Sociale wijkteams    Wijzigingen Zorgverzekering 2015 


Thuiszorg

Datum laatste wijziging: 14 mei 2020  |  Trefwoorden: Thuiszorg, Eigen risico

Inhoud

  1. Hogere eigen bijdrage remt gebruik thuiszorg minder dan gedacht
  2. Zorg thuis niet goedkoper dan verpleeghuis
  3. Wijkverpleging wil een einde maken aan vijfminutenregistraties
  4. Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen
  5. Thuiszorg wordt bevrijd van onnodig papierwerk
  6. Ouderen langer thuis in toegankelijk huis
  7. Tarieven huishoudelijke hulp Gooi en Vechtstreek
  8. Thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder
  9. Subsidieregeling elektronische gegevensuitwisseling langdurige zorg

Hogere eigen bijdrage remt gebruik thuiszorg minder dan gedacht

Verhoging van de eigen bijdrage leidt ertoe dat ouderen en langdurig zieken minder thuiszorg afnemen. Het effect is echter kleiner dan tot nu toe op basis van enquêtes werd verondersteld. Bij elke 10%-verhoging van de eigen bijdrage daalt de zorgvraag gemiddeld met 2,6%, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Voor meerpersoonshuishoudens en gebruikers van relatief eenvoudige zorgvormen is het effect iets sterker.

Het onderzoek van het CPB betreft een analyse van de effecten na de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) in januari 2013. Deze wijziging leidde ertoe dat zorggebruikers met belastbaar vermogen een hogere eigen bijdrage moesten betalen. Dat maakte het mogelijk om de effecten in kaart te brengen voor vergelijkbare groepen zorggebruikers, met en zonder belastbaar vermogen. (Bron: CPB, 2 nov. 2017)

Zorg thuis niet goedkoper dan verpleeghuis

Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van mensen om de zorgkosten te drukken. Of dat doel zo bereikt kan worden is dus maar de vraag.

Het vergelijkend onderzoek naar zorgkosten bij thuis wonen of wonen in een verpleeghuis is uitgevoerd door het CPB, het RIVM en de Erasmus School of Economics en is gepubliceerd in Economisch Statistische Berichten. Volgens de onderzoekers is nooit goed hard gemaakt dat zorg thuis goedkoper is, terwijl op die gedachtegang wel veel beleid gestoeld is. (Bron en cijfers: (Binnenlands Bestuur, 9 jul. 2018)

Wijkverpleging wil een einde maken aan vijfminutenregistraties

Organisaties in de wijkverpleging doen samen een ultieme poging een eind maken aan de verguisde vijfminutenregistratie. Niet langer hoeven verpleegkundigen en verzorgenden dan voor elke vijf minuten te registreren wat ze hebben gedaan, waarna hun werkgever de aan zorg bestede tijd bij de zorgverzekeraar kan declareren. In plaats daarvan krijgt iedere hulpbehoevende een eigen declarabel ‘zorgplan’, toegespitst op de individuele noden, wensen en mogelijkheden.

Hoewel de minutenregistratie officieel allang is afgeschaft wordt ze nog op grote schaal toegepast. Dit najaar gaan de zorgverzekeraars, de toezichthouder op de zorg NZA, patiëntenorganisaties, werkgeversorganisatie Actiz en de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN de boer op om de nieuwe werkwijze uit te leggen aan de werkgevers. (Bron: De Volkskrant, 6 aug. 2018)

Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen

Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatsecretaris Snel donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet wil dat kinderen opgroeien in een zo huiselijk mogelijke situatie. Pleegouders spelen daarbij een cruciale rol. Het is daarom volgens het kabinet van groot belang dat er voldoende pleegouders worden geworven, dat pleegouders zo min mogelijk uitstromen en dat iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie, pleegouder kan worden.

Voor pleegouders geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling van de pleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat ze opvangen. Voorheen gold de vrijstelling alleen bij opvang van drie of minder pleegkinderen. Bij de invoering is wel aangegeven dat na 5 jaar een evaluatie zou volgen. Die is inmiddels afgerond. (Bron: Min. Fin, 8 nov. 2018)

Thuiszorg wordt bevrijd van onnodig papierwerk

Professionals in de thuiszorg krijgen volgend jaar minder papierwerk te doen. Ook worden ze definitief verlost van de veel bekritiseerde “vijf minuten-registratie''. Dat hebben partijen in de zorg, waaronder de zorgverzekeraars, het ministerie, ActiZ, Zorgthuisnl en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), vastgelegd in een convenant.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de afspraken. "In plaats van zorgprofessionals eindeloos te controleren, moeten we ze juist vertrouwen geven”, aldus De Jonge. “En minder tijd die op gaat aan papier, is meer tijd voor de zorg.'' (Bron en wat er nog is gezegd: SkiPR, 5 dec. 2018)

Ouderen langer thuis in toegankelijk huis

Ouderen die in toegankelijke huizen wonen, hebben een kleinere kans om in een verpleeghuis terecht te komen. Dit effect loopt op met de leeftijd. Hoewel beleidsmakers het woonbeleid al geruime tijd inzetten als middel om ouderen langer thuis te laten wonen, is dit het eerste grootschalige empirische onderzoek dat de relatie tussen de toegankelijkheid van het huis en instroom in het verpleeghuis in kaart brengt.

90-plussers met een gelijkvloerse woning, of een woning waarin ruimte is voor een traplift, hebben een kans van ongeveer 9 procent om het komende jaar in het verpleeghuis te belanden. Vergelijkbare ouderen met een woning die niet zonder trap te betreden is, hebben daarentegen een kans van ongeveer 11 procent. Dit staat in de in april 2019 verschenen publicatie 'Can your house keep you out of a nursing home?' van het Centraal Planbureau (CPB).

Tarieven huishoudelijke hulp Gooi en Vechtstreek

Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp (voorlopig) niet te verhogen. Dat heeft de voorzieningenrechter* van de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in een kort geding dat Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV (TGVS) tegen de acht gemeenten had aangespannen. Zie de uitspraak d.d. 15 juli 2019.

Ook in 2016 heeft TGVS een kort geding, met als inzet om de tarieven te verhogen, verloren. De rechter vond destijds dat de tarieven zorgvuldig waren bepaald, en dat het niet nodig was om de duurste kostenstructuur van een enkele aanbieder (TGVS) als basis voor het tarief te hanteren.

* Een voorzieningenrechter is een rechter die uitspraak doet in kortdurende procedures bij spoedeisende kwesties binnen het civiele recht en het bestuursrecht. De voorzieningenrechter neemt een beslissing op de vordering om een voorlopige voorziening. Een voorzieningenrechter geeft nooit een definitief oordeel over een geschil. Zijn oordeel is geldig tot er een andere uitspraak is.

Thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder

De gemiddelde leeftijd van een thuiszorgmedewerker is in tien jaar tijd gestegen van 43 naar 45 jaar oud. Met name vrouwelijke medewerkers in de thuiszorg zijn gemiddeld ouder dan tien jaar geleden. Deze stijging draagt sterk bij aan de toenemende druk op de arbeidsmarkt in de thuiszorg. Dit en meer blijkt uit een analyse door Zuster Jansen (januari 2020).

Subsidieregeling elektronische gegevensuitwisseling langdurige zorg

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen. De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022. (Bron: Rijksoverheid, 14 mei 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Sociale wijkteams    Wijzigingen Zorgverzekering 2015