Knelpunten en verbeteringen    Uitvoering en instructies 


Organisatie

Datum laatste wijziging: 7 november 2020  |  Trefwoorden: Belastingdienst, Organisatie

Inhoud

  1. Taken
  2. Reorganisatie
  3. Van luitenant-generaal naar directeur-generaal
  4. Cijfers personeelsbestand 2014
  5. 75 miljoen voor de Belastingdienst
  6. Belastingdienst werft meer personeel
  7. Samenwerking Belastingdienst met partijen die de MKB-administraties verzorgen
  8. Mijn Belastingdienst Zakelijk
  9. Verloop bij Bureau ICT Toetsing
  10. Nieuw Inspectie Belasting

Taken

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastingwetgeving, de douanewetgeving en andere taken die bij de Belastingdienst zijn neergelegd. De uitvoering vindt plaats door de Belastingdienst, die over het gehele land is verspreid.

Reorganisatie

Sinds 1 januari 2003 is de Belastingdienst regionaal georganiseerd. De zogeheten doelgroepdirecties (Particulieren, Ondernemingen, Grote ondernemingen en Douane) zijn verdwenen. De vroegere afzonderlijke kantoren voor Particulieren, Ondernemingen en Grote ondernemingen zijn organisatorisch samengebracht in dertien grote belastingregio's, die verantwoordelijk zijn voor de heffing en invordering van belastingen en premies. Naast de loon- en inkomstenbelasting is (vanaf 2006) zijn de belastingregio’s belast met de inning van premies werknemersverzekeringen voor de WW, WIA/WAO en de Ziektewet. In 2005 was de UWV hiervoor nog verantwoordelijk. De gecombineerde loonaangifte komen terecht in de 'polisadministratie', die door het UWV en de Belastingdienst wordt gebruikt voor het vaststellen van premies en de uitkeringen werknemersverzekeringen.

Sinds 1 september 1999 is de Economische Controledienst (ECD) ondergebracht bij de FIOD. De ECD voert handhavingstaken uit voor de economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen.

Meer informatie over de organisatie van de Belastingdienst is te vinden op de site van de Belastingdienst en/of Wikipedia.

Van luitenant-generaal naar directeur-generaal

Een opmerkelijke loopbaan maar niet binnen dezelfde discipline. Hans Leijtens begon in 1985 bij het leger en was van 1989 tot 1996 werkzaam bij de Marechaussee (politieonderdeel binnen het leger) waar hij het tot  luitenant-generaal schopte. Daarna deed hij van alles - ook buiten het leger - om op 1 november 2015 directeur-generaal van de Belastingdienst te worden. Een niet alledaagse loopbaan. En gaat hij nog verder, hij is immers pas 52 jaar oud?

Red.: Een opmerkelijke carrière, maar ik had het bedenkelijker gevonden, wanneer een Belastinginspecteur, Bataljonscommandant was geworden (Andries Bongers).

Cijfers personeelsbestand 2014

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst. Hij deelt mee dat het managementteam van de Belastingdienst momenteel uit 12 leden bestaat. Voor de uitvoering binnen de Belastingdienst (dus exclusief externen en uitzendkrachten) droegen 28.249 fte in 2014 zorg. Dat zijn er 666 meer dan in 2004. De managementtaken werden in 2014 uitgevoerd door 1472 fte. Dat zijn er 4 minder dan in 2004. Volgens de staatssecretaris is een vergelijking met 10 jaar geleden niet goed mogelijk vanwege het verschil in takenpakketten toen en nu.

75 miljoen voor de Belastingdienst

De Belastingdienst krijgt in 2018 er 75 miljoen bij om te voorkomen dat de belastinginning in gevaar komt. De Rekenkamer waarschuwde dit jaar al voor ernstige verstoringen als niet snel wordt geïnvesteerd in nieuwe ict. Dan wordt de kans groter dat er op grote schaal dingen mis gaan met de belastingaangifte van burgers of onterechte aanslagen worden verzonden.

Eerder lekte uit dat dit bedrag zou worden opgenomen in de begroting voor volgend jaar. Het was echter nog niet zeker of de Belastingdienst het geld ook echt zou krijgen. Eerst moest meer duidelijkheid zijn waar het geld precies naar toe zou gaan. Die duidelijkheid is er nu. (Bron: Taxence, 14 sep. 2017)

Belastingdienst werft meer personeel

Bij de Belastingdienst komen inmiddels meer mensen werken dan er vertrekken, maar nog steeds kampt de fiscus met een groot personeelstekort. Door de massale uitstroom worden uitzendkrachten en extern personeel ingezet, om te voorkomen dat het innen van belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar komt.

Bij de Belastingdienst komen inmiddels meer mensen werken dan er vertrekken, maar nog steeds kampt de fiscus met een groot personeelstekort. Door de massale uitstroom worden uitzendkrachten en extern personeel ingezet, om te voorkomen dat het innen van belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar komt.

In september 2018 tekenden ongeveer 350 mensen een contract. Om sneller aan personeel te komen doorlopen kandidaten in een dag het hele selectieproces. Geschikte sollicitanten krijgen aan het eind van de dag een aanbod. Ook is het personeel van het eigen wervings- en selectiebureau ruim verdubbeld. (Bron: Nieuws.nl, 17 okt. 2018)

Samenwerking Belastingdienst met partijen die de MKB-administraties verzorgen

Om fouten in aangiftes te voorkomen wil de Belastingdienst vooraf al een vinger in de pap in de geautomatiseerde administratie van het mkb. Verder krijgen starters voorlichting en staat fraudebestrijding op het programma.

Dat blijkt uit het Jaarplan 2019 Belastingdienst dat staatssecretaris Snel heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst heeft zo’n 8.000 fte voor de taken beschikbaar. (Bron: CM, 6 nov. 2018)

Mijn Belastingdienst Zakelijk

De Belastingdienst start 3 januari 2019 een nieuw portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk. ZZP'ers en eenmanszaken kunnen daar btw-aangifte doen, hun btw-aangifte corrigeren, een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen en hun rekeningnummer opgeven of wijzigen.

Er zijn in Nederland steeds meer ZZP’ers, ook de Belastingdienst ziet dat deze trend zich voortzet. Gemiddeld kregen 140.000 zelfstandige ondernemers ieder kwartaal een naheffing over hun BTW-aangifte omdat deze te laat of niet was ingevuld. Hier volgden over het algemeen boetes uit en de Belastingdienst vindt dit zonde. De Belastingdienst wil dit met Mijn Belastingdienst Zakelijk voorkomen.

In de loop van 2019 kunnen alle ondernemers in Mijn Belastingdienst Zakelijk aangifte gaan doen voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. (Bron: Belastingdienst, 3 dec. 2018)

Verloop bij Bureau ICT Toetsing

Opnieuw stapt er iemand op bij het Bureau ICT-toetsing (BIT)*. Reden: onafhankelijkheid en kwaliteit van het BIT zijn onvoldoende geborgd. De leegloop is des te meer zorgelijk omdat de Belastingdienst op het gebied van de automatisering grote achterstanden heeft.

* Het BIT voert onafhankelijke toetsen uit op ICT-projecten: het beoordeelt of projecten in hun huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Het bureau richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan vijf miljoen euro.

Nieuw Inspectie Belastingdienst

De staatssecretarissen Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben opdracht gegeven voor de oprichting van een inspectie op de domeinen van de belastingen, toeslagen en douane. Het besluit volgt op het advies dat beide staatssecretarissen vroegen aan drie externe deskundigen over hoe extern toezicht ingericht zou moeten worden. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om te komen tot een dergelijke inspectie.
 
De inspectie zal niet alleen toezicht houden op de uitvoerende diensten zoals de Belastingdienst, maar ook op de uitvoering zelf. De inspectie moet daarnaast toezien op de taakformulering, de sturing en de continuïteit en de kwaliteit van de uitvoering. De zware vorm van toezicht die een inspectie is, kan ook de noodzaak tot het instellen van toekomstige ad hoc onderzoeks- en adviescommissies beperken. (Bron: Rijksoverheid, 6 nov. 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Knelpunten en verbeteringen    Uitvoering en instructies