Zorgverzekering (werkkostenregeling)    Zorgverzekering 2019 


Zorgverzekering 2018

Datum laatste wijziging: 24 juni 2019  |  Trefwoorden: Zorgverzekering, 2018

Inhoud

  1. Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ondertekend
  2. Akkoord huisartsen en ketenzorg 2018
  3. De zorgpremie gaat in 2018 mogelijk met € 0 omhoog
  4. Kamer trok ongemerkt 2 miljard uit voor zorg
  5. Zorgpremie stijgt in periode 2017-2021 gemiddeld met € 311
  6. Naslag
  7. Actieprogramma Werken in de Zorg
  8. Optreden tegen wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg
  9. NZa onderzoekt weggeefacties voor overstappers zorgverzekering
  10. Zorgkosten in 2018

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ondertekend

Minister Edith Schippers (VWS) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het Hoofdlijnenakkoord 2018 ondertekend. Op 21 april was hierover al een onderhandelaarsakkoord bereikt; alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd.

Afgesproken is dat de totale zorguitgaven in 2018 maximaal met 1,6% mogen stijgen; rekening houdend met eerdere afspraken over kostenbeperkingen die nog ingevuld moeten worden, komt de stijging neer op 1,4%. Er komt extra geld voor de inkoop van meer eerstelijnsverblijf, zodat er een snellere uitstroom van patiënten uit ziekenhuizen kan plaatsvinden

In totaal is er in 2018 dan 21,9 miljard euro beschikbaar voor medisch specialistische zorg. De afspraken voor 2018 maken een beheersing van de uitgaven mogelijk zonder dat er inzetting van het macrobeheersingsinstrument of pakketingrepen nodig zijn. De afgelopen jaren waren zulke maatregelen dankzij de hoofdlijnenakkoorden ook niet nodig.

Naast de financiele afspraken zijn er een reeks afspraken gemaakt om de zorg verder te verbeteren. Het accent komt daarbij te liggen op: meer inzet op e-Health en innovatie, verdere vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie voor professionals, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten en het voorkomen/bestrijden van wachtlijsten.

Daarnaast wordt verder ingezet op 'de juiste zorg op de juiste plek' via onder meer substitutie van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg en via effectieve inzet van wijkverpleging. Ook dit moet ertoe leiden dat geen onnodig dure medisch-specialistische zorg verleend hoeft te worden.

Was het misleiding of gewoon een politieke meesterzet? Waarom had bijna niemand in de gaten dat Martin van Rijn het budget voor de verpleeghuizen met ruim 2 miljard euro verhoogde? (Bron: Sibbing, 14 jun. 2017 e.a.)

Akkoord huisartsen en ketenzorg 2018

Er komt per 2018 een nieuwe bekostiging om samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren. Zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties en het ministerie van VWS hebben daarover een akkoord bereikt. Vanaf 2018 komen er 4 betaaltitels voor praktijkmanagement, wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regiomanagement. Ook kleine samenwerkingsverbanden van huisartsen komen nu in aanmerking voor ondersteuning.

In het onderhandelaarsakkoord eerste lijn 2014 - 2017 was afgesproken om de organisatiegraad in de eerste lijn te versterken, als noodzakelijke voorwaarde om de ambities uit het akkoord te kunnen realiseren en als alternatief voor de zogeheten GEZ-financiering. Nu er overeenstemming is over bekostiging hiervoor, gaat de NZa nieuwe betaaltitels maken voor de contracten vanaf 2018.

De LHV is akkoord gegaan met de nieuwe bekostiging onder voorwaarde dat er ook daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in organisatie & infrastructuur; het gaat tenslotte niet om een herverdeling van bestaande gelden. Er moet ruimte komen voor lokaal maatwerk in de bekostiging voor samenwerking en praktijkmanagement moet zo spoedig mogelijk een plek krijgen in segment 1 van bekostiging van de huisartsenzorg. Ook vindt de LHV dat flexibel moet worden omgegaan met de normen voor de omvang van een samenwerkingsverband en de nieuwe betaaltitels mogen niet leiden tot een toename van de administratieve lasten voor huisartsen. (Bron: LHV, 4 mei 2017)

De zorgpremie gaat in 2018 mogelijk met € 30 omhoog

Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW, verwacht dat de basisverzekering in 2018 gemiddeld € 2,50 per maand duurder wordt. DSW is hiermee niet de enige.

Om alle zorgkosten te kunnen betalen zijn zorgverzekeraars afhankelijk van twee soorten inkomsten; de premies die alle klanten betalen, en het zorgverzekeringsfonds. In dit fonds wordt geld gestort door werkgevers en door de overheid. Maar in 2016 hebben verzekeraars 400 miljoen euro minder uit dit fonds gekregen dan verwacht.

Of in 2018 de zorgpremies inderdaad gaan stijgen is nog even afwachten. Want ook het commerciële beleid van zorgverzekeraars heeft invloed op de premie. En sommige verzekeraars hebben hogere reserves dan andere. (Bron: Independer, 2 aug. 2017)

Kamer trok ongemerkt 2 miljard uit voor zorg

De Tweede Kamer stemde er in oktober 2016 stilzwijgend mee in dat het Zorginstituut nieuwe kwaliteitsrichtlijnen zou opstellen. De meeste fracties beseften toen niet dat de politiek daarmee een groot deel van de zeggenschap uit handen gaf. In januari 2017 werd het zogenoemde kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg van kracht. Verpleeghuizen kregen daarmee de opdracht extra personeel in te zetten. Het kabinet is juridisch verplicht er de financiële middelen voor te leveren.

Achter de schermen klinken verwijten aan het adres van PvdA-staatssecretaris Van Rijn. Hij zou onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de consequenties. Ook in het kabinet heeft Van Rijn (PvdA) zware kritiek gekregen. Medestanders van Van Rijn doen de verwijten af als krokodillentranen.

De partijen vrezen dat de 'gigantische investering' uiteindelijk de betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg onder druk zet. 'We hebben al de duurste ouderenzorg van Europa en daar leggen we nu 20 procent bovenop', zegt een hooggeplaatste bron. Als de zorg in een verpleeghuis beter wordt dan de zorg thuis, kan dat bovendien een 'aanzuigende werking' hebben. Het CPB waarschuwt daar ook voor.

Was het misleiding of gewoon een politieke meesterzet? Waarom had bijna niemand in de gaten dat Martin van Rijn het budget voor de verpleeghuizen met ruim 2 miljard euro verhoogde? (Bron: De Volkskrant, 18 sep. 2017)

Zorgpremie stijgt in periode 2017-2021 gemiddeld met ruim € 300

De zorgpremie kan stijgen naar 1600 euro per persoon per jaar in 2021, als het kabinet-Rutte de komende jaren zijn onlangs gepresenteerd beleid niet verandert. Het eigen risico blijft dan de komende jaren bevroren op 385 euro.

Het gaat om een premieverhoging voor de zorgverzekering van ruim 300 euro in vergelijking met de gemiddelde premie van 1290 euro dit jaar. Dat berekende het Centraal Planbureau. Het CPB antwoordde op een reeks vragen uit de Tweede Kamer over het regeerakkoord van Rutte III. (Bron: RTL Nieuws, 31 okt. 2017)

Naslag

Zie subrubriek Zorgverzekeringswet Tabellen.

Actieprogramma Werken in de Zorg

Het op 14 maart 2018 gelanceerde actieprogramma Werken in de Zorg van VWS sluit aan op de 'Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen' dat werkgevers, werknemers, onderwijs en VWS vorig jaar opstelden. Dat schrijven de bewindspersonen van VWS, mede namens de minister van OCW en de staatssecretaris van SZW, in de brief bij het actieprogramma aan de Tweede Kamer.

Meer kiezen voor de zorg. Beter leren in de zorg en Anders werken in de zorg. Dat zijn de drie actielijnen van Werken in de Zorg voor het krijgen van voldoende medewerkers, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. Omdat mensen wonen, werken en leren in de regio, komen er regionale actieplannen. (Bron: CAOP, 15 mrt. 2018)

Optreden tegen wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg

Het kabinet dreigt de zorgverzekeraars met boetes als zij zich niet harder gaan inspannen om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten. Het roept intussen patiënten op om zelf mondiger te worden en over te stappen naar een andere behandelaar als de hulp niet snel genoeg op gang komt. De behandelaars riskeren verscherpt toezicht als hun wachttijden te lang blijven.

Met deze trits maatregelen hoopt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de impasse rond de wachtlijsten in de ggz te doorbreken. Hij vindt het 'onbestaanbaar' dat mensen maanden op behandeling moeten wachten voor hun psychische problemen, ziekten of verslavingen. (Bron: De Volkskrant, 11 apr. 2018)

NZa onderzoekt weggeefacties voor overstappers zorgverzekering

De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt of zorgaanbieders cadeaus en geld mogen bieden aan patiënten die overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Aanleiding voor het onderzoek zijn advertenties waarin zorgaanbieders hun patiënten een smartphone of geld geven als zij kiezen voor een verzekeringspolis die gunstig uitpakt voor de zorgaanbieder.

De NZa vindt deze gang van zaken zeer onwenselijk en onderzoekt of het geven van geld of cadeaus in strijd is met de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg). Als dit inderdaad zo is, grijpt de toezichthouder in. (Bron: NZa, dec. 2018)

Zorgkosten in 2018 

De groei van de zorguitgaven in brede zin in 2018 is met 3,1 procent de hoogste na 2010. De zorguitgaven groeiden minder snel dan de economie, waardoor het aandeel van de zorguitgaven in het bbp (in werkelijke prijzen) daalde van 13,2 procent in 2017 naar 12,9 procent in 2018. In 2012 was het aandeel nog 13,9 procent.

Van de zorguitgaven (in brede zin) stegen de uitgaven aan aanbieders van kinderopvang het meest, met 10,1 procent tot 4,2 miljard euro. Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag is in 2018 toegenomen tot 790 duizend, dat zijn er 62 duizend meer dan in 2017. De uitgaven voor maatschappelijke opvang daalden met 14,5 procent. Deze daling kwam vooral door de lagere uitgaven voor opvang van asielzoekers. (Bron: CBS, 21 jun. 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zorgverzekering (werkkostenregeling)    Zorgverzekering 2019