW, 6 jul. 2018)

Uitzendbureaus strijken miljoenen aan onderwijsgeld op

Overheidsgeld dat bestemd is voor onderwijs, komt terecht bij commerciële uitzendbureaus. Vanwege het lerarentekort voelen vooral basisscholen en scholen voor middelbaar onderwijs in de Randstad zich genoodzaakt via dure bureaus leerkrachten in te huren.

De bureaus beloven leraren hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto, aldus de krant. Daar kunnen scholen, die door het lerarentekort al moeizaam personeel kunnen vinden, niet tegenop. Een leraar via het uitzendbureau is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is. (Bron: Trouw, 7 jul. 2018)

Financiering voortgezet onderwijs o.b.v. vier criteria in plaats van 42

De huidige methode waarmee geld wordt toegekend aan onderwijsinstellingen, de zogeheten lumpsum, is te ingewikkeld. Dat zeggen scholen al jaren en de Onderwijsraad kaartte het recent aan.

De manier waarop het voortgezet onderwijs wordt betaald gaat op de schop. Het wordt gemakkelijker voor bestuurders en schooldirecteuren om te voorspellen hoeveel ze krijgen en de administratie wordt overzichtelijker. Een deel van de middelbare scholen moet het daardoor met minder geld doen. (Bron: Trouw, 16 aug. 2018)

De vier criteria zijn:

 1. een bedrag voor alle leerlingen in de onderbouw en voor leerlingen in de bovenbouw van havo, vwo en de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo
 2. een bedrag voor leerlingen in de bovenbouw van de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen van het vmbo en voor leerlingen in het gehele praktijkonderwijs
 3. een bedrag voor de hoofdvestiging van een school
 4. een bedrag voor de nevenvestiging van een school
Het wetsvoorstel is op 17 augustus 2018 online gezet, zodat iedereen erop kan reageren. In de zomer van 2019 gaat het naar de Tweede Kamer en per 2021 moet het worden ingevoerd.

Vanaf 2020 moet alle wetenschappelijke literatuur gratis

Vanaf 2020 mogen wetenschappers met belastinggeld betaald onderzoek niet meer publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die abonnementsgeld vragen. Onderzoekers, maar ook artsen, patiënten, ziekenhuizen en bedrijven die geen peperdure abonnementen op de vakliteratuur kunnen betalen, moeten zulk onderzoek dan gratis kunnen inzien.

In het ‘Plan S’, zoals de nieuwe regel heet, mogen wetenschappers alleen nog maar ‘open access’ publiceren, in tijdschriften die hun inhoud vrij beschikbaar stellen, na een eenmalige bijdrage aan de redactie- en uitgeefkosten. Dat maken de onderzoeksfinanciers uit elf Europese landen vandaag bekend. Na een overgangstermijn van twee jaar zijn zelfs wetenschappelijke toptijdschriften als Science, Nature en Cell uit den boze, als die hun uitgeefmodel niet veranderen. (Bron: Parool, 4 sep. 2018)

Extra geld voor lerarentekort nu al op

Het extra geld om met zij-instromers het lerarentekort op te lossen is al bijna op. Er was 11 miljoen euro beschikbaar gemaakt om hoger opgeleiden snel voor de klas te krijgen. Maar nu is het potje al bijna leeg en heeft het primair onderwijs nog steeds een schreeuwend tekort aan docenten.

Zij-instromers zijn hoogopgeleiden mensen die met een subsidie van de overheid een versnelde docentenopleiding kunnen volgen, en tegelijkertijd al voor de klas staan. Het zou een oplossing zijn voor het groeiende lerarentekort, maar scholen kunnen geen subsidieaanvraag meer doen omdat het geld op is. (Bron: BNR, 28 sep. 2018)

Titel voor afgestudeerde mbo'er

GroenLinks wil dat afgestudeerde mbo'ers voortaan ook een titel krijgen, net als mensen die een universitaire of hbo-opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van het opleidingsniveau zouden de mbo'ers Sk., Crf., of Exp. voor hun naam mogen zetten. Dat staat voor Skilled, Craftsman en Expert.

Minister Van Engelshoven vindt het wel een sympathieke gedachte om mbo'ers voortaan ook een titel te geven, net zoals afgestudeerden van een universitaire of hbo-opleiding. Daarmee reageert zij op het plan van GroenLinks dat afgestudeerde mbo'ers voortaan ook een titel moeten krijgen. De minister wil eerst uitzoeken wat studenten daar van vinden. "Als de studenten vinden dat het hen helpt, dan zou dit een belangrijk signaal zijn voor mij." (Bron: NOS, 19 okt. 2018)

NB: Helaas, toch geen titels voor afgestudeerde mbo'ers. In tegenstelling tot hbo'ers of wo'ers mogen zij namelijk geen titel aanvoeren als ze afgestudeerd zijn. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zit de mbo'er daar niet op te wachten. (Bron: Metro, 1 nov. 2018)

Gebruik lumpsum in onderwijs in goede banen?

Het kabinet gaat onderzoek laten doen naar het gebruik van de lumpsum in het basis- en voortgezet onderwijs. Minister Arie Slob (primair- en voortgezet onderwijs) wil niet alleen weten of de manier waarop het onderwijs nu wordt gefinancierd toereikend is, maar vooral ook of het geld doelmatig wordt besteed.

Het systeem is ontwikkeld om de autonomie van scholen te vergroten, en de eindeloze stroom declaraties tussen schoolbesturen en het departement uit het verleden te verminderen. Maar de Kamer vindt het, van coalitie tot oppositie, frustrerend dat politieke besluiten niet tot de gewenste praktische resultaten leiden. Ook wil zij weten waarom vergelijkbare scholen soms heel verschillende prestaties leveren. (Bron: Bing.com, 1 nov. 2018)

Zelfde basisopleiding voor alle leraren

Alle leraren, van het basis- tot het voortgezet onderwijs en van de voorschoolse tot het middelbaar beroepsonderwijs, moeten straks dezelfde basisopleiding tot docent gaan volgen. Daarna moeten ze zich kunnen specialiseren. Dat moet het beroep van leraar aantrekkelijker maken en zo het lerarentekort oplossen.

Dat adviseert de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. De Kamer had om het advies gevraagd vanwege het steeds nijpender wordende lerarentekort. Zie het rapport 'Ruim baan voor leraren' d.d. 7 november 2018.

Handreiking lerarentekort voor basisscholen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs hebben samen een handreiking gemaakt voor bestuurders en schoolleiders van basisscholen die in de knel komen door het lerarentekort. De handreiking maakt inzichtelijk welke mogelijkheden basisscholen hebben om acute personeelstekorten tijdelijk op te vangen, bijvoorbeeld vanwege een griepgolf. Schoolbesturen en de Tweede Kamer hadden om de handreiking gevraagd omdat ze behoefte hebben aan duidelijkheid nu het lerarentekort scholen steeds vaker dwingt tot creatieve oplossingen. (Bron en meer: Rijksoverheid, 9 nov. 2018)

Leven lang leren volwassenen, een op de vijf 

In 2017 volgden ruim 1,7 miljoen personen van 25 tot 65 jaar enige vorm van scholing. Het gaat zowel om formeel onderwijs, zoals een opleiding in het mbo of hoger onderwijs, als om cursussen en workshops. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS over scholing van volwassenen.

In vergelijking met andere EU-landen volgen in Nederland relatief veel volwassenen onderwijs: ruim 19 procent in 2017. Alleen in de Scandinavische landen is dit aandeel nog groter. In Zweden volgen ruim drie op de tien volwassenen een opleiding of cursus, gevolgd door Finland en Denemarken. Nederland maakt met Frankrijk de top vijf compleet. (Bron: CBS, 20 nov. 2018)

Lerarentekort groeit verder

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar nijpender. Het aantal vacatures blijft oplopen en scholen geven aan dat het alsmaar moeilijker wordt goede mensen te vinden. Dat schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Leraren op basisscholen zijn relatief oud. Ongeveer een kwart is 55 of ouder, en zij zullen de komende jaren met pensioen gaan. Een andere reden voor het aanhoudend tekort is dat minder mensen de afgelopen jaren de pabo-opleiding afrondden. De verwachting is wel dat dit de komende jaren gaat veranderen. In het huidige studiejaar zijn er 10 procent meer studenten dan een jaar eerder. Deze stijging biedt nog onvoldoende soelaas. (Bron: AVRO/TROS, 16 jan. 2019)

CDA en D66 willen 'afrekentoets' niet

Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De regeringspartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma.

Wat wilde minister Slob?
 • Scholen mogen dit examen zelf opstellen (in plaats van het Cito).
 • Het valt onder het schoolexamen en is dus geen onderdeel van het centraal examen.
 • De toets is in het jaar vóór het eindexamenjaar.
 • Het gaat in het schooljaar 2019-2020 in.
 • Leerlingen moeten minimaal een 4 halen.
(Bron en meer: NOS, 19 jan. 2019).

Kabinet laat informele scholing onderzoeken

Naar aanleiding van het financieren van weekendscholen in Nederland door de Turkse overheid, gaat het kabinet laten onderzoeken hoe informele scholing in Nederland georganiseerd is. Het kabinet wil zicht krijgen op informele scholing die kinderen in Nederland kunnen volgen, zoals weekendscholen, avondcursussen en taallessen.

Belangrijke vragen zijn of, hoe en met welk doel landen, naast in elk geval Turkije, dat soort informele scholing in Nederland financieren. Het kabinet vindt het onwenselijk als de informele scholing de integratie in Nederland moeilijker maakt, of indruist tegen de waarden van de democratische rechtsstaat. (Bron: Rijksoverheid, 13 feb. 2019)

Studenten met beperking ontvangen gelijke studietoeslag

Het is een verademing voor studenten met een beperking. De Tweede Kamer heeft op 13 februari unaniem ingestemd met de verhoging van hun studietoelage. Die wordt straks voor iedereen 300 euro per maand, een kwart van het minimumloon.

Dit omdat de gemeenten qua hoogte van de toeslag onderling fors verschilden: studenten in Heerlen het moesten doen met een toeslag van 31 euro per maand, terwijl studenten in Zwolle tien keer zoveel ontvingen.  

Wanneer de nieuwe regeling ingaat in nog onbekend omdat er aanpassingen nodig zijn bij de gemeenten. Daarnaast gaat het kabinet kijken of de studietoelage in de toekomst centraal geregeld kan worden. (Bronnen februari 2019: Supportmagazine en Profielen.HR)

Leraar in Randstad moet toeslag krijgen

Verschillende middelbare scholen in Nederland moeten vakken gaan schrappen, omdat ze daar geen geschikte leraren voor kunnen vinden. Het gaat onder meer om de vakken wiskunde, scheikunde, Nederlands en klassieke talen.

De Vereniging van Scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) waarschuwt daar vrijdag voor in De Telegraaf. Het aantal vacatures in het voortgezet onderwijs loopt binnen tien jaar op tot 1.200.

Het lerarentekort in de grote steden is het ergst. Zij moeten nu al naar noodmiddelen grijpen, zoals minder lesuren of onbevoegden voor de klas. Een andere oplossing is dat docenten extra vakken gaan doceren (zoals een natuurkundedocent die ook wiskunde gaat geven) of het terughalen van gepensioneerde docenten. (Bron: Elsevierweekblad, 1 feb. 2019)

Werkgevers investeren minder in mensen met flexwerk

Werkgevers investeren minder in werkenden met een flexbaan dan in mensen met vast werk. Scholing, bij- en omscholing zullen hard nodig zijn om voldoende vakkrachten op te leiden voor werk dat voortkomt uit de energietransitie, zoals nieuwe vormen van installatietechniek, windmolens, bouw, autotechniek en specialistische zakelijke dienstverlening. Aldus het FNV, 8 april 2019)

Onderzoek Panteia naar leven lang ontwikkelen

De Tweede Kamer heeft Panteia gevraagd om in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn bij burgers om zich te blijven ontwikkelen, en om oplossingen aan te dragen. Het bureau heeft daarvoor onderzoek gedaan in verschillende doelgroepen: lager en middelbaar opgeleiden, flexkrachten en alleenstaande moeders.

Uiterst korte samenvatting (van HR-kiosk) van de aanbevelingen van Panteia:
 • Mensen beseffen dat het belangrijk is om zich te blijven ontwikkelen.
 • In de praktijk gaat de aandacht en energie vaak naar in hun ogen andere meer urgente zaken.
 • Door eerdere ervaringen hebben veel mensen geen positief beeld van het onderwijs.
 • Panteia beveelt een meer flexibele situatie inzake het blijvend ontwikkelen aan. Creëer een leercultuur en faciliteer andere manieren van leren
 • Sluit aan bij datgene wat mensen bezig houdt zoals persoonlijke groei en vrijwilligerswerk.
 • Gebruik rolmodellen. Wanneer iemand ziet dat een collega of vriend een cursus volgt, komt hij sneller in actie.
 • Eventuele persoonlijke problematiek moet eerst worden opgelost en het leren moet op maat zijn. Dit kan een onafhankelijke loopbaancoach doen.
Lees Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen van 11 maart 2019 

Vrijheid van onderwijs ter discussie

Deze vrijheid staat geschreven in de artikel 23 van de Nederlandse Grondwet. In begrijpelijke termen: De vrijheid van onderwijs is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Vrijheid van onderwijs betekent ook dat ouders voor hun kinderen mogen kiezen tussen openbare scholen, onderwijs dat is gebaseerd op een religieuze of levensbeschouwelijke visie (bijzonder onderwijs), en thuisonderwijs.

Deze vrijheid is diverse malen ter discussie geweest, in Wikipedia wordt op het onderwerp Nederlandse Grondwet - waaronder de vrijheid van onderwijs - uitvoering ingegaan.

In april 2019 heeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de vrijheid van onderwijs aan de kaak gesteld. In een discussie stelt hij zich voor dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt. In het bijzonder stelt de heer Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden in salafistische scholen* omdat met de vrijheid van onderwijs aldaar wordt misbruikt. In eigen woorden "Als sommige lieden met die vrijheden aan de haal gaan, salafistische scholen opzetten, homo's verketteren of vrouwen onderdrukken, dan moet je ingrijpen en onze vrijheden beschermen.’’

Wordt zeker vervolgd. 

* Salafisme is een fundamentalistische soennitische stroming binnen de islam.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

De fiscale scholingsaftrek gaat vervallen en wordt vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000 tot € 2000 per persoon. Het geld kan gebruikt worden voor het halen van bijvoorbeeld een mbo-opleiding, het volgen van een cursus of het halen van een certificaat.

Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet tegelijkertijd misbruik tegengaan.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer. (Bron: Min. SZW, 3 juni 2019)

Meer nieuws en achtergronden: zie Het Stap-budget komt eraan!

Boete voor te laat aanmelden bij tentamen

Studenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen, kunnen dat tentamen alsnog maken als ze de universiteit of hogeschool een boete betalen van maximaal twintig euro. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil die mogelijkheid in de wet vastleggen.

De tentamenboete, samen met andere onderwijswetsvoorstellen, is onderdeel van een internetconsultatie. Burgers kunnen tot 23 augustus 2019 reageren op de voorstellen.

Individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden

Er moet een systeem komen van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden. Dat vinden VNO-NCW, MKB-Nederland, mbo Raad en NRTO (27 juni 2019).

Volgens de voorstellen zouden alle werkenden en werkzoekenden met minimaal een startkwalificatie en die minimaal twee jaar zijn uitgeschreven uit het reguliere onderwijs of ouder zijn dan 27 jaar leerrechten toegekend moeten krijgen. De hoogte van die leerrechten is gelijk aan de kosten van een universitaire opleiding minus de opleiding die men al gevolgd heeft. Deze leerrechten kan men vervolgens besteden bij door de overheid erkende onderwijsinstellingen, publiek of privaat.

Uit een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont: het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid; de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen.

Commentaar op Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

OVAL - dienstverlener op het gebied van vitaliteit, activering en  loopbaan - steunt het recent bekend gemaakte STAP-budget, maar heeft ook tegenvoorstellen:
 • Het begrip scholingsactiviteit moet worden vervangen door ontwikkelactiviteit en daarmee de bestedingsdoelen van het STAP-budget te verruimen met loopbaanontwikkeling en begeleiding.
 • Het advies in de regeling opnemen als recht en hiervoor aanvullend budget beschikbaar stellen.
 • Het ontwikkeladvies als flankerend beleid van het STAP-budget te baseren op het ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en gebruik te maken van het begrip ontwikkeladvies in plaats van scholingsadvies.
Redactie: Het voorstel van de ministers Koolmees en Van Engelshoven is heel concreet: het volgen van een mbo-opleiding, het volgen van een cursus of het halen van een certificaat. Wat ontwikkelactiviteiten, advisering en begeleiding daaraan kan toevoegen is vaag, minder of niet meetbaar en in elk geval kostenverhogend.

Groei buitenlandse studenten remmen

Minister Van Engelshoven wil de groei van het aantal buitenlandse studenten in Nederland terugdringen. Volgens haar schiet die nu door. Zoals ze al had aangekondigd (21 juni 2019), wil ze verder in de wet zetten dat universiteiten en hogescholen moeten aantonen dat onderwijs in een andere taal dan Nederlands een meerwaarde heeft.

Extra geld om lerarentekort basisonderwijs te verlagen

Het kabinet is bereid te bekijken of er in 2020 eenmalig extra geld kan worden uitgetrokken om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen vroeg een groot deel van de Kamer daar op 18 september 2019 om. Antwoord premier Rutte: het kabinet zal er de komende weken naar kijken hoe hoog het bedrag moet zijn en dat daarmee de knelpunten moeten worden opgelost.

Premier Rutte zei ook dat werkgevers en werknemers in het basisonderwijs nu eerst een CAO moeten afsluiten. "Want er is al geld voor verbetering van de salarissen uitgetrokken; als het lerarentekort urgentie heeft, is het logisch dat het geld voor de sector niet op de plank blijft liggen." (Bron: NOS, 19 sep. 2019)

460 miljoen extra voor personeelstekort onderwijs

Het kabinet investeert deze regeerperiode extra in de aanpak van het personeelstekort. De onderverdeling is als volgt (zie ook "Extra investering in het funderend onderwijs, 1 nov. 2019)
 • Voor investeringen in het primair onderwijs € 150 mln. De besteding van het geld wordt meegenomen in de gesprekken tussen de sociale partners over de arbeidsvoorwaarden in de lopende CAO onderhandelingen.
 • Voor het voortgezet onderwijs komt eveneens € 150 mln beschikbaar. Het is de bedoeling dat dit geld de komende twee jaren wordt uitgegeven ter verlichting van het lerarentekort en de werkdruk.
 • Voor het primair onderwijs komt nog eens € 97 mln. erbij voor de aanpak van de werkdruk. De keuze voor de inzet van deze middelen vindt op schoolniveau plaats.
 • Voor het verhogen van de salarissen van docenten die les geven in de diplomagerichte stroom van het voortgezet speciaal onderwijs komt structureel € 16,50 beschikbaar.
 • Zij-instromers zijn van groot belang om het lerarentekort aan te pakken. Om alle aanvragen van 2019 nog te kunnen toekennen, wordt de regeling zij-instroom (voor primair, voortgezet en mbo onderwijs) opgehoogd met € 14,2 mln.
 • De instroom van goed opgeleide nieuwe leraren is van groot belang. Daarom wordt in totaal € 10,6 mln. geïnvesteerd in samen opleiden.
 • Voor het behoud en de ontwikkeling van zittend personeel van groot belang. Daarom wordt er de komende twee jaar € 21,2 mln. in totaal vrijgemaakt voor individuele scholingsrechten in het primair onderwijs en € 21,2 mnl voor het voortgezet onderwijs.
Staking woendag 6 november gaat toch door

Leraren van het basis- en voortgezet onderwijs gaan op 6 november 2019 toch staken. Dat heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) laten weten.

Op 1 november 2019 werd de staking afgeblazen nadat de bonden, werkgevers en minister Slob een overeenkomst hadden gesloten waarin staat dat het kabinet 460 miljoen euro gaat investeren in het onderwijs. De beslissing om niet te gaan staken leidde tot veel onvrede onder leerkrachten. De 460 miljoen euro is volgens hen nog niet voldoende.

AOb-leden zijn vooral boos dat een groot deel van de miljoeneninvestering eenmalig is, terwijl er juist actie is gevoerd voor structurele investeringen voor een hoger salaris en minder werkdruk. 

Studievoucher voor beperkte groep

Vier jaar na de invoering van het leenstelsel voor studenten krijgen hbo-opleidingen en universiteiten dan toch zicht op het toegezegde extra geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over vijftien goedgekeurde plannen waar zij 216 miljoen euro in investeert, oplopend tot 663 miljoen in 2024.

Studenten die tussen 2014 en 2018 nog niet ten volle van de nieuwe middelen konden profiteren, maar wel al moesten lenen, krijgen bij hun afstuderen een studievoucher ter waarde van 2.000 euro. Daarmee kunnen zij in de toekomst bij erkende opleidingen extra onderwijs volgen, om hun cv op te poetsen of in het deeltijdonderwijs te gebruiken.

Wat is een leerambassadeur?

Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Het begrip leerambassadeur komt uit Engeland waar ‘Union Learning Representatives’ worden ingezet op plekken waar aandacht voor opleiding en ontwikkeling niet vanzelfsprekend is, om werknemers aan te moedigen om te leren. Leerambassadeurs ontvangen een toerustingsprogramma om de vragen van hun collega’s goed te leren verhelderen, en om hen te stimuleren de eerste stappen te zetten.

CNV Overheid in het CAO-akkoord uit 2017 met FNV en de VNG afspraken over duurzame inzetbaarheid gemaakt. Ter ondersteuning van deze leercultuur hebben partijen afgesproken dat er pilotgemeenten komen waar leerambassadeurs worden opgeleid. 

Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

Het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting.

Dit constateert de SER (18 december 2019) na een inventarisatie van de huidige wet en regelgeving en de huidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werknemer, werkzoekende, werkgever en overheid. Zowel de WW als de Participatiewet hebben als uitgangspunt dat de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk weer deelneemt aan het arbeidsproces. De wetgeving en financieringssystematiek bevatten vooral prikkels om de uitkeringsduur zoveel mogelijk te verkorten. De scholing die wordt ingezet binnen de sociale zekerheid is vaak een re-integratievoorziening gericht op snelle uitstroom.

De SER stelt voor om na te gaan hoe mensen ook tijdens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid meer kunnen worden gefaciliteerd in het werken aan een Leven Lang Ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Opleidingen termen en begrippen    Opleidingsbeding