Eigen risico (zorgverzekering)    Nationaal Programma Preventie 


Kwaliteit zorg

Datum laatste wijziging: 12 augustus 2020  |  Trefwoorden: Zorg, Kwaliteit

Inhoud

  1. Nationaal Programma Preventie
  2. Nationale Atlas Volksgezondheid
  3. Nederland heeft het beste zorgstelsel
  4. Pilot gezamenlijke inspecties IGZ en Inspectie SZW
  5. Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams
  6. Patiënt dupe van beperkende zorgafspraken
  7. Studenten gaan samenwonen met eenzame ouderen
  8. Falende zorgbestuurders uitsluiten van bestuursfuncties
  9. Zorginstelling Philadelphia: weg met verstikkende regels
  10. Nieuwe afspraak zorgverzekeraars en huisartsen
  11. Verpleegkundigen slaan alarm om werkdruk
  12. Zorgsector aast op business controllers
  13. Bijwerken dossier kost gemiddeld dagdeel per week
  14. Meer keus in zorgaanbieders goed voor gemeente én cliënt
  15. Zorgverzekerden beter informeren over wat ze moeten bijbetalen
  16. Een zorgloket niet de oplossing
  17. CNV wil onderzoek naar zorgondernemer
  18. Woordenboek moet leiden tot Eenheid van Taal in de zorg
  19. Nauwelijks pauze voor zorgmedewerkers
  20. Tandarts terug in het basispakket?
  21. Meer verzuim en meer verloop in de zorg
  22. Psychische klachten zorg personeel 40% toegenomen
  23. Dove en slechthorende mensen slechter af in zorg
  24. Functioneren ICT, data-uitwisseling zorg
  25. Nederlanders tevreden over zorgverleners
  26. Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend
  27. Nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg geopend (2020)


Nationaal Programma Preventie

Het (NPP) heeft als doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en waar dat kan verder te verbeteren. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd.

Een prominente plek voor preventie overal in de gezondheidszorg - van opleiding tot verpleeghuis - is een van de primaire doelen van het Nationaal Programma Preventie. Ook bescherming tegen gezondheidsbedreigingen van buitenaf krijgt veel aandacht. Daarbij gaat het zowel om het op peil houden van het huidige hoge niveau als de voortdurende alertheid om nieuwe bedreigingen - zoals infectieziekten, milieurisico's en resistentie van bacteriën - het hoofd te bieden.

Nationale Atlas Volksgezondheid

De Nationale Atlas Volksgezondheid geeft een geografisch beeld van zorg en gezondheid in Nederland. In deze atlas vindt men meer dan 1.000 kaarten die antwoord geven op vele 'waar-vragen' over de volksgezondheid en de gezondheidszorg: Waar leven de mensen het langst? Waar bevinden zich de ziekenhuizen? Waar worden de meeste medicijnen gebruikt? Waar zijn de mensen het zwaarst?

Nederland heeft het beste zorgstelsel

In zijn afscheidsrede (2015) stelt Wynand van de Ven - hoogleraar Sociale ziektekostenverzekering - dat Nederland al jaren bovenaan op de ranglijst van landen staat met het beste zorgstelsel. Nederlanders betalen zelf 'slechts' 6 procent van de totale zorgkosten, in andere rijke landen is dat gemiddeld 20 procent. En, chronisch zieken hebben in Nederland ongeacht hun inkomen toegang tot een breed pakket goede zorg.

Pilot gezamenlijke inspecties IGZ en Inspectie SZW

De kwaliteit van de verpleegzorg is sterk afhankelijk van de medewerkers op de werkvloer. Hoe beter de omstandigheden waarin ze werken, hoe beter de kwaliteit van zorg. Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gezamenlijk op inspectiebezoek.

Najaar 2016 gaan de Inspectie SZW en de IGZ samen bij twintig verpleeghuizen op bezoek. Zij gaan daar vooral de psychogeriatrische afdelingen inspecteren. De thema's bij deze inspecties zijn:
  • de sociale veiligheid. Voor zowel de cliënten als de medewerkers.
  • de inzet en deskundigheid van personeel. Is de werkdruk acceptabel en zo niet, wat zijn hiervan de gevolgen voor de zorg en voor de medewerkers?
  • het omgaan met vrijheid beperkende maatregelen.
De inspecties worden onaangekondigd uitgevoerd. (Bron: Inspectie SZW, 16 sep. 2016)

Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Die experimenten moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben op het gebied van de zorg, jeugdhulp, armoede, werk of schulden. Sociaal werkers moeten snel kunnen handelen en ruimte hebben om beslissingen te nemen.

Botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog te vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden aan kwetsbare inwoners. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust.

De nieuwe aanpak heeft als doel maatwerk mogelijk te maken in de vijf wijken met:
  • Een brede geldstroom voor maatwerk en integrale ondersteuning: in plaats van aparte gelden voor Wmo 2015, jeugdhulp, participatie, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
  • Meer handelingsruimte voor het wijkteam en vermindering van de regeldruk.
  • Versterken competenties sociaal werkers.
  • Beschermingsbewind onder regie van de gemeente.
  • Betere aanpak van schulden door preventie, afspraken maken in situaties waar grote problemen dreigen en het instellen van Teams foutherstel. (Bron: Rijksoverheid, 12 okt. 2016)

Patiënt dupe van beperkende zorgafspraken

Door hun afspraken met zorgverzekeraars kunnen zorgverleners vaak niet de zorg leveren die zijzelf het best achten. De Patiënt is hiervan de dupe. Dit blijkt uit onderzoek van VvAA en de Consumentenbond onder 1670 zorgverleners. Onder druk van zorgverzekeraars worden behandelingen ingekort. Ook ontvangen Patiënten alternatieve, vaak minder geschikte medicijnen. "Onacceptabel", zegt Bart Combie, directeur van de Consumentenbond.

Reactie zorgverzekeraars: "De peiling van Consumentenbond en VvAA onder zorgverleners constateert dat zorgverzekeraars in hun contracten met zorgverleners een aantal beperkende bepalingen opnemen. Dat is juist en zal ook zo blijven. Het hangt namelijk rechtstreeks samen met wat zorgverzekeraars zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen in de zorg, maar in elk geval ook als een nadrukkelijke opdracht aan henzelf: het realiseren van goede, betaalbare en voor ieder toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Ook in de toekomst." (Bron: VVP, 22 nov. 2016)

Red. Twee heel verschillende meningen. De situatie is te ernstig - gaat om gezondheid - dat de overheid i.c. minister Schippers op korte termijn helderheid moet scheppen.

Studenten gaan samenwonen met eenzame ouderen

Humanitas begon er vijf jaar geleden al mee: het aanbieden van gratis woonruimtes aan studenten, met als voorwaarde dat zij het leven van de oudere medebewoners veraangenamen. Op een locatie in Deventer wonen inmiddels zes studenten. Sommigen hebben een goede relatie met hun oudere medebewoners. "Wat we aan elkaar hebben? Vriendschap", zegt een bewoner. "We gaan heel leuk met elkaar om."

Ook organisaties die woonruimte bieden aan psychiatrische patiënten of statushouders zijn sinds kort begonnen met het huisvesten van studenten. Binnenkort gaan studenten in Utrecht samenwonen met vluchtelingen.

Het idee van Humanitas krijgt nu ook internationale aandacht. Zo komt een Amerikaans onderzoeker binnenkort op bezoek in Nederland om te kijken hoe het initiatief is vormgegeven in de praktijk. Daarnaast gaat Humanitas-directeur Gea Sijpkes samen met een Britse hoogleraar een handleiding voor andere landen schrijven, die ook bereid zijn om dit soort woonvormen in te voeren. (Bron: PlusOnline, 9 jan. 2017)

Falende zorgbestuurders uitsluiten van bestuursfuncties

Bestuurders in de zorg die keer op keer hun werk niet goed doen, moeten voortaan van bestuursfuncties kunnen worden uitgesloten. Dat vindt de Tweede Kamer, die het kabinet donderdag vroeg zo'n bestuur verbod in de wet op te nemen. Het kabinet voelt weinig voor zo'n verbod, maar regeringspartij VVD en het CDA zetten door en kregen steun van een Kamermeerderheid voor hun plan.

Het bestuur verbod moet gaan gelden in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het was CDA-Kamerlid Mona Keijzer en VVD'er Sjoerd Potters een doorn in het oog dat wanpresterende bestuurders geregeld bij een andere instelling weer aan de slag gingen. (Bron: NU, 24 feb. 2017)

Zorginstelling Philadelphia: weg met verstikkende regels

Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid. Philadelphia, een van de grootste zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland, pioniert ermee. Agnes Verhulst, directeur HR, kwaliteitszorg en communicatie: ''Vroeger riepen managers: HR, los het op. Nu doen ze het zelf, of beter nog: met hun team.''

Regels zijn prettig, want we hebben behoefte aan routine en regelmaat. Tegelijkertijd belemmeren ze onze creativiteit en het zicht op andere oplossingen. Regels kunnen zelfs verstikkend zijn. Bij Philadelphia zijn we in 2011 begonnen met zelforganisatie. Eerst deden we met acht locaties mee aan een project van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn. Toen dat beviel, hebben we deze werkwijze bij alle 500 locaties doorgevoerd. Dat vraagt wel veel van de 6000 medewerkers. Hun autonomie en eigen verantwoordelijkheid zijn groter geworden.

Op een andere locatie was de afspraak dat cliënten 's ochtends om tien voor half 9 moesten klaarzitten voor het busje naar de dagopvang. Gelukkig stelde een frisse medewerker de waarom-vraag. Toen bleek dat een buschauffeur een keer kwaad was geworden toen niet iedereen klaarstond. Niemand mopperde over het vaak lange wachten, maar het kon ook anders. De chauffeur belt nu hoe laat hij aankomt. (Bron: Xpert, 30 aug. 2017)

Nieuwe afspraak zorgverzekeraars en huisartsen

Door een nieuwe financiele afspraak met hun zorgverzekeraar kunnen huisartsen hun patiënten flexibeler behandelen. Dat moet leiden tot goedkopere zorg. Tachtig huisartsenpraktijken hebben daartoe al een contract afgesloten met verzekeraar Menzis.

Nu werken huisartsen met verplichte aparte declaraties voor een tienminutenconsult (9,59 euro), een hartfilmpje (43,61 euro) of het verlenen van euthanasie (224,94 euro), straks krijgen ze een vooraf vastgesteld bedrag voor alle patiënten. Dat moet het gemakkelijker maken de ene patiënt te helpen door een chatgesprek van een minuut, terwijl de andere juist meer tijd krijgt dan het gebruikelijke tienminutenconsult.

Door die persoonlijke aanpak is het minder snel nodig door te verwijzen naar duurdere zorg, is het idee. De besparingen mag de huisarts deels gebruiken voor zijn eigen praktijk. Uiteindelijk moeten de afspraken de zorgkosten - en dus de hoogte van de zorgpremie - beteugelen. (Bron: De Volkskrant, 3 okt. 2017)

Verpleegkundigen slaan alarm om werkdruk

De personeelstekorten in de zorg hebben steeds meer invloed op werkdruk, kwaliteit en patiëntveiligheid. V&VN hamert al jaren op de risico's en signaleert een hoger ziekteverzuim en toenemende uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden.

In deze ledenraadpleging geven 17.000 leden van V&VN antwoord op vragen over de gevolgen van de personeelstekorten voor henzelf, voor hun werk en voor de toekomst van het beroep. Ook geven zij aan welke mogelijkheden zij zien om de nadelige effecten te beperken. (Bron: V&VN, 6 okt. 2017)

Zorgsector aast op business controllers

Business controllers zijn gewild in de zorg, constateert recruitmentorganisatie Robert Walters. Dat heeft te maken met de privatisering van de zorgsector: die maakt business control bij zorginstellingen steeds belangrijker. Omscholing van de financial controller is daarvoor niet altijd de oplossing.

De nieuwe functie andere persoonlijke eigenschappen eist: ''business controllers moeten actie ondernemen naar aanleiding van de financiele rapportages en het veld ingaan om veranderingen te bewerkstelligen. Business controllers zijn daarom vaak een stuk extraverter dan financial controllers.'' Daarom kiezen veel zorginstellingen ervoor om een ervaren business controller aan te nemen en de financial controller niet om te scholen. (Bron: AVaccountancy, 13 nov. 2017)

Bijwerken dossier kost gemiddeld dagdeel per week

Het bijwerken van het zorgdossier kost medewerkers uit de jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis- en geestelijke gezondheidszorg gemiddeld een dagdeel per week. Dit gaat ten koste van de tijd die zorgverleners kunnen besteden aan de zorg en aandacht voor cliënten. Zo blijkt uit onderzoek van Ictivity. Aan het onderzoek hebben ruim 500 medewerkers deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.

De verloren tijd heeft vooral te maken met de manier waarop zorgverleners het dossier bijwerken. Zo werkt iets meer dan een op de vijf zorgverleners het zorgdossier voornamelijk op papier bij (21 procent). Dit vergroot de kans op interpretatiefouten en maakt het delen van informatie met andere zorgverleners moeilijker. Bijna eenzelfde aantal werkt het zorgdossier eerst op papier uit en voert het vervolgens digitaal in (zeventien procent). Het aan de bron (mobiel) kunnen registreren ziet een grote meerderheid van de zorgverleners (80 procent) als de oplossing. Hiermee besparen zij maar liefst een half uur per dag. (Bron: Brisk, 8 jan. 2018)

Meer keus in zorgaanbieders goed voor gemeente én cliënt

Met de decentralisatie van taken zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de inkoop van een belangrijk deel van de langdurige zorg. Gemeenten maken hierbij verschillende keuzes. Sommige gemeenten contracteren veel aanbieders, andere slechts één of enkele. Als gemeenten kiezen voor een ruim aanbod, biedt dat voordelen voor zowel de gemeente als de cliënten. Dit staat in op 21 februari 2018 verschenen publicatie ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Gemeenten die via veel aanbieders zorg inkopen, prikkelen deze aanbieders om goede kwaliteit te leveren. Als er keuze is, moeten aanbieders namelijk hun best doen om de cliënt binnen te halen. Ook kan deze manier van inkopen bijdragen aan kostenbesparing voor gemeenten, omdat het minder tijd en moeite kost om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn.

Zorgverzekerden beter informeren over wat ze moeten bijbetalen

Verzekerden moeten vooraf beter inzicht krijgen in wat zij moeten bijbetalen als zij naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars hebben hier een verantwoordelijkheid in, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat concludeert de NZa naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. (Bron: VVP, 19 aug. 2018)

Een zorgloket niet de oplossing

Minister De Jonge van Volksgezondheid erkent ‘dat de toegang tot zorg en ondersteuning nog niet voor iedereen goed geregeld is’ bij gemeenten. Hij zoekt oplossingen zoveel mogelijk ‘binnen het huidige stelsel’, het instellen van één loket hoort daar niet bij.

Dat blijkt uit een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd als reactie op een kritisch rapport van de Nationale ombudsman. Gemeenten zouden nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders denken. Daardoor komt het geregeld voor dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. (Bron en meer: Gemeente Nu, 10 okt. 2018)

CNV wil onderzoek naar zorgondernemer

CNV Zorg & Welzijn wil onderzoek naar de overige activiteiten van zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen, om verder "te voorkomen dat we met soortgelijke situaties in aanraking komen".

"De zorg is gebaat bij kwaliteit en continuïteit, dat rijmt niet met het winstbelang dat particuliere ondernemers nastreven", benadrukt de bond. (Bron en meer: Nieuws.nl, 25 okt. 2018)

Woordenboek moet leiden tot Eenheid van Taal in de zorg

Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling van het RIVM1 en Nictiz2 aan het ministerie van VWS. (Bron: RIVM, 15 okt. 2018)

1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
2 Nationaal ICT Instituut in de Zorg

Nauwelijks pauze voor zorgmedewerkers

De werkdruk in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg is zo groot dat de helft van de zorgmedewerkers in de sector geen thee- of koffiepauze kan nemen. Ook maken ze massaal in hun eigen tijd overuren zonder ervoor betaald te worden.

Deze conclusies trekt vakbond FNV Zorg & Welzijn na een enquête. Zij deden onderzoek naar de werkdruk in de sector door ruim 2000 medewerkers naar hun ervaringen te vragen en te kijken of de CAO-afspraken werden nageleefd op de werkvloer. ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, laat in een reactie weten het belangrijk te vinden dat de CAO in de branche wordt nageleefd, zij herkennen zich niet in de conclusies van de FNV. (Bron: Metro Nieuws, 9 nov. 2018)

Tandarts terug in basispakket?

Vergoeding voor tandheelkundige zorg moet weer terug in het basispakket van de zorgverzekering. In 2019 maakt ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld zich daar hard voor. Een realistische wens? Volgens de hulporganisatie is de tandarts voor een half miljoen Nederlanders onbetaalbaar geworden. De gevolgen hiervan zijn duidelijk te zien: rotte tanden, ontstekingen en diverse pijnklachten.

Meer verzuim en meer verloop in de zorg

Na een periode van vier jaar met een stabiele sectorrating daalt deze in 2018. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verdere toename van verzuim en verloop. Het verzuim neemt toe van 5,7% naar 5,9% en het verloop groeit van 14,2% naar 15,7%. Daardoor is de inzet van personeel niet in loondienst toegenomen van 6,6% naar 7,1%, het hoogste niveau ooit. (Bron en meer: Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019)

Psychische klachten zorg personeel 40% toegenomen

De werkdruk in de zorg is zo hoog dat medewerkers steeds vaker psychische hulp nodig hebben, blijkt uit onderzoek van IZZ, een ledencollectief van werknemers en werkgevers in de zorg.

Het aandeel zorgmedewerkers dat psychische zorg ontvangt, is de afgelopen vier jaar met 40 procent gestegen. Vooral werknemers onder de 25 jaar hebben vaker psychische problemen. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van 210.000 zorgmedewerkers bij 385 instellingen. (Bron en meer: Panteia, 19 sep. 2019)

Dove en slechthorende mensen slechter af in zorg

Op 15 oktober 2019 vond een promotie plaats waar bleek dat doven en slechthorenden tegen zoveel problemen in de zorg aanlopen dat ze vaak een slechtere gezondheid hebben dan mensen zonder gehoorproblemen. Hun problemen zijn vergelijkbaar met die van etnische minderheidsgroepen. Twee van hun problemen:
  • Artsen denken dat de communicatie met dove of slechthorende patiënten prima verloopt: 'Ze kunnen liplezen en anders schrijf ik het toch op?' Doven en slechthorenden zijn het daar totaal niet mee eens. Veel dove mensen gaven aan dat met artsen niet te communiceren valt.
  • Doven en slechthorenden hebben vaak minder basiskennis over ziekten en lichaam, doordat ze dergelijke informatie niet oppikken uit dagelijkse gesprekken.

Functioneren ICT, data-uitwisseling zorg

Falende ict-systemen en het onvoldoende aanpassen van zorgprocessen, zorgen ervoor dat de invoering van e-health te traag gaat. Dit terwijl het merendeel van de professionals meer wil doen met e-health in de zorg. Data-uitwisseling is hiervoor cruciaal en daarom wil minister Bruins van Medische Zaken & Sport eind 2020 met een wetsvoorstel komen om dit juridisch te kaderen en elektronische gegevensuitwisseling verplicht te stellen.

Dit stelt Bruins in een Kamerbrief naar aanleiding van de e-healthmonitor 2019 van Nictiz/Nivel.

Nederlanders tevreden over zorgverleners

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen een 7,8. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.

Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend

Werknemers in pedagogische beroepen gaven in 2018 het vaakst van alle beroepen aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dit geldt voor bijna drie op de tien. Ook ervaarden zij het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Dat laatste geldt nog meer voor werknemers in zorg- en welzijnsberoepen.

Onder leerkrachten in het basisonderwijs is het aandeel dat zei vaak of altijd emotioneel betrokken te raken bij het werk met bijna 39 procent het hoogst van alle onderzochte beroepsgroepen (gemiddeld 15 procent). Daarnaast is de betrokkenheid bij het werk ook hoog onder psychologen en sociologen (33 procent), docenten beroepsgerichte vakken in het vo en het mbo (29 procent), en onder docenten in het hoger onderwijs (ho) en hoogleraren (27 procent). (Bron: CBS, 31 mrt. 2020)

Nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg geopend (2020)

De periode voor het indienen van een projectidee voor de subsidieregeling veelbelovende zorg is gestart. Deze periode loopt van woensdag 22 juli 2020 tot en met dinsdag 22 september 2020. Voordat een subsidie kan worden aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.

De regeling bestaat sinds 2019 en wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland en ZonMw. Jaarlijks is er maximaal € 69 miljoen beschikbaar. In juni 2020 hebben de eerste 4 projecten subsidie ontvangen om hun onderzoek uit te voeren. De projecten hebben samen in totaal € 12,8 miljoen subsidie gekregen. Het gaat om onderzoeken naar veelbelovende zorg bij pijn op de borst, de ziekte van Ménière, ernstige depressie en atriumfibrilleren. (Bron en meer: Zorginstituut Nederland, 22 juli 2020

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eigen risico (zorgverzekering)    Nationaal Programma Preventie