Knelpunten en verbeteringen

Datum laatste wijziging: 1 februari 2022  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Belastingdiensten willen betere relatie met bedrijven
 2. Knelpunten Belastingdienst
 3. Fouten maken onvermijdelijk
 4. Fiscus krijgt foutenhoekje op website
 5. Belastingtelefoon is er niet voor moeilijke vragen
 6. Afslanking Belastingdienst uit de hand gelopen
 7. Wiebes stelt Belastingdienst onder curatele
 8. Rekenkamer moet vertrekregeling Belastingdienst onderzoeken
 9. Gesprek Belastingtelefoon wekte vertrouwen op
 10. Belastingdienst door het ijs
 11. De Belastingdienst controleert steeds minder bedrijven
 12. Vooroverleg met Belastingdienst is tamelijk zinloos
 13. Extra belastingambtenaren leveren schatkist minder geld op
 14. Databeveiliging Belastingdienst faalt
 15. Haal de politiek uit de Belastingdienst
 16. Vernieuwing Belastingdienst te traag, kosten en baten onduidelijk
 17. Belastingdienst voorlopig nog niet uit problemen
 18. Antwoord op vragen over functioneren van Belastingdienst
 19. Problemen Belastingdienst stap voor stap aanpakken en oplossen
 20. Oppositie wil strengere controle op Belastingdienst
 21. Verbeteren kwaliteit BelastingTelefoon
 22. Kamer niet goed geïnformeerd over fiscus
 23. Belastingdienst zoekt nog steeds ZZP’ers voor proef vereenvoudiging inning BTW
 24. Nieuwe brochure over digitale administratie en fiscale bewaarplicht
 25. Speeddaten en meteen een contract? Bij de Belastingdienst kan dat
 26. Problemen bij Belastingdienst nemen toe
 27. Conflictdossiers kosten de Belastingdienst veel geld
 28. Problemen bij Belastingdienst nog niet voorbij
 29. In 2018 minder klachten over de Belastingdienst
 30. Belastingdienst: even geen vernieuwingen s.v.p.
 31. Belastingdienst voert nieuw BTW-identificatienummer in
 32. Belastingdienst opgeknipt in drie stukken
 33. Aanpak reorganisatie Belastingdienst omstreden
 34. Belastingdienst moet weer saai en degelijk worden
 35. Willen gedupeerden van de toeslagenaffaire zich melden
 36. Handelingsperspectieven verbetering dienstverlening Belastingdienst bekend
 37. Belastingdienst versoepelt aanpak 'aangifteverzuim'

Belastingdiensten willen betere relatie met bedrijven

Een groep van 38 landen, waaronder Nederland, gaat bedrijven meer verleiden om vrijwillig de noodzakelijke belastinginformatie te verstrekken. Dat geldt voor starters, het midden- en kleinbedrijf en gearriveerde ondernemingen. De verleiding kan zitten in vereenvoudiging door digitalisering, maar ook in betere samenwerking van alle betrokken partijen, van de belastinginspecteur, tot de belastingadviseur en het bedrijf zelf.

Het verbeteren van de vertrouwensrelatie tussen bedrijf en belastingdienst is van origine een Nederlands concept en staat bekend als horizontaal toezicht. Het komt neer op een open relatie, waarbij de betrokken belastinginspecteur het fiscale model en proces van het bedrijf keurt en voortdurend ter beschikking is om bij fiscale vragen helderheid te verschaffen.

Knelpunten Belastingdienst

Wat zijn de vijf grootste acute knelpunten in de uitvoering bij de Belastingdienst? Deze vraag beantwoordt staatssecretaris Wiebes van Financiën over de 15e halfjaarrapportage van de Belastingdienst.

In de uitvoering betreft het:
 1. Interactie en communicatie met burgers en bedrijven die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en aan de verwachtingen van de belastingplichtigen (elektronisch ontvangen door de Belastingdienst van berichten maar antwoorden per post, een sterk geformaliseerd proces, grote volumes die vragen om inzet van steeds meer capaciteit).
 2. Gegevens die zitten opgesloten in oude automatiseringssystemen waardoor het nu niet mogelijk is om in dienstverlening een compleet beeld aan de belastingplichtige te bieden van zijn actuele fiscale situatie en waardoor de Belastingdienstmedewerker in het toezicht veel systemen moet raadplegen om een integraal beeld van de belastingplichtige te krijgen (legacy).
 3. Het aanpakken van de tax gap in een situatie waarbij de aantallen belastingplichtigen nog steeds toenemen en de diversiteit ervan steeds groter wordt; daardoor wordt het bij ongewijzigd beleid steeds moeilijker om te garanderen dat de Belastingdienst voldoende doet aan inning en controle en werkt aan de gevallen waar het meest te halen is.
Twee knelpunten in de regelgeving:
 1. De regelgeving op het gebied van bezwaren: eenvoudige verzoeken van belastingplichtigen om correctie van gegevens noodzaken tot voor beide partijen onnodig omslachtige, bureaucratische procedures.
 2. De regelgeving rond aftrekposten waarvan de gegevens niet kunnen worden vooringevuld, bijvoorbeeld de giftenaftrek, de aftrek van studiekosten en de aftrek van specifieke zorgkosten. Deze posten maken het onmogelijk om de aangiften inkomstenbelasting zonder tussenkomst van de betreffende belastingplichtigen af te doen.

Fouten maken onvermijdelijk

Op vragen heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën geantwoord dat het onvermijdelijk is dat de Belastingdienst fouten maakt maar de Belastingdienst daar ook van leert.

Fiscus krijgt foutenhoekje op website

De Belastingdienst krijgt een ‘apart hoekje’ op de website waar fouten in de uitbetaling van bijvoorbeeld toeslagen gemeld worden. Staatssecretaris Eric Wiebes kondigde dat aan in een Kamerdebat juni 2014.

Belastingtelefoon is er niet voor moeilijke vragen

Voor zeer complexe casusspecifieke vragen is de Belastingtelefoon niet bedoeld, aldus staatssecretaris Wiebes in zijn schrijven aan de Tweede Kamer.

De Consumentenbond gaf de Belastingtelefoon andermaal een onvoldoende voor kwaliteit en service. Volgens het onderzoek van de bond functioneert de Belastingtelefoon almaar slechter.

Op dit moment worden de complexere status- en procesvragen door de eerstelijnsmedewerkers beantwoord door de tweede lijn. Dit doorzetten geeft echter geen verbetering, dat komt door de complexiteit van de regelgeving en het feit dat er bij telefonisch contact vaak onduidelijkheid bestaat over de vraag c.q. de interpretatie van de vraag. Met het bibliotheekdeel van de website of in het uiterste geval het raadplegen van een fiscaal adviseur wil Wiebes het probleem oplossen.

NB: Als je de Belastingtelefoon met zo min mogelijk wachttijden wilt bereiken, bel dan op donderdagen tussen 8.30 en 9.00 uur. Eind van de middagen kan je daarentegen schudden. Wat zit daar achter? Vraag dat aan mijnheer Wiebes.

Afslanking Belastingdienst uit de hand gelopen

Door de grote reorganisatie van de Belastingdienst, onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Wiebes ingezet, dreigt er een groot risico voor de continuïteit van kritieke bedrijfsprocessen. Te veel hoge functionarissen maken gebruik van de generieke vertrekregeling.

Per 1 september 2016 kwam een einde aan de populaire vrijwillige vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst. Op 28 juni 2016 heeft de Belastingdienst daar met de vakbonden een akkoord over bereikt.
Volgens de huidige ramingen wordt het meerjarige (2016-2023) budget voor de vertrekregeling bij de Belastingdienst van € 648 mln met circa € 70 mln overschreden.
De kostenoverschrijding wordt niet alleen veroorzaakt door de groter dan geraamde uitstroom, maar ook door de eindheffing. Deze kosten worden binnen de begroting van de Belastingdienst gedekt.

Wiebes stelt Belastingdienst onder curatele

De Belastingdienst wordt financieel onder curatele gesteld. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Het is een van de stappen om de cultuur van 'autonomie' bij de fiscus te veranderen. Het is een reactie op de volledig uit de hand gelopen reorganisatie en bij de Belastingdienst is 'teveel vertrouwd op informele contacten in een kleine kring', schrijft Wiebes aan de Kamer. (Bron: Volkskrant, 12 okt. 2016)

Rekenkamer moet vertrekregeling Belastingdienst onderzoeken

Staatssecretaris Wiebes gaat de Rekenkamer vragen onderzoek te doen naar de uit de hand gelopen vertrekregeling bij de Belastingdienst. Ook komt er een apart stuk over de continuïteit van de dienst. Dat zei hij 13 oktober 2016 tijdens een debat in de Tweede Kamer waar hij zich moest verdedigen over wat er precies mis ging bij de regeling die totaal uit de hand liep. Het CDA en D66 hadden eerder op de dag gevraagd om de Rekenkamer onderzoek te laten doen.

Wiebes belooft dat onmisbare ambtenaren die met een vertrekpremie uit dienst gaan, niet voor veel geld weer als zelfstandige worden ingehuurd. Mensen die na een vertrekpremie weer in vaste dienst van de Belastingdienst komen moeten hun premie terugbetalen. (Bron: NOS e.a., 14 okt. 2016)

NB: Het zag er naar uit dat - a.g.v. de vrijwillige vertrekregeling van oudere ambtenaren - de Belastingdienst een RVU-boete in 2016 zelf zou krijgen. Maar gelukkig voor de Belastingdienst heeft het Gerechtshof in Den Bosch geoordeeld dat de Belastingdienst een vrijwillige vertrekregeling niet mag behandelen als een verkapt vroegpensioen, waardoor de dreiging van fiscale boetes voorbij was.

Gesprek Belastingtelefoon wekte vertrouwen op

Uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat een belastingplichtige met succes een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel als hij van de Belastingtelefoon onjuiste informatie krijgt. De belastingplichtige mag dan niet fiscaal onderlegd zijn en hij moet schade hebben geleden. (Bron: Taxence & jurisprudentie, 17 nov. 2016)

Belastingdienst door het ijs

Er heerst grote onrust binnen de Belastingdienst. Onrust over de financiële situatie van de Belastingdienst en onrust over de gevolgen voor de personele bezetting hiervan.

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën heeft hierover een gesprek gehad met de Directeur-Generaal Hans Leijtens en heeft de bij de medewerkers van de Belastingdienst levende onrust met hem gedeeld. Het bleek niet mogelijk om onze zorgen weg te nemen.

De Belastingdienst is in een situatie van politieke krachtmetingen onder curatele gesteld. Het gevolg hiervan is dat de dienst meerjarig binnen zeer strakke financiële kaders moet blijven. Financiële kaders die enkel met een maximale beperking van materiele uitgaven niet zijn op te vangen en dus onherroepelijk tot een krimp van het personeelsbestand zullen leiden. Geld om vertrekkende medewerkers te vervangen, noodzakelijk voor een goede taakvervulling en toegezegd bij de Investeringsagenda, is niet meer beschikbaar. Deze financiële, of eigenlijk politieke, klem lijkt te leiden tot een krimp van de Belastingdienst in de komende jaren van 30.000 tot wellicht zelfs slechts 23.000 medewerkers. De continuïteit van de Belastingdienst is daarmee ronduit in gevaar. Lees de brandbrief aan de Tweede Kamer, 13 dec. 2016.

Reactie staatssecretaris Wiebes": 'De Vereniging van Hogere Ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) maakt zich onterecht zorgen over de continuïteit van de Belastingdienst. Continuïteit bij de Belastingdienst is en zal mijn eerste prioriteit zijn.'

De Belastingdienst controleert steeds minder bedrijven

Bij bijna een kwart van de grote ondernemingen wordt de aangifte nu vrijwel niet meer geïnspecteerd. De tijdbesparing die de Belastingdienst hiermee wil bereiken, wordt volgens betrokken inspecteurs echter niet behaald en zij vrezen dat er steeds meer belasting niet wordt geïnd. Dit blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

De Belastingdienst experimenteert sinds 2005 met 'horizontaal toezicht'; een systeem waarin bedrijven kunnen kiezen voor minder controle van de fiscus. Wanneer ondernemingen hun administratie op orde hebben en meer informatie met de dienst delen, doet die in principe geen boekenonderzoeken meer.

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van dit toezichtsysteem. In 2012 ging het om 1620 grote ondernemingen en 87.000 midden- en kleinbedrijven. Nu is dat gegroeid tot bijna 2000 grote ondernemingen en zo'n 113.000 mkb'ers. Het aantal boekenonderzoeken daalde sterk. In 2015 deed de Belastingdienst 26.000 boekenonderzoeken, 12.000 minder dan het jaar ervoor en zelfs bijna 58.000 minder dan in 1996. Over de hele periode nam het aantal boekenonderzoeken af met bijna zeventig procent. (Bron: Trouw, 8 feb. 2017)

Vooroverleg met Belastingdienst is tamelijk zinloos

Tijdens een vooroverleg kan een belanghebbende zijn casus inclusief zijn standpunt over een fiscale kwestie voorleggen aan de inspecteur en vragen of hij het met hem eens is. Dit is een recht.

Een vooroverleg lang niet altijd leidt tot een gewenst standpunt van de fiscus. Als de inspecteur nul op rekest geeft, heeft de belanghebbende zijn casus al opengelegd. Bovendien zal in zo'n geval het vooroverleg alleen tot meer discussie leiden. (Bron: Taxence, 15 mrt. 2017)

Red.: Van nabij meegemaakt dat een gesprek met de fiscus leidde tot een nabetaling over 3 jaren in plaats van 5 jaren. Als je oprecht in je schoenen staat, kan het gesprek met de fiscus soms wel nut hebben.

Extra belastingambtenaren leveren schatkist minder geld op

Extra belastingambtenaren leveren de schatkist minder extra geld op dan waarop het kabinet rekende toen het in 2012 aantrad. Toen schreef Rutte II in het regeerakkoord dat jaarlijks 157 miljoen euro voor nieuw te werven Belastingdienstmedewerkers, structureel 663 miljoen euro extra belastinginkomsten per jaar zou opleveren. Een batig saldo van ruim een half miljard per jaar. In werkelijkheid komt dat saldo op circa 200 miljoen. (Bron: Volkskrant, 20 juni 2017)

Databeveiliging Belastingdienst faalt

Met de databeveiliging is bij de Belastingdienst meer mis, dan eerder het geval leek te zijn. Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft aangifte gedaan naar aanleiding van een datalek bij de Belastingdienst.

Volgens de staatssecretaris hebben mensen bij DA nagelaten de regels te volgen voor databeveiliging. In februari zei Wiebes nog dat er wel wordt gemonitord, maar die uitspraak ,,blijkt gebaseerd te zijn op een papieren werkelijkheid”, schrijft Wiebes in zijn brief aan de Kamer. Hiermee erkent de staatssecretaris dat hij het parlement onjuist heeft voorgelicht, iets waar Kamerleden zwaar aan tillen. (Bron: Business Insider, 30 jun. 2017)

Haal de politiek uit de Belastingdienst

De problemen bij de Belastingdienst kunnen alleen worden verholpen als apolitieke belastingspecialisten in het nieuwe kabinet verantwoordelijk worden voor de dienst. Dit stellen de oud-staatssecretarissen van Financiën Martin van Rooijen en Willem Vermeend.

De Belastingdienst kampt onder meer met zwakke ict en een mislukte vertrekregeling. De dienst gaat de laatste jaren gebukt onder het voortdurende gesleutel door de politiek aan het stelsel, wat een bonte kerstboom van 213 aftrekposten en toeslagen heeft opgeleverd, en waarmee minstens 97 miljard euro is gemoeid. Dat leidt tot grote uitvoeringsproblemen.

Gepleit wordt om de Belastingdienst te laten leiden door bewindslieden die vakinhoudelijk sterke belastingspecialisten zijn die alles ondergeschikt maken aan ordentelijke belastinginning. 'Geen veranderingen zolang de Belastingdienst die niet kan uitvoeren.' (Bron: De Volkskrant, 24 aug. 2017)

Vernieuwing Belastingdienst te traag, kosten en baten onduidelijk

De Algemene Rekenkamer is in een tussentijdse rapportage zeer kritisch over de zogeheten Investeringsagenda van de Belastingdienst. Dat vernieuwingsprogramma verloopt veel te traag, zoals al eerder geconstateerd. Maar bovendien is niet duidelijk hoeveel geld er in het programma wordt gestoken en wat precies de baten en lasten zijn. De fiscus moet de voortgang en de uitgaven beter managen en vastleggen, vindt de Rekenkamer.

Het in 2015 ingezette investeringsprogramma om met ICT- en personeelsvernieuwingen op een efficiëntere manier belastingen te innen, heeft nog altijd met vertragingen te kampen. “Er is minder geld uitgegeven dan beschikbaar was, meer personeel uitgestroomd dan gepland en de bestedingen voor projecten om de processen en het functioneren van de Belastingdienst te veranderen blijven achter. Bijna 60% van de geplande projecten voor de Investeringsagenda is vertraagd of geannuleerd. Beter inzicht in de kosten en baten is gewenst, maar nog niet gegarandeerd.” (Bron: AVaccountancyvanmorgen, 11 okt. 2017)

Red.: Zojuist lazen wij de plannen van Rutte III. Hoe kunnen (een deel van) de plannen doorgaan als de Belastingdienst hapert?

Belastingdienst voorlopig nog niet uit problemen

De problemen bij de Belastingdienst zijn voorlopig nog niet opgelost. Dat stelt een onderzoekscommissie, die onder meer constateert dat de "benodigde cultuurverandering" tijd zal kosten. De Belastingdienst kampt al langere tijd met problemen. Begin dit jaar verscheen er een vernietigend rapport. Een reorganisatie liep volstrekt uit de hand. Door een lucratieve vertrekregeling zijn de 'verkeerde' mensen weggegaan. De afstand tussen de top en de werkvloer is te groot. Verder zijn er grote ICT-problemen.

Volgens de commissie kunnen de verbeteringen niet van de ene dag op de andere plaatsvinden. "Beleid en uitvoering moeten dezelfde taal leren spreken", schrijven staatssecretaris Menno Snel en minister Wopke Hoekstra van Financiën bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer. "De komende tijd verdient het verwezenlijken van de plannen daarom de voortdurende aandacht".
Ze waarschuwen dat er voorlopig nog "fundamentele kwetsbaarheden bestaan in het functioneren van de Belastingdienst". De bewindslieden beloven hun best te doen om incidenten te voorkomen. Als die zich toch voordoen, dan zullen ze die uit zichzelf melden. (Bron: Fok.nl, 8 dec. 2017)

Antwoord op vragen over functioneren van Belastingdienst

Staatssecretaris van Financiën - de heer Snel - heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Lodders over het functioneren van de Belastingdienst. Het ging om de volgende onderwerpen:

Afgifte van een BTW-nummer

De vertraging bij de afgifte van BTW-nummers is mede het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad waardoor er, naast de reguliere piek aan het begin van het jaar, sprake was van een grote hoeveelheid aanmeldingen door zonnepaneelhouders eind december 2017 en januari 2018.

Verlate publicatie Handboek Loonheffingen

De verlate publicatie van het Handboek Loonheffingen was te wijten aan een meer complexe fiscale regelgeving betreffende de “auto van de zaak” en aan onvoorziene technische problemen.

Problemen met de erf- en schenkbelasting

Voor de schenkbelasting geldt dat begiftigden, die zelf of waarbij iemand anders namens hen aangifte schenkbelasting 2017 hebben gedaan, per brief worden geïnformeerd over de vertraagde behandeling van de definitieve aanslagen schenkbelasting. In de brief maakt de Belastingdienst hier excuses voor. Een reden voor de vertraging wordt niet gegeven.

(Bron: Belastingdienst, 25 apr. 2018)

Problemen Belastingdienst stap voor stap aanpakken en oplossen

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) grijpt in bij de hervorming van de Belastingdienst. Dat kan tot nieuwe vertragingen leiden.

Aan de Tweede Kamer schrijft hij op 26 april 2018 letterlijk: 'Samengevat komen mijn conclusies op het volgende neer. De richting die de Belastingdienst met de vernieuwingsprogramma’s de afgelopen jaren is ingeslagen is de juiste en blijft overeind. Het is met name de gehanteerde aanpak van een massaal programma waar het meeste risico in schuilt. Door te veel tegelijkertijd te willen doen, kunnen resultaten juist achterblijven. Mijn aanpak van een meer beheerste vernieuwing is erop gericht om gefaseerd en beheerst voortgang te boeken op een overzichtelijk aantal projecten. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de normale sturingsinstrumenten, zijn verantwoordelijkheden helder belegd en kan tijdig worden bijgestuurd. Ik realiseer me dat deze aanpak op korte termijn tot verdere vertraging van individuele projecten kan leiden. Toch is dit naar mijn mening de manier om op de langere termijn de beoogde vernieuwingsdoelen te bereiken, mogelijk zelfs sneller dan door nu alles op alles te zetten. Dat alternatief is te riskant. Wel is het zo dat de vernieuwing achterblijft bij het tempo van het vertrek van medewerkers als gevolg van de vertrekregeling. Daarom zijn aanvullende concrete maatregelen nodig voor 2019 en verder om risico’s op dat vlak te voorkomen.'

Oppositie wil strengere controle op Belastingdienst

De grote reorganisatie bij de Belastingdienst komt mogelijk onder scherper toezicht van de Tweede Kamer te staan. Minister Wopke Hoekstra staat niet onwelwillend tegenover een voorstel daartoe van de PVV, dat de steun heeft van alle andere oppositiepartijen.

PVV-Kamerlid Tony van Dyck wil van de tot dusver stroef verlopende reorganisatie van de fiscus een groot project maken. Dat zou betekenen dat staatssecretaris Menno Snel de Kamer veel gedetailleerder op de hoogte moet houden van alle vorderingen. Hoekstra snapt de behoefte en is bereid dat met Snel te bespreken. (Bron: Taxence, 24 mei 2018)

Verbeteren kwaliteit BelastingTelefoon

Staatssecretaris Snel werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de beantwoording van vragen door de BelastingTelefoon. Het gaat met name om de ‘moeilijke’ vragen. Dit meldt hij als antwoord op Kamervragen over het bericht dat de BelastingTelefoon voor het zesde jaar op rij onder de maat presteert.

Volgens Snel
 • Beantwoordt de Belastingdienst per jaar tussen de 10 en 13 miljoen telefoontjes. Ongeveer 90% van de vragen die aan de BelastingTelefoon worden gesteld zijn zogenaamde proces- en statusvragen. De norm voor de kwaliteit van dit soort antwoorden is dat bij minimaal 90% juiste en volledige antwoorden worden gegeven. De realisatie in 2017 was 92%.
 • De overige circa 10% van de vragen betreft wet- en regelgevingvragen. De norm was 80%. In 2016 was de realisatie 86%.
 • De beantwoording van de meest complexe en minder vaak gestelde vragen (3% van alle vragen) voldoet niet aan de genoemde norm van 80%. Daarom heeft hij aangekondigd maatregelen voor te bereiden om de moeilijke inhoudelijke vragen beter te laten beantwoorden.
(Bron: Taxence, 4 juni 2018)

Kamer niet goed geïnformeerd over fiscus

De Tweede Kamer is de afgelopen jaren niet goed geïnformeerd over de problemen bij de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën deelde stapels rapporten uit maar die waren ‘niet diepgaand en systematisch genoeg’ om inzicht te krijgen in wat er precies aan de hand is, erkent staatssecretaris Menno Snel (D66).

De Tweede Kamer sprak Snel opnieuw aan op de informatievoorziening rond de reorganisatie bij de fiscus. Die kwam zijn voorganger Eric Wiebes (VVD), nu minister van Economische Zaken en Klimaat, vorig jaar ook al op felle kritiek te staan. De operatie verloopt uiterst stroef, onder meer door ict-problemen en een uit de hand gelopen vertrekregeling. (Bronnen: AccountancyVanMorgen & Tax Life, 13 jun. 2018)

Belastingdienst zoekt nog steeds ZZP’ers voor proef vereenvoudiging inning BTW

De Belastingdienst wil het betalen van belastingen door ZZP’ers vergemakkelijken. ZZP’ers kunnen zich aanmelden voor een proef met online boekhoudpakketten waarmee zij in één moeite door hun boekhouding, BTW-aangifte en betaling kunnen regelen. Afgelopen week deed de fiscus opnieuw een oproep om in totaal zo’n 2500 vrijwilligers te vinden.

Deze proef met de naam ‘Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één’ is een samenwerking tussen de Belastingdienst en de stichting Zeker-OnLine. De proef is al in januari dit jaar van start gegaan en duurt 2 jaar. Deelnemers krijgen de online boekhoudpakketten voor een speciale prijs. Er kunnen 2.500 ZZP’ers meedoen. (Bron en meer: Accountancyvanmorgen, 28 jul. 2018)

Nieuwe brochure over digitale administratie en fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst heeft recent de brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ geactualiseerd. In de brochure gaat de Belastingdienst in op de fiscale bewaarplicht en in dat verband onder meer op de conversie (beter gezegd, het overbrengen) van gegevens naar een andere gegevensdrager. Het overzetten van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform is migratie.

Een balans en staat van baten en lasten op papier mag u van de Belastingdienst niet converteren. Verder mag u alle gegevens converteren als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U zet alle gegevens over.
 • U zet de gegevens inhoudelijk juist over.
 • De nieuwe gegevensdrager is tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar.
 • U kunt de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren en leesbaar maken.
 • Een controle van de geconverteerde gegevens kan binnen redelijke termijn plaatsvinden.
(Bron: Zeker Fiscaal, 19 aug. 2018))

Speeddaten en meteen een contract? Bij de Belastingdienst kan dat

Met speeddates en zelfs een escaperoom probeert de Belastingdienst de vele openstaande vacatures zo snel mogelijk te vullen. Val je bij het speeddaten in de smaak, dan kun je dezelfde dag nog met een aanbod de deur uit gaan.

De Belastingdienst staat voor een complexe wervingsopgave. Voor tal van functies en specialismen zoekt de dienst nieuwe medewerkers, voor de komende paar jaren maar liefst duizenden. Dike Sialino is programmamanager instroom: ‘We hebben behoefte aan veel nieuw personeel. We hebben continu fiscalisten nodig, accountants en controlemedewerkers, IT’ers en data-analisten. En vanwege de Brexit hebben we bij de douane op allerlei functies extra personeel nodig.’

Het selectiemechanisme vervolgens bestaat uit twee gesprekken op diezelfde dag, met de materiedeskundige, een psycholoog, een teamleider en een werving- en selectieadviseur. Als daaruit komt dat een kandidaat geschikt is, krijgt hij op dezelfde dag nog een gesprek over de arbeidsvoorwaarden en gaat hij met een aanbod de deur uit.’(Bron: Intermediair, 21 sep. 2018)

Problemen bij Belastingdienst nemen toe

De problemen bij de Belastingdienst waren al groot, nu blijkt ook de afdeling bezwaarafhandeling flink geraakt. 140.000 bezwaren zijn blijven liggen en dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De oorzaak van de problemen lijkt elke keer hetzelfde: een flink personeelstekort en problemen met de ICT. 'Minder ervaren inspecteurs betekenen vaak minder goede aanslagen en dus meer bezwaren.'

Maar: Schort de betalingsverplichting op als ik een bezwaarschrift indien?

Nee, het schort de betalingsverplichting niet op als u een bezwaarschrift indient. Wel kunt u schriftelijk om uitstel van betaling aanvragen totdat er een uitspraak op uw bezwaarschrift is geweest.

Maar: Geen uitstel van betaling meer bij Belastingdienst, en dan?

Dit kan voor u als belastingplichtige verstrekkende gevolgen hebben. U bent het niet eens met de aanslag, maar u krijgt geen uitstel van betaling voor de aanslag of u moet zekerheid stellen voor de aanslag (wat dan weer uw vermogen zal belasten). Als de afdeling invordering haar werk opstart en bijvoorbeeld via (dwang) invordering het geld (van de aanslag) zou invorderen, kan dit onomkeerbare gevolgen hebben.

NB: in het proces van de automatische vorderingen en beslagleggingen is nooit een storing

Conflictdossiers kosten de Belastingdienst veel geld

De Belastingdienst heeft ongeveer 300 á 400 conflictdossiers die veel tijd en geld kosten. Het gaat om langlopende zaken waarvan de kosten extreem hoog oplopen en naar schatting per jaar per dossier € 40.000 bedragen. De dossiers hebben een gemiddelde looptijd van 11,4 jaar en zijn zeer belastend voor de organisatie en ook overige overheid.

Naar aanleiding van het onderzoek binnen de Belastingdienst is een landelijk virtueel team opgericht dat zich bezighoudt met de begeleiding van deze dossiers. De kennis en expertise hierover moet leiden tot een centrale aanpak van conflictdossiers binnen de overheid, waardoor er uiteindelijk een kostenbesparing wordt gerealiseerd. (Bron: Tax Life, 7 dec. 2018)

Problemen bij Belastingdienst nog niet voorbij

De problemen bij de Belastingdienst zijn nog niet voorbij. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën zegt in een interview met De Telegraaf dat hij verwacht dat de problemen bij onder meer de Belastingtelefoon en met de ict volgend jaar niet allemaal zijn opgelost.

Een vrijwillige vertrekregeling was zó populair dat te veel medewerkers vertrokken en de dienst een personeelstekort kreeg. Uit de cijfers van Snel bleek dat tussen 2008 en 2018 het totaal in fte’s gedaald is van 31.000 naar 28.000. Eerder gaf de staatssecretaris al aan dat hij in 2019 3.000 nieuwe medewerkers wil werven, onder andere om de technologische achterstanden bij de belastingdienst weg te werken en nieuwe indicatoren te ontwikkelen.

De Belastingdienst kampt al jaren met grote problemen. Zo was de Belastingtelefoon meerdere keren onbereikbaar en door aanhoudende ict-problemen kwam de inning van belastingen in gevaar. . (Bron: NOS, 28 dec. 2018)

In 2018 minder klachten over de Belastingdienst

In 2018 daalde het aantal klachten over de Belastingdienst met 14% naar 3338. Een van die klachten gingen over de toeslagschuld van ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen (Zie HR-kiosk)

In het Jaarverslag 2018 van de Nationale Ombudsman komt onder andere de bereikbaarheid van de Belastingdienst aan de orde. De Nationale Ombudsman blijft hierover in gesprek met de Staatssecretaris van Financiën. De bereikbaarheid moet de komende jaren sterk verbeteren, aldus de ombudsman.

Belastingdienst: even geen vernieuwingen s.v.p.

De Belastingdienst is dringend toe aan een beleidsvakantie. De dienst moet – indien mogelijk – de komende drie jaar gevrijwaard blijven van complexe wijzigingen van de belastingwetgeving om capaciteit vrij te maken voor vernieuwing van de ICT. Feit is dat de Belastingdienst werkt met verouderde computersystemen uit de jaren zeventig en tachtig.

Aldus staatssecretaris Menno Snel (Belastingzaken) in zijn brief van 28 mei 2019 aan de Tweede Kamer.

Belastingdienst voert nieuw BTW-identificatienummer in

Ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met oude BSN-nummer (burgerservicenummer).

De afgelopen jaren is onder andere door privacybescherming en identiteitsfraude weerstand gerezen tegen het gebruik van het BSN in het BTW-nummer van eenmanszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder in 2019 aan dat het opnemen van het BSN in het BTW-nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig* is. Zij oordeelde dat er een ander systeem moest komen.

* Redactie: Wat een zware woorden worden hier gebruikt.

Belastingdienst opgeknipt in drie stukken

De aansturing verandert, beginnend bij de top, meldt minister van Financiën W.B. Hoekstra aan de Tweede Kamer (11 jan. 2020). Douane en Toeslagen worden op termijn zelfstandige onderdelen binnen het ministerie van Financiën. Er worden drie nieuwe directeuren-generaal aangesteld voor Toeslagen, de Douane, en de Belastingdienst (inclusief FIOD). Zij zullen samen de verdere ontvlechting regelen.

Ook binnen de werkcultuur worden wijzigingen aangebracht. Zo komen er twee onafhankelijke personeelsraadspersonen bij wie medewerkers misstanden binnen de organisatie kunnen melden. Het tweetal wordt in deze maand (januari 2020) nog aangesteld. Bij de reorganisatie, die mogelijk jaren zal duren, komt ook meer oog voor "de menselijke maat".

NB: Minister van Financiën Hoekstra zegt dat hij geen aanwijzingen heeft dat ambtenaren van de Belastingdienst strafrechtelijk vervolgd zullen worden voor hun rol in de toeslagenaffaire. "Wij hebben geen aanwijzingen dat er strafrechtelijk iets verkeerd is gegaan", zei hij in het tv-programma Buitenhof op NPO (12 jan. 2020)

Aanpak reorganisatie Belastingdienst omstreden

De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/NCF hebben minister Hoekstra van Financiën via een brief (d.d. 4 feb. 2020) hun ongenoegen geuit over zijn plannen om de Belastingdienst te hervormen.

Volgens de vakbonden maakt de minister niet duidelijk hoe het versterken van het bestuur van de Belastingdienst de problemen bij de uitvoering van de Toeslagenwet gaat oplossen. Ook zijn de vakbonden onaangenaam verrast dat de minister met dit volgens hen onduidelijke plan komt, nog vóór de onafhankelijke commissie Donner – die de problemen rondom de Toeslagenwet onderzoekt – met haar analyse en aanbevelingen komt.

Belastingdienst moet weer saai en degelijk worden

De Belastingdienst moet weer de ‘geoliede organisatie’ worden die het zo’n vijftien tot twintig jaar geleden was, vindt de nieuwe staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief. De fiscus moet een organisatie worden ‘waar niet iedere twee weken een debat over moet worden gehouden of grote koppen in de krant over staan.

Vijlbrief is één van de opvolgers van Menno Snel, die eind vorig jaar opstapte vanwege de toeslagenaffaire. Vijlbrief wordt verantwoordelijk voor de Belastingdienst en fiscale plannen. Wat hem betreft moet de dienst ‘groen, eerlijk en betrouwbaar’ worden, maar ook ‘saai en degelijk’. ‘Twintig jaar geleden hadden we het nooit over de Belastingdienst’, meldt de bewindsman. (Bron: MSN, 29 jan. 2020)

Willen gedupeerden van de toeslagenaffaire zich melden

Ruim driehonderd gezinnen uit de Drechtsteden zijn gedupeerd geraakt door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De gemeenten in de regio willen hen graag helpen, maar weten in verreweg de meeste gevallen niet om wie het gaat. Daarom is er een meldpunt geopend. Duizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van een uit de hand gelopen jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moesten ten onrechte enorme bedragen terugbetalen.

Het lastige is, wie zijn die mensen? Het totaalaantal gedupeerden wordt geschat op zo’n 25.000 mensen. In de regio Drechtsteden gaat het om ruim driehonderd mensen, van wie ruim de helft (meer dan 150) in Dordrecht woont. De Belastingdienst wil geen gegevens verstrekken vanwege de privacy. Het is voor gemeenten natuurlijk heel frustrerend om in de wetenschap te leven dat er mensen zijn die de hulp nu heel hard nodig hebben zonder daarmee in contact te kunnen komen. (Bron: AD, 8 okt. 2020)

Handelingsperspectieven verbetering dienstverlening Belastingdienst bekend

De handelingsperspectieven zijn gedefinieerd voor verbetering van de dienstverlening op korte, middellange en lange termijn bij de Belastingdienst en Toeslagen. Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer bij het rapport over de tweede fase van het dienstverleningsonderzoek door EY.

Door EY zijn de handelingsperspectieven voor zowel de Belastingdienst als Toeslagen geformuleerd voor de komende drie tot vijf jaar. De handelingsperspectieven zijn opgedeeld in drie clusters. Uitgangspunt daarbij is dat de Belastingdienst en Toeslagen er daadwerkelijk toe moeten overgaan om vanuit het perspectief van burgers, bedrijven en intermediairs te leren denken en handelen. (Bron: Wolters Kluwer, 9 dec. 2020)

Belastingdienst versoepelt aanpak 'aangifteverzuim'

De Belastingdienst versoepelt de aanpak van mensen die geen aangifte doen. In het verleden zijn door de aanpak van zogenoemd aangifteverzuim wel eens schrijnende situaties ontstaan.

Staatsecretaris Van Rij heeft vandaag een intern rapport over het verbeteren van deze aanpak aan de Kamer gestuurd. Opvallend is dat het rapport al sinds juni 2020 bij de Belastingdienst lag. "Dit heeft te lang geduurd en had niet mogen gebeuren en zal niet meer gebeuren", schrijft Van Rij daarover.

90.000 mensen

Zo'n 90.000 mensen deden in het onderzochte jaar, 2017, geen belastingaangifte, ondanks herhaalde herinneringen. In die gevallen legt de fiscus een boete op, en maakt een schatting van het inkomen waarover belasting moet worden betaald. Op basis daarvan wordt een aanslag opgelegd.

Vooral in het geval van hoge schattingen kan dat leiden tot problemen. De belastingplichtige heeft soms niet genoeg geld om het verschuldigde bedrag te betalen. Daarom wordt het proces van schatten opnieuw doorgelicht, zegt Van Rij.

Maatwerk bij boetes

Ook wil de staatssecretaris kijken naar meer maatwerk bij het opleggen van een boete, die nu 385 euro is. Mogelijk worden ook dwanginvorderingen stilgelegd.

Naar aanleiding van het rapport zal bovendien gekeken worden of meer mensen kunnen worden gebeld als ze geen belastingaangifte hebben gedaan. Het gaat voor een belangrijk deel om jongeren.