Organisatie    Belastingdruk 


Uitvoering en instructies

Datum laatste wijziging: 19 oktober 2020  |  Trefwoorden: Belastingdienst, Uitvoering, Instructies


Inhoud

 1. Handhavingsconvenant horizontaal toezicht
 2. Afwezigheid van alle schuld
 3. Bewaartermijn administraties
 4. Mediation
 5. Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
 6. Fiscus krijgt foutenhoekje op website
 7. Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst
 8. Fouten maken onvermijdelijk
 9. Rekenvoorschriften 2015
 10. Belastingplan 2016
 11. Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst
 12. Deadline aangifte inkomstenbelasting naar 1 mei?
 13. Een miljard euro meer belastinginkomsten in 2016 dan begroot
 14. Retouradres formulieren loonheffingen aangepast
 15. Persoonlijk contact met de overheid blijft mogelijk
 16. Belastingdienst tezamen met CBS en UWV winnen prijs
 17. Staatssecretaris zet rechtsbescherming op spel met route ambtshalve vermindering
 18. Goede relatie met de fiscus levert meer op dan het kost
 19. Deze data verzamelt de Belastingdienst
 20. Belastingdienst schiet startende ondernemers te hulp bij belastingzaken
 21. Fiscus wil strengere regels voor zeer rijken
 22. Voorlopige berekeningen LIV verstuurd
 23. Wat betekent de AVG voor de Belastingdienst?
 24. Veel fouten in belastingaangiftes mkb-bedrijven
 25. Belastingdienst bang voor kogels
 26. Berichtenbox op MijnOverheid
 27. Valse e-mail in omloop over betalingsachterstand 2016-2017
 28. Betalingsregelingen Belastingdienst worden samengevoegd
 29. Indienen IB’47 formulier verplicht?
 30. Toezichtplan arbeidsrelaties tot 2021
 31. Belastingdienst schrapt teruggaves
 32. Phishingberichten 2020
 33. Maatregelen Belastingdienst inzake coronavirus
 34. Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode
 35. Belastingdienst gaat scherper controleren op verhuurinkomsten
 36. Uitbetalingen werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (BSN) aan Belastingdienst​
 37. Termijn verzoek bijzondere situatie verlengd naar 5 jaar

Handhavingsconvenant horizontaal toezicht

Door middel van horizontaal toezicht wil de Belastingdienst op basis van wederzijds vertrouwen een goede en open relatie met de belastingplichtige (werkgever/organisatie) opbouwen. Eventuele vraagstukken moeten vooraf aan de Belastingdienst worden voorgelegd, zodat zijn activiteiten beperkt kunnen blijven tot vooroverleg en een steekproefsgewijze controle. Onzekerheden worden ui te weg genomen waardoor naheffingen kunnen worden voorkomen, voor beide partijen een win-win situatie.

De Belastingdienst onderscheidt zes stappen in het proces naar horizontaal toezicht:
 1. convenantbesprekingen en het sluiten van een convenant.
 2. aanmelden en toetsen van ondernemers.
 3. vooroverleg.
 4. indienen en verwerken van convenantaangiften.
 5. steekproefsgewijze controle van aangiften.
 6. monitoring en evaluatie convenant.
Een overzicht van de overeengekomen convenanten is te vinden op de site van de Belastingdienst.

In maart 2016 is een nieuwe versie van de 'Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners' gepubliceerd. De nieuwe leidraad vervangt de 'Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Fiscaal dienstverleners' uit 2011.

Afwezigheid van alle schuld

U krijgt een boete van de Belastingdienst als u te laat aangifte doet of te laat betaalt. Alleen als u kunt bewijzen dat u hier echt niets aan kon doen, kunt u onder deze boete uitkomen. Er is dan sprake van Afwezigheid van Alle Schuld (AVAS).

Bewaartermijn administraties

Administraties die voor de Belastingdienst van belang zijn - waar onder de loonadministratie - moet men zeven jaar bewaren. Wanneer een werkgever zich niet houdt aan deze bewaarplicht, is er sprake van bewaarverzuim.

Voor een onderneming geldt de verplichting de administratie te tonen als de Belastingdienst hierom vraagt. Is dat niet mogelijk, dan komt dat voor rekening van de onderneming. Zo nodig moet de werkgever van de administratie een back-up maken.

Een effectief programma voor documentbeheer is essentieel om het bedrijfsrisico en de kans op kostbare juridische processen, veroorzaakt door het vernietigen van informatie voor, of het bewaren van informatie na de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn, tot een minimum te beperken. Een gratis gids rondom de bewaartermijnen voor zakelijke documenten in Europa kan men downloaden.

Mediation

De Belastingdienst zet sinds 1 januari 2007 mediation in bij fiscale geschillen tussen particulieren of ondernemingen en Belastingdienst. Er zijn 32 mediators beschikbaar, die allen geregistreerd zijn bij het Nederlands Mediation Instituut.

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen en levensloopregelingen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn om kennis te nemen van de door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen gegeven antwoorden op regelmatig gestelde vragen. Deze vragen en antwoorden kunt u vinden in het onderdeel V&A Handreikingen pensioen LB. Dit onderdeel bevat ook de door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen opgestelde handreikingen.

De handreikingen zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten. De VA en de handreikingen zijn ook op chronologische wijze te benaderen, waardoor u in een oogopslag kunt vaststellen welke publicaties sinds uw laatste bezoek zijn toegevoegd of gewijzigd.

Fiscus krijgt foutenhoekje op website

De Belastingdienst krijgt een apart hoekje op de website waar fouten in de uitbetaling van bijvoorbeeld toeslagen gemeld worden. Staatssecretaris Eric Wiebes kondigde dat aan in een Kamerdebat in 2014.

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Het wetsvoorstel bestaat uit twee delen: 1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en 2) een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Voor punt 2 is meer tijd nodig, reden dit onderdeel in een ander wetsvoorstel onder te brengen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst op 13 oktober 2015 aangenomen. Daarnaast heeft de staatssecretaris Wiebes een gewenningsperiode van twee jaar toegezegd. Dat betekent dat de ingangsdatum voor de digitale belastingaanslag tot uiterlijk 1 januari 2018 wordt verlengd*.

* Red.: Dat kan de Belastingdienst nu wel zeggen, maar omdat ook in 2018 nog vele ouderen zullen zijn die het elektronisch berichtenverkeer niet beheersen, zullen zij alleen via derden (incl. kosten) de belastingaangifte kunnen doen (bron: CBS. 3 jun. 2016). Langere handhaving van het elektronisch berichtenverkeer zal waarschijnlijk via de kantonrechter kunnen worden afgedwongen.

Fouten maken onvermijdelijk

Op vragen heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën geantwoord dat het onvermijdelijk is dat de Belastingdienst fouten maakt maar de Belastingdienst daar ook van leert.

Rekenvoorschriften 2015

De rekenvoorschriften voor 2015 zijn door de Belastingdienst gepubliceerd. Organisaties met een geautomatiseerde loonadministratie kunnen gebruik maken van formules voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers (Bron: Belastingdienst, uitgave januari 2015)

Belastingplan 2016

De inkomstenbelasting gaat omlaag. Dit moet de consumptie en dus ook de werkgelegenheid stimuleren. De tabel bijzondere beloningen wordt aangepast. Dit moet leiden tot een betere aansluiting tussen de loon- en inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2016 zal de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Dit heeft gevolgen voor werknemers met een inkomen tot circa € 20.000.

Belastingvrijstelling: vanaf 2017 mag iedereen 100.000 euro schenken. Voorwaarden zijn 1. de ontvanger is jonger dan 40 jaar en ouder dan 17 jaar en 2. het geld moet worden gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek.

Het kabinet zet de verhoging van 6% naar 21% (bloemen, kapper, taxi, fietsenmaker et cetera) door. Het btw-tarief voor schilderen, stukadoren en isoleren voor woningen die ouder zijn dan 2 jaar blijft in 2017 misschien 6% in plaats van 21%.

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Het wetsvoorstel bestaat uit twee delen: 1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en 2) een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Voor punt 2 is meer tijd nodig, reden dit onderdeel in een ander wetsvoorstel onder te brengen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst op 13 oktober 2015 aangenomen. Daarnaast heeft de staatssecretaris Wiebes een gewenningsperiode van twee jaar toegezegd. Dat betekent dat de ingangsdatum voor de digitale belastingaanslag tot uiterlijk 1 januari 2018 wordt verlengd*.

* Red.: Dat kan de Belastingdienst nu wel zeggen, maar omdat ook in 2018 nog vele ouderen zullen zijn die het elektronisch berichtenverkeer niet beheersen, zullen zij alleen via derden (incl. kosten) de belastingaangifte kunnen doen (bron: CBS. 3 jun. 2016). Langere handhaving van het elektronisch berichtenverkeer zal waarschijnlijk via de kantonrechter kunnen worden afgedwongen.

Deadline aangifte inkomstenbelasting naar 1 mei?

In 2015 werd de aangiftetermijn vanwege computerproblemen verlengd tot eind april, ook in 2016 is de uiterste datum van de aangifte nog steeds eind april. De Belastingdienst wil deze uiterste datum ook in de komende jaren voortzetten. Waarom, omdat de door de Belastingdienst vooraf ingevulde gegevens pas vanaf 1 maart beschikbaar zijn en 'een maand voor 9 miljoen aangiftes is simpelweg te kort.'

Een miljard euro meer belastinginkomsten in 2016 dan begroot

Er wordt in 2016 ruim een miljard euro meer aan belastinginkomsten verwacht dan eerder geraamd. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2016 die minister Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze meevaller is vooral veroorzaakt door meer inkomsten uit de loon- en inkomensheffing.

Retouradres formulieren loonheffingen aangepast

Het retouradres van de formulieren 'Melding loonheffingen Aanmelding werkgever' en 'Wijziging Aangiftetijdvak loonheffingen' is aangepast. Deze aanpassing betekent dat de formulieren niet meer naar het betreffende belastingkantoor gestuurd moeten worden. Stuur het formulier naar een vast retouradres. Het verzoek komt dan sneller bij de behandelaar terecht.

Persoonlijk contact met de overheid blijft mogelijk

In zijn antwoorden d.d. 1 juli 2016 heeft de staatssecretaris aangegeven dat de Belastingdienst werkt aan beschikbaarheid van digitale kanalen voor alle voorkomende zaken die burgers en bedrijven met de Belastingdienst doen, inclusief het verkrijgen van correcte informatie over hun verplichtingen en aanspraken.

De Belastingdienst maakt beperkt gebruik van e-mail voor communicatie met burgers en bedrijven, omdat dit kanaal niet geschikt en veilig genoeg is voor het uitwisselen van berichten waarin (gevoelige) persoons- en fiscale gegevens zijn opgenomen.

Belastingdienst tezamen met CBS en UWV winnen prijs

Goed nieuws voor o.m. de Belastingdienst, CBS en UWV: op 28 februari 2017 hebben zij de ASAP-award gewonnen voor hun samenwerking binnen de loonaangifteketen. Association of Strategic Alliance Professionals ASAP is een wereldwijde organisatie gewijd aan het monitoren, waarderen en bevorderen van alliantiemanagement en organisatie-overstijgende samenwerking. De jury prijst het feit dat meerdere grote overheidsorganisaties hun krachten bundelen en samenwerken in de vorm van een keten, die zich bovendien met externe partners heeft doorontwikkeld tot een systeem waarin op basis van wederzijdse afhankelijkheid intensief wordt samengewerkt. (Bron: Salarisnet, 1 mrt. 2017)

Staatssecretaris zet rechtsbescherming op spel met route ambtshalve vermindering

Demissionair staatssecretaris Wiebes wil af van de 'zware' bezwaarprocedure bij aanvullingen op de aangifte inkomstenbelasting. Daarom zet hij voortaan de route voor ambtshalve vermindering in. Met de aankondiging dat dit allemaal kan zonder wetswijziging, tornt de demissionair bewindsman aan de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Dat gaat volgens sommigen een stap te ver. (Bron: Tax live, 7 jun. 2017)

Goede relatie met de fiscus levert meer op dan het kost

Vaak zijn binnen de boekhouding een of twee mensen verantwoordelijk voor belastingen. Soms is er een controller of een financieel directeur die de grote lijnen uitzet. Bij grote bedrijven, zeker bij multinationals, is er vaak iemand die gespecialiseerd is in belastinggerelateerde zaken. Probeer samen te werken met de fiscus in plaats van ze weg te houden. Uiteindelijk is de belastingdienst goedkoper dan een extern adviseur. (Bron en meer: CM, 30 sep. 201

Deze data verzamelt de Belastingdienst

De Belastingdienst maakt gebruik van persoonsgegevens uit 180 datastromen van bedrijven en organisaties, die op regelmatige basis worden aangeleverd. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Wiebes 25 oktober 2017 naar de Kamer stuurde. Het gaat om een analyse uit 2015.

Niet alleen overheden, uitkeringsinstanties en banken delen hun gegevens met de Belastingdienst, maar ook leasemaatschappijen, bouwbedrijven, telecombedrijven, de Nederlandse Spoorwegen, kinderdagverblijven, wegvervoerders en zorgkantoren geven data over hun klanten aan de Belastingdienst, zo blijkt uit het rapport.
De inventarisatie diende om de datastromen binnen de Belastingdienst inzichtelijk te maken en erover te adviseren. Ze bevat geen uitputtende opsomming. Wiebes zegde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die ernaar had gevraagd, toe dat zijn opvolger die zal delen met de Kamer. Meer informatie: Rapport Data Stream Investigation 25 oktober 2017. (Bron: FD, 25 oktober 2017)

Belastingdienst schiet startende ondernemers te hulp bij belastingzaken

Om ondernemers met een jong bedrijf te helpen, lanceerde de Belastingdienst afgelopen 4 november 2017 de campagne 'Een goede start is vooruitzien' tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel. De website belastingdienst.nl/starters geeft concrete tips en hulpmiddelen bij de start van een eigen bedrijf. (Bron: ZZP Barometer, 28 nov. 2017)

Fiscus wil strengere regels voor zeer rijken

Een speciale afdeling bij de fiscus, het Programma Zeer Vermogende Personen (ZVP), blijkt aan te lopen tegen aangiftetrucs die specifiek zijn voor deze groep.

Zo weten Nederlandse multimiljonairs hun belastingafdracht aanzienlijk te drukken door privékosten op te voeren als bedrijfskosten en die dan af te trekken. Maar wat als privé of zakelijk wordt gezien, hangt af van de coulance van de individuele belastingambtenaren.

Verder worstelt de ZVP-afdeling met gesjoemel met superjachten. Eigenaars voeren zo'n groot schip op als bedoeld voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld als charterbedrijf, terwijl het eigenlijk privébezit is. Zo kunnen ze een btw-korting opstrijken van soms miljoenen euro's. (Bron: Nu, 26 feb. 2018)

Voorlopige berekeningen LIV verstuurd

Zo'n 94.000 werkgevers krijgen van UWV een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. Vandaag vallen de laatste voorlopige berekeningen op de mat.
In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers u recht hebt op het LIV en het bedrag dat u krijgt. De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 hebt gedaan.

Controleer dan of uw aangiften juist en volledig zijn. U kunt uw aangiften tot en met 1 mei 2018 corrigeren. Correcties na 1 mei 2018 worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV. (Bron: Belastingdienst, 14 mrt. 2018)

In dit verband zijn ook de antwoorden van minister Koolmees (SZW) op Kamervragen d.d. 12 maart 2018 interessant. Het ging om Kamervragen over "het niet-opgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellen."

Wat betekent de AVG voor de Belastingdienst?

In mei 2016 heeft de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Vanaf 25 mei 2018 vervangt de AVG de bestaande privacywetgeving: de Richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995, die voor Nederland is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De AVG stelt geen wezenlijk andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens dan de Wbp. De beginselen van doelbinding, noodzaak, proportionaliteit, dataminimalisatie en zorgvuldigheid en juistheid van gegevens die aan de Wbp ten grondslag liggen, komen ook terug in de AVG.

De AVG is wel veeleisender op het punt van transparantie en verantwoording over het gebruik van persoonsgegevens. Dat betekent dat de Belastingdienst via zijn digitale kanalen steeds meer inzicht zal geven in de persoonsgegevens die hij verwerkt. Dat omvat ook informatie over waar de gegevens vandaan komen en met welke organisaties de Belastingdienst deze informatie deelt. (Bron en meer: BelastingRaadgevers, maart 2018)

Veel fouten in belastingaangiftes mkb-bedrijven

Onwetendheid en slordigheid zijn de redenen waarom belastingaangiftes van mkb-bedrijven fouten bevatten. Bij maar liefst 40 procent van de aangiftes trof de Belastingdienst in 2014 onjuistheden aan, aldus een steekproef. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Controlemedewerkers van de Belastingdienst hielden in 2014 een steekproef. Daaruit blijkt dat 60 procent van de mkb-ondernemingen dat jaar een juiste en volledige aangifte indienden. Dat zijn 850.000 mkb-bedrijven.

Vijf procent van de mkb-bedrijven droeg dat jaar geen belasting af. Het gaat om een geschat bedrag van 3,7 miljard euro wat de Belastingdienst misliep. Oorzaken voor fouten in de aangiftes waren volgens de medewerkers vooral onwetendheid bij het kleinbedrijf. (Bron: CM, 4 apr. 2018)

Belastingdienst bang voor kogels

Toen Ombudsman Arre Zuurmond aan een directeur van de Belastingdienst de vraag voorlegde of er in de binnenstad gecontroleerd wordt op zwartwerken of illegale omzet, kreeg hij als antwoord dat dat nauwelijks gebeurt, ’omdat belastinginspecteurs niet met kogelvrije vesten lopen’. Volgens Zuurmond een ’zorgwekkende indicator’. De Belastingdienst wil niet inhoudelijk ingaan op het citaat. „Feit is dat in Amsterdam met regelmaat controles plaatsvinden. Als de veiligheid in het geding is, kan de politie met ons mee komen.” (Bron: De Telegraaf, 9 apr. 2018)

Berichtenbox op MijnOverheid

UWV stuurt onder meer betaalspecificaties en jaaropgaven via de digitale post. Wilt u die post, en de post van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de gemeente, niet meer missen? Download dan de app op uw mobiele telefoon of tablet (iOS of Android). U opent de app met een pincode en logt eenmalig in met uw DigiD om voortaan direct toegang te hebben tot al uw berichten.

Veel mensen openen hun digitale post niet. Daarom is de Berichtenbox-app ontwikkeld. Zonder deze app krijgt u namelijk alleen een e-mail waarin staat dat u een bericht van bijvoorbeeld UWV heeft. U moet dan zelf nog naar MijnOverheid gaan en daar inloggen met uw DigiD. Met de Berichtenbox-app is dit niet meer nodig en is het lezen van de digitale berichten een stuk makkelijker. (Bron: UWV, 12 okt. 2018)

Valse e-mail in omloop over betalingsachterstand 2016-2017

Er is een valse e-mail in omloop, waarin staat dat u een betalingsachterstand over 2016 of 2017 zou hebben. Betaal niet! Dit zijn geen mails van de Belastingdienst. Verwijder ze direct. Er zijn 2 varianten in omloop. In de ene wordt u gevraagd om € 65,70 over te maken, in de andere wordt een bedrag van € 459,70 genoemd. Ook wordt er voor het overmaken een rekeningnummer genoemd dat niet van de Belastingdienst is. Betaal daarom niet. We vragen nooit via e-mail om betalingen te doen. (Bron: Belastingdienst, 22 nov. 2018)

Betalingsregelingen Belastingdienst worden samengevoegd

De 2 betalingsregelingen van de Belastingdienst (1 voor belastingschuld en 1 voor toeslagschuld) worden vervangen door 1 regeling. Schulden aan de Belastingdienst moet u straks binnen 12 maanden terugbetalen. U bepaalt zelf in hoeveel termijnen u dat doet, maar u moet minstens € 50 per keer betalen.

Kunt u de schuld niet binnen 1 jaar betalen? Dan moet u zelf direct een 'maatwerkregeling' aanvragen. Hierbij kijkt de Belastingdienst naar uw persoonlijke situatie. U moet binnen maximaal 2 jaar uw schulden voldoen. (Bron: Ondernemersplein, dec. 2018)

Indienen IB’47 formulier verplicht?

De Belastingdienst (januari 2020) is in zijn publicaties erg stellig over het indienen van een ‘Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden’ (beter bekend als het IB’47 formulier). Wanneer u iemand heeft betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten, dan zou u de uitbetaalde bedragen vóór 1 februari aan de Belastingdienst moeten aanleveren, als degene die de betalingen krijgt, aan deze twee voorwaarden voldoet:
 • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
 • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.
Klopt deze stelligheid van de Belastingdienst wel? Op basis van de actieve informatieplicht is een belastingplichtige krachtens artikel 47 AWR gehouden de Belastingdienst ‘desgevraagd’ informatie te verstrekken. Desgevraagd wil naar onze mening zeggen dat om de informatie moet worden gevraagd. In de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat het bij de actieve informatieplicht gaat om ‘individuele vragen die een individueel antwoord vragen’. Een belastingplichtige dus niet verplicht om spontaan informatie te verstrekken. Wordt vervolgd.

Toezichtplan arbeidsrelaties tot 2021

In het toezichtplan arbeidsrelaties tot 2021 staat hoe de Belastingdienst het toezicht op kwalificatie van arbeidsrelaties op loonheffingengebied vormgeeft. De Belastingdienst start in een deel van de zorg en de bouw met een sectorgerichte benadering als het gaat om het toezicht op ZZP-wetgeving.

Het toezichtplan arbeidsrelaties is van toepassing tot en met december 2020. Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief laat in een Kamerbrief weten dat het plan verder zal bouwen op het toezicht zoals dat tot nu toe is uitgevoerd. ‘De Belastingdienst controleert of er sprake is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie wel of geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Aan eventuele handhaving gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf’, aldus de staatssecretaris.

Belastingdienst schrapt teruggaves

De Belastingdienst heeft de voorlopige belastingteruggave van 124.000 mensen stopgezet. Die beslissing is in januari gevallen. Veel mensen hoorden pas dat zij het geld niet meer kregen toen het eigenlijk zou moeten worden overgemaakt. Door het besluit lopen mensen vaak honderden euro’s per maand mis. In duizenden gevallen is de beslissing ook nog eens onterecht, zo schrijft RTL. (Bron: De Telegraaf, 17 feb. 2020)

Phishingberichten 2020

Er gaan weer phishingberichten rond. De belastingdienst stuurt nooit een bericht via WhatsApp, sms of mail over betalingsachterstanden. Hebt u hierover een sms, whatsappbericht of e-mail gekregen uit naam van de Belastingdienst? Reageer daar niet op en verwijder het bericht.

Als u de Belastingdienst moet betalen, is dat altijd op een bankrekeningnummer. Een overzicht van de bankrekeningnummers van de Belastingdienst treft u bijgaand aan.

Maatregelen Belastingdienst inzake coronavirus

Wat heeft de belastingdienst te maken met de coronavirus? Veel, onder meer het volgende:

Vrijstelling kortstondig gebruik

U hebt de vrijstelling kortstondig gebruik onder meer nodig als u in het buitenland een motorrijtuig hebt gekocht. Met deze vrijstelling kunt u naar de RDW rijden om het motorrijtuig te laten keuren en te laten inschrijven in het Nederlands kentekenregister. Kon de RDW de keuring niet doen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor een 2e keer de vrijstelling aanvragen.

Verlengen de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd

De einddatum voor de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijzonder taxivervoer (bijvoorbeeld rolstoelvervoer), was 1 april 2020. De einddatum is verlengd tot 1 juli 2020. Voorwaarde voor de verlengde overgangsregeling is dat de taxi vóór 1 januari 2020 is aangeschaft.

Uitstellen autokeuring

Heeft u een keuringsafspraak gemaakt in de periode vóór 1 april 2020? En ging die afspraak niet door vanwege de coronamaatregelen? Dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om de auto als taxi te keuren.

Taxatierapporten zijn langer geldig

Voordat de RDW uw motorrijtuig keurt en voordat u aangifte bpm doet, hebt u een taxatierapport van uw motorrijtuig laten opstellen. Op het moment dat u uw aangifte indient, mag dit taxatierapport normaal gesproken niet ouder zijn dan 1 maand. Nu de dienstverlening van de RDW beperkt is, wordt die termijn niet altijd gehaald. Daarom verlengen wij de geldigheid van taxatierapporten naar maximaal 4 maanden.

NB: Lees ook "De laatste onwikkelingen" van de Belastingdienst.

Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

De Belastingdienst komt mensen tegemoet die gebruik maken van hulp bij het doen van hun aangifte. Mensen die voor deze ondersteuning een DigiD-machtigingscode hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, krijgen automatisch uitstel voor het doen van aangifte tot 1 september 2020. (Bron: MinFin, 23 apr. 2020).

Belastingdienst gaat scherper controleren op verhuurinkomsten

De Belastingdienst gaat scherper controleren of belastingplichtigen die hun huis of een gedeelte daarvan tijdelijk verhuren via platforms als Airbnb deze inkomsten wel opgeven. Dit kan tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren.

Uit onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat bijna driekwart van de belastingplichtigen die hun huis of een gedeelte daarvan tijdelijk verhuren deze inkomsten niet aangeven. Hiermee doen zij een onjuiste of onvolledige aangifte inkomstenbelasting. Gemiddeld verdient een belastingplichtige die zijn woning via Airbnb verhuurt per jaar € 3.400 aan inkomsten. De gemiddelde verhuurder in Amsterdam verdient zelfs gemiddeld € 7.500 per jaar. (Bronnen: Trouw en Tax Life, 29 mei 2020)

Uitbetalingen werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (BSN) aan Belastingdienst

Staatssecretaris Vijlbrief heeft aangekondigd dat hij per 1 januari 2021 regelgeving wil invoeren om het voor werkgever mogelijk te maken gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (BSN) aan te leveren bij de belastingdienst. Daarmee wordt het IB-47 formulier deels overbodig.

Maar de AVG maakte dat het verzamelen van die gegevens niet meer mocht. Er was onvoldoende solide wettelijke basis. Daarom werd het BSN niet meer aangeleverd. Met de nieuwe regeling ontstaat, binnen de grenzen van de AVG, een toereikende wettelijke basis voor het mede aanleveren van het BSN, de naam, het adres en de geboortedatum van degene die de betaling ontvangt. Deze gegevens zijn nodig voor identificatie en verificatie, om ze aan de juiste belastingplichtige (werknemer of zzp’er) te koppelen. (Bron: CM, 23 jul. 2020)

Termijn verzoek bijzondere situatie verlengd naar 5 jaar

De termijn om ons te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie is verlengd. Dit was 6 weken en is nu 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:
 • U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling.
 • Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt.
 • U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag.
 • U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt.
Bron: Belastingdienst, 15 okt. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Organisatie    Belastingdruk