Zorgverzekering 2019    Arbeidsrecht 


Zorgverzekering 2020

Datum laatste wijziging: 17 juli 2020  |  Trefwoorden: Zorgverzekering

Inhoud

 1. Maximale korting basisverzekering omlaag in 2020
 2. Keuze loondoorbetalingsplicht twee jaar verzekeren
 3. Zorgpremies in 2020 omhoog
 4. Basiszorgverzekeringen 2020
 5. Minister verwacht verdubbeling medicijntekort
 6. Verpleegkundigen aan bestuurstafel zorg?
 7. Veranderingen in de langdurige zorg vanaf 2020
 8. Nieuwe wetten voor onvrijwillige zorg
 9. Aanscherping markt- en concurrentietoezicht in de zorgsector
 10. Indiceren gaat wijkverpleegkundigen prima af
 11. Herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in basispakket

Maximale korting basisverzekering omlaag in 2020

Minister Bruins van Volksgezondheid kondigde in 2018 aan dat de korting op zorgcollectiviteiten gaat veranderen. De maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering gaat per 1 januari 2020 van 10 naar 5 procent.

Keuze loondoorbetalingsplicht twee jaar verzekeren

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers ervoor kiezen om de loondoorbetalingsplicht van twee jaar te verzekeren via een nieuwe verzuimoplossing: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering.

De afspraken zijn:
 • De werkgever krijgt vanuit de verzekeraar een actieve en professionele ondersteuning op het gebied van re-integratie van de zieke werknemer. Bij langdurig verzuim krijgt iedere zieke werknemer begeleiding van een speciale casemanager.
 • De kosten van deze re-integratie activiteiten (voor zowel terug naar het eigen werk of een tweede spoortraject) komen voor rekening van de verzekeraar.
 • De overheid stelt jaarlijks (vanaf 2021) € 450 miljoen beschikbaar om de kosten voor werkgevers te verlagen. Met de ongeveer beschikbare € 1.000 per werkgever kan deze de nieuwe verzuimverzekering geheel of gedeeltelijk bekostigen.
 • Deze MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is poortwachterproof. Als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.
 • Er zijn afspraken gemaakt om onverwachte stijging van de premies voor de verzuimverzekering te beperken.

Zorgpremies in 2020 omhoog

De premie van de basis zorgverzekering stijgt in 2020 naar verwachting 118 euro per maand. Dat is ruim 3 euro per maand meer dan in 2019 het geval is.

Mensen met een collectieve zorgverzekering krijgen te maken met een dubbele stijging van hun zorgpremie en zijn waarschijnlijk meer dan 100 euro per jaar extra kwijt:
 • De stijging van de basispremies: + 37 euro
 • Daling van de collectiviteitskorting op de basisverzekering met 5 procent: + 70 euro
Zorgverzekeraar CZ stopt met geven van kortingen op de gemeentelijke zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen. De maatregel geldt voor heel Nederland, vertelt de woordvoerder van CZ, Marie-José van Gardingen. “De prijs van de collectieve verzekering voor minima staat niet meer in verhouding tot de kosten”.
Vele tienduizenden Nederlanders zijn de dupe van de maatregel. Door het wegvallen van de korting betalen zij in 2020 tot ruim 100 euro meer aan zorgpremie voor hun basisverzekering. Dat bedrag kan nog hoger uitvallen als de basispremies in 2020 stijgen.

(Bron: Zorgwijzer)

Basiszorgverzekeringen 2020

De wijzigingen van kosten, verzekeringen, vergoedingen e.d. in 2020 zijn de volgende:
 • Naar schattingen wordt de nominale zorgverzekeringspremie verhoogd met circa € 3,08 per maand.
 • Apotheekbereidingen van geneesmiddelen die tot 2020 niet werden vergoed, worden voortaan wel vergoed. Voorwaarde is dat de prijs van de bereiding acceptabel (?) is.
 • Als een aaneengesloten behandeling van drie (of meer) dagen in een ziekenhuis duurt, wordt € 75 per nacht vergoed. Deze vergoeding komt in de plaats van de vergoeding van vervoerskosten.
 • Aan het ziekenvervoer wordt het vervoer ten behoeve van geriatrische revalidatiezorg toegevoegd.
 • Met betrekking tot langdurige zorg geldt dat de behandeling en het vervoer op termijn worden overgeheveld naar het basispakket. In 2020 zal begonnen met de overheveling van de kosten van de arts inzake verstandelijke gehandicapten alsmede de kosten van de specialist ouderengeneeskunde.
NB: Het maximale verplichte eigen risico wordt in 2020 niet aangepast en blijft dus € 385.

Minister verwacht verdubbeling medicijntekort

Het aantal meldingen van geneesmiddelentekorten zal in 2019 dit jaar nog verdubbelen ten opzichte van 2018. Dat verwacht minister Bruno Bruins voor Medische Zorg.

De medicijntekorten lopen flink op, onder meer door productievertragingen vanuit landen als China en India. Volgens Bruins is Nederland te afhankelijk geworden van die landen. De Europese Unie moet daarom desnoods zelfs ingrediënten voor medicijnen produceren, aldus de bewindsman.

Verpleegkundigen aan bestuurstafel zorg? 

Zorginstellingen zouden een verpleegkundige in hun raad van bestuur en raad van toezicht moeten aanstellen, een zogenoemde chief nursing officer. Daarvoor pleiten VVD en GroenLinks. De partijen vinden dat er beter geluisterd moet worden naar verpleegkundigen die een schat aan kennis en ervaring hebben. (Bron: NOS, 26 sep. 2019)

Veranderingen in de langdurige zorg vanaf 2020

In 2020 veranderen er verschillende regels en wetten binnen de langdurige zorg(Wet langdurige zorg; Wlz). Zo stoppen laatste overgangsregelingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op 1 januari 2020. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het overgangsrecht voor beschermd wonen.

Nieuwe wetten voor onvrijwillige zorg

Op 1 januari 2020 gaan er 2 nieuwe wetten in voor onvrijwillige zorg. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld gedwongen in een instelling worden opgenomen. Het gaat om:

Wet verplichte ggz (Wvggz)
Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Wet zorg en dwang (Wzd)
Deze regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname.

Aanscherping markt- en concurrentietoezicht in de zorgsector

Op 18 februari 2020 heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer een brief geschreven over een aanscherping van het zorgspecifieke fusietoezicht.

De brief houdt in dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) iedere fusie of overname zal blokkeren waarbij een zorgaanbieder met aanmerkelijke marktmacht is betrokken, tenzij de zorgaanbieders kwaliteits- of efficientievoordelen kunnen bewijzen.

De voorgestelde wetswijziging is onderdeel een wijziging van de "Wet marktordening gezondheidszorg" die per 1 januari 2020 is ingegaan.

Indiceren gaat wijkverpleegkundigen prima af

Wijkverpleegkundigen die indicaties voor zorg stellen, voelen zich competent om dit te doen. Hun collega’s verpleegkundigen en verzorgenden die zelf niet indiceren, zien dat de indicatie aansluit de zorgvraag van cliënten. Dit blijkt uit een enquête van het Nivel. (Bron: Skipr, 21 feb. 2020)

Herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in basispakket

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) gaat paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben, vanaf 17 juli 2020 tijdelijk en onder voorwaarden opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Gedurende de tijdelijke toelating tot het pakket vindt onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg plaats. Van Ark neemt het advies van het Zorginstituut over, zo meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket is voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zorgverzekering 2019    Arbeidsrecht